Articolul 63
Faptul generator intervine si TVA devine exigibila atunci cand sunt livrate bunurile sau sunt prestate serviciile.
Articolul 64
(1) Atunci cand determina decontari sau plati succesive, livrarea de bunuri, alta decat cea constand in inchirierea de bunuri pe o anumita perioada de timp sau vanzarea de bunuri cu plata in rate, in conformitate cu articolul 14 alineatul (2) litera (b), si prestarea de servicii sunt considerate efectuate la expirarea perioadelor la care se refera decontarile sau platile respective.
(2) Statele membre pot prevedea ca, in anumite cazuri, livrarea continua de bunuri sau prestarea continua de servicii pe o anumita perioada de timp se considera efectuata la intervale de cel putin un an.
M4(2) Prestarile de servicii pentru care taxa este datorata de catre beneficiarul serviciilor in conformitate cu articolul 196, care sunt prestate in mod continuu pe o perioada mai mare de un an si care nu determina decontari sau plati in cursul acestei perioade se considera efectuate la expirarea fiecarui an calendaristic, atat timp cat prestarea de servicii nu a incetat.
Statele membre pot prevedea ca, in anumite cazuri, altele decat cele prevazute la alineatul (1), livrarea continua de bunuri sau prestarea continua de servicii pe o anumita perioada de timp se considera efectuata cel putin la expirarea unui termen de un an.M4
Articolul 65
În cazul in care plata este facuta inainte de livrarea bunurilor sau prestarea de servicii, TVA devine exigibila la incasarea platii si la suma incasata.
Articolul 66
Prin derogare de la articolele 63, 64 si 65, statele membre pot prevedea ca TVA sa devina exigibila, pentru anumite operatiuni sau anumite categorii de persoane impozabile, la una din urmatoarele date:
(a) cel tarziu la data emiterii facturii;
(b) cel tarziu la data incasarii platii;
(c) atunci cand nu se emite o factura sau cand aceasta este emisa tarziu, intr-un termen determinat de la data la care intervine faptul generator.
M4Cu toate acestea, derogarea prevazuta la primul paragraf nu se aplica prestarilor de servicii pentru care taxa este datorata de catre beneficiarul serviciilor in conformitate cu articolul 196.M4
Articolul 67
(1) Atunci cand, in conformitate cu conditiile stabilite la articolul 138, bunurile expediate sau transportate intr-un alt stat membru decat cel in care incepe expedierea sau transportul bunurilor sunt livrate in regim de scutire de TVA sau atunci cand bunurile sunt transferate in regim de scutire de TVA intr-un alt stat membru de catre o persoana impozabila in scopul desfasurarii activitatii sale economice, TVA devine exigibila in cea de a cincisprezeceazi a lunii urmatoare celei in care intervine faptul generator.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), TVA devine exigibila la emiterea facturii prevazute la articolul 220, in cazul in care facturi fiscale este emisa inainte de cea de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care intervine faptul generator.

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. Art. 64 (2) a fost modificat prin Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare,
    Paragraful 2 al art. 66 a fost introdus prin Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare