Directiva 2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata

447

3. Articolul 59a se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 59a
Pentru a evita dubla impozitare, neimpozitarea sau denaturarea concurentei, statele membre pot considera, in ceea ce priveste serviciile al caror loc de prestare este reglementat de articolele 44, 45, 56, 58 si 59,
(a) locul prestarii unuia sau a tuturor serviciilor respective, in cazul in care este situat pe teritoriul lor, ca fiind situat in afara Comunitatii, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in afara Comunitatii;
(b) locul prestarii unuia sau a tuturor serviciilor respective, in cazul in care este situat in afara Comunitatii, ca fiind situat pe teritoriul lor, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc pe teritoriul lor.”
4. Articolul 59b se elimina.
5. La articolul 204 alineatul (1), al treilea paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:
„Cu toate acestea, statele membre nu pot aplica optiunea prevazuta la al doilea paragraf unei persoane impozabile care nu este stabilita in Comunitate, in sensul articolului 358a alineatul (1), si care a optat pentru regimul special aplicabil serviciilor de telecomunicatii, de radiodifuziune, de televiziune sau serviciilor electronice.”
6. La titlul XII, titlul capitolului 6 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Regimuri speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune catre persoane neimpozabile”.
7. Articolul 357 se elimina.
8. Articolul 358 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 358
În sensul prezentului capitol si fara a aduce atingere altor dispozitii comunitare, se aplica urmatoarele definitii:
1. „servicii de telecomunicatii” si „servicii de radiodifuziune si televiziune” inseamna serviciile prevazute la articolul 58 primul paragraf literele (a) si (b);
2. „servicii electronice” si „servicii furnizate pe cale electronica” inseamna serviciile prevazute la articolul 58 primul paragraf litera (c);
3. „stat membru de consum” inseamna statul membru in care se considera ca are loc prestarea de servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, conform articolului 58;
4. „declaratie TVA” inseamna declaratia care contine informatiile necesare pentru stabilirea cuantumului TVA datorat in fiecare stat membru.”
9. La titlul XII capitolul 6, titlul sectiunii 2 se inlocuieste cu urmatorul text:
„Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile nestabilite in Comunitate”.
10. În sectiunea 2 a capitolului 6 al titlului XII, se insereaza urmatorul articol 358a:
„Articolul 358a
În sensul prezentei sectiuni si fara a aduce atingere altor dispozitii comunitare, se aplica urmatoarele definitii:
1. „persoana impozabila nestabilita in Comunitate” inseamna o persoana impozabila care nu si-a stabilit activitatea economica pe teritoriul Comunitatii si nici nu dispune de un sediu comercial fix pe teritoriul Comunitatii si care nu are obligatia, din alte motive, sa fie inregistrata in scopuri de TVA;
2. „stat membru de identificare” inseamna statul membru ales de persoana impozabila nestabilita in Comunitate pentru a declara momentul inceperii activitatii sale ca persoana impozabila pe teritoriul Comunitatii, in conformitate cu dispozitiile prezentei sectiuni.”
11. Articolele 359-365 se inlocuiesc cu urmatorul text:
„Articolul 359
Statele membre permit oricarei persoane impozabile nestabilite in Comunitate care presteaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune catre o persoana neimpozabila care este stabilita, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un stat membru, sa beneficieze de prezentul regim special. Prezentul regim se aplica tuturor acelor servicii prestate in Comunitate.
Articolul 360
Persoana impozabila nestabilita in Comunitate declara statului membru de identificare cand isi incepe sau inceteaza activitatea ca persoana impozabila sau isi modifica respectiva activitate astfel incat nu mai indeplineste conditiile necesare pentru a beneficia de prezentul regim special. Persoana in cauza comunica aceste informatii pe cale electronica.
Articolul 361
(1) Informatiile pe care persoana impozabila nestabilita in Comunitate are obligatia de a le furniza statului membru de identificare in momentul in care incepe sa desfasoare o activitate impozabila cuprind:
(a) numele;
(b) adresa postala;
(c) adresele electronice, inclusiv site-urile Internet;
(d) codul fiscal national, daca este cazul;
(e) o declaratie ca persoana nu este inregistrata in scopuri de TVA in Comunitate.
(2) Persoana impozabila nestabilita in Comunitate comunica statului membru de identificare orice modificare a informatiilor furnizate.
Articolul 362
Statul membru de identificare aloca persoanei impozabile nestabilite in Comunitate un numar individual de identificare TVA si ii comunica acest numar pe cale electronica. Pe baza informatiilor utilizate pentru aceasta identificare, statele membre de consum pot recurge la propriile sisteme de identificare.
Articolul 363
Statul membru de identificare elimina persoana impozabila nestabilita in Comunitate din registrul de identificare in urmatoarele situatii:
(a) in cazul in care notifica statului membru respectiv ca nu mai furnizeaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune;
(b) in cazul in care se poate deduce, prin alte mijloace, ca activitatile sale impozabile au incetat;
(c) in cazul in care nu mai indeplineste conditiile necesare pentru a beneficia de prezentul regim special;
(d) in cazul in care, in mod repetat, nu respecta normele referitoare la prezentul regim special.
Articolul 364
Persoana impozabila nestabilita in Comunitate prezinta statului membru de identificare, pe cale electronica, o declaratie TVA pentru fiecare trimestru calendaristic, indiferent daca au fost sau nu prestate servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune. Declaratia TVA se depune in termen de 20 de zile de la incheierea perioadei fiscale acoperite de declaratie.
Articolul 365
Declaratia TVA contine numarul de identificare si, pentru fiecare stat membru de consum in care este datorata TVA, valoarea totala, fara TVA, a prestarilor de servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune efectuate in cursul perioadei fiscale, precum si cuantumul total al TVA corespunzatoare subdivizate pe cote. De asemenea, in declaratie trebuie specificate cotele de TVA aplicabile si TVA totala datorata.”
12. Articolul 366 alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(1) Sumele inscrise in declaratia TVA se exprima in euro.
Statele membre care nu au adoptat moneda euro pot solicita ca sumele inscrise pe declaratia TVA sa fie exprimate in moneda lor nationala. În cazul in care prestarile de servicii au fost platite in alte monede, persoana impozabila nestabilita in Comunitate utilizeaza, in scopul completarii declaratiei TVA, cursul de schimb valutar valabil in ultima zi a perioadei fiscale.”

- Publicitate -