Directiva 2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata

447

Subsectiunea 5 Prestarea de servicii de restaurant si catering
Articolul 55
Locul de prestare a serviciilor de restaurant si catering, in afara celor prestate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor pe parcursul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuate in cadrul Comunitatii, este locul unde aceste servicii sunt prestate efectiv.
Subsectiunea 6 Închirierea mijloacelor de transport
Articolul 56
(1) Locul de inchiriere pe termen scurt a unui mijloc de transport este locul in care mijlocul de transport este pus efectiv la dispozitia clientului.
(2) În sensul alineatului (1), „termen scurt” inseamna posesia sau utilizarea continua a mijlocului de transport pe o perioada de maximum treizeci de zile si, in cazul ambarcatiunilor maritime, pe o perioada de maximum nouazeci de zile.
Subsectiunea 7 Prestarea de servicii de restaurant si catering pentru consum la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor
Articolul 57
(1) Locul de prestare a serviciilor de restaurant si catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor in timpul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate este locul de plecare a transportului de calatori.
(2) În sensul alineatului (1), „parte a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate” inseamna acea parte a operatiunii efectuate, fara escala in afara Comunitatii, intre punctul de plecare si punctul de sosire a transportului de calatori.
„Punctul de plecare a unui transport de calatori” inseamna primul punct stabilit pentru imbarcarea calatorilor in interiorul Comunitatii, daca este cazul dupa o oprire in afara Comunitatii.
„Punctul de sosire a unui transport de calatori” inseamna ultimul punct stabilit pentru debarcarea in interiorul Comunitatii a calatorilor care s-au imbarcat in Comunitate, daca este cazul inaintea unei opriri in afara Comunitatii.
În cazul unei calatorii dus-intors, traseul de retur este considerat o operatiune de transport separata.
Subsectiunea 8 Prestarea de servicii electronice catre persoane neimpozabile
Articolul 58
Locul de prestare a serviciilor furnizate pe cale electronica, in special a celor prevazute in anexa II, atunci cand sunt prestate catre persoane neimpozabile stabilite intr-un stat membru sau care isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un stat membru, de catre o persoana impozabila care si-a stabilit sediul activitatii economice in afara Comunitatii sau care detine in afara Comunitatii un sediu comercial fix de unde presteaza serviciile sau care, in absenta unui astfel de sediu al activitatii economice sau sediu comercial fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, este locul in care persoana neimpozabila este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
În cazul in care furnizorul unui serviciu si clientul sau comunica prin intermediul postei electronice, acest lucru nu inseamna, in sine, ca serviciul furnizat este un serviciu furnizat pe cale electronica.
Subsectiunea 9 Prestarea de servicii catre persoane neimpozabile in afara Comunitatii
Articolul 59
Locul de prestare a urmatoarelor servicii catre o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii este locul unde respectiva persoana este stabilita, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita:
(a) transferurile si cesiunile de drepturi de autor, brevete, licente, marci si alte drepturi similare;
(b) serviciile de publicitate;
(c) serviciile prestate de consultanti, ingineri, birouri de consultanta, avocati, contabili si alte servicii similare, precum si prelucrarile de date si furnizarea de informatii;
(d) obligatiile de a se abtine de la desfasurarea, totala sau partiala, a unei activitati economice sau a unui drept prevazut la prezentul articol;
(e) operatiunile bancare, financiare si de asigurari, inclusiv de reasigurari, cu exceptia inchirierii de seifuri;
(f) punerea la dispozitie de personal;
(g) inchirierea de bunuri mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
(h) acordarea accesului la sistemele de distributie a gazelor naturale si a electricitatii si prestarea de servicii de transport sau de transmitere prin aceste sisteme, precum si prestarea de alte servicii direct legate de acestea;
(i) serviciile de telecomunicatii;
(j) serviciile de radiodifuziune si televiziune;
(k) serviciile furnizate pe cale electronica, in special cele prevazute in anexa II.
În cazul in care prestatorul unui serviciu si clientul sau comunica prin intermediul postei electronice, acest lucru nu inseamna, in sine, ca serviciul prestat este un serviciu prestat pe cale electronica.
Subsectiunea 10 Evitarea dublei impozitari sau a neimpozitarii
Articolul 59a
Pentru a evita dubla impozitare, neimpozitarea sau denaturarea concurentei, statele membre pot considera, in ceea ce priveste serviciile al caror loc de prestare este reglementat de articolele 44, 45, 56, si 59,
(a) locul prestarii unuia sau a tuturor serviciilor respective, in cazul in care este situat pe teritoriul lor, ca fiind situat in afara Comunitatii, atunci cand utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in afara Comunitatii;
(b) locul prestarii unuia sau a tuturor serviciilor respective, in cazul in care este situat in afara Comunitatii, ca fiind situat pe teritoriul lor, atunci cand utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc pe teritoriul lor.
Cu toate acestea, prezenta dispozitie nu se aplica serviciilor prestate pe cale electronica in cazul in care respectivele servicii sunt prestate unor persoane neimpozabile nestabilite in Comunitate.
Articolul 59b
Statele membre aplica articolul 59a litera (b) serviciilor de telecomunicatii, radiodifuziune si televiziune, prevazute la articolul 59 primul paragraf litera (j), care sunt prestate unor persoane neimpozabile stabilite intr-un stat membru sau care isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un stat membru, de catre o persoana impozabila care si-a stabilit sediul activitatii economice in afara Comunitatii sau care detine in afara Comunitatii un sediu comercial fix de unde presteaza serviciile sau care, in absenta unui astfel de sediu al activitatii economice sau sediu comercial fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii.”
2. La articolul 98 alineatul (2), al doilea paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:
„Cotele reduse nu se aplica serviciilor furnizate pe cale electronica.”
3. Teza introductiva a articolului 170 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Toate persoanele impozabile care, in sensul articolului 1 din Directiva 86/560/CEE [*****], al articolului 2 punctul 1 si al articolului 3 din Directiva 2008/9/CE [******] si al articolului 171 din prezenta directiva, nu sunt stabilite in statul membru in care cumpara bunuri si servicii sau importa bunuri supuse TVA au dreptul de a obtine o rambursare a TVA in cauza, in masura in care bunurile si serviciile sunt utilizate in urmatoarele scopuri:
4. Articolul 171 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(1) TVA este rambursata persoanelor impozabile care sunt stabilite intr-un alt stat membru decat statul membru in care cumpara bunuri si servicii sau importa bunuri supuse TVA, in conformitate cu normele detaliate stabilite in Directiva 2008/9/CE.”
(b) alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(3) Directiva 86/560/CEE nu se aplica:
(a) cuantumurilor TVA care, conform legislatiei statului membru in care se face rambursarea, au fost facturate incorect;
(b) cuantumurilor TVA facturate pentru livrari de bunuri care sunt sau pot fi scutite de TVA in temeiul articolului 138 sau al articolului 146 alineatul (1) litera (b).”
5. Se introduce articolul 171a avand urmatorul text:
„Articolul 171a
În loc sa acorde o rambursare, in temeiul Directivelor 86/560/CEE sau 2008/9/CE, pentru acele livrari de bunuri sau prestari de servicii catre o persoana impozabila, pentru care respectiva persoana este obligata sa plateasca TVA conform articolelor 194-197 sau 199, statele membre pot sa autorizeze deducerea taxei respective in temeiul procedurii stabilite la articolul 168. Pot fi mentinute restrictiile care sunt deja in vigoare in temeiul articolului 2 alineatul (2) si al articolului 4 alineatul (2) din Directiva 86/560/CEE.
În acest scop, statele membre pot sa excluda persoana impozabila care are obligatia de a plati TVA de la procedura de rambursare, in temeiul Directivelor 86/560/CEE sau 2008/9/CE.”
6. La sectiunea 1 din capitolul 1 al titlului XI, se introduce urmatorul articol 192a:
„Articolul 192a
În sensul prezentei sectiuni, o persoana impozabila care are un sediu comercial fix pe teritoriul statului membru in care trebuie platita taxa este considerata persoana impozabila care nu este stabilita in acel stat membru atunci cand se intrunesc urmatoarele conditii:
(a) persoana livreaza bunuri sau presteaza servicii supuse TVA pe teritoriul statului membru respectiv;
(b) sediul pe care furnizorul il are pe teritoriul statului membru respectiv nu participa la respectiva livrare/prestare.”
7. Articolul 196 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 196
TVA este datorata de orice persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA si careia ii sunt prestate serviciile prevazute la articolul 44, atunci cand serviciile sunt prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul statului membru respectiv.”

- Publicitate -