Articolul 73
Pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, altele decat cele prevazute la articolele 74-77, baza de impozitare include toate elementele care reprezinta contrapartida obtinuta sau care urmeaza sa fie obtinuta de catre furnizor sau prestator, in schimbul livrarii sau al prestarii, de la client sau de la un tert, inclusiv subventii direct legate de pretul livrarii sau al prestarii.
Articolul 74
Atunci cand o persoana impozabila utilizeaza sau dispune de bunuri care fac parte din activele activitatii economice sau atunci cand bunurile sunt detinute de o persoana impozabila sau de catre succesorii acesteia dupa ce activitatea sa economica impozabila inceteaza, in conformitate cu articolele 16 si 18, baza de impozitareeste pretul de cumparare al bunurilor sau al unor bunuri similare sau, in absenta unui pret de cumparare, pretul de cost, stabilite la momentul la care are loc utilizarea, dispunerea sau pastrarea.
Articolul 75
Pentru prestarea de servicii, prevazuta la articolul 26, atunci cand bunurile care fac parte din activele unei activitati economice sunt utilizate in scopuri personale sau serviciile sunt efectuate cu titlu gratuit, baza de impozitare este reprezentata de costul complet al persoanei impozabile pentru prestarea serviciilor.
Articolul 76
Pentru livrarea de bunuri constand intr-un transfer in alt stat membru, baza de impozitare este pretul de cumparare al bunurilor sau al unor bunuri similare sau, in absenta unui pret de cumparare, pretul de cost, stabilite la momentul efectuarii transferului.
Articolul 77
Pentru prestarea de catre o persoana impozabila a unui serviciu in scopul desfasurarii activitatii sale economice, in conformitate cu articolul 27, baza de impozitare este reprezentata de valoarea de piata a serviciului prestat.
Articolul 78
Baza de impozitare include urmatoarele elemente:
(a) impozite, drepturi, prelevari si taxe, cu exceptia TVA in sine;
(b) cheltuieli accesorii cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului.
În sensul primului paragraf litera (b), statele membre pot considera drept cheltuieli accesorii cheltuielile care fac obiectul unei intelegeri separate.
Articolul 79
Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele elemente:
(a) reduceri de pret cu titlu de sconturi pentru plata anticipata;
(b) reduceri de pret si rabaturi acordate clientului si obtinute de acesta la momentul livrarii;
(c) sume primite de o persoana impozabila de la client, reprezentand decontarea cheltuielilor efectuate in numele si in contul clientului si inregistrate in contabilitate intr-un cont tranzitoriu.
Este necesar ca persoana impozabila sa faca dovada sumei efective a cheltuielilor prevazute la primul paragraf litera (c) si nu poate deduce TVA care poate fi eventual aplicata acestora.
Articolul 80
(1) Pentru a preveni evaziunea fiscala sau frauda, statele membre pot adopta masuri in oricare dintre urmatoarele cazuri pentru a se asigura ca, pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii care implica familia sau legaturi personale apropiate, legaturi organizationale, de proprietate, de afiliere, financiare sau juridice, astfel cum sunt definite de statul membru, baza de impozitare este considerata valoarea de piata:
(a) atunci cand contrapartida este mai mica decat valoarea de piata libera, iar beneficiarul livrarii sau al prestarii nu are drept complet de deducere in temeiul articolelor 167-171 si articolelor 173-177;
(b) atunci cand contrapartida este mai mica decat valoarea de piata, iar furnizorul sau prestatorul nu are un drept complet de deducere in temeiul articolelor 167-171 si articolelor 173-177, iar livrarea sau prestarea este supusa unei scutiri in temeiul articolelor 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, articolului 378 alineatul (2), articolului 379 alineatul (2) sau articolelor 380-390;
(c) atunci cand contrapartida este mai mare decat valoarea de piata, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere in temeiul articolelor 167-171 si articolelor 173-177.
În sensul primului paragraf, legaturile juridice pot include relatia dintre un angajator si un angajat sau familia angajatului sau orice alte persoane care ii sunt apropiate.
(2) Atunci cand statele membre isi exercita optiunea prevazuta la alineatul (1), ele pot restrictiona categoriile de furnizori/prestatori sau beneficiari carora li se aplica masurile.
(3) Statele membre informeaza comitetul TVA cu privire la masurile legislative nationale adoptate in temeiul alineatului (1), in masura in care nu sunt masuri autorizate de Consiliu inainte de 13 august 2006 in conformitate cu articolul 27 alineatele (1)-(4) din Directiva 77/388/CEE si care sunt mentinute in temeiul alineatului (1) din prezentul articol.
Articolul 81
Statele membre care, la 1 ianuarie 1993, nu isi exercitau optiunea in temeiul articolului 98 de a aplica o cota redusa pot prevedea, in cazul in care isi exercita optiunea in temeiul articolului 89, ca, pentru livrarea de obiecte de arta, prevazuta la articolul 103 alineatul (2), este necesar ca baza de impozitare sa fie egala cu o fractiune din suma stabilita in conformitate cu articolele 73, 74, 76, 78 si 79.
Fractiunea prevazuta la primul paragraf este stabilita astfel incat TVA astfel datorata sa fie egala cu cel putin 5 % din suma stabilita in conformitate cu articolele 73, 74, 76, 78 si 79.
Articolul 82
Statele membre pot prevedea ca, pentru livrarea de bunuri si prestarea de servicii, este necesar ca baza de impozitare sa includa valoarea aurului de investitii scutit in sensul articolului 346, care a fost furnizat de client pentru a fi utilizat ca baza de prelucrare si care, drept urmare, isi pierde calitatea de aur de investitii scutit atunci cand bunurile sunt livrate si serviciile sunt prestate. Valoarea care se utilizeaza este valoarea de piata a aurului de investitii la momentul la care bunurile sunt livrate si serviciile sunt prestate.

- Publicitate -