CAP. 2 Scutiri pentru anumite activitati de interes general

96

Articolul 132
(1) Statele membre scutesc urmatoarele tranzactii:
(a) prestarea de servicii si livrarea de bunuri accesorii acestora, altele decat serviciile de transport de calatori si serviciile de telecomunicatii, efectuate de catre serviciile postale publice;
(b) spitalizarea si ingrijirea medicala si activitatile conexe asigurate de organisme de drept public sau, in conditii sociale comparabile celor aplicabile organismelor de drept public, asigurate de spitale, centre de tratament medical sau diagnoza si alte institutii de natura similara recunoscute in mod corespunzator;
(c) prestarea de ingrijiri medicale in exercitarea profesiunilor medicale si paramedicale, astfel cum sunt definite de statul membru in cauza;
(d) livrarea de organe, sange si lapte, de provenienta umana;
(e) prestarea de servicii efectuata in cadrul profesiei lor de catre tehnicienii dentari si livrarea de proteze dentare de catre dentisti si tehnicieni dentari;
(f) prestarea de servicii de catre grupuri independente de persoane, care efectueaza o activitate scutita de TVA sau pentru care nu sunt persoane impozabile, in scopul prestarii catre membrii lor a serviciilor necesare in mod direct desfasurarii activitatii respective, atunci cand grupurile in cauza se rezuma sa solicite membrilor lor rambursarea exacta a partii lor din cheltuielile comune, cu conditia ca scutirea respectiva sa nu fie susceptibila de a cauza denaturari ale concurentei;
(g) prestarea de servicii si livrarea de bunuri direct legate de ajutorul social si securitatea sociala, inclusiv cele prestate si livrate de camine de batrani, de organisme de drept public sau de alte organisme recunoscute de statul membru in cauza ca avand un caracter social;
(h) prestarea de servicii si livrarea de bunuri direct legate de protectia copiilor si a tinerilor, de catre organisme de drept public sau de alte organizatii recunoscute de statul membru in cauza ca avand un caracter social;
(i) educatia copiilor si a tinerilor, invatamantul scolar sau universitar, formarea si reconversia profesionala, inclusiv prestarea de servicii si livrarea de bunuri strans legate de acestea, de catre organisme de drept public care au acest scop sau de alte organizatii recunoscute de statul membru in cauza ca avand scopuri similare;
(j) pregatirea particulara oferita de profesori si la nivel de invatamant scolar si universitar;
(k) punerea la dispozitie de personal de catre institutiile religioase sau filozofice in scopul activitatilor prevazute la literele (b), (g), (h) si (i) si in scopul asistentei spirituale;
(l) prestarea de servicii, precum si livrarea de bunuri strans legate de acestea, in folosul membrilor, in schimbul unei cotizatii stabilite in conformitate cu statutul lor, de catre organizatiile fara scop lucrativ care urmaresc obiective de ordin politic, sindical, religios, patriotic, filozofic, filantropic sau civic, cu conditia ca scutirea respectiva sa nu fie susceptibila de a cauza denaturari ale concurentei;
(m) prestarea anumitor servicii strans legate de sport si educatia fizica de catre organizatii fara scop lucrativ persoanelor care practica sportul sau educatia fizica;
(n) prestarea anumitor servicii culturale, precum si livrarea de bunuri strans legate de acestea, de catre organisme de drept public sau de alte organisme culturale recunoscute de statul membru in cauza;
(o) prestarea de servicii si livrarea de bunuri de catre organizatii ale caror activitati sunt scutite in temeiul literelor (b), (g), (h), (i), (l), (m) si (n), cu ocazia evenimentelor destinate strangerii de fonduri si organizate exclusiv in beneficiul lor, cu conditia ca scutirea respectiva sa nu fie susceptibila de a cauza denaturari ale concurentei;
(p) prestarea de servicii de transport pentru persoanele bolnave sau accidentate in vehicule special destinate acestui scop, de catre organisme autorizate corespunzator;
(q) alte activitati decat cele de natura comerciala efectuate de organismele publice de radio si televiziune.
(2) În sensul alineatului (1) litera (o), statele membre pot introduce orice restrictii necesare, in special in ceea ce priveste numarul faptelor sau suma fondurilor care dau dreptul la scutire.
Articolul 133
Statele membre pot acorda altor organisme decat cele de drept public fiecare dintre scutirile prevazute la articolul 132 alineatul (1) literele (b), (g), (h), (i), (l), (m) si (n) sub rezerva respectarii, in fiecare caz in parte, a uneia sau mai multora dintre urmatoarele conditii:
(a) nu este necesar ca organismele in cauza sa urmareasca in mod sistematic obtinerea unui profit, iar orice profituri eventuale nu se distribuie, ci se aloca in scopul continuarii sau imbunatatirii serviciilor prestate;
(b) este necesar ca organismele in cauza sa fie gestionate si administrate in mod esential cu titlu gratuit de catre persoane care nu au, fie prin ele insele, fie prin intermediari, interese directe sau indirecte in rezultatele activitatilor respective;
(c) organismele in cauza au obligatia de a practica preturi aprobate de autoritatile publice sau care nu depasesc asemenea preturi aprobate sau, pentru operatiunile care nu sunt supuse aprobarii, preturi mai mici decat cele practicate pentru operatiuni similare de intreprinderile comerciale supuse TVA;
(d) este necesar ca scutirile sa nu fie susceptibile de a cauza denaturari ale concurentei in dezavantajul intreprinderilor comerciale supuse TVA.
Statele membre care, in temeiul anexei E la Directiva 77/388/CEE, la 1 ianuarie 1989 aplicau TVA operatiunilor prevazute la articolul 132 alineatul (1) literele (m) si (n) pot aplica, de asemenea, conditiile prevazute la primul paragraf litera (d), atunci cand livrarile de bunuri sau prestarile de servicii respective de catre organisme de drept public sunt scutite.
Articolul 134
Livrarea de bunuri sau prestarea de servicii nu este scutita, in temeiul articolului 132 alineatul (1) literele (b), (g), (h), (i), (l), (m) si (n), in urmatoarele cazuri:
(a) atunci cand livrarea sau prestarea nu este esentiala pentru operatiunile scutite;
(b) atunci cand scopul principal al livrarii sau prestarii este obtinerea de venituri suplimentare pentru organismul in cauza prin operatiuni care se afla in concurenta directa cu cele efectuate de intreprinderile comerciale supuse TVA.

- Publicitate -