Articolul 146
(1) Statele membre scutesc urmatoarele operatiuni:
(a) livrarea de bunuri expediate sau transportate la o destinatie din afara Comunitatii de catre vanzator sau in contul acestuia;
(b) livrarea de bunuri expediate sau transportate la o destinatie din afara Comunitatii de catre un client nestabilit pe teritoriul lor respectiv sau in contul acestuia, cu exceptia bunurilor transportate de client insusi pentru echiparea si alimentarea ambarcatiunilor de agrement si a aeronavelor private sau a altor mijloace de transport de uz privat;
(c) livrarea de bunuri catre organisme autorizate care le exporta in afara Comunitatii in cadrul activitatilor lor umanitare, caritabile sau educative desfasurate in afara Comunitatii;
(d) prestarea de servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile achizitionate sau importate in scopul efectuarii lucrarilor in cauza in cadrul Comunitatii si expediate sau transportate in afara Comunitatii de catre prestator, de catre clientul care nu este stabilit pe teritoriul lor respectiv sau in contul oricaruia dintre acestia;
(e) prestarea de servicii, inclusiv transportul si operatiunile accesorii acestuia, dar exceptand prestarea de servicii scutite in conformitate cu articolele 132 si 135, atunci cand acestea sunt legate direct de exportul sau importul bunurilor reglementate de articolul 61 si articolul 157 alineatul (1) litera (a).
(2) Scutirea prevazuta la alineatul (1) litera (c) poate fi acordata prin rambursarea TVA.
Articolul 147
(1) Atunci cand livrarea de bunuri prevazuta la articolul 146 alineatul (1) litera (b) se refera la bunuri transportate in bagajele personale ale calatorilor, scutirea se aplica numai in cazul respectarii urmatoarelor conditii:
(a) pasagerul nu este stabilit in Comunitate;
(b) bunurile sunt transportate in afara Comunitatii inainte de sfarsitul celei de-a treia luni urmatoare celei in care a fost efectuata livrarea;
(c) valoarea totala a livrarii, inclusiv TVA, este mai mare de 175 EUR sau echivalentul in moneda nationala, stabilita anual prin aplicarea ratei de conversie obtinute in prima zi lucratoare a lunii octombrie cu efect de la data de 1 ianuarie a anului urmator.
Cu toate acestea, statele membre pot scuti o livrare cu valoare totala inferioara sumei prevazute la primul paragraf litera (c).
(2) În sensul alineatului (1), „un calator care nu este stabilit in Comunitate” inseamna un calator al carui domiciliu permanent sau a carui resedinta obisnuita nu este situata in Comunitate. În acest caz, „domiciliu stabil sau resedinta obisnuita” inseamna locul mentionat ca atare in pasaport, carte de identitate sau alt document recunoscut ca document de identitate de catre statul membru pe al carui teritoriu are loc livrarea.
Dovada exportului este furnizata prin facturi fiscale sau prin alt document inlocuitor, avizate de biroul vamal prin care au iesit bunurile din Comunitate.
Fiecare stat membru trimite Comisiei specimene ale stampilelor pe care le utilizeaza pentru avizarea prevazuta la al doilea paragraf. Comisia transmite informatiile respective autoritatilor fiscale ale celorlalte state membre.

- publicitate -