CAP. 3 Scutiri pentru alte activitati

79

Articolul 135
(1) Statele membre scutesc urmatoarele operatiuni:
(a) tranzactiile de asigurare si reasigurare, inclusiv serviciile conexe prestate de brokerii si agentii de asigurari;
(b) acordarea si negocierea de credite si gestionarea creditelor de catre persoana care le acorda;
(c) negocierea de garantii de credit sau de alte garantii sau orice tranzactii cu astfel de garantii, precum si gestionarea garantiilor de credit de catre persoana care acorda creditul;
(d) operatiuni, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plati, viramente, creante, cecuri si alte instrumente negociabile, exceptand recuperarea creantelor;
(e) operatiuni, inclusiv negocierea, privind monede, bancnote si monede utilizate ca mijloc legal de plata, cu exceptia obiectelor de colectie, si anume monede de aur, argint sau din alt metal sau bancnote care nu sunt utilizate in mod normal ca mijloc legal de plata sau monede de interes numismatic;
(f) operatiuni, inclusiv negocierea, dar exceptand gestionarea sau pastrarea, cu actiuni, titluri de participare, obligatiuni si alte valori mobiliare, dar exceptand documentele reprezentand titluri de proprietate asupra bunurilor si drepturile sau valorile mobiliare prevazute la articolul 15 alineatul (2);
(g) gestionarea de fonduri comune de plasament, asa cum sunt definite de statele membre;
(h) livrarea la valoarea nominala de timbre postale utilizate de catre serviciile postale pe teritoriul lor, de timbre fiscale sau de alte timbre similare;
(i) pariuri, loterii si alte forme de jocuri de noroc, sub rezerva conditiilor si restrictiilor stabilite de fiecare stat membru;
(j) livrarea unei cladiri sau a unor parti ale unei cladiri si a terenului pe care se afla cladirea, alta decat livrarea prevazuta la articolul 12 alineatul (1) litera (a);
(k) livrarea de terenuri pe care nu s-au ridicat constructii alta decat livrarea de terenuri construibile prevazuta la articolul 12 alineatul (1) litera (b);
(l) leasingul sau inchirierea de bunuri imobile.
(2) Sunt excluse de la scutirea prevazuta la alineatul (1) litera (l) urmatoarele operatiuni:
(a) prestarea de servicii de cazare, definita de legislatia statelor membre, in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, inclusiv cazari in tabere de vacanta sau in locuri amenajate pentru camping;
(b) inchirierea de spatii pentru parcarea vehiculelor;
(c) inchirierea de echipamente si instalatii fixate definitiv;
(d) inchirierea de seifuri.
Statele membre pot aplica excluderi suplimentare din sfera de aplicare a scutirii prevazute la alineatul (1) punctul (l).
Articolul 136
Statele membre scutesc urmatoarele operatiuni:
(a) livrarea de bunuri utilizate exclusiv pentru o activitate scutita in temeiul articolelor 132, 135, 371, 375, 376 si 377, articolului 378 alineatul (2), articolului 379 alineatul (2) si articolelor 380-390, in cazul in care bunurile respective nu au facut obiectul unui drept de deducere;
(b) livrarea de bunuri la a caror achizitie sau utilizare taxa pe valoarea adaugata aferenta nu a fost deductibila, in temeiul articolului 176.
Articolul 137
(1) Statele membre pot acorda persoanelor impozabile dreptul de a opta pentru impozitarea urmatoarelor operatiuni:
(a) operatiunile financiare prevazute la articolul 135 alineatul (1) literele (b)-(g);
(b) livrarea unei cladiri sau a unor parti ale unei cladiri si a terenului pe care se afla cladirea, alta decat livrarea prevazuta la articolul 12 alineatul (1) litera (a);
(c) livrarea de terenuri pe care nu s-au ridicat constructii, alta decat livrarea de terenuri construibile prevazuta la articolul 12 alineatul (1) litera (b);
(d) leasingul sau inchirierea de bunuri imobile.
(2) Statele membre stabilesc normele de exercitare a optiunii prevazute la alineatul (1).
Statele membre pot limita sfera de aplicare a dreptului de optiune mentionat anterior.

- Publicitate -