DIRECTIVA 2007/75/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste anumite dispozitii temporare referitoare la cotele taxei pe valoarea adaugata
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 93,
avand in vedere propunerea Comisiei,
avand in vedere avizul Parlamentului European [1],
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European,
intrucat:
(1) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [2] prevede anumite derogari in ceea ce priveste cotele de TVA. Unele derogari expira la o data precisa, in timp ce altele sunt in vigoare pana la adoptarea de regimuri definitive.
(2) Derogarile in ceea ce priveste cotele de TVA prevazute in Directiva 2006/112/CE in conformitate cu Actul de aderare din 2003 si care permit o adaptare fara dificultati a economiilor unor noi state membre la piata interna au o data precisa si expira in curand.
(3) Unele dintre aceste noi state membre si-au exprimat dorinta de a aplica derogarile de care beneficiaza pentru o perioada suplimentara de timp.
(4) Avand in vedere dezbaterea in curs privind utilizarea unor cote reduse si propunerea legislativa care urmeaza sa fie prezentata de catre Comisie, este oportuna prelungirea anumitor derogari pana la sfarsitului anului 2010, data pana la care a fost prelungit experimentul privind aplicarea unei cote reduse pentru serviciile cu utilizare intensiva a fortei de munca.
(5) Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui sa fie modificata in consecinta,
ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:
Articolul 1
Începand cu 1 ianuarie 2008, Directiva 2006/112/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 123 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 123
Republica Ceha poate continua sa aplice, pana la 31 decembrie 2010, o cota redusa de cel putin 5 % pentru prestarea de lucrari de constructie aferente cladirilor rezidentiale care nu se desfasoara in cadrul unei politici sociale, cu exceptia materialelor de constructie.”
2. Articolul 124 se elimina.
3. La articolul 125 alineatele (1) si (2), cuvintele „pana la 31 decembrie 2007” se inlocuiesc cu cuvintele „pana la 31 decembrie 2010″.
4. Articolul 126 se elimina.
5. La articolul 127, cuvintele ” 1 ianuarie 2010″ se inlocuiesc cu cuvintele ” 31 decembrie 2010″.
6. Articolul 128 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 128
(1) Polonia poate sa acorde, pana la 31 decembrie 2010, o exonerare cu drept de deducere a TVA achitate in etapa anterioara pentru livrarile de anumite carti si periodice de specialitate.
(2) Polonia poate continua sa aplice o cota redusa de cel putin 7 % prestarilor de servicii de restaurant, pana la 31 decembrie 2010 sau pana la data introducerii unor regimuri definitive, astfel cum sunt mentionate la articolul 402, oricare dintre aceste date este mai apropiata.
(3) Polonia poate continua sa aplice, pana la 31 decembrie 2010, o cota redusa de cel putin 3 % furnizarii de produse alimentare astfel cum se mentioneaza in anexa III punctul 1.
(4) Polonia poate continua sa aplice, pana la 31 decembrie 2010, o cota redusa de cel putin 7 % prestarii serviciilor de constructie, renovare si transformare a locuintelor, nefurnizate in cadrul unei politici sociale, cu exceptia materialelor de constructie, precum si livrarii, inainte de prima ocupare, a cladirilor rezidentiale sau a unor parti de cladiri rezidentiale, astfel cum se mentioneaza la articolul 12 alineatul (1) litera (a).”
7. La articolul 129 alineatele (1) si (2), cuvintele „pana la 31 decembrie 2007” se inlocuiesc cu cuvintele „pana la 31 decembrie 2010”.
8. Articolul 130 se elimina.
Articolul 2
Comisiei ii sunt comunicate de catre statele membre textele tuturor dispozitiilor de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.
Articolul 3
Prezenta directiva intra in vigoare in ziua datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 4
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Bruxelles, 20 decembrie 2007.
Pentru Consiliu Presedintele F. Nunes Correia
[1] Aviz din 11 decembrie 2007 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial).
[2] JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directiva modificata prin Directiva 2006/138/CE (JO L 384, 29.12.2006, p. 92).
————————————————–

Fisa act Eur-lex – html

- publicitate -