Directiva 2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata

447

13. Articolele 367 si 368 se inlocuiesc cu urmatorul text:
„Articolul 367
Persoana impozabila nestabilita in Comunitate plateste TVA, facand referire la declaratia TVA corespunzatoare, in momentul depunerii declaratiei TVA sau cel mai tarziu in ultima zi a perioadei de depunere a declaratiilor.
Plata se efectueaza intr-un cont bancar in euro, desemnat de statul membru de identificare. Statele membre care nu au adoptat moneda euro pot solicita ca plata sa se efectueze intr-un cont bancar in moneda lor nationala.
Articolul 368
Persoana impozabila nestabilita in Comunitate care utilizeaza prezentul regim special nu poate deduce TVA in temeiul articolului 168 din prezenta directiva. Fara a aduce atingere articolului 1 alineatul (1) din Directiva 86/560/CEE, persoanei impozabile in cauza i se acorda o rambursare in conformitate cu directiva mentionata anterior. Articolul 2 alineatele (2) si (3) si articolul 4 alineatul (2) din Directiva 86/560/CEE nu se aplica rambursarilor privind serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune supuse prezentului regim special.”
14. Articolul 369 alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:
„(1) Persoana impozabila nestabilita in Comunitate pastreaza registrele in care sunt inscrise operatiunile supuse prezentului regim special. Aceste registre trebuie sa contina informatii suficient de detaliate pentru a permite autoritatilor fiscale ale statului membru de consum sa verifice exactitatea declaratiei TVA.”
15. La titlul XII capitolul 6, se introduce urmatoarea sectiune 3:
„Sectiunea 3
Regimul special pentru serviciile de telecomunicatii, de radiodifuziune, de televiziune sau pentru serviciile electronice prestate de catre persoane impozabile stabilite in Comunitate, dar intr-un alt stat membru decat statul membru de consum
Articolul 369a
În sensul prezentei sectiuni si fara a aduce atingere altor dispozitii comunitare, se aplica urmatoarele definitii:
1. „persoana impozabila nestabilita in statul membru de consum” inseamna o persoana impozabila care si-a stabilit activitatea economica sau dispune de un sediu comercial fix pe teritoriul Comunitatii, dar nu si-a stabilit activitatea economica si nu dispune de un sediu comercial fix pe teritoriul statului membru de consum;
2. „stat membru de identificare” inseamna statul membru pe teritoriul caruia persoana impozabila si-a stabilit activitatea economica sau, in cazul in care nu si-a stabilit activitatea economica in Comunitate, statul membru in care dispune de un sediu comercial fix.
În cazul in care o persoana impozabila nu si-a stabilit activitatea sa economica in Comunitate, dar are mai multe sedii comerciale fixe in Comunitate, statul membru de identificare este acela in care persoana respectiva are un sediu comercial fix si in care persoana impozabila declara ca va utiliza prezentul regim special. Persoana impozabila este tinuta sa respecte respectiva decizie in anul calendaristic in cauza si in urmatorii doi ani calendaristici.
Articolul 369b
Statele membre permit oricarei persoane impozabile nestabilite in statul membru de consum, care presteaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune catre o persoana neimpozabila care este stabilita, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in respectivul stat membru, sa utilizeze prezentul regim special. Acest regim special se aplica tuturor acelor servicii prestate in Comunitate.
Articolul 369c
Persoana impozabila nestabilita in statul membru de consum declara statului membru de identificare cand isi incepe sau inceteaza activitatile sale impozabile supuse prezentului regim special sau isi modifica aceste activitati in asa fel incat nu mai indeplineste conditiile necesare pentru utilizarea prezentului regim special. Persoana in cauza comunica aceste informatii pe cale electronica.
Articolul 369d
O persoana impozabila care utilizeaza prezentul regim special este inregistrata in scopuri de TVA doar in statul membru de identificare, pentru operatiunile impozabile efectuate in conditiile prezentului regim. În acest scop statul membru utilizeaza numarul individual de identificare in scopuri de TVA deja alocat persoanei impozabile in ceea ce priveste obligatiile acesteia in cadrul sistemului intern.
Pe baza informatiilor utilizate pentru aceasta identificare, statele membre de consum pot recurge la propriile sisteme de identificare.
Articolul 369e
Statul membru de identificare exclude persoana impozabila nestabilita in statul membru de consum de la prezentul regim special in oricare dintre urmatoarele cazuri:
(a) in cazul in care persoana notifica faptul ca nu mai furnizeaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune;
(b) in cazul in care se poate deduce, prin alte mijloace, ca activitatile sale impozabile supuse prezentului regim special au incetat;
(c) in cazul in care nu mai indeplineste conditiile necesare pentru utilizarea prezentului regim special;
(d) in cazul in care, in mod repetat, nu respecta normele referitoare la prezentul regim special.
Articolul 369f
Persoana impozabila nestabilita in statul membru de consum prezinta statului membru de identificare, pe cale electronica, o declaratie TVA pentru fiecare trimestru calendaristic, indiferent daca au fost sau nu prestate servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune. Declaratia TVA se depune in termen de 20 de zile de la incheierea perioadei fiscale acoperite de declaratie.
Articolul 369g
Declaratia TVA contine numarul de identificare mentionat la articolul 369d si, pentru fiecare stat membru de consum in care este datorata TVA, valoarea totala, fara TVA, a prestarilor de servicii de telecomunicatii, de radiodifuziune, de televiziune sau de servicii electronice, efectuate in cursul perioadei fiscale, precum si cuantumul total al TVA corespunzatoare subdivizate pe cote. De asemenea, indeclaratie trebuie specificate cotele de TVA aplicabile si TVA totala datorata.
În cazul in care persoana impozabila detine unul sau mai multe sedii comerciale fixe, altul/altele decat cel(e) din statul membru de identificare, de la care sunt prestate servicii, declaratia TVA precizeaza, pe langa informatiile prevazute la primul paragraf, valoarea totala a prestarilor de servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune care fac obiectul acestui regim special, calculata pentru fiecare stat membru in care persoana detine un sediu, cu precizarea numarului individual de identificare in scopuri de TVA sau a codului de inregistrare fiscala al sediului respectiv, si defalcata pe fiecare stat membru de consum.
Articolul 369h
(1) Sumele inscrise in declaratia TVA se exprima in euro.
Statele membre care nu au adoptat moneda euro pot solicita ca sumele inscrise pe declaratia TVA sa fie exprimate in moneda lor nationala. În cazul in care prestarile de servicii au fost platite in alte monede, persoana impozabila nestabilita in statul membru de consum utilizeaza, in scopul completarii declaratiei TVA, cursul de schimb valutar valabil in ultima zi a perioadei fiscale.
(2) Conversia se efectueaza prin aplicarea cursurilor de schimb valutar publicate de Banca Centrala Europeana pentru ziua respectiva sau, in cazul in care acestea nu sunt publicate in acea zi, pentru urmatoarea zi de publicare.
Articolul 369i
Persoana impozabila nestabilita in statul membru de consum plateste TVA, facand referire la declaratia TVA corespunzatoare, in momentul depunerii declaratiei TVA sau cel mai tarziu in ultima zi a perioadei de depunere a declaratiilor.
Plata se efectueaza intr-un cont bancar in euro, desemnat de statul membru de identificare. Statele membre care nu au adoptat moneda euro pot solicita ca plata sa se efectueze intr-un cont bancar in moneda lor nationala.
Articolul 369j
Persoana impozabila nestabilita in statul membru de consum care se foloseste de prezentul regim special nu poate sa deduca TVA pentru activitatile sale impozabile supuse acestui regim, in temeiul articolului 168 din prezenta directiva. Fara a aduce atingere articolului 2 punctul 1 si articolului 3 din Directiva 2008/9/CE, persoanei impozabile in cauza i se acorda o rambursare in conformitate cu directiva mentionata anterior.
În cazul in care persoana impozabila nestabilita in statul membru de consum si beneficiara a prezentului regim special desfasoara de asemenea in statul membru de consum activitati care nu sunt supuse acestui regim si pentru care exista obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, respectiva persoana isi deduce TVA pentru activitatile sale impozabile supuse prezentului regim prin declaratia TVA pe care trebuie sa o depuna in temeiul articolului 250.
Articolul 369k
(1) Persoana impozabila nestabilita in statul membru de consum pastreaza registrele in care sunt inscrise operatiunile supuse prezentului regim special. Aceste registre trebuie sa contina informatii suficient de detaliate pentru a permite autoritatilor fiscale ale statului membru de consum sa verifice exactitatea declaratiei TVA.
(2) Registrele prevazute la alineatul (1) trebuie puse la dispozitia statului membru de consum si statului membru de identificare, la cerere, pe cale electronica.
Aceste registre trebuie pastrate pentru o perioada de zece ani incepand cu data de 31 decembrie a anului in care s-a efectuat operatiunea.”
16. La anexa II, titlul se inlocuieste cu urmatorul text:
„LISTA ORIENTATIVA A SERVICIILOR FURNIZATE PE CALE ELECTRONICA PREVAZUTE LA ARTICOLUL 58 PRIMUL PARAGRAF LITERA (C)”.
Articolul 6
Pana la 31 decembrie 2014, Comisia prezinta un raport cu privire la posibilitatea aplicarii eficiente a normei prevazute la articolul 5 pentru prestarea de servicii de telecomunicatii, de radiodifuziune, de televiziune si de servicii electronice catre persoane neimpozabile si cu privire la faptul daca aceasta norma corespunde in continuare politicii generale privind locul de prestare a serviciilor la acel moment.
Articolul 7
(1) Statele membre pun in aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare conformarii cu articolele 1-5 din prezenta directiva de la datele respective mentionate in acele dispozitii.
Statele membre informeaza de indata Comisia in aceasta privinta. Atunci cand statele membre adopta respectivele dispozitii, acestea contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatile de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Statele membre transmit Comisiei textul principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.
Articolul 8
Prezenta directiva intra in vigoare la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 9
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Bruxelles, 12 februarie 2008.
Pentru Consiliu
Presedintele
A. Bajuk
[1] JO C 104 E, 30.4.2004, p. 143 si avizul din 16 mai 2006 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial).
[2] JO C 117, 30.4.2004, p. 15 si JO C 195, 18.8.2006, p. 54.
[3] JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directiva modificata ultima data prin Directiva 2007/75/CE (JO L 346, 29.12.2007, p. 13).
[4] JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
[*****] A treisprezecea directiva 86/560/CEE a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Proceduri privind rambursarea taxei pe valoare adaugata catre persoanele impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunitatii (JO L 326, 21.11.1986, p. 40).
[******] Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru in care se face rambursarea (JO L 44, 20.2.2008, p. 23).”
————————————————–

- Publicitate -