Directiva 2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata

411

DIRECTIVA 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 93,
avand in vedere propunerea Comisiei,
avand in vedere avizul Parlamentului European [1],
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [2],
intrucat:
(1) Realizarea pietei interne, globalizarea, dereglementarea si schimbarile tehnologice au contribuit la producerea unor schimbari de proportii in volumul si natura comertului cu servicii. Posibilitatea prestarii la distanta a unui numar de servicii este din ce in ce mai mare. Drept urmare, de-a lungul anilor s-au luat treptat diferite masuri pentru a face fata situatiei, astfel incat, in prezent, multe servicii specifice sunt taxate pe baza principiului destinatiei.
(2) Pentru o buna functionare a pietei interne este necesara modificarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoare adaugata [3] in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor, ca urmare a strategiei Comisiei de modernizare si simplificare a modului de operare a sistemului comun de TVA.
(3) Pentru toate prestarile de servicii locul de taxare ar trebui sa fie, in principiu, locul in care are loc consumul. În cazul in care norma generala privind locul de prestare a serviciilor ar fi astfel modificata, anumite exceptii de la aceasta norma ar fi in continuare necesare din motive atat administrative, cat si de politica.
(4) În cazul prestarilor de servicii catre persoane impozabile, norma generala privind locul de prestare a serviciilor ar trebui sa ia in considerare locul unde este stabilit destinatarul, si nu cel unde este stabilit furnizorul. Pentru definirea normelor privind locul de prestare a serviciilor si pentru minimizarea obligatiilor intreprinderilor, persoanele impozabile care desfasoara si activitati neimpozabile ar trebui considerate persoane impozabile pentru toate serviciile care le sunt furnizate. În acelasi mod, persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA ar trebui considerate impozabile. Aceste dispozitii, potrivit normelor obisnuite, nu ar trebui sa se aplice si prestarilor de servicii destinate unei persoane impozabile pentru folosul sau personal sau al angajatilor sai.
(5) În cazul prestarilor de servicii catre persoane neimpozabile, norma generala ar trebui sa ramana cea conform careia locul de prestare a serviciilor este locul unde furnizorul si-a stabilit sediul activitatii sale economice.
(6) În anumite situatii nu sunt aplicabile normele generale privind locul de prestare a serviciilor persoanelor impozabile si neimpozabile, ci anumite exceptii mentionate expres. Aceste exceptii ar trebui sa aiba la baza in principal criteriile deja existente si sa reflecte principiul taxarii la locul consumului, fara sa impuna sarcini administrative disproportionate asupra anumitor comercianti.
(7) Atunci cand unei persoane impozabile ii sunt prestate servicii de catre o persoana stabilita intr-un alt stat membru, mecanismul de taxare inversa ar trebui sa se aplice in mod obligatoriu in anumite cazuri, si anume persoana impozabila insasi ar trebui sa estimeze valoarea corespunzatoare a TVA pentru serviciile care ii sunt prestate.
(8) Pentru a simplifica obligatiile impuse intreprinderilor care desfasoara anumite activitati in state membre in care nu isi au sediul, ar trebui stabilit un sistem prin care acestea sa poata beneficia de un punct de contact electronic unic pentru identificarea in scopuri de TVA si pentru declararea TVA. Pana la crearea unui astfel de sistem, ar trebui utilizat sistemul de facilitare a respectarii obligatiilor fiscale de catre persoanele impozabile nestabilite in Comunitate.
(9) În vederea asigurarii aplicarii corecte a prezentei directive, fiecare persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA ar trebui sa depuna o declaratie recapitulativa privind persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA carora le-a prestat servicii taxabile carora li se aplica mecanismul de taxare inversa.
(10) Unele dintre modificarile privind locul de prestare a serviciilor ar putea sa aiba un impact considerabil asupra bugetelor statelor membre. Pentru a asigura o tranzitie armonioasa aceste modificari ar trebui introduse de-a lungul timpului.
(11) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstitutional pentru o legiferare mai buna [4], statele membre sunt incurajate sa elaboreze pe cont propriu si in interesul Comunitatii tabelele de corespondenta care sa ilustreze, pe cat posibil, corelatia dintre dispozitiile prezentei directive si masurile de punere in aplicare si sa le faca publice.
(12) Directiva 2006/112/CE ar trebui modificata in consecinta,
ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:
Articolul 1
De la 1 ianuarie 2009, Directiva 2006/112/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 56, alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(3) Alineatul (1) literele (j) si (k) si alineatul (2) se aplica pana la 31 decembrie 2009.”
2. La articolul 57, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(2) Alineatul (1) se aplica pana la 31 decembrie 2009.”
3. La articolul 59, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(2) Pana la 31 decembrie 2009, statele membre aplica articolul 58 litera (b) serviciilor de radiodifuziune si televiziune, prevazute la articolul 56 alineatul (1) litera (j), care sunt prestate catre persoane neimpozabile stabilite intr-un stat membru sau cu domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un stat membru, de catre o persoana impozabila care si-a stabilit sediul activitatii sale economice in afara Comunitatii sau care dispune de un sediu comercial fix in afara Comunitatii de la care sunt prestate serviciile sau care, in absenta unui astfel de sediu al activitatii sale economice sau a unui sediu comercial fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii.”
4. Articolul 357 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 357
Prezentul capitol se aplica pana la 31 decembrie 2014.”
Articolul 2
De la 1 ianuarie 2010, Directiva 2006/112/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1. Capitolul 3 din titlul V se inlocuieste cu urmatoarele:
„CAP. 3 Locul de prestare a serviciilor
Sectiunea 1 Definitii
Articolul 43
În vederea aplicarii normelor referitoare la locul de prestare a serviciilor:
1. O persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate livrari de bunuri sau prestari de servicii impozabile in conformitate cu articolul 2 alineatul (1) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate;
2. O persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila.
Sectiunea 2 Norme generale
Articolul 44
Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana si-a stabilit sediul activitatii sale economice. Cu toate acestea, in cazul in care aceste servicii sunt furnizate catre un sediu comercial fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu comercial fix. În absenta unui astfel de loc sau sediu comercial fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
Articolul 45
Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul si-a stabilit sediul activitatii sale economice. Cu toate acestea, in cazul in care aceste servicii sunt prestate de la un sediu comercial fix al prestatorului, aflat in alt loc decat sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu comercial fix. În absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
Sectiunea 3 Dispozitii speciale
Subsectiunea 1 Prestarea de servicii de catre intermediari
Articolul 46
Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila, de catre un intermediar care actioneaza in numele si in contul altei persoane, este locul in care este efectuata operatiunea principala in conformitate cu prezenta directiva.
Subsectiunea 2 Prestarea de servicii legate de bunuri imobile
Articolul 47
Locul de prestare a serviciilor legate de bunuri imobile, inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile si de servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, de exemplu, serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier, este locul unde este situat bunul imobil respectiv.
Subsectiunea 3 Prestarea de servicii de transport
Articolul 48
Locul de prestare a serviciilor de transport de calatori este locul unde are loc transportul, in functie de distantele parcurse.
Articolul 49
Locul de prestare a serviciilor de transport de bunuri, altul decat transportul intracomunitar de bunuri, catre persoane neimpozabile, este locul unde are loc transportul, proportional cu distantele parcurse.
Articolul 50
Locul de prestare a serviciilor de transport intracomunitar de bunuri catre persoane neimpozabile este locul de plecare a transportului.
Articolul 51
„Transport intracomunitar de bunuri” inseamna orice transport de bunuri pentru care locul de plecare si locul de sosire sunt situate pe teritoriile a doua state membre diferite.
„Loc de plecare” inseamna locul unde incepe efectiv transportul de bunuri, indiferent de distantele parcurse pentru a ajunge la locul unde se gasesc bunurile, iar „loc de sosire” inseamna locul unde se incheie efectiv transportul de bunuri.
Articolul 52
Statele membre pot sa nu aplice TVA pentru aceea parte din serviciul de transport intracomunitar de bunuri catre persoane neimpozabile care consta in traversarea de ape ce nu fac parte din teritoriul Comunitatii.
Subsectiunea 4
Prestarea de servicii culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment si de alte servicii similare, de servicii auxiliare transportului, precum si de servicii de evaluare a bunurilor mobile si privind efectuarea de lucrari asupra acestora
Articolul 53
Locul de prestare a serviciilor principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau de alte activitati similare, cum ar fi targurile si expozitiile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor activitati, este locul in care respectivele activitati se desfasoara efectiv.
Articolul 54
Locul de prestare a urmatoarelor servicii catre persoane neimpozabile este locul unde aceste servicii sunt prestate efectiv:
(a) activitati auxiliare transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si alte activitati similare;
(b) evaluari ale bunurilor mobile corporale si lucrari efectuate asupra acestora.

- Publicitate -