HOTARAREA nr. 956/2009 din 19 august 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010

2013-01-01 – Abrogat de HG 1309/2012

2011-01-01 – HOTARAREA nr. 1347/2010 din 23 Decembrie 2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2011
2010-01-01 – Versiune initiala (Monitorul Oficial): HG-956-2009-impozite-taxe-locale-amenzi-Vmonitoruloficial.pdf
2010-01-01 – Versiune initiala: HG-956-2009-impozite-taxe-locale-amenzi-Vinitiala.pdf
2010-01-01 – Data intrare in vigoare: 1 ianuarie 2010
2009-09-24 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 633 din 24 septembrie 2009

HOTARAREA nr. 956/2009 din 19 august 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 292, art. 294 alin. (7) si al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010 sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Nivelurile prevazute in anexa pentru impozitul pe mijloacele de transport mentionat la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt estimative, fiind calculate pe baza cursului mediu de schimb prognozat pentru anul 2010 de Comisia Nationala de Prognoza. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 20 iulie 1999, cu modificarile ulterioare, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate in anul 2010 luand in considerare rata de schimb intre euro si leu in vigoare la 1 octombrie 2009, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

Art. 2
(1) In vederea stabilirii impozitului datorat, pentru fiecare mijloc de transport prevazut in anexa, intreprinderile si operatorii de transport rutier, asa cum sunt definiti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, in termen de 30 de zile de la efectuarea primei operatiuni de transport rutier international.
(2) Nivelurile aplicabile in anul 2010 ale impozitului pe mijloacele de transport mentionat la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene a ratei de schimb dintre euro si leu in vigoare la 1 octombrie 2009.

Art. 3
Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale vor pune de acord hotararile privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, adoptate pana la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 45 de zile, cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele ale prezentei hotarari.

Art. 4
(1) La data de 1 ianuarie 2010, anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, Hotararea Guvernului nr. 1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 935 din 17 noiembrie 2006, se abroga.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza: —————
Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, Dan Nica
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Pogea
Ministrul transporturilor si infrastructurii, Radu Mircea Berceanu
Seful Departamentului pentru Afaceri Europene, Vasile Puscas
Bucuresti, 19 august 2009.
Nr. 956.

- Publicitate -

2 COMENTARII