Articolul 32
Atunci cand bunurile sunt expediate sau transportate de furnizor sau de client sau de o terta persoana, locul livrarii este considerat a fi locul unde se gasesc bunurile la momentul la care incepe expedierea sau transportul bunurilor catre client.
Cu toate acestea, in cazul in care expedierea sau transportul bunurilor incepe intr-un teritoriu tert sau intr-o tara terta, atat locul livrarii de catre importatorul desemnat sau recunoscut in temeiul articolului 201 ca fiind persoana obligata la plata TVA, cat si locul oricarei livrari ulterioare sunt considerate a fi situate in statul membru de import al bunurilor.
Articolul 33
(1) Prin derogare de la articolul 32, locul livrarii de bunuri expediate sau transportate de furnizor sau in numele acestuia dintr-un alt stat membru decat cel in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor, este considerat a fi locul unde se afla bunurile la momentul la care se incheie expedierea sau transportul bunurilor la client, in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
(a) livrarea de bunuri este efectuata pentru o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila ale carei achizitii intracomunitare de bunuri nu sunt supuse TVA in temeiul articolului 3 alineatul (1) sau pentru orice alta persoana neimpozabila;
(b) bunurile livrate nu sunt mijloace de transport noi sau bunuri livrate dupa asamblare sau instalare, cu sau fara functionare de proba, de catre furnizor sau in numele acestuia.
(2) În cazul in care bunurile livrate sunt expediate sau transportate dintr-un teritoriu tert sau dintr-o tara terta si importate de furnizor intr-un alt stat membru decat cel in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor la client, se considera ca bunurile au fost expediate sau transportate din statul membru de import.
Articolul 34
(1) În cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii, articolul 33 nu se aplica livrarilor de bunuri care sunt expediate sau transportate in totalitate in acelasi stat membru, atunci cand statul membru respectiv este cel in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor:
(a) bunurile livrate nu sunt produse supuse accizelor;
(b) valoarea totala, fara TVA, a livrarilor respective efectuate in conditiile stabilite la articolul 33 in statul membru in cauza nu depaseste in nici un an calendaristic 100000 EUR sau echivalentul acestei sume in moneda nationala;
(c) valoarea totala, fara TVA, a livrarilor de bunuri, altele decat produsele supuse accizelor, efectuate in conditiile stabilite la articolul 33 in statul membru in cauza nu au depasit in anul calendaristic anterior 100000 EUR sau echivalentul acestei sume in moneda nationala.
(2) Statul membru pe teritoriul caruia se afla bunurile in momentul la care se incheie expedierea sau transportul acestora la client poate limita plafonul prevazut la alineatul (1) la 35000 EUR sau la echivalentul acestei sume in moneda nationala, in cazul in care statul membru respectiv considera ca plafonul de 100000 EUR poate provoca denaturari semnificative ale concurentei.
Statele membre care isi exercita optiunea prevazuta la primul paragraf adopta masurile necesare pentru a informa in mod corespunzator autoritatile publice competente ale statului membru din care incepe expedierea sau transportul bunurilor.
(3) Comisia prezinta Consiliului, de indata ce este posibil, un raport privind functionarea plafonului special de 35000 EUR prevazut la alineatul (2), insotit, dupa caz, de propuneri corespunzatoare.
(4) Statul membru pe al carui teritoriu se afla bunurile la momentul la care incepe expedierea sau transportul lor acorda persoanelor impozabile care efectueaza livrari de bunuri ce pot beneficia de dispozitiile alineatului (1) dreptul de a opta ca locul livrarii bunurilor sa fie stabilit in conformitate cu articolul 33.
Statele membre respective stabilesc normele privind exercitarea optiunii prevazute la primul paragraf, care acopera in orice caz doi ani calendaristici.
Articolul 35
Articolele 33 si 34 nu se aplica livrarilor de bunuri second-hand, obiecte de arta, obiecte de colectie sau antichitati, astfel cum sunt definite la articolul 311 alineatul (1) punctele 1-4, si nici livrarilor de mijloace de transport second-hand, astfel cum sunt definite la articolul 327 alineatul (3), supuse TVA in conformitate cu regimurile speciale relevante.
Articolul 36
În cazul in care bunurile expediate sau transportate de furnizor, de client sau de o terta persoana sunt instalate sau asamblate, cu sau fara functionare de proba, de catre furnizor sau in numele acestuia, locul livrarii este considerat a fi locul unde bunurile sunt instalate sau asamblate.
În cazul in care instalarea sau asamblarea este efectuata intr-un alt stat membru decat cel al furnizorului, statul membru pe al carui teritoriu este efectuata instalarea sau montarea adopta masurile necesare pentru a evita dubla impozitare in statul membru respectiv.

- Publicitate -