CAP. 5 Scutiri la import

44

Articolul 143
M6 (1) Statele membre scutesc urmatoarele operatiuni: M6
M6 Statele membre scutesc urmatoarele operatiuni: M6
(a) importul definitiv de bunuri a caror livrare de catre o persoana impozabila este scutita in toate circumstantele pe teritoriul lor respectiv;
(b) importul final de bunuri reglementat de Directivele 69/169/CEE [5], 83/181/CEE [6] si 2006/79/CE [7] ale Consiliului;
(c) importul definitiv de bunuri in libera circulatie dintr-un teritoriu tert care face parte din teritoriul vamal comunitar, care beneficiaza de scutire in temeiul literei (b) in cazul in care au fost importate in sensul articolului 30 primul paragraf;
(d) importul de bunuri expediate sau transportate dintr-un teritoriu tert sau dintr-o tara terta intr-un alt stat membru decat cel in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor, atunci cand livrarea bunurilor respective de catre importatorul desemnat sau recunoscut in temeiul articolului 201 ca persoana obligata la plata TVA este scutita in temeiul articolului 138;
(e) reimportul, de catre persoana care le-a exportat, de bunuri in starea in care au fost exportate, atunci cand respectivele bunuri sunt scutite de drepturi vamale;
(f) importul, in cadrul regimurilor diplomatice si consulare, de bunuri scutite de drepturi vamale;
(g) importul de bunuri de catre organizatii internationale recunoscute ca atare de autoritatile publice ale statului membru gazda sau de catre membri ai acestor organizatii, in limitele si conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a organizatiilor sau de acordurile de sediu;
(h) importul de bunuri, in statele membre parti la Tratatul Atlanticului de Nord, de catre fortele armate ale altor state parti la tratatul in cauza in scopul utilizarii de catre fortele respective sau de catre personalul civil care le insoteste sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor lor atunci cand fortele respective participa la o actiune comuna de aparare;
(i) importul de bunuri de catre fortele armate ale Regatului Unit stationate in insula Cipru in temeiul Tratatului de constituire a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru utilizare de catre fortele respective sau de catre personalul civil care le insoteste sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor lor;
(j) importul, efectuat in porturi de catre intreprinderi de pescuit maritim, de produse piscicole pescuite, neprelucrate sau dupa ce au fost conservate in vederea comercializarii, dar inainte de a fi livrate;
(k) importul de aur de catre bancile centrale;
(l) importul de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau de electricitate.
M6 (2) Scutirea prevazuta la alineatul (1) litera (d) se aplica in cazurile in care importul este urmat de livrarea bunurilor scutite in temeiul articolului 138 alineatul (1) si alineatul (2) litera (c), numai daca, la data importului, importatorul a pus la dispozitia autoritatilor competente ale statului membru al importului cel putin informatiile urmatoare:
(a) numarul sau de identificare TVA atribuit in statul membru in care are loc importul sau numarul de identificare TVA al reprezentantului sau fiscal, care este obligat la plata TVA, atribuit in statul membru in care are loc importul;
(b) numarul de identificare TVA al clientului, caruia ii sunt livrate produsele in conformitate cu articolul 138 alineatul (1), atribuit in alt stat membru sau propriul numar de identificare TVA, atribuit in statul membru in care se incheie expedierea sau transportul produselor, atunci cand acestea sunt transferate in conformitate cu articolul 138 alineatul (2) litera (c);
(c) dovada faptului ca produsele importate sunt destinate sa fie transportate sau expediate din statul membru in care se face importul spre un alt stat membru.
Cu toate acestea, statele membre pot dispune ca dovada mentionata la litera (c) sa fie prezentata autoritatilor competente numai la cerere. M6
Articolul 144
Statele membre scutesc prestarea de servicii legate de importul de bunuri atunci cand valoarea serviciilor in cauza este inclusa in baza de impozitare in conformitate cu articolul 86 alineatul (1) litera (b).
Articolul 145
(1) Comisia prezinta Consiliului, dupa caz si de indata ce este posibil, propuneri pentru delimitarea sferei de aplicare a scutirilor prevazute la articolele 143 si 144 si de stabilire a normele de punere in aplicare a scutirilor respective.
(2) Pana la intrarea in vigoare a normelor prevazute la alineatul (1), statele membre pot mentine in vigoare dispozitiile lor nationale.
Statele membre isi pot adapta dispozitiile nationale astfel incat sa reduca la minimum denaturarea concurentei si, in special, sa previna neimpozitarea sau dubla impozitare in Comunitate.
Statele membre pot utiliza orice proceduri administrative pe care le considera cele mai adecvate pentru realizarea scutirii.
(3) Comisiei ii sunt notificate de catre statele membre, iar Comisia, la randul ei, informeaza celelalte state membre in mod corespunzator, dispozitiile de drept intern in vigoare, in masura in care acestea nu au fost inca notificate, si cele pe care statele membre le adopta in temeiul alineatului (2).

- Publicitate -