(1) In intelesul prezentului cod, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
(1) In intelesul prezentului cod, cu exceptia titlului VI, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. activitate – orice activitate desfasurata de catre o persoana in scopul obtinerii de venit;
2. activitate dependenta – orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare;
AC23 2.1. Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit. AC23
AC23 AC21-2 2.1. Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca si altele asemenea;
c) beneficiarul de venit contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
d) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
e) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit;
f) orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii. AC21-2
AC23
AC21-2 2.2. In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit. In acest caz se aplica regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza. AC21-2
3. activitate dependenta la functia de baza – orice activitate dependenta care este declarata astfel de persoana fizica, in conformitate cu prevederile legii;
4. activitate independenta – orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decat o activitate dependenta;
5. asociere, fara personalitate juridica – orice asociere in participatiune, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta, in intelesul impozitului pe venit si pe profit, conform normelor emise in aplicare;
AC26 5^1. autoritate fiscala centrala – Ministerul Finantelor Publice, institutie cu rolul de a coordona aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale; AC26
6. autoritate fiscala competenta – organul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale;
7. contract de leasing financiar – orice contract de leasing care îndeplineşte cel puţin una dintre urmãtoarele condiţii:
a) riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului cãtre utilizator la momentul expirãrii contractului;
c) utilizatorul are opţiunea de a cumpãra bunul la momentul expirãrii contractului, iar valoarea rezidualã exprimatã în procente este mai micã sau egalã cu diferenţa dintre durata normalã de funcţionare maximã şi durata contractului de leasing, raportatã la durata normalã de funcţionare maximã, exprimatã în procente;
d) perioada de leasing depãşeşte 80% din durata normalã de funcţionare maximã a bunului care face obiectul leasingului; în înţelesul acestei definiţii, perioada de leasing include orice perioadã pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
e) valoarea totalã a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egalã cu valoarea de intrare a bunului;
8. contract de leasing operaţional – orice contract de leasing încheiat între locator şi locatar, care transferã locatarului riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate, mai puţin riscul de valorificare a bunului la valoarea rezidualã, şi care nu îndeplineşte niciuna dintre condiţiile prevãzute la pct. 7 lit. b)-e); riscul de valorificare a bunului la valoarea rezidualã existã atunci când opţiunea de cumpãrare nu este exercitatã la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirãrii contractului;
9. comision – orice plata in bani sau in natura efectuata catre un broker, un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate in legatura cu o operatiune comerciala;
10. contributii sociale obligatorii – orice contributii care trebuie platite, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru protectia somerilor, asigurari de sanatate sau asigurari sociale;

- publicitate -

15 COMENTARII

  1. ARt. 7 (1) pct.2 subpct2.1 a fost modificat prin art. I din OUG nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale