Articolul 3
(1) Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i), nu sunt supuse TVA urmatoarele operatiuni:
(a) achizitia intracomunitara de bunuri efectuata de catre o persoana impozabila sau de catre o persoana juridica neimpozabila, atunci cand livrarea de astfel de bunuri pe teritoriul statului membru de achizitie este scutita in temeiul articolelor 148 si 151;
(b) achizitia intracomunitara de bunuri, alta decat cea prevazuta la litera (a) si la articolul 4 si alta decat achizitia de mijloace de transport noi sau de produse supuse accizelor, efectuata de catre o persoana impozabila pentru activitatile sale agricole, forestiere sau de pescuit supuse regimului forfetar comun pentru producatori agricoli sau de catre o persoana impozabila care efectueaza doar livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care TVA nu este deductibila sau de catre o persoana juridica neimpozabila.
(2) Alineatul (1) litera (b) se aplica numai in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
(a) in anul calendaristic curent, valoarea totala a achizitiilor intracomunitare de bunuri nu depaseste un plafon pe care il stabilesc statele membre, dar care nu poate fi mai mic de 10000 EUR sau echivalentul acestei sume in moneda nationala;
(b) in anul calendaristic anterior, valoarea totala a achizitiilor intracomunitare de bunuri nu a depasit plafonul prevazut la litera (a).
Plafonul care serveste ca referinta consta in valoarea totala, fara TVA datorata sau achitata in statul membru din care a inceput expedierea sau transportul bunurilor, a achizitiilor intracomunitare de bunuri prevazute la alineatul (1) litera (b).
(3) Statele membre acorda persoanelor impozabile si persoanelor juridice neimpozabile eligibile in temeiul alineatului (1) litera (b) dreptul de a opta pentru regimul general prevazut la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i).
Statele membre stabilesc norme detaliate pentru exercitarea optiunii prevazute la primul paragraf, care, in orice caz, acopera o perioada de doi ani calendaristici.

- publicitate -