CAP. 10 Sectiunea 1 Antrepozite vamale, alte antrepozite decat antrepozitele vamale si regimuri similare

131

Articolul 154
În sensul prezentei sectiuni, „alte antrepozite decat antrepozitele vamale” inseamna, in cazul produselor supuse accizelor, locurile definite ca antrepozite fiscale la articolul 4 litera (b) din Directiva 92/12/CEE si, in cazul produselor nesupuse accizelor, locurile definite ca atare de statele membre.
Articolul 155
Fara sa aduca atingere altor dispozitii fiscale comunitare, statele membre pot adopta, dupa consultarea comitetului TVA, masuri speciale pentru scutirea tuturor sau a unora dintre operatiunile prevazute in prezenta sectiune, cu conditia ca masurile respective sa nu vizeze o utilizare finala sau un consum final si ca valoarea TVA datorate la transferul din regimurile sau situatiile prevazute in prezenta sectiune sa corespunda valorii taxei datorate in cazul in care fiecare dintre operatiunile respective a fost impozitata pe teritoriul lor.
Articolul 156
(1) Statele membre pot scuti urmatoarele operatiuni:
(a) livrarea de bunuri destinate prezentarii in vama si plasate dupa caz, in depozit temporar;
(b) livrarea de bunuri destinate plasarii intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber;
(c) livrarea de bunuri destinate plasarii sub regim de antrepozit vamal sau regim de perfectionare activa;
(d) livrarea de bunuri destinate admiterii in apele teritoriale pentru a fi incorporate in platforme de foraj sau de productie, in scopul construirii, repararii, intretinerii, transformarii sau echiparii acestor platforme, sau pentru a conecta aceste platforme de foraj sau de productie la continent;
(e) livrarea de bunuri destinate admiterii in apele teritoriale pentru alimentarea si aprovizionarea platformelor de foraj sau de productie.
(2) Locurile prevazute la alineatul (1) sunt cele definite ca atare de dispozitiile vamale comunitare in vigoare.
Articolul 157
(1) Statele membre pot scuti urmatoarele operatiuni:
(a) importul de bunuri destinate plasarii sub un regim de antrepozit, altul decat antrepozitul vamal;
(b) livrarea de bunuri destinate plasarii, pe teritoriul lor, sub un regim de antrepozit, altul decat antrepozitul vamal.
(2) Statele membre nu pot prevedea alte regimuri de antrepozit decat antrepozitul vamal pentru bunurile care nu sunt supuse accizelor atunci cand bunurile respective sunt destinate livrarii in etapa de vanzare cu amanuntul.
Articolul 158
(1) Prin derogare de la articolul 157 alineatul (2), statele membre pot prevedea alte regimuri de antrepozit decat antrepozitul vamal in urmatoarele cazuri:
(a) atunci cand bunurile sunt destinate magazinelor duty-free in scopul livrarii catre calatori care le transporta in bagajele personale si care utilizeaza aeronavele sau navele maritime pentru a calatori in teritorii terte sau tari terte, atunci cand livrarea respectiva este scutita in temeiul articolului 146 alineatul (1) litera (b);
(b) atunci cand bunurile sunt destinate persoanelor impozabile in scopul livrarii catre calatorii de la bordul unei aeronave sau nave in cursul unui zbor sau al unei traversari maritime atunci cand locul de sosire este situat in afara Comunitatii;
(c) atunci cand bunurile sunt destinate persoanelor impozabile in scopul efectuarii de livrari scutite de TVA in temeiul articolului 151.
(2) Atunci cand statele membre isi exercita optiunea de scutire prevazuta la alineatul (1) litera (a), ele adopta masurile necesare pentru a asigura aplicarea corecta si simpla a scutirii respective si pentru a preveni evaziunea, frauda sau abuzul.
(3) În sensul alineatului (1) litera (a), „magazin duty-free” inseamna orice unitate situata intr-un aeroport sau port care indeplineste conditiile stabilite de autoritatile publice competente.
Articolul 159
Statele membre pot scuti prestarea de servicii aferente livrarilor de bunuri prevazute la articolul 156, articolul 157 alineatul (1) litera (b) sau articolul 158.
Articolul 160
(1) Statele membre pot scuti urmatoarele operatiuni:
(a) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii efectuate in locurile prevazute la articolul 156 alineatul (1) atunci cand, pe teritoriul lor, inca se aplica una dintre situatiile specificate la alineatul respectiv;
(b) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii efectuate in locurile prevazute la articolul 157 alineatul (1) litera (b) sau la articolul 158, atunci cand, pe teritoriul lor, inca se aplica una dintre situatiile specificate la articolul 157 alineatul (1) litera (b) sau la articolul 158 alineatul (1).
(2) În cazul in care statele membre isi exercita optiunea in temeiul alineatului (1) litera (a) pentru tranzactiile efectuate in antrepozite vamale, ele adopta masurile necesare pentru a prevedea alte regimuri de antrepozit decat antrepozitul vamal care permit aplicarea alineatului (1) litera (b) acelorasi operatiuni atunci cand acestea se refera la bunurile enumerate in anexa V si sunt efectuate in alte antrepozite decat antrepozitele vamale.
Articolul 161
Statele membre pot scuti livrarea urmatoarelor bunuri si prestarea de servicii aferente:
(a) livrarea de bunuri prevazute la articolul 30 primul paragraf, bunurile ramanand in regim de admitere temporara cu scutire totala de drepturi de import sau in regim de tranzit extern;
(b) livrarea de bunuri prevazute la articolul 30 al doilea paragraf, bunurile ramanand in regim de tranzit comunitar intern prevazut la articolul 276.
Articolul 162
Atunci cand statele membre isi exercita optiunea prevazuta in prezenta sectiune, ele adopta masurile necesare pentru a se asigura ca achizitia intracomunitara de bunuri destinate plasarii sub unul din regimurile sau in una din situatiile prevazute la articolul 156, articolul 157 alineatul (1) litera (b) sau articolul 158 este reglementata de aceleasi dispozitii precum livrarea de bunuri efectuata pe teritoriul lor in aceleasi conditii.
Articolul 163
În cazul in care bunurile nu mai sunt reglementate de regimurile sau situatiile prevazute in prezenta sectiune, rezultand astfel un import in temeiul articolului 61, statul membru de import adopta masurile necesare pentru a preveni dubla impozitare.

- Publicitate -

1 COMENTARIU