CAP. 1 Originea si sfera de aplicare a dreptului de deducere

73

Articolul 167
Dreptul de deducere ia nastere in momentul in care taxa deductibila devine exigibila.
Articolul 168

În masura in care bunurile si serviciile sunt utilizate in scopul operatiunilor taxabile ale unei persoane impozabile, persoana impozabila are dreptul, in statul membru in care efectueaza operatiunile respective, de a deduce din valoarea TVA, pe care are obligatia de a o plati, urmatoarele sume:
(a) TVA datorata sau achitata in statul membru in cauza pentru bunurile care ii sunt sau care urmeaza a-i fi livrate sau pentru serviciile care ii sunt sau urmeaza a-i fi prestate de o alta persoana impozabila;
(b) TVA datorata pentru operatiunile asimilate livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii in temeiul articolului 18 litera (a) si articolului 27;
(c) TVA datorata pentru achizitiile intracomunitare de bunuri in temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i);
(d) TVA datorata pentru operatiunile asimilate achizitiilor intracomunitare in conformitate cu articolele 21 si 22;
(e) TVA datorata sau achitata pentru importul de bunuri in statul membru in cauza.
Articolul 169

Pe langa deducerea prevazuta la articolul 168, persoana impozabila are dreptul sa deduca TVA prevazuta la articolul respectiv in masura in care bunurile si serviciile sunt utilizate in scopul urmatoarelor operatiuni:
(a) operatiuni legate de activitatile prevazute la articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf, efectuate in afara statului membru in care taxa este datorata sau achitata, pentru care TVA este deductibila in cazul in care operatiunile sunt efectuate in statul membru respectiv;
(b) operatiuni scutite in temeiul articolelor 138, 142 sau 144, articolelor 146-149, articolelor 151, 152, 153 sau 156, articolului 157 alineatul (1) litera (b), articolelor 158-161 sau articolului 164;
(c) operatiuni scutite in temeiul articolului 135 alineatul (1) literele (a)-(f), atunci cand clientul este stabilit in afara Comunitatii sau atunci cand operatiunile respective sunt in legatura directa cu bunuri care urmeaza a fi exportate din Comunitate.
Articolul 170

Toate persoanele impozabile care, in sensul articolului 1 din Directiva 79/1072/CEE [8], articolului 1 din Directiva 86/560/CEE [9] si articolului 171 din prezenta directiva, nu sunt stabilite in statul membru in care ele cumpara bunuri si servicii sau importa bunuri supuse TVA au dreptul de a obtine o rambursare a TVA respective in masura in care bunurile si serviciile sunt utilizate pentru urmatoarele operatiuni:
(a) operatiunile prevazute la articolul 169;
(b) operatiunile pentru care taxa este datorata doar de catre client in conformitate cu articolele 194-197 sau cu articolul 199.
Articolul 171

(1) TVA este rambursata persoanelor impozabile care nu sunt stabilite in statul membru in care ele cumpara bunuri si servicii sau importa bunuri supuse TVA, dar care sunt stabilite intr-un alt stat membru, in conformitate cu normele de punere in aplicare stabilite de Directiva 79/1072/CEE.
Persoanele impozabile prevazute la articolul 1 din Directiva 79/1072/CEE sunt considerate, de asemenea, in sensul aplicarii directivei mentionate anterior, persoane impozabile care nu sunt stabilite in statul membru in cauza atunci cand, in statul membru in care ele cumpara bunuri si servicii sau importa bunuri supuse TVA, au efectuat doar livrarea de bunuri sau prestarea de servicii unui destinatar desemnat ca persoana obligata la plata TVA in conformitate cu articolele 194-197 sau cu articolul 199.
(2) TVA este rambursata persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunitatii in conformitate cu normele de aplicare stabilite de Directiva 86/560/CEE.
Persoanele impozabile prevazute la articolul 1 din Directiva 86/560/CEE sunt considerate, de asemenea, in sensul aplicarii directivei mentionate anterior, persoane impozabile care nu sunt stabilite in Comunitate atunci cand, in statul membru in care ele cumpara bunuri si servicii sau importa bunuri supuse TVA, au efectuat doar livrarea de bunuri sau prestarea de servicii unui destinatar desemnat ca persoana obligata la plata TVA in conformitate cu articolele 194-197 sau cu articolul 199.
(3) Directivele 79/1072/CEE si 86/560/CEE nu se aplica livrarii de bunuri care este sau poate fi scutita in temeiul articolului 138 atunci cand bunurile astfel livrate sunt expediate sau transportate de persoana care achizitioneaza bunurile sau in numele acesteia.
Articolul 172

(1) Orice persoana care este considerata persoana impozabila prin faptul ca livreaza, in mod ocazional, un mijloc de transport nou in conditiile stabilite la articolul 138 alineatul (1) si articolul 138 alineatul (2) litera (a) are dreptul de a deduce, in statul membru in care are loc livrarea, TVA inclusa in pretul de cumparare sau achitata pentru importul sau achizitia intracomunitara a mijlocului de transport respectiv, pana la o valoare care nu depaseste valoarea TVA pe care este necesar sa o plateasca in cazul in care livrarea nu este scutita.
Dreptul de deducere apare si poate fi exercitat doar in momentul livrarii mijlocului de transport nou.
(2) Statele membre stabilesc normele de aplicare a alineatului (1).

- Publicitate -