Articolul 193
TVA se plateste de orice persoana impozabila ce efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii impozabila, cu exceptia cazului in care se plateste de o alta persoana in conformitate cu articolele 194-199 si articolul 202.
Articolul 194
(1) În cazul in care livrarea de bunuri sau prestarea de servicii impozabila este efectuata de o persoana impozabila care nu este stabilita in statul membru in care are obligatia de a plati TVA, statele membre au posibilitatea de a prevedea ca persoana obligata la plata TVA sa fie persoana careia i-au fost furnizate bunurile sau serviciile.
(2) Statele membre stabilesc conditiile de punere in aplicare a alineatului (1).
Articolul 195
TVA este datorata de orice persoana identificata in scopuri de TVA in statul membru in care taxa este datorata si careia ii sunt livrate bunurile in circumstantele prevazute la articolele 38 sau 39, in cazul in care livrarile sunt efectuate de o persoana impozabila care nu este stabilita in statul membru respectiv.
Articolul 196
TVA este datorata de orice persoana careia ii sunt furnizate serviciile prevazute la articolul 56 sau de orice persoana identificata in scopuri de TVA in statul membru in care taxa este datorata si careia ii sunt furnizate serviciile prevazute la articolele 44, 47, 50, 53, 54 si 55, in cazul in care serviciile sunt furnizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in statul membru respectiv.
Articolul 197
(1) TVA este datorata de persoana careia ii sunt livrate bunurile, in cazul in care se indeplinesc urmatoarele conditii:
(a) operatiunea taxabila este o livrare de bunuri efectuata in conformitate cu conditiile stabilite la articolul 141;
(b) persoana careia ii sunt livrate bunurile este o alta persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, identificata in scopuri de TVA in statul membru in care este efectuata livrarea;
(c) facturi fiscale emisa de persoana impozabila nestabilita in statul membru in care este stabilita persoana careia ii sunt livrate bunurile este intocmita in conformitate cu articolele 220-236.
(2) Atunci cand un reprezentant fiscal este desemnat ca persoana obligata la plata TVA in temeiul articolului 204, statele membre pot prevedea o derogare de la alineatul (1) din prezentul articol.
Articolul 198
(1) În cazul in care operatiuni specifice referitoare la aurul de investitii intre o persoana impozabila ce opereaza pe o piata reglementata a lingourilor de aur si o alta persoana impozabila ce nu opereaza pe respectiva piata sunt impozitate in temeiul articolului 352, statele membre desemneaza clientul ca persoana obligata la plata TVA.
În cazul in care clientul care nu opereaza pe piata reglementata a lingourilor de aur este o persoana impozabila ce este necesar sa fie inregistrata in scopuri TVA in statul membru in care se datoreaza taxa doar in ceea ce priveste operatiunile prevazute la articolul 352, vanzatorul indeplineste obligatiile fiscale in numele clientului, in conformitate cu legislatia statului membru respectiv.
(2) Atunci cand o livrare de aur sub forma de materie prima sau de produse semiprelucrate de o puritate mai mare sau egala cu 325 miimi sau o livrare de aur de investitii, astfel cum este definit la articolul 344 alineatul (1), este efectuata de o persoana impozabila ce exercita una dintre optiunile prevazute la articolele 348, 349 si 350, statele membre pot desemna clientul ca persoana obligata la plata TVA.
(3) Statele membre stabilesc procedurile si conditiile pentru punerea in aplicare a alineatelor (1) si (2).
Articolul 199
(1) Statele membre pot prevedea ca persoana obligata la plata TVA sa fie persoana impozabila destinatara a urmatoarelor operatiuni:
(a) lucrari de constructii, inclusiv servicii de reparatii, curatenie, intretinere, transformare si demolare legate de bunuri imobile, precum si livrarea de lucrari de constructii considerate ca o livrare de bunuri in temeiul articolului 14 alineatul (3);
(b) punerea la dispozitie a personalului ce participa la activitati prevazute la litera (a);
(c) livrarea de bunuri imobile, in conformitate cu articolul 135 alineatul (1) literele (j) si (k), in cazul in care furnizorul a optat pentru impozitarea livrarii in temeiul articolului 137;
(d) livrarea de materiale uzate, materiale uzate ce nu se pot reutiliza in aceeasi stare, rebuturi, deseuri industriale si neindustriale, deseuri reciclabile, deseuri transformate partial si anumite bunuri si servicii, enumerate in anexa VI;
(e) livrarea de bunuri oferite in garantie de o persoana impozabila altei persoane impozabile, in executarea respectivei garantii;
(f) livrarea de bunuri efectuata dupa cesionarea unui drept de rezervare de proprietate unui cesionar care exercita acest drept;
(g) livrarea unui bun imobil vandut de un debitor impotriva caruia s-a pronuntat o hotarare in cadrul unei proceduri de vanzare silita.
(2) Atunci cand se aplica optiunea prevazuta la alineatul (1), statele membre pot specifica livrarile de bunuri si servicii reglementate si categoriile de furnizori sau beneficiari pentru care se pot aplica aceste masuri.
(3) În sensul alineatului (1), statele membre pot adopta urmatoarele masuri:
(a) sa prevada ca o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate livrari de bunuri sau prestari de servicii impozabile in conformitate cu articolul 2 sa fie considerata persoana impozabila pentru livrarile primite in conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol;
(b) sa prevada ca un organism public neimpozabil sa fie considerat persoana impozabila pentru livrarile primite in conformitate cu alineatul (1) literele (e), (f) si (g).
(4) Statele membre informeaza comitetul TVA cu privire la masurile legislative nationale adoptate in temeiul alineatului (1), in masura in care nu sunt masuri autorizate de Consiliu inainte de 13 august 2006 in conformitate cu articolul 27 alineatele (1)-(4) din Directiva 77/388/CEE si care sunt mentinute in temeiul alineatului (1) din prezentul articol.
Articolul 200
Orice persoana ce efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri impozabila datoreaza TVA.
Articolul 201
La import, TVA este datorata de orice persoane desemnate sau recunoscute ca persoane obligate la plata taxei de catre statul membru de import.
Articolul 202
TVA este datorata de orice persoana responsabila de iesirea bunurilor din regimurile sau situatiile enumerate la articolele 156, 157, 158, 160 si 161.
Articolul 203
TVA este datorata de orice persoana ce mentioneaza aceasta taxa pe o factura.
Articolul 204
(1) În cazul in care, in temeiul articolelor 193-197 si articolelor 199 si 200,persoana obligata la plata TVA este o persoana impozabila care nu este stabilita in statul membru in care TVA este datorata, statele membre pot permite persoanei respective sa numeasca un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata TVA.
De asemenea, in cazul in care o operatiune taxabila este efectuata de o persoana impozabila care nu este stabilita in statul membru in care TVA este datorata si nu exista, cu tara in care este stabilita sau isi are sediul persoana impozabila, nici un instrument juridic referitor la asistenta reciproca avand o sfera de aplicare similara celei prevazute de Directiva 76/308/CEE [10] si de Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 [11], statele membre pot adopta masuri in temeiul carora persoana obligata la plata TVA este un reprezentant fiscal numit de persoana impozabila nestabilita in statul membru respectiv.
Cu toate acestea, statele membre nu pot aplica optiunea prevazuta la al doilea paragraf unei persoane impozabile nestabilite, in sensul articolului 358 punctul 1, care a optat pentru regimul special pentru servicii furnizate pe cale electronica.
(2) Optiunea prevazuta la alineatul (1) primul paragraf este supusa conditiilor si procedurilor stabilite de fiecare stat membru.
Articolul 205
În situatiile prevazute la articolele 193-200 si articolele 202, 203 si 204, statele membre pot prevedea ca o alta persoana decat persoana obligata la plata TVA sa fie tinuta raspunzatoare in mod solidar pentru plata TVA.

- Publicitate -

1 COMENTARIU