ORDONANTA DE URGENTA nr. 109/2009 din 07 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
2010-05-14 – Aprobata cu modificari prin LEGEA nr. 76/2010 din 06 mai 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
2010-01-01 – Tabel comparativ modificari Codul Fiscal 2010
2010-01-01 – Data intrarii in vigoare: 1 ianuarie 2010 (cu exceptia unor prevederi referitoare la accize)
2009-10-13 – Versiune initiala publicata in Monitorul Oficial: OUG-109-2009-modificare-codul-fiscal-2010-Vmonitoruloficial.pdf
2009-10-13 – Versiune aprobata de Guvern: proiect-07-10-2009-aprobat-OUG-modificare-2010-codul-fiscal.pdf
2009-10-13 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 689 din 13 octombrie 2009
Nota de fundamentare – 07-10-2009-Nota-Fundamentare-OUG-modificare-2010-cod-fiscal.pdf

ORDONANTA DE URGENTA nr. 109/2009 din 07 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Avand in vedere obligatia adoptarii si publicarii pana la 1 ianuarie 2010 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a:
– Directivei 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor si de abrogare a Directivei 92/12/CEE si implicit a actelor administrative necesare pentru conformarea cu reglementarile comunitare in domeniu;
– Directivei 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010;
– Directivei 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010;
– Directivei 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in vederea combaterii fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010;
– Directivei 90/434/CEE din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, scindarilor, cesionarii de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre, amendata prin Directiva 2005/19/CE, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010,
in considerarea faptului ca este necesar a se respecta angajamentul luat de Romania fata de Comisia Europeana de a modifica legislatia nationala pana la data de 31 decembrie 2009, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010, in sensul eliminarii accizelor stabilite in cota procentuala pentru respectarea dreptului comunitar in ceea ce priveste regulile de impozitare, precum si al eliminarii unor informatii din facturi fiscale impuse de legislatia nationala care contravin prevederilor Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, pentru evitarea declansarii procedurii de infringement,
de asemenea, avand in vedere obligatia statelor membre de a comunica fara intarziere Comisiei Europene textele actelor normative, impreuna cu tabelele de concordanta fata de dispozitiile noilor directive privind TVA si regimul general al accizelor,
tinand seama ca Romania se numara printre statele membre initiatoare ale sistemului informatizat privind monitorizarea si controlul deplasarii intracomunitare de produse accizabile in regim suspensiv de accize, sistem obligatoriu a fi functional la momentul aplicarii prevederilor noii directive privind regimul general al accizelor,
avand in vedere necesitatea perfectionarii continue a legislatiei fiscale, precum si necesitatea promovarii unor modificari ca urmare a solicitarilor mediului de afaceri,
tinand seama de faptul ca procedurile parlamentare pentru aprobarea unei legi nu permit adoptarea in timp util, sub forma unui proiect de lege, a transpunerii directivelor europene,
avand in vedere ca pe baza legislatiei care transpune directivele europene vor fi elaborate procedurile necesare aplicarii acestora de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si, in principal, a sistemelor VIES, pentru declararea serviciilor intracomunitare si interconectarea cu celelalte state membre, a sistemului informatizat special pentru accize – EMCS, a portalului electronic necesar aplicarii Directivei 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 privind rambursarile de TVA catre persoane nestabilite in Romania si pentru operatorii economici din Romania care solicita rambursarea TVA din alte state membre in care nu sunt stabiliti,
luand in considerare ca neadoptarea si nepublicarea pana la 31 decembrie 2009 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a directivelor mentionate conduc la:
– declansarea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei pentru netranspunerea in termenul legal a prevederilor directivelor in domeniul fiscal cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2010;
– imposibilitatea operatorilor intracomunitari care opereaza pe teritoriul Romaniei de a duce la indeplinire toate obligatiile ce deriva din noile prevederi legale, ca urmare a modificarii substantiale a acquis-ului comunitar;
– imposibilitatea elaborarii in timp util a legislatiei secundare, cu consecinte negative asupra mediului de afaceri, in ceea ce priveste managementul financiar si planul afacerilor,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Ordinele si instructiunile pentru aplicarea unitara a prezentului cod se emit de ministrul finantelor publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ordinele si instructiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor si taxelor reglementate de prezentul cod, datorate bugetului general consolidat, se emit de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

2. La articolul 7 alineatul (1), punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„12. dividend – o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand urmatoarele:
a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la persoana juridica;
b) o distribuire efectuata in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica, ce nu modifica pentru participantii la persoana juridica respectiva procentul de detinere a titlurilor de participare;
c) o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice;
d) o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de catre participanti;
e) o distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant.
Se considera dividend din punct de vedere fiscal si se supune aceluiasi regim fiscal ca veniturile din dividende:
– suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile achizitionate de la un participant la persoana juridica peste pretul pietei pentru astfel de bunuri si/sau servicii, daca suma respectiva nu a facut obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe profit;
– suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia.”

3. La articolul 7 alineatul (1), punctul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„24. persoana juridica romana – orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei;”.

4. La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu urmatorul cuprins:
„24^1. persoana juridica infiintata potrivit legislatiei europene – orice persoana juridica constituita in conditiile si prin mecanismele prevazute de reglementarile europene;”.

5. La articolul 7 alineatul (1), punctul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„25. persoana juridica straina – orice persoana juridica care nu este persoana juridica romana si orice persoana juridica infiintata potrivit legislatiei europene care nu are sediul social in Romania;”.

6. La articolul 7 alineatul (1), punctul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„29. rezident – orice persoana juridica romana, orice persoana juridica straina avand locul de exercitare a conducerii efective in Romania, orice persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, si orice persoana fizica rezidenta;”.

7. La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu urmatorul cuprins:
„31^1. titlu de valoare – orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar, calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si partile sociale;”.

8. La articolul 7 alineatul (1) punctul 33, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) pentru active si pasive, altele decat cele mentionate la lit. b) si c) – valoarea de inregistrare in patrimoniu, potrivit reglementarilor contabile;
b) pentru titlurile de participare/valoare – valoarea de achizitie sau de aport, utilizata pentru calculul castigului sau al pierderii, in intelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;”.

9. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursala, birou, fabrica, magazin, atelier, precum si o mina, un put de titei sau gaze, o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale, precum si locul in care continua sa se desfasoare o activitate cu activele si pasivele unei persoane juridice romane care intra intr-un proces de reorganizare prevazut la art. 27^1.”

10. La articolul 8, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul 7^1, cu urmatorul cuprins:
„(7^1) Persoanele juridice romane beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu acesti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Contractele incheiate de persoane juridice romane cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare, se va avea in vedere data de incepere a activitatii din contractele incheiate cu persoanele juridice romane beneficiare sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza.”

11. La articolul 11, alineatul (1^2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1^2) De asemenea, nu sunt luate in considerare de autoritatile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Ordinul si lista contribuabililor declarati inactivi se comunica contribuabililor carora le sunt destinate si persoanelor interesate, prin afisarea pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

12. La articolul 13, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
„f) persoanele juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene.”

13. La articolul 14, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) in cazul persoanelor juridice romane si al persoanelor juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;”.

14. La articolul 20, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare si a obligatiunilor emise pe termen lung, efectuata potrivit reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii, a lichidarii investitiilor financiare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;
c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, precum si veniturile din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere pentru care nu s-a acordat deducere;”.

15. La articolul 21 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Intra sub incidenta acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru inmormantare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati ori unitati aflate in administrarea contribuabililor: gradinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, pentru scolile pe care le au sub patronaj, precum si alte cheltuieli efectuate in baza contractului colectiv de munca. În cadrul acestei limite, pot fi deduse si cheltuielile reprezentand: tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor, cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;”.

16. La articolul 21 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane/straine, potrivit prevederilor legale;”.

17. La articolul 21 alineatul (4), litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:
1. 3 la mie din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.
În limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale;”.

18. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Contribuabilii autorizati sa desfasoare activitate in domeniul exploatarii zacamintelor naturale sunt obligati sa inregistreze in evidenta contabila si sa deduca provizioane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora in circuitul economic, silvic sau agricol, in limita unei cote de 1% aplicate asupra diferentei dintre veniturile inregistrate in legatura cu realizarea si vanzarea zacamintelor naturale si cheltuielile efectuate cu extractia, prelucrarea si livrarea acestora, pe toata durata de functionare a exploatarii zacamintelor naturale.”

19. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) În conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar, aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare, sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile alin. (1), pana la deductibilitatea integrala a acestora.”

20. La articolul 24 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) are o valoare fiscala mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului;”

- Publicitate -

12 COMENTARII

  1. […] LEGEA nr. 260/2007 din 19 iulie 2007 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice a fost: – publicată în Monitorul Oficial nr. 506 din 27 iulie 2007 – în vigoare din 1 ianuarie 2008 – neaplicabilă în 2008-2009, întrucât MFP nu a emis norme – abrogată în octombrie 2009, prin OUG 109/2009. […]