ORDIN nr. 1.957/2011 din 4 aprilie 2011 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
2011-04-14 – Modifica OpANAF nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
2011-04-14 – Data intrarii in vigoare: 14 Aprilie 2011
2011-04-14 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2011

ORDIN nr. 1.957/2011 din 4 aprilie 2011 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

În baza prevederilor art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. I
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 2 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Anexa nr. 1 „Procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule” se modifica dupa cum urmeaza:
a) La capitolul I punctul 1.3, litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) ca urmare a solicitarii persoanei fizice sau juridice care intentioneaza sa efectueze prima inmatriculare a unui autovehicul in Romania, sa repuna in circulatie un autovehicul dupa incetarea exceptarii ori scutirii sau sa reintroduca in parcul auto national un autoturism scos din parcul auto national pentru care s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduala a taxei;”.
b) Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
„CAPITOLUL II
Stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
la prima inmatriculare in Romania, la repunerea
in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii
ori scutirii sau la reintroducerea in parcul auto national
a unui autoturism scos din parcul auto national”
c) La capitolul II, punctul 2.12 va avea urmatorul cuprins:
„2.12. Taxa pe poluare calculata de organul fiscal prin decizia comunicata contribuabilului se achita in conditiile prevazute de art. 3 alin. (5) din normele metodologice, iar dovada platii taxei se prezinta autoritatii competente pentru inmatricularea autovehiculului, pentru repunerea in circulatie a autovehiculului dupa incetarea exceptarii ori scutirii sau pentru reintroducerea in parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduala a taxei.”
d) La anexa nr. 2, nota de subsol va avea urmatorul cuprins:
„*) Se completeaza cu:
I – solicitare initiala de stabilire a taxei pe poluare in vederea primei inmatriculari in Romania;
R – pentru repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii ori scutirii; sau
RI – pentru reintroducerea in parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national pentru care s-a restituit valoarea reziduala a taxei.”
2. Anexa nr. 2 „Referat de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
3. Anexa nr. 3 „Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
4. Anexa nr. 4 „Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

- publicitate -

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Sorin Blejnar

Bucuresti, 4 aprilie 2011.
Nr. 1.957.

ANEXA 1
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 986/2008)

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
[sigla] AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Unitatea fiscala …………………..
Nr. ……../…………………
Aprobat
———
Director executiv adjunct coordonator/
Sef administratie adjunct coordonator,
………………………….

REFERAT
de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule

Prin Cererea inregistrata sub nr. ……/………., …………………….., cod de identificare fiscala ……………., (denumirea contribuabilului) avand domiciliul fiscal in localitatea ………………….., str. ………………….. nr. ….., bl. …., sc. …., ap. …., judetul/sectorul ………… solicita*1):
_______
*1) Se bifeaza situatia in cauza.

[] stabilirea, in temeiul dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, a taxei pe poluare pentru prima inmatriculare in Romania a autovehiculului, pentru repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii ori scutirii sau pentru reintroducerea in parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national;
[] restituirea, in temeiul dispozitiilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, a valorii reziduale a taxei pe poluare, in situatia scoaterii autovehiculului din parcul auto national;
[] restituirea, in temeiul dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, a diferentei dintre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule;
[] restituirea, in temeiul dispozitiilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, a diferentei de taxa rezultate in urma contestarii taxei pe poluare.

Pentru stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule au fost depuse de contribuabil urmatoarele documente:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Pe baza documentatiei depuse, a elementelor de calcul prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, au rezultat urmatoarele*2):
_______
*2) Se detaliaza modul de calcul al taxei pe poluare.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Verificat Întocmit
———–
Functia ………….. Functia …………..
Numele si prenumele …………… Numele si prenumele ………….
Data …………… Data ……………
Semnatura …………. Semnatura ………….

ANEXA 2
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 986/2008)

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
[sigla] AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Unitatea fiscala …………………..

Nr. de inregistrare ………….
Data ……./……./……
Numar de inregistrare
ca operator de date cu
caracter personal …..

DECIZIE
de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule

Denumirea/Numele si prenumele contribuabilului: ……………………
Cod de identificare fiscala ……………………………..
Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea ………………., str. …………………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ……, judetul/sectorul ………………….

Ca urmare a Cererii dumneavoastra inregistrate la organul fiscal sub nr. …………, prin care ati solicitat calcularea taxei pe poluare pentru autovehicule, in vederea efectuarii primei inmatriculari in Romania a autovehiculului/pentru repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii ori scutirii sau pentru reintroducerea in parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduala a taxei …………………………………, din aplicarea elementelor de calcul prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, a rezultat
TAXA PE POLUARE PENTRU AUTOVEHICULE, in suma de …………………… lei.
La stabilirea taxei s-au avut in vedere urmatoarele*1):
__________
*1) Se detaliaza modul de calcul al taxei pe poluare.

…………………………………………………………………

Prezenta decizie reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata conform legii.
Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ.
Daca autovehiculul pentru care se efectueaza inmatricularea face obiectul unei achizitii intracomunitare si acesta indeplineste conditiile prevazute de art. 125^1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la mijloacele de transport noi, va aducem la cunostinta ca:
Pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa depuna la organul fiscal competent Decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 156^3 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa faca plata taxei, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nasterea exigibilitatea operatiunii.
De asemenea, persoanele care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au obligatia platii taxei pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa depuna Decontul special de TVA pentru respectivele achizitii intracomunitare inainte de inmatricularea mijloacelor de transport in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare.

*Font 8*
Aprobat Avizat
——- ——-
Functia ……………………. Functia ……………………. Functia …………………
Numele si prenumele …………. Numele si prenumele …………. Numele si prenumele ………
Semnatura si stampila ……….. Semnatura ………………….. Semnatura ……………….

Cod: 14.13.02.50

ANEXA 3
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 986/2008)

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
[sigla] AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Unitatea fiscala …………………..

Nr. de inregistrare ………….
Data ……./……./……
Numar de inregistrare
ca operator de date cu
caracter personal …..

DECIZIE
de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing

Denumirea/Numele si prenumele contribuabilului: ……………………………………
Cod de identificare fiscala ……………………….
Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea …………………, str. …………………….. nr. …., bl. ….., sc. …., ap. ….., judetul/sectorul …………………

Ca urmare a Cererii dumneavoastra inregistrate la organul fiscal sub nr. ………….., prin care ati solicitat calcularea taxei pe poluare pentru autovehiculele cuprinse in Centralizatorul privind autovehiculele in leasing anexat la cerere, in vederea efectuarii primei inmatriculari in Romania a autovehiculelor, pentru repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii ori scutirii sau pentru reintroducerea in parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national, din aplicarea elementelor de calcul prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, a rezultat
TAXA PE POLUARE PENTRU AUTOVEHICULE, astfel cum reiese din anexa la prezenta decizie.
Prezenta decizie reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata conform legii.
Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ.
Daca autovehiculele pentru care se efectueaza inmatricularea fac obiectul unei achizitii intracomunitare si acestea indeplinesc conditiile prevazute de art. 125^1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), cu privire la mijloacele de transport noi, va aducem la cunostinta ca:
Pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal trebuie sa depuna la organul fiscal competent Decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 156^3 din Codul fiscal, si sa faca plata taxei, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nasterea exigibilitatea operatiunii.
De asemenea, persoanele care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal si care au obligatia platii taxei pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal au obligatia sa depuna Decontul special de TVA pentru respectivele achizitii intracomunitare inainte de inmatricularea mijloacelor de transport in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare.

*Font 8*
Aprobat Avizat
——- ——-
Functia ……………………. Functia ……………………. Functia …………………
Numele si prenumele …………. Numele si prenumele …………. Numele si prenumele ………
Semnatura si stampila ……….. Semnatura ………………….. Semnatura ……………….

Cod: 14.13.02.50/1

Anexa la Decizia nr. ……

Denumirea contribuabilului …………………..
Cod de identificare fiscala ………………….
Domiciliul fiscal ……………………..

Centralizator privind taxa pe poluare calculata
pentru autovehiculele in leasing
(anexa la Cererea nr. ……/……)

 ┌────┬─────────┬─────┬────────┬────────┬──────┬────────┬───────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────┐
 │Nr. │Categoria│Marca│ Tip/ │ Serie │Numar │ Data │Capaci-│ Valoarea │ Motor  │ Dotare │Taxa pe│
 │crt.│     │   │Varianta│ sasiu/ │ de  │ primei │tatea │combinata │ diesel │ (aer  │poluare│
 │  │     │   │    │Numar de│omolo-│inmatri-│cilin- │a emisiei │ echipat │conditio-│- lei -│
 │  │     │   │    │identi- │ gare │ culari │drica │de CO(2) │  cu  │nat/ABS/ │    │
 │  │     │   │    │ ficare │   │    │(cmc) │(grame/km)│ filtru │ airbag) │    │
 │  │     │   │    │    │   │    │    │     │ de   │     │    │
 │  │     │   │    │    │   │    │    │     │particule│     │    │
 ├────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
 │ 0 │  1  │ 2 │  3  │  4  │ 5  │  6  │  7  │  8   │  9   │  10  │ 11  │
 ├────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
 │  │     │   │    │    │   │    │    │     │     │     │    │
 ├────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
 │  │     │   │    │    │   │    │    │     │     │     │    │
 ├────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
 │  │     │   │    │    │   │    │    │     │     │     │    │
 ├────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
 │  │     │   │    │    │   │    │    │     │     │     │    │
 └────┴─────────┴─────┴────────┴────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┘

—-

1 COMENTARIU