Ghid financiar PFA: Procedura de autorizare si inregistrare a PFA

1508

PFA – GHID FINANCIAR – var.2.0 Cuprins:
Legislatie PFA – infiintare si autorizare PFA
Obligatii legale PFA – Procedura de autorizare si inregistrare a PFA
Legislatie PFA – impozitare si contabilitatea PFA
Obligatii fiscale PFA – Procedura de declarare a veniturilor obtinute
Obligatii fiscale PFA – norme de venit
Obligatii contabile PFA – norme de venit
Obligatii fiscale PFA – sistem real
Obligatii contabile PFA – sistem real
Obligatii sociale PFA – contributiile sociale


Obligatii legale PFA – Procedura de autorizare si inregistrare a PFA
Persoana fizica autorizata (PFA) este definita de lege ca fiind persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca;

Pentru a desfasura activitati economice, potrivit art.8 din OUG nr. 44/2008, persoanele fizice trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) au implinit varsta de 18 ani,
b) nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
c) au un sediu profesional declarat (sa detina in folosinta un spatiu: inchirat, comodat sau in proprietate)
d) declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

Persoanele fizice au obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate (PFA). Formalitatile legale se realizeaza cu Oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul in raza caruia persoana fizica isi stabileste sediul profesional (denumit in continuare ORC).

Procedura de autorizare si inregistrare la ORC nu este obligatorie pentru Profesiile liberale.

Procedura legala de inregistrare si autorizare:

A. – Verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire firma persoane fizice
Se depun/transmit urmatoarele documente:
1. Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma (original .pdf);
2. Dovada privind plata taxei de registru. Taxele pot fi achitate in numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum si cu mandat postal, ordin de plata etc.
3. Fotocopie BI/CI certificata de parte „Conform cu originalul”.
Documentele se depun/transmit:
-la ghiseul ORC (retea ORC),
-prin corespondenta, sau
-in forma electronica, situatie in care va avea incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.
Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei se obtine in general in 2 ore de la depunerea cererii.

B. – Alegerea domeniul principal si domeniilor secundare de activitate si identificare coduri CAEN (baza date clasificatie CAEN – RECON).

C. – Identificare spatiu pentru stabilirea sediului profesional (proprietate/drept de utilizare);

D. – Obtinerea acordului Asociatiei de proprietari (dupa caz) (original .pdf) – se completeaza in cazul in care sediul profesional este intr-un imobil de locuinte de tip bloc

E. – Pentru autorizarea si inregistrarea PFA, se depun/transmit urmatoarele documente:
0. Dosar cu sina – Documentele trebuie introduse intr-un dosar cu sina. Este indicat ca dupa ce un referent de la ORC analizează dosarul si dupa ce aveti certitudinea ca este complet, sa se numeroteze filele.
1. Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii (original cod 11-10-180 .pdf) si anexa nr. 1 Referitor la inregistrarea fiscala (original .pdf);
2. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
3. Carte de identitate sau pasaport (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata sau copie certificata de parte „conform cu originalul”). Documentul care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional si a punctelor de lucru, poate fi:
– extras de carte funciara in termen de valabilitate la depunere dar nu mai vechi de 30 de zile, in original,
– contract de vanzare cumparare,
– contract de donatie in forma autentica,
– certificat de mostenitor,
– act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitare a proprietatii,
– hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea sau folosinta/uzufructul,
– hotararea judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune,
– proces-verbal de receptie a constructiei,
– act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite,
– contract de schimb,
– contract de inchiriere (inregistrat la administratia finantelor publice pentru cel incheiat intre persoane fizice si persoane juridice),
– contract de subinchiriere,
– contract de concesiune,
– contract de leasing imobiliar,
– contract de comodat,
– contract de uz,
– contract de uzufruct,
– certificat de rol fiscal/rol agricol, in original, in termen de valabilitate,
– declaratie de luare in spatiu, in original, sau
– orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta.

5. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original, .pdf);
6. Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original, .pdf), care se depune la oficiul registrului comertului odata cu cererea de inregistrare si care poate fi dat, in fata notarului public, sau directorului ORC sau a inlocuitorului acestuia care va certifica semnatura.
7. Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (original), dupa caz:
model 1 – Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare (situatia in care nu se desfasoara activitatile din actul constitutiv).
– sau model 2 – Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare (situatia in care sunt indeplinite conditiile de functionare).
8. Daca este cazul:
– precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaratie, etc.);
– declaratia privind patrimoniul de afectatiune, in original, si documentele care atesta efectuarea varsamintelor sau calitatea de proprietar, dupa caz (fotocopii certificate de parte);
– documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf);
– documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf).
Documentele privind pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum ar fi:
– diploma;
– certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
– certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
– certificatul de competenta profesionala (cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit, in cazul meseriilor traditionale artizanale);
– atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;
– atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;
– orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

9. În cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata olograf).
10. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru. Taxele legale pot fi achitate in numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum si cu mandat postal, ordin de plata.
11. Informatiile din cazierul fiscal (se obtin de catre ORC).
12. alte acte doveditoare, solicitare expres de directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal

Note importante:
– Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de catre persoana fizica autorizata.
– In cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.
– Solutionarea cererii revine in competenta directorului ORC care poate dispune prin rezolutie motivata administrarea si a altor acte doveditoare.
– Daca s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atesta inregistrarea in registrul comertului, prin posta, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei .

Documentele se depun/transmit:
-la ghiseul ORC (retea ORC),
-prin corespondenta, sau
-prin biroul de asistenta si reprezentare din cadrul primariilor.

F.- Emiterea de catre ORC a certificatului de inregistrare
Certificatul de inregistrare PFA contine codul unic de inregistrare si este documentul care atesta inregistrarea in registrul
comertului, autorizarea functionarii, precum si inregistrarea fiscala de catre autoritatea fiscala competenta.

sursa: OUG nr. 44/2008, Ghid ONRC .pdf

- Publicitate -

2 COMENTARII