OG 71/2001 – Activitatea de consultanţă fiscală (OG 71/2001 actualizată 2014)
[expand title=”FIȘĂ ACT”]

DataTitlu act modificare/ completareMOFModificări
28 februarie 2014OUG 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetareM. Of. 151/2014Art. 2., Art. 3., CAPITOLUL II, Art. 4, Art. 8, Art. 13, Art. 20, Art. 21, CAPITOLUL V1, Art. 211, Art. 213, Art. 214, Art. 215, Art. 241, Art. 25
01 februarie 2014Lege nr. 187/2012 – pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penalM. Of. 757/2012Art. 25
12 mai 2013Lege nr. 149/2013 – privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normativeM. Of. 257/2013Art. 17
08 martie 2013Ordonanţă de urgenţă nr. 12/2013 – pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termeneM. Of. 127/2013Art. 9, Art. 10, Art. 13, Art. 213, Art. 214, Art. 215, Art. 217, Art. 218
11 decembrie 2007Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscalăM. Of. 429/2007Art. 13, Art. 19, Art. 25
27 iunie 2007Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscalăM. Of. 429/2007Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, CAPITOLUL V1, Art. 211, Art. 212, Art. 213, Art. 214, Art. 215, Art. 216, Art. 217, Art. 218, Art. 219, Art. 22, Art. 241, Art. 25, Art. 261
04 iunie 2005Ordonanţă de urgenţă nr. 138/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalM. Of. 1281/2004Art. 6
30 martie 2005Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2005 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalM. Of. 263/2005Art. 6
03 septembrie 2004Ordonanţă nr. 94/2004 – privind reglementarea unor măsuri financiareM. Of. 803/2004
29 aprilie 2002Lege nr. 198/2002 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscalăM. Of. 287/2002Art. 4, Art. 6, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 14, Art. 16, Art. 19, Art. 20, Art. 21
1 septembrie 2001PublicareM.Of. 538/2001

[/expand]

[expand title=”CUPRINS”]

CAPITOLUL I – Consultanţa şi consultantul fiscal (Art. 1 – Art. 3)
CAPITOLUL II – Reguli de atribuire a calităţii de consultant fiscal (Art. 4 – Art. 9)
CAPITOLUL III – Organizarea şi atribuţiile Camerei consultanţilor fiscali (Art. 10 – Art. 16)
CAPITOLUL IV – Compatibilitate. Retragerea calităţii de consultant şi a autorizaţiei de funcţionare (Art. 17 – Art. 20)
CAPITOLUL V – Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală (Art. 21)
CAPITOLUL V1 – Exercitarea în România a profesiei de către consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European (Art. 211 – Art. 219)
CAPITOLUL VI – Rolul, atribuţiile şi drepturile Ministerului Finanţelor Publice ca autoritate publică (Art. 22 – Art. 241)
CAPITOLUL VII – Sancţiuni (Art. 25)
CAPITOLUL VIII – Dispoziţii finale (Art. 26 – Art. 261)[/expand]

[expand title=”ADNOTĂRI”]
1. Conform art. XXXVII-Sectiunea a-24-a-Capitolul II din OG nr. 94/2004 din 26 august 2004, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si pana la data de 31 decembrie 2006 se suspenda aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2002 .

- publicitate -

2. Potrivit art. IV din OUG nr. 24 din 24 martie 2005 , publicata in MOf. nr. 263 din 30 martie 2005, prin abrogarea art. XXXVII din OG nr. 94 din 26 august 2004 , publicata in MOf. nr. 803 din 31 august 2004, devine inaplicabila suspendarea dispusa de catre OG nr. 94 din 26 august 2004 .

3. Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005 , publicata in MOf. nr. 466 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005 . Dispozitiile abrogatoare din Ordonanta de urgenta nr. 24/2005 , referitoare la Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 sunt reluate in Legea nr. 163/2005 .

4. LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005 , publicata in MOf. nr. 467 din 1 iunie 2005 respinge Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24 din 24 martie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.

5. Art. II si III din OUG nr. 53 din 20 iunie 2007 , publicata in MOf. nr. 429 din 27 iunie 2007 prevad:
“Art. II – Societatile comerciale de consultanta in domeniul fiscal, expertiza contabila si audit financiar, care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta au inscrisa in actul lor constitutiv si activitatea de consultanta fiscala pe care o desfasoara in alte conditii decat cele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, sunt obligate ca, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia, sa se inregistreze in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala.
Art. III – (1) Disponibilitatile din veniturile proprii ale Ministerului Economiei si Finantelor provenite din taxa de participare la examenele pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal ramase neutilizate in contul deschis la Trezoreria Statului se vireaza in contul Camerei Consultantilor Fiscali in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor art. 5 in volumul si in structura bugetului sumelor alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii pe anul 2007, pe baza protocolului de predare-preluare.
(3) Camera Consultantilor Fiscali va prelua de la Ministerul Economiei si Finantelor toate drepturile si obligatiile acestuia cu privire la activitatea de organizare si exercitare a activitatii de consultant fiscal.
(4) Protocolul de predare-preluare se incheie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si cuprinde prevederile bugetare, executia bugetara pana la data preluarii, precum si drepturile si obligatiile prevazute la alin. (3).”

6. OG nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedura fiscala prevede la art. 83 alin. (5):
“(5) Declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea.”
Alin. (5) al art. 83 a fost introdus de pct. 8 al art. I, Sectiunea 1 din OG nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MOf. nr. 603 din 31 august 2007.

Conform art. II din OUG nr. 35 din 30 martie 2011, publicata in MOf. nr. 253 din 11 aprilie 2011, aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la 1 ianuarie 2013.
Conform alin. (2) al art. II din OUG nr. 19 din 27 februarie 2008, publicata in MOf. nr. 163 din 3 martie 2008, aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la 1 ianuarie 2010.
Conform alin. (2) al art. II din OG nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MOf. nr. 603 din 31 august 2007, dispozitiile art. I pct. 8 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2008, pentru declaratiile anuale aferente anului 2007.[/expand]

 

ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 71/2001 din 30 august 2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală – ACTUALIZARE – februarie 2014

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I

Consultanţa şi consultantul fiscal

Art. 1

Prezenta ordonanţă constituie cadrul juridic privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală ca activitate independentă, de către persoanele care au dobândit această calitate.

Art. 2.

Exercitarea independentă a calităţii de consultant fiscal se realizează numai pe baza raporturilor juridice dintre consultantul fiscal şi persoanele fizice sau juridice cărora le acordă consultanţă şi faţă de care acesta nu are niciun fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare din 26 februarie 2014, M. Of. 151/2014;

Art. 3.

(1) Activitatea de consultanţă fiscală constă în:

a) acordarea de asistenţă şi servicii profesionale în domeniul fiscal;

b) acordarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor fiscale;

c) certificarea declaraţiilor fiscale, în condiţiile legii;

d) asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;

e) asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;

f) asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;

g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală sau părţilor interesate. Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanţii fiscali activi înscrişi în evidenţele Ministerului Justiţiei — Serviciul profesii juridice conexe;

h) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entităţi interesate;

i) asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

j) asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale.

(2) Exercitarea activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se face potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală este obligatorie asigurarea pentru răspunderea profesională.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare din 26 februarie 2014, M. Of. 151/2014;

Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

CAPITOLUL II

Reguli de atribuire a calităţii de consultant fiscal şi consultant fiscal asistent

Art. 4

(1) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;

b) să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi:

b1)elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;

b2) administrare fiscală;

b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

b4) activitate financiar-contabilă;

b5) activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice;

b6) activitate de consultant fiscal asistent;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

(2) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă calitatea de licenţiat al unei instituţii acreditate de învăţământ superior cu durata stabilită de lege;

b) să aibă o experienţă profesională de minimum 2 ani;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent.

(3) După promovarea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent şi înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la secţiunea „Consultanţi fiscali asistenţi”, persoanele care au dobândit această calitate pot să îşi desfăşoare activitatea numai sub îndrumarea unui consultant fiscal activ.

(4) Atribuţiile pe care le poate executa consultantul fiscal asistent în legătură cu activităţile prevăzute la art. 3 se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

(5) După efectuarea unui stagiu de 3 ani, consultantul fiscal asistent se poate înscrie la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, în termen de 2 ani de la finalizarea stagiului, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)—e).

(6) Pe perioada stagiului prevăzut la alin. (5), consultanţii fiscali asistenţi trebuie să urmeze, anual, un curs de formare profesională organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, îndeplinirea acestei obligaţii constituie condiţie pentru înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare din 26 februarie 2014, M. Of. 151/2014; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007; Lege nr. 198/2002 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 16 aprilie 2002, M. Of. 287/2002;

Art. 5

La depunerea documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. a)–d), candidatul plăteşte în contul Camerei Consultanţilor Fiscali taxa pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileşte prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

Art. 6

Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal se organizează de Camera Consultanţilor Fiscali, în baza unui regulament aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007; Ordonanţă de urgenţă nr. 138/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 29 decembrie 2004, M. Of. 1281/2004; Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2005 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 24 martie 2005, M. Of. 263/2005; Lege nr. 198/2002 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 16 aprilie 2002, M. Of. 287/2002;

Art. 7

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

Art. 8

(1) Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent este obligată să se înregistreze în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la secţiunea corespunzătoare, în termen de cel mult 12 luni de la data comunicării rezultatului examenului.

(2) Condiţiile privind înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

(3) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului, persoana care nu s-a înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală poate fi înscrisă în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală atât la secţiunea „persoane active”, cât şi la secţiunea „persoane inactive”, numai după urmarea unui stagiu de pregătire în domeniul legislaţiei fiscale organizat de Camera Consultanţilor Fiscali.

(4) Persoana care nu s-a înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în termen de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului pierde dreptul de a se mai înscrie în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunea corespunzătoare.

(5) Prevederile alin. (2)—(4) sunt aplicabile în mod corespunzător şi consultanţilor fiscali asistenţi.

(6) Activitatea de consultanţă fiscală poate fi desfăşurată numai de persoanele înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunile „persoane active”.

(7) Carnetul profesional va fi emis şi vizat în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, atât pentru consultanţii fiscali, cât şi pentru consultanţii fiscali asistenţi.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare din 26 februarie 2014, M. Of. 151/2014; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

Art. 9

(1) Consultanţii fiscali pot să îşi desfăşoare activitatea ca persoane fizice independente sau se pot asocia în societăţi comerciale care au în obiectul de activitate consultanţă fiscală. Societatea comercială trebuie să aibă cel puţin un asociat/acţionar şi administrator care să aibă calitatea de consultant fiscal.

(2) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, societăţile comerciale trebuie să fie autorizate de Camera Consultanţilor Fiscali.

(3) Abrogat.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 12/2013 – pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene din 6 martie 2013, M. Of. 127/2013; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007; Lege nr. 198/2002 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 16 aprilie 2002, M. Of. 287/2002;  Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare din 26 februarie 2014, M. Of. 151/2014;

CAPITOLUL III

Organizarea şi atribuţiile Camerei consultanţilor fiscali

Art. 10

(1) Camera Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Camera, este o organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ. Sediul Camerei Consultanţilor Fiscali este în Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13–19, et. 4, ap. 8 şi 9, sectorul 2. Sediul se poate modifica, în condiţiile legii, prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.

(2) Camera se organizează şi funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.

(3) Camera îşi poate constitui unităţi teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 12/2013 – pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene din 6 martie 2013, M. Of. 127/2013; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007; Lege nr. 198/2002 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 16 aprilie 2002, M. Of. 287/2002;

Art. 11

Camera are, în principal, următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea de consultanţă fiscală;

a1) organizează examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal;

b) apără interesele profesionale ale tuturor membrilor;

c) oferă sprijin şi asistenţă membrilor Camerei în problemele profesionale;

d) elaborează norme privind activitatea de consultanţă fiscală;

e) ţine Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;

f) organizează cursuri de perfecţionare a consultanţilor fiscali;

g) mediază între membrii Camerei în caz de diferende şi la cerere;

h) mediază între membrii Camerei şi clienţii lor în caz de diferende, precum şi la cerere;

i) stabileşte măsuri disciplinare;

j) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate;

k) editează publicaţii de specialitate;

l) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin regulamentul propriu.

m) elaborează şi aprobă Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;

n) elaborează şi aprobă Normele privind pregătirea şi perfecţionarea consultanţilor fiscali.

ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007; Lege nr. 198/2002 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 16 aprilie 2002, M. Of. 287/2002;

Art. 12

Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa naţională, Consiliul superior al Camerei şi Biroul permanent al Consiliului superior.
ADNOTARE – modificat de: Lege nr. 198/2002 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 16 aprilie 2002, M. Of. 287/2002;

Art. 13

Camera îşi acoperă cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:

a) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal şi de consultant fiscal asistent;

b) cotizaţiile membrilor Camerei;

o) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;

d) donaţii şi sponsorizări;

e) prestări de servicii diverse, inclusiv cursuri de formare profesională;

f) penalităţi aplicate în condiţiile prezentei ordonanţe.

ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare din 26 februarie 2014, M. Of. 151/2014; Ordonanţă de urgenţă nr. 12/2013 – pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene din 6 martie 2013, M. Of. 127/2013; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

Art. 14

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007; Lege nr. 198/2002 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 16 aprilie 2002, M. Of. 287/2002;

Art. 15

Membrii Camerei sunt:

a) persoanele cărora li s-a eliberat carnetul profesional şi s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;

b) societăţile comerciale care au obţinut autorizaţia de funcţionare eliberată de Cameră şi s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală.

ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

Art. 16

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de: Lege nr. 198/2002 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 16 aprilie 2002, M. Of. 287/2002;

CAPITOLUL IV

Compatibilitate. Retragerea calităţii de consultant şi a autorizaţiei de funcţionare

Art. 17

Consultanţii fiscali şi societăţile de consultanţă fiscală pot desfăşura, pe lângă activitatea de consultanţă fiscală, şi activităţi de:

a) expertiză contabilă şi audit financiar. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de consultant fiscal pot efectua activităţile de expertiză contabilă şi audit financiar numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de expert contabil sau auditor financiar, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective;

b) instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal.

ADNOTARE – modificat de: Lege nr. 149/2013 – privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative din 30 aprilie 2013, M. Of. 257/2013;

Art. 18

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

Art. 19

Carnetul profesional de consultant fiscal, respectiv autorizaţia de funcţionare, se retrage consultanţilor fiscali în următoarele situaţii:

În cazul persoanelor fizice:

a) când atribuirea calităţii de consultant fiscal a fost obţinută ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni;

b) când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;

c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte 12 luni.

În cazul persoanelor juridice, în situaţia în care:

a) societatea comercială s-a dizolvat;

b) după data de înregistrare la Cameră se constată că nu mai îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare potrivit prezentei ordonanţe şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei;

c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte 12 luni.

d) când atribuirea autorizaţiei de funcţionare a fost obţinută ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni.

ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007; Lege nr. 198/2002 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 16 aprilie 2002, M. Of. 287/2002;

Art. 20

(1) Sunt interzise practicarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate de consultanţă fiscală în oricare dintre următoarele situaţii:

a) a fost retras carnetul profesional de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent;

b) a fost retrasă autorizaţia societăţilor de consultanţă fiscală;

c) a fost aplicată sancţiunea disciplinară constând în suspendarea dreptului de exercitare a calităţii de membru;

d) a fost retrasă calitatea de membru al Camerei fără îndeplinirea procedurii disciplinare;

e) în alte situaţii prevăzute de lege.

(2) În cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent ori a fost retrasă calitatea de membru al Camerei, carnetul şi parafa sunt nule de drept.

(3) Persoanele aflate în situaţia prevăzută la alin. (2) sunt obligate să predea carnetul şi parafa.

(4) Aplicarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (1) sau la art. 25 alin. (1) atrage modificarea de îndată a secţiunii corespunzătoare din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

(5) împotriva măsurilor luate potrivit alin. (1) se poate formula plângere în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Toate actele întocmite după retragerea carnetului profesional de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent ori a autorizaţiei societăţilor de consultanţă fiscală sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatată şi din oficiu.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare din 26 februarie 2014, M. Of. 151/2014; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007; Lege nr. 198/2002 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 16 aprilie 2002, M. Of. 287/2002;

CAPITOLUL V

Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală

Art. 21

(1) Membrii Camerei vor fi înscrişi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală ca membri activi sau inactivi. Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, secţiunile corespunzătoare din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală sunt aduse la cunoştinţa publicului prin publicarea pe site-ul web al Camerei şi vor fi actualizate permanent cu modificările intervenite. Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală şi modificările intervenite sunt comunicate din oficiu Ministerului Justiţiei, Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiţiei, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi, la cerere, oricăror altor instituţii îndreptăţite. Condiţiile de comunicare se stabilesc pe bază de protocol.

(2) În Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală vor fi menţionate următoarele date referitoare la membrii Camerei:

a) pentru persoanele fizice:

– numele şi prenumele;

– numărul carnetului profesional;

– localitatea de domiciliu;

– alte date de identificare a persoanei;

b) pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală:

– denumirea şi sediul social;

– numele şi prenumele, numărul carnetului profesional şi localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii comerciale de consultanţă fiscală;

– numele şi prenumele asociaţilor/acţionarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;

– alte date de identificare.

(3) Membrii Camerei sunt obligaţi să anunţe orice modificare a datelor înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, în termen de 30 de zile.

(4) Consultanţii fiscali vor depune o declaraţie pe propria răspundere pentru a fi înregistraţi la secţiunea «persoane inactive» din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare din 26 februarie 2014, M. Of. 151/2014; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007; Lege nr. 198/2002 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 16 aprilie 2002, M. Of. 287/2002;

CAPITOLUL V1

Exercitarea în România a profesiei de către consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei

Art. 211

(1) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică consultanţilor fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei care îşi exercită profesia pe teritoriul României în una dintre următoarele forme:

a) în mod independent sau în asociere;

b) consultanţi fiscali salariaţi în România;

c) prin prestarea de servicii, în condiţiile 219.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei, în situaţia în care aceştia sunt titulari ai unui titlu de calificare obţinut pe teritoriul unui stat terţ, dacă au o experienţă profesională în domeniul consultanţei fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificărilor profesionale şi doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la alin. (1) lit. a).

(3) Solicitanţii informează Camera cu privire la forma juridică de exercitare a profesiei. Odată cu recunoaşterea titlurilor de calificare, aceştia se înscriu în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunea corespunzătoare.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare din 26 februarie 2014, M. Of. 151/2014; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

Art. 212

(1) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a)consultant fiscal – orice persoană provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care este autorizată să îşi desfăşoare activitatea profesională de consultant fiscal într-un stat membru;

b)stat membru de origine – statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care consultantul fiscal a obţinut dreptul de a desfăşura activitatea de consultant fiscal înainte de a practica profesia în România;

c)grupare – orice entitate cu sau fără personalitate juridică, organizată potrivit legislaţiei unui stat membru, în cadrul căreia consultanţii fiscali îşi desfăşoară activitatea de consultanţă fiscală împreună, sub nume comun.

(2) Consultanţii fiscali care profesează în România sub titlul profesional din statul de origine pot desfăşura activităţi profesionale potrivit art. 3, cu respectarea legislaţiei din România.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

Art. 213

Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la art. 211alin. (1) lit. a), Camera recunoaşte titlurile de calificare prezentate de cetăţenii în cauză, în baza cererii şi a documentelor doveditoare.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare din 26 februarie 2014, M. Of. 151/2014; Ordonanţă de urgenţă nr. 12/2013 – pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene din 6 martie 2013, M. Of. 127/2013; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

Art. 214

În cazul în care cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România nu prezintă documentele prevăzute la art. 213ori documentele prezentate nu sunt concludente, Camera poate solicita autorităţilor competente ale statului membru de origine ori de provenienţă al persoanei în cauză o confirmare a faptului că persoana respectivă este autorizată să îşi desfăşoare activitatea profesională de consultant fiscal în acel stat membru.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare din 26 februarie 2014, M. Of. 151/2014; Ordonanţă de urgenţă nr. 12/2013 – pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene din 6 martie 2013, M. Of. 127/2013; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

Art. 215

Camera poate cere solicitantului să opteze pentru a urma un stagiu de adaptare care să nu depăşească 3 ani sau pentru a da o probă de aptitudine, în următoarele cazuri:

a) dacă formarea solicitantului priveşte domenii teoretice sau practice substanţial diferite faţă de cele cerute în România pentru obţinerea calităţii de consultant fiscal;

b) dacă activităţile prevăzute la 3 alin. (1) nu se regăsesc în cadrul aceleiaşi profesii în statul membru de origine sau de provenienţă al solicitantului şi dacă diferenţa corespunde unei formări specifice cerute în România şi acoperă domenii care diferă substanţial de cele acoperite de titlul de calificare deţinut de solicitant.

ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare din 26 februarie 2014, M. Of. 151/2014; Ordonanţă de urgenţă nr. 12/2013 – pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene din 6 martie 2013, M. Of. 127/2013; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

Art. 216

Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România, cu modificările ulterioare.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

Art. 217

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 12/2013 – pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene din 6 martie 2013, M. Of. 127/2013; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

Art. 218

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 12/2013 – pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene din 6 martie 2013, M. Of. 127/2013; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

Art. 219

(1) În condiţiile prezentului capitol, consultanţii fiscali provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European pot desfăşura activităţi de consultant fiscal în România sub forma prestării de servicii.

(2) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la art. 211lit. c) se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistenţă fiscală pentru persoanele fizice sau persoanele juridice în faţa organelor fiscale sau în faţa autorităţilor jurisdicţionale, în condiţiile stabilite în statul membru de origine pentru consultanţii fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală.

(3) Pentru exercitarea activităţii de consultant fiscal sub forma prestării de servicii, consultantul fiscal trebuie să respecte condiţiile şi regulile de conduită profesională ale statului membru de origine, precum şi legislaţia română privind profesia, în special cu privire la incompatibilităţi şi la secretul profesional.

(4) Consultantul fiscal care prestează servicii în România este obligat să dovedească autorităţilor române calitatea de consultant fiscal dobândită într-un stat membru din Uniunea Europeană sau al Spaţiului Economic European.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007; Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare din 26 februarie 2014, M. Of. 151/2014; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

CAPITOLUL VI

Rolul, atribuţiile şi drepturile Ministerului Finanţelor Publice ca autoritate publică

Art. 22

Abrogat.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

Art. 23

Ministerul Finanţelor Publice va urmări permanent ca statutul şi celelalte reglementări emise de Cameră să nu contravină reglementărilor legale şi ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei să fie în conformitate cu statutul şi cu celelalte reglementări.

Art. 24

Ministerul Finanţelor Publice va lua măsurile ce se impun pentru respectarea de către Cameră a prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 241

(1) La solicitarea Camerei, Ministerul Finanţelor Publice va promova spre adoptare proiectele de acte normative pentru completarea şi/sau modificarea prezentei ordonanţe.

(2) La solicitarea Camerei, ministrul finanţelor publice poate desemna prin ordin specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care să facă parte din comisiile sau comitetele înfiinţate în cadrul Camerei.

(3) Specialiştii prevăzuţi la alin. (2) pot fi remuneraţi potrivit hotărârii Consiliului superior al Camerei.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare din 26 februarie 2014, M. Of. 151/2014; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

CAPITOLUL VII

Sancţiuni

Art. 25

(1) În cazul aplicării sancţiunilor disciplinare prevăzute de actele normative emise de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, în condiţiile legii, se pot aplica şi penalităţi cuprinse între 25% şi 100% din cotizaţia fixă anuală. În aplicarea nivelului penalităţii se va ţine seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, de circumstanţele personale ale persoanei sancţionate, precum şi de gradul de pericol social al faptei săvârşite.

(2) Exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală de către persoanele fizice care nu au dobândit calitatea de consultant fiscal potrivit prevederilor prezentei ordonanţe sau care nu au devenit membri activi ai Camerei, precum şi de către persoanele juridice care nu au fost autorizate de Cameră sau care nu s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.

(3) Abrogat.

(4) Abrogat.

(5) Abrogat.

(6) Abrogat.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare din 26 februarie 2014, M. Of. 151/2014; Lege nr. 187/2012 – pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal din 24 octombrie 2012, M. Of. 757/2012; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007; Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Art. 26

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrări cu caracter fiscal, din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 261

Hotărârile adoptate de Conferinţa naţională sau de Consiliul superior al Camerei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ADNOTARE – modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;

PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice, Mihai Nicolae Tănăsescu

Note de subsol: 

[1]: Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 8/2014, în tot cuprinsul prezentei ordonanţe, sintagma „societate/ societăţi comerciale” se înlocuieşte cu sintagma „societate/societăţi”.

9 COMENTARII

  1. […] Pentru informații suplimentare accesați site-ul CCF www.ccfiscali.ro sau la tel.021/3110966. Camera Consultantilor Fiscali este organizația profesională care coordonează activitatea de consultanță fiscală din Romania și care are în evidență  peste 6.000 de membri la nivel național. Organizarea profesiei și exercitarea activității de consultanță fiscală este reglementată prin OG 71/2001. […]

  2. […] Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă…, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: […]

  3. […] privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, 2013-05-12 – Modifică OG 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, 2013-05-12 – […]