Directiva 2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata

420

8. La articolul 214 se adauga urmatoarele litere:
„(d) orice persoana impozabila care, pe teritoriul sau respectiv, primeste servicii pentru care are obligatia de a plati TVA in temeiul articolului 196;
(e) orice persoana impozabila, stabilita pe teritoriul sau respectiv, care furnizeaza servicii pe teritoriul altui stat membru, pentru care numai beneficiarul serviciilor are obligatia de a plati TVA in temeiul articolului 196.”
9. Articolul 262 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 262
Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA depune o declaratie recapitulativa in care mentioneaza:
(a) clientii inregistrati in scopuri de TVA, carora le-a livrat bunuri in conditiile mentionate la articolul 138 alineatul (1) si alineatul (2) litera (c);
(b) persoanele inregistrate in scopuri de TVA carora le-a livrat bunuri, care la randul lor i-au fost livrate prin intermediul achizitiilor intracomunitare mentionate la articolul 42;
(c) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA, carora le-a prestat servicii, altele decat serviciile care sunt scutite de TVA in statul membru in care operatiunea este impozabila si pentru care beneficiarul are obligatia de a plati TVA in temeiul articolului 196.”
10. La articolul 264, alineatul (1) se modifica dupa cum urmeaza:
(a) literele (a) si (b) se inlocuiesc cu urmatorul text:
„(a) numarul de identificare in scopuri de TVA al persoanei impozabile din statul membru in care trebuie depusa declaratia recapitulativa, pe baza caruia respectiva persoana a efectuat livrarea de bunuri in conditiile mentionate la articolul 138 alineatul (1) si a prestat servicii impozabile in conditiile stabilite la articolul 44;
(b) numarul de identificare in scopuri de TVA al persoanei care achizitioneaza bunurile sau primeste serviciile in alt stat membru decat cel in care trebuie depusa declaratia recapitulativa, pe baza caruia i-au fost furnizate bunurile sau prestate serviciile;”;
(b) litera (d) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(d) pentru fiecare persoana care a achizitionat bunuri sau a primit servicii, valoarea totala a livrarilor de bunuri si valoarea totala a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila;”.
11. Articolul 358 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) punctul 2 se inlocuieste cu urmatorul text:
„2. „servicii electronice” si „servicii furnizate pe cale electronica” inseamna serviciile prevazute la articolul 59 primul paragraf litera (k);”;
(b) punctul 4 se inlocuieste cu urmatorul text:
„4. „stat membru de consum” inseamna statul membru in care se considera ca sunt prestate serviciile electronice, in conformitate cu articolul 58;”.
12. În anexa II titlul se inlocuieste cu urmatorul text:
„LISTA ORIENTATIVA A SERVICIILOR FURNIZATE PE CALE ELECTRONICA MENTIONATE LA ARTICOLUL 58 SI LA ARTICOLUL 59 PRIMUL PARAGRAF LITERA (K)”.
Articolul 3
De la 1 ianuarie 2011, articolele 53 si 54 din Directiva 2006/112/CE se inlocuiesc cu urmatorul text:
„Articolul 53
Locul de prestare a serviciilor legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi targurile si expozitiile, precum si a serviciilor auxiliare legate de acordarea acestui acces, prestate unei persoane impozabile, este locul in care respectivele evenimente se desfasoara efectiv.
Articolul 54
(1) Locul de prestare a serviciilor principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau de activitati similare, cum ar fi targurile si expozitiile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor activitati, prestate unei persoane neimpozabile, este locul in care respectivele activitati se desfasoara efectiv.
(2) Locul de prestare a urmatoarelor servicii catre o persoana neimpozabila este locul unde aceste servicii sunt prestate efectiv:
(a) activitati auxiliare transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si alte activitati similare;
(b) evaluari ale bunurilor mobile corporale si lucrari efectuate asupra acestora.”
Articolul 4
De la 1 ianuarie 2013, articolul 56 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE se inlocuieste cu urmatorul text:
„(2) Locul de inchiriere, cu exceptia inchirierii pe termen scurt, a unui mijloc de transport unei persoane neimpozabile este locul in care clientul este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
Cu toate acestea locul de inchiriere a unei ambarcatiuni de agrement unei persoane neimpozabile, cu exceptia inchirierii pe termen scurt, este locul unde ambarcatiunea de agrement este pusa efectiv la dispozitia clientului, in cazul in care serviciul respectiv este prestat efectiv de catre prestator din locul in care este situat sediul activitatii sale economice sau sediul sau comercial fix.
(3) În sensul alineatelor (1) si (2), „termen scurt” inseamna posesia sau utilizarea continua a mijlocului de transport pe o perioada de maximum treizeci de zile si, in cazul ambarcatiunilor maritime, pe o perioada de maximum nouazeci de zile.”
Articolul 5
De la 1 ianuarie 2015, Directiva 2006/112/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1. La titlul V capitolul 3 sectiunea 3, subsectiunea 8 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Subsectiunea 8 Prestarea de servicii electronice, de telecomunicatii, radiodifuziune si televiziune catre persoane neimpozabile
Articolul 58
Locul de prestare a urmatoarelor servicii catre o persoana neimpozabila este locul unde respectiva persoana este stabilita, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita:
(a) serviciile de telecomunicatii;
(b) serviciile de radiodifuziune si televiziune;
(c) serviciile furnizate pe cale electronica, in special cele prevazute in anexa II.
În cazul in care furnizorul unui serviciu si clientul sau comunica prin intermediul postei electronice, acest lucru nu inseamna, in sine, ca serviciul furnizat este un serviciu furnizat pe cale electronica.”
2. La articolul 59, se elimina literele (i), (j) si (k) de la primul paragraf, precum si al doilea paragraf.

- Publicitate -