Directiva 2006/138/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste perioada de aplicare a regimului taxei pe valoarea adaugata aplicabil serviciilor de radiodifuziune si televiziune si anumitor servicii furnizate electronic
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 93,
avand in vedere propunerea Comisiei,
avand in vedere avizul Parlamentului European,
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European,
intrucat:
(1) Regimul temporar privind taxa pe valoarea adaugata prevazut de Directiva 77/388/CEE [1], aplicabil pentru serviciile de radiodifuziune si televiziune si anumite servicii furnizate electronic, a fost extins pana la 31 decembrie 2006 prin Directiva 2006/58/CE a Consiliului din 27 iunie 2006 de modificare a Directivei 2002/38/CE a Consiliului in ceea ce priveste perioada de aplicare a regimului privind taxa pe valoare adaugata aplicabil serviciilor de radiodifuziune si televiziune si anumitor servicii furnizate electronic [2].
(2) inca nu a fost posibila adoptarea unor dispozitii privind locul de prestare a serviciilor si privind un mecanism electronic mai general. Avand in vedere ca cadrul legislativ si elementele de fapt care au justificat prelungirea pana la 31 decembrie 2006 nu s-au schimbat si pentru a evita o neaplicare temporara a regimului taxei pe valoarea adaugata pentru serviciile de radiodifuziune si televiziune si anumite servicii furnizate electronic, regimul mentionat anterior ar trebui sa ramana in vigoare pana la 31 decembrie 2008.
(3) Prin urmare, Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata, care a reformat Directiva 77/388/CEE, ar trebui sa fie modificata in consecinta.
(4) Avand in vedere urgenta problemei si pentru a evita vidul legislativ, este imperativ sa se prevada o exceptie pentru perioada de sase saptamani mentionata la punctul (I)3 din Protocolul privind rolul parlamentelor nationale in Uniunea Europeana, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana si la Tratatele de instituire a Comunitatilor Europene,
ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:
Articolul 1
Directiva 2006/112/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1. la articolul 56, alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(3) Alineatul (1) literele (j) si (k) si alineatul (2) se aplica pana la 31 decembrie 2008.”;
2. la articolul 57, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(2) Alineatul (1) se aplica pana la 31 decembrie 2008.”;
3. la articolul 59, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(2) Pana la 31 decembrie 2008, statele membre aplica articolul 58 litera (b) serviciilor de radiodifuziune si televiziune, prevazute la articolul 56 alineatul (1) litera (j), furnizate persoanelor neimpozabile stabilite intr-un stat membru sau care isi au domiciliul sau resedinta obisnuita intr-un stat membru, de catre o persoana platitoare de impozit care si-a stabilit sediul activitatii sale economice sau dispune de o unitate fixa in afara Comunitatii de unde furnizeaza serviciile, sau care, in absenta unui astfel de sediu sau a unei unitati fixe, isi are domiciliul sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii.”;
4. articolul 357 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 357
Prezentul capitol se aplica pana la 31 decembrie 2008.”
Articolul 2
Transpunere
(1) Statele membre adopta actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive incepand cu 1 ianuarie 2007. Statele membre comunica de indata Comisiei textul acestor dispozitii.
Atunci cand statele membre adopta aceste dispozitii, ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Comisiei ii sunt comunicate de catre statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.
Articolul 3
Prezenta directiva intra in vigoare la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezenta directiva se aplica de la 1 ianuarie 2007.
Articolul 4
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Bruxelles, 19 decembrie 2006.
Pentru Consiliu Presedintele J. Korkeaoja

[1] A sasea Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata: baza unitara de evaluare (JO L 145, 13.6.1977, p. 1). Directiva abrogata prin Directiva 2006/112/CE (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).
[2] JO L 174, 28.6.2006, p. 5.

———————————————-

Fisa act Eur-lex – html

- publicitate -