OMFP 1984/2011 – Stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

153

ORDIN nr. 1984/2011 din 11 mai 2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA
2011-12-01 – Abrogat de ORDIN 2795/2011 – Stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA
2011-05-24 – Data intrarii in vigoare: 24 Mai 2011
2011-05-24 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 361 din 24 mai 2011

ORDIN nr. 1.984 din 11 mai 2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

În baza prevederilor art. 153 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
Prezentul ordin stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor comerciale care sunt infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.
ART. 2
(1) Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale competente o anexa la declaratia de mentiuni, conform modelului stabilit in anexa nr. 1, care serveste la evaluarea intentiei si a capacitatii persoanelor respective de a desfasura activitati economice ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania. Anexa se completeaza cu ajutorul programului informatic de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si care poate fi descarcat de pe pagina de internet www.anaf.ro
(2) În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se intelege organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila ori in evidenta caruia aceasta este inregistrata ca platitor de impozite si taxe.
ART. 3
Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevazute la art. 1 sunt:
a) persoana impozabila nu se afla in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in situatia de a nu desfasura la sediul social sau la sediile secundare activitati economice. Pentru a dovedi ca persoana impozabila nu se afla in aceasta situatie, anexa la declaratia de mentiuni trebuie sa fie insotita de un certificat constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte fie ca persoana impozabila indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip, fie ca persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii*1) persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal si nici persoana impozabila insasi nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
———-
*1) În cazul societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conditia prevazuta la art. 3 lit. b) se refera:
a) la administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si la administratori, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate la lit. a) infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

c) criteriul care face obiectul verificarii faptice, privind existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal si, dupa caz, sediilor secundare declarate, care sa corespunda obiectului de activitate pe care persoana impozabila intentioneaza sa o desfasoare/o desfasoara;
d) criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 2.
ART. 4
În scopul solutionarii solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, organele fiscale competente procedeaza dupa cum urmeaza:
a) realizeaza controlul documentar privind criteriile prevazute la art. 3 lit. a) si b) la sediul administratiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabila sau de reprezentantul legal al acesteia, dupa caz, ori pe baza evidentelor proprii ale organului fiscal, astfel:
1. verifica in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si a anexei nr. 1 criteriul prevazut la art. 3 lit. a). Daca, drept urmare a verificarii efectuate, rezulta ca persoana impozabila nu desfasoara activitati economice la sediul social/domiciliul fiscal sau la sediile secundare, in conditiile prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana impozabila nu este inregistrata in scopuri de TVA, fara a se mai efectua verificarea celorlalte criterii. În cazul persoanelor impozabile care nu se afla in situatia descrisa mai sus se considera ca acest criteriu este indeplinit si se poate proceda la verificarea celorlalte criterii;
2. verifica in cadrul termenului prevazut la pct. 1 criteriul prevazut la art. 3 lit. b). Daca persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal ori, dupa caz, asociatii si/sau administratorii*1) acesteia au inscrise in cazierul fiscal infractiuni ori faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana impozabila nu este inregistrata in scopuri de TVA, fara a se mai efectua verificarea celorlalte criterii. În cazul persoanelor impozabile care nu se afla in situatia descrisa mai sus se considera ca acest criteriu este indeplinit si se poate proceda la verificarea celorlalte criterii;
———-
*1) În cazul societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conditia prevazuta la art. 3 lit. b) se refera:
a) la administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si la administratori, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate la lit. a) infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. in situatia in care, ca urmare a controlului documentar privind criteriile prevazute la art. 3 lit. a) si b), organele fiscale competente stabilesc ca persoana impozabila nu poate fi inregistrata in scopuri de TVA, comunica solicitantului, conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, precum si motivatia care sta la baza respingerii;
b) dupa efectuarea controlului documentar privind criteriile prevazute la art. 3 lit. a) si b) si numai in cazul persoanelor impozabile ale caror solicitari de inregistrare in scopuri de TVA nu au fost respinse ca urmare a acestui control, solicita in scris organului fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, in maximum 24 de ore de la data finalizarii controlului documentar, sa verifice existenta faptica a spatiului aferent sediului social si, dupa caz, a sediilor secundare declarate, care sa corespunda obiectului de activitate pe care persoana impozabila intentioneaza sa o desfasoare/o desfasoara. În acest scop, organul fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, in termen de 4 zile lucratoare de la primirea solicitarii, efectueaza o cercetare la fata locului, in conditiile art. 57 din Codul de procedura fiscala;
c) in situatia in care s-a stabilit ca persoana impozabila a indeplinit criteriile prevazute la art. 3 lit. a)-c), verifica in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si a anexei nr. 1 criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 2. Dupa analiza criteriilor de evaluare stabilite in anexa nr. 2, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care se va stabili punctajul obtinut de persoana impozabila. Daca punctajul obtinut conform criteriilor prevazute in anexa nr. 2 este mai mic de 45 de puncte, persoana impozabila nu este inregistrata in scopuri de TVA.
ART. 5
(1) Prin organ fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, prevazut la art. 3 lit. c), se intelege Garda Financiara, in calitate de structura a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. În sensul prezentului ordin, decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA trebuie emisa in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si se comunica solicitantului conform art. 44 din Codul de procedura fiscala.
(2) Din procesul-verbal intocmit ca urmare a controlului faptic trebuie sa rezulte daca persoana impozabila indeplineste sau nu criteriul prevazut la art. 3 lit. c). În situatia in care se constata ca persoana impozabila nu indeplineste criteriul prevazut la art. 3 lit. c), din procesul-verbal trebuie sa rezulte, pe langa rezultatul cercetarii la fata locului, si propunerea Garzii Financiare ca persoana impozabila respectiva sa nu fie inregistrata in scopuri de TVA. Organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, care cuprinde in mod obligatoriu si motivatia respingerii, potrivit reglementarilor procedurale in vigoare.
(3) În situatia in care din procesul-verbal de cercetare la fata locului intocmit de Garda Financiara rezulta ca este indeplinit criteriul prevazut la art. 3 lit. c), organul fiscal competent va proceda la analiza criteriului prevazut la art. 3 lit. d), in conformitate cu prevederile art. 4 lit. c).
(4) În situatia in care se constata ca este indeplinit criteriul prevazut la art. 3 lit. d), organul fiscal competent emite decizia privind aprobarea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit reglementarilor procedurale in vigoare.
(5) În situatia in care se constata ca nu este indeplinit criteriul prevazut la art. 3 lit. d), organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, care cuprinde in mod obligatoriu si motivatia respingerii, potrivit reglementarilor procedurale in vigoare.
ART. 6
Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin unitatile sale teritoriale, va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 7
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 11 mai 2011.
Nr. 1.984.

ANEXA 1

                   ANEXA
     la declaratia de mentiuni pentru persoanele impozabile care
    solicita inregistrarea conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c)
                din Codul fiscal

                ┌────────┐
            Anul  └────────┘

         ┌─────────────────────────────────────────────┐
  Societatea  └─────────────────────────────────────────────┘
                  ┌────────┐
  Codul de inregistrare fiscala  └────────┘
            ┌─────────────────────────────────────────────┐
  Domiciliul fiscal └─────────────────────────────────────────────┘

       ┌─────────────┐
  Telefon  └─────────────┘
       ┌─────────────┐
  Fax    └─────────────┘
       ┌─────────────┐
  E-mail  └─────────────┘

  1. Spatiul cu destinatie de sediu social
  [] a) in proprietate sau in cadrul unui contract de leasing financiar;
  [] b) inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau,
dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an;
  [] c) inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul
unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an;
  [] d) stabilit temporar la sediul profesional al avocatului
                                         ┌────────┐
  Nr. documentului de detinere legala a spatiului cu destinatie de sediu social └────────┘

  Se va anexa copia documentului din care rezulta detinerea legala a spatiului cu destinatie de sediu social.

  2. Detineti spatii cu destinatia de sedii secundare declarate?
         [] Da     [] Nu

  3. Spatii cu destinatia de sedii secundare detinute
  a) in proprietate sau in cadrul unui contract de leasing financiar;
  b) inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau,
dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an;
  c) inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau,
dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an
┌────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │Tipul detinerii legale a spatiului│Nr. documentului de detinere legala│
│crt.│cu destinatie de sediu secundar  │a spatiului cu destinatie de sediu │
│  │                 │secundar              │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│  │                 │                  │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│  │                 │                  │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│  │                 │                  │
└────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Se vor anexa copii de pe documentele din care rezulta detinerea legala a spatiului/spatiilor cu destinatie de sedii secundare declarate.

4. Exista asociati si/sau administratori*) care au detinut/detin calitatea de asociat si/sau administrator la alte societati
———–
*) În cazul societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile solicitate prin prezenta anexa se refera:
a) la administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si la administratori, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate la lit. a) infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

a) lichidate;
b) la care a fost declansata procedura insolventei;
c) in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului.

┌────┬─────────────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Codul de identificare│Denumirea/Numele │Codul   │Denumirea │Situatia │
│crt.│fiscala a asociatilor│si prenumele   │fiscal al │societatii│societatii│
│  │/ administratorilor │asociatilor /  │societatii│     │     │
│  │           │administratorilor│     │     │     │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│  │           │         │     │     │     │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│  │           │         │     │     │     │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│  │           │         │     │     │     │
└────┴─────────────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

5. Exista asociati si/sau administratori*) care au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor ori exista societati la care acestia au mai detinut calitatea de asociati/administratori care au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor.
———–
*) În cazul societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile solicitate prin prezenta anexa se refera:
a) la administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si la administratori, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate la lit. a) infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

┌────┬─────────────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Codul de identificare│Denumirea/Numele │Codul   │Denumirea │
│crt.│fiscala a asociatilor│si prenumele   │fiscal al │societatii│
│  │/ administratorilor │asociatilor /  │societatii│     │
│  │           │administratorilor│     │     │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┤
│  │           │         │     │     │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┤
│  │           │         │     │     │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┤
│  │           │         │     │     │
└────┴─────────────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────┘

6. Specificati numele si prenumele tuturor administratorilor*), care dintre acestia sunt cetateni UE si care sunt cetateni non-UE, iar in cazul cetatenilor non-UE, care dintre acestia detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu completarile ulterioare.
———–
*) În cazul societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile solicitate prin prezenta anexa se refera:
a) la administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si la administratori, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate la lit. a) infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

┌────┬─────────────────────┬─────────────────┬──────────┬─────────────────┐
│Nr. │Codul de identificare│Denumirea/Numele │Cetateni │Detine/Nu detine │
│crt.│fiscala a asociatilor│si prenumele   │UE/non-UE │viza de lunga  │
│  │/ administratorilor │asociatilor /  │     │sedere in Romania│
│  │           │administratorilor│     │         │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│  │           │         │     │         │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│  │           │         │     │         │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│  │           │         │     │         │
└────┴─────────────────────┴─────────────────┴──────────┴─────────────────┘

Se vor anexa copii legalizate ale documentelor de identitate ale administratorilor.
Ma oblig ca pana la data comunicarii deciziei de aprobare sau respingere a inregistrarii in scopuri de TVA sa nu desfasor activitati economice constand in operatiuni taxabile din punct de vedere al TVA in Romania.**)
————
**) Angajamentul de a nu desfasura activitati economice constand in operatiuni taxabile din punct de vedere al TVA in Romania pana la data comunicarii deciziei de aprobare sau respingere a inregistrarii in scopuri de TVA este valabil numai in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

Semnatura reprezentantului legal al solicitantului
……………………………..

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

ANEXA 2 CRITERII DE EVALUARE

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│Nr. │                Indicatori                 │Punctaj│
│crt. │                                     │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1. │SEDIUL                                  │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.1.│Spatiul cu destinatie de sediu social este in proprietatea persoanei   │    │
│   │impozabile sau este utilizat in cadrul unui contract de leasing financiar.│    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.2.│Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori   │    │
│   │utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in │    │
│   │cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si nu   │    │
│   │exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate.         │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.3.│Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori   │    │
│   │utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in │    │
│   │cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate │    │
│   │spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate,   │    │
│   │concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational │    │
│   │sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica │    │
│   │de un an.                                 │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.4.│Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori   │    │
│   │utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in │    │
│   │cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate │    │
│   │spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate,   │    │
│   │concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational │    │
│   │sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau │    │
│   │mai mare de un an.                            │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.5.│Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori   │    │
│   │utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in │    │
│   │cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate │    │
│   │spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in proprietatea │    │
│   │persoanei impozabile sau sunt utilizate in cadrul unui contract de leasing│    │
│   │financiar.                                │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.6.│Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori   │    │
│   │utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in │    │
│   │cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an, iar   │    │
│   │spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in cel putin doua│    │
│   │dintre urmatoarele situatii:                       │    │
│   │- in proprietatea persoanei impozabile sau utilizate in cadrul unui    │    │
│   │contract de leasing financiar;                      │    │
│   │- inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de    │    │
│   │leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o│    │
│   │perioada egala sau mai mare de un an;                   │    │
│   │- inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de    │    │
│   │leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o│    │
│   │perioada mai mica de un an.                        │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.7.│Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori   │    │
│   │utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in │    │
│   │cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an │    │
│   │si nu exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate.      │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.8.│Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori   │    │
│   │utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in │    │
│   │cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an │    │
│   │si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt     │    │
│   │inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing │    │
│   │operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o    │    │
│   │perioada mai mica de un an.                        │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.9│ Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori  │    │
│   │ utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in│    │
│   │ cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an│    │
│   │ si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt    │    │
│   │ inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing│    │
│   │ operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o    │    │
│   │ perioada egala sau mai mare de un an.                  │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│1.10.│Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori   │    │
│   │utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in │    │
│   │cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an │    │
│   │si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in   │    │
│   │proprietatea persoanei impozabile sau sunt utilizate in cadrul unui    │    │
│   │contract de leasing financiar.                      │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│1.11.│Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori   │    │
│   │utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in │    │
│   │cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an,│    │
│   │iar spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in cel putin │    │
│   │doua dintre urmatoarele situatii:                     │    │
│   │- in proprietatea persoanei impozabile sau utilizate in cadrul unui    │    │
│   │contract de leasing financiar;                      │    │
│   │- inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de    │    │
│   │leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe │    │
│   │o perioada egala sau mai mare de un an;                  │    │
│   │- inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de    │    │
│   │leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe │    │
│   │o perioada mai mica de un an.                       │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│1.12.│Sediul social/Domiciliul fiscal este stabilit temporar la sediul     │    │
│   │profesional al avocatului, conform prevederilor Legii nr. 359/2004 privind│    │
│   │simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a  │    │
│   │persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice,    │    │
│   │inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii  │    │
│   │persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.     │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2. │SOCIETATI LICHIDATE                            │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2.1.│Niciunul dintre administratori si/sau asociati*) nu a detinut calitatea de│    │
│   │administrator sau asociat la societati care au fost lichidate.      │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2.2.│Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati*) a detinut calitatea│    │
│   │de administrator sau asociat la societati care au fost lichidate.     │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3. │SOCIETATI LA CARE A FOST DECLANSATA PROCEDURA INSOLVENTEI         │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3.1.│Niciunul dintre administratori si/sau asociati*) nu detine calitatea de  │    │
│   │administrator sau asociat la societati la care a fost declansata procedura│    │
│   │insolventei.                               │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3.2.│Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati*) detine calitatea de│    │
│   │administrator sau asociat la societati la care a fost declansata procedura│    │
│   │insolventei.                               │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4. │SOCIETATI AFLATE ÎN INACTIVITATE TEMPORARA LA REGISTRUL COMERTULUI    │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4.1.│Niciunul dintre administratori si/sau asociati*) nu detine calitatea de  │    │
│   │administrator sau asociat la societati care se afla in inactivitate    │    │
│   │temporara inscrisa la registrul comertului potrivit legii.        │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4.2.│Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati*) detine calitatea de│    │
│   │administrator sau asociat la societati care se afla in inactivitate    │    │
│   │temporara inscrisa la registrul comertului potrivit legii.        │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5. │CONTRAVENTII                               │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5.1.│Niciunul dintre administratori si/sau asociati*) si niciuna dintre    │    │
│   │societatile la care acestia au mai detinut calitatea de asociat si/sau  │    │
│   │administrator nu au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura      │    │
│   │contraventiilor                              │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5.2.│Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati*) ori cel putin una │    │
│   │din societatile la care acestia au mai detinut calitatea de asociat si/sau│    │
│   │administrator are inscrise in cazierul fiscal fapte de natura       │    │
│   │contraventiilor.                             │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6. │ADMINISTRATORI CETATENI NON-UE                      │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.1.│Toti administratorii*) sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora  │    │
│   │sunt cetateni UE.                             │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.2.│Toti administratorii*) sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora  │    │
│   │sunt cetateni non-UE si toti sau o parte detin viza de lunga sedere in  │    │
│   │Romania, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002  │    │
│   │privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si  │    │
│   │completarile ulterioare, denumita in continuare OUG nr. 194/2002.     │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.3.│Toti administratorii*) sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora  │    │
│   │sunt cetateni non-UE si nu detin viza de lunga sedere in Romania in    │    │
│   │conditiile OUG nr. 194/2002.                       │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.4.│O parte dintre administratori*) sau, dupa caz, reprezentantii legali ai  │    │
│   │acestora sunt cetateni non-UE si toti sau o parte detin viza de lunga   │    │
│   │sedere in Romania in conditiile nr. OUG nr. 194/2002.           │    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.5.│O parte dintre administratori*) sau, dupa caz, reprezentantii legali ai  │    │
│   │acestora sunt cetateni non-UE si nu detin viza de lunga sedere in Romania │    │
│   │in conditiile OUG nr. 194/2002.                      │    │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

———-
*) În cazul societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile solicitate prin prezenta anexa se refera:
a) la administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si la administratori, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate la lit. a), infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Instructiuni pentru acordarea punctajului aferent criteriilor de evaluare

Se va acorda un punctaj intre 0 si 10 puncte pentru fiecare dintre criteriile de evaluare.
Pentru evaluarea criteriilor cuprinse la nr. crt. 2-5 este necesara analizarea informatiilor respective pentru o perioada de 10 ani care preceda datei la care solicita inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile.
Informatiile cu privire la deschiderea procedurii de insolventa necesare pentru evaluarea criteriului 3 se solicita de compartimentul de specialitate compartimentului juridic din cadrul organului fiscal competent.

Criteriul nr. 1

Situatia nr. 1.1
Daca spatiul cu destinatie de sediu social este in proprietatea persoanei impozabile sau este utilizat in cadrul unui contract de leasing financiar, indiferent daca exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 1.2
Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat, ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si nu exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, se acorda 1 punct.

Situatia nr. 1.3
Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an, se acorda un punct.

Situatia nr. 1.4
Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an, se acorda 3 puncte.

Situatia nr. 1.5
Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare sunt in proprietatea persoanei impozabile ori sunt utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar, se acorda 6 puncte.

Situatia nr. 1.6
Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an, iar spatiile cu destinatie de sediile secundare declarate sunt in cel putin doua dintre urmatoarele situatii:
1. in proprietatea persoanei impozabile sau utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar;
2. inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an;
3. inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an, se acorda punctajul astfel:
– pentru spatiul cu destinatie de sediu social se acorda un punct;
– pentru spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate se calculeaza ponderea spatiilor secundare aflate in una dintre situatiile prevazute la pct. 1, 2 sau 3 in totalul spatiilor cu destinatie de sedii secundare si se inmulteste, dupa caz, cu 5 in prima situatie, cu 2 in a doua situatie si cu 0 in cea de-a treia situatie. Rezultatele acestor inmultiri se calculeaza cu doua zecimale, prin rotunjire la cea mai apropiata sutime. Apoi rezultatele se aduna si rezultatul final se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat.
Exemplu: o persoana impozabila detine spatiul cu destinatie de sediu social inchiriat pe o perioada de 6 luni si 7 spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, dintre care doua spatii in proprietate, 3 spatii inchiriate pe o perioada egala sau mai mare de un an si un spatiu inchiriat pe o perioada mai mica de un an.
Punctajul pentru criteriul 1 in cazul acestei persoane impozabile se va calcula astfel:
– pentru spatiul cu destinatie de sediu social se acorda un punct;
– pentru cele doua spatii cu destinatie de sedii secundare aflate in proprietatea persoanei se efectueaza urmatorul calcul: 2/7×5 = 1,43;
– pentru cele 3 spatii cu destinatie de sedii secundare inchiriate pe o perioada egala sau mai mare de un an se efectueaza urmatorul calcul 3/7×2 = 0,86;
– pentru spatiul cu destinatie de sediu secundar inchiriat pe o perioada mai mica de un an se efectueaza urmatorul calcul 1/7×0 = 0.
Pentru stabilirea punctajului total se aduna punctajul acordat spatiului cu destinatie de sediu social cu cele acordate spatiilor cu destinatie de sedii secundare si rezultatul se rotunjeste la unitate, astfel:
1 + 1,43 + 0,86 + 0 = 3,29
Punctajul acordat in cazul acestei persoane impozabile va fi de 3 puncte.

Situatia nr. 1.7
Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an si nu exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, se acorda 3 puncte.

Situatia nr. 1.8
Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an, se acorda 3 puncte.

Situatia nr. 1.9
Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate sau utilizate in cadrul unui contract de leasing operational ori, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an, se acorda 5 puncte.

Situatia nr. 1.10
Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare sunt in proprietatea persoanei impozabile sau sunt utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar, se acorda 8 puncte.

Situatia nr. 1.11
Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an, iar spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in cel putin doua dintre urmatoarele situatii:
1. in proprietatea persoanei impozabile sau utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar;
2. inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an;
3. inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an, se acorda punctajul astfel:
– pentru spatiul cu destinatie de sediu social se acorda 3 puncte;
– pentru spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate se calculeaza ponderea spatiilor secundare aflate in una dintre situatiile de la pct. 1, 2 sau 3 in totalul spatiilor cu destinatie de sedii secundare si se inmulteste, dupa caz, cu 5 in prima situatie, cu 2 in a doua situatie si cu 0 in cea de-a treia situatie. Rezultatele acestor inmultiri se calculeaza cu doua zecimale, prin rotunjire la cea mai apropiata sutime. Apoi rezultatele se aduna si rezultatul final se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat.

Situatia nr. 1.12
Daca sediul social este stabilit temporar la sediul profesional al avocatului, se acorda 0 puncte.
Pentru situatiile nr. 1.1-1.12 se acorda punctaj numai pentru una dintre situatiile in care se incadreaza solicitantul.

Criteriul nr. 2

Situatia nr. 2.1
Daca niciunul dintre administratori si/sau asociati nu a detinut calitatea de administrator sau asociat la societati care au fost lichidate, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 2.2
Daca cel putin unul dintre administratori si/sau asociati a detinut calitatea de administrator si/sau asociat:
a) la un numar de 1-3 societati care au fost lichidate, se acorda 7 puncte;
b) la un numar de 4-6 societati care au fost lichidate, se acorda 5 puncte;
c) la un numar de 7-9 societati care au fost lichidate, se acorda 3 puncte;
d) la un numar de 10 sau mai multe societati care au fost lichidate, se acorda 0 puncte.
În cazul in care mai multi administratori si/sau asociati au detinut calitatea de administratori si/ori asociati la societati care au fost lichidate, la stabilirea punctajului se va avea in vedere numarul total de societati lichidate. Daca mai multi administratori si/sau asociati au detinut calitatea de administratori si/ori asociati la aceeasi societate, pentru stabilirea punctajului se va considera ca fiecare dintre acestia a avut calitatea de administrator/asociat la o societate lichidata. Exemplu: o persoana impozabila cu 3 asociati solicita inregistrarea in scopuri de TVA. Doi dintre acestia au fost asociati la o alta societate care a fost lichidata. Cel de-al treilea nu a fost asociat/administrator la o alta societate. Numarul de societati lichidate se considera a fi egal cu 2.
Pentru situatiile nr. 2.1 si 2.2 se acorda punctaj numai pentru una dintre situatiile in care se incadreaza solicitantul.

Criteriul nr. 3

Situatia nr. 3.1
Daca niciunul dintre asociati si/sau administratori nu detine calitatea de asociat si/ori administrator la societati la care a fost declansata procedura insolventei, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 3.2
Daca cel putin unul dintre asociati si/sau administratori detine sau a detinut calitatea de asociat si/ori administrator:
a) la un numar de 1-3 societati la care a fost declansata procedura insolventei, se acorda 7 puncte;
b) la un numar de 4-6 societati la care a fost declansata procedura insolventei, se acorda 5 puncte;
c) la un numar de 7-9 societati la care a fost declansata procedura insolventei, se acorda 3 puncte;
d) la un numar de 10 sau mai multe societati la care a fost declansata procedura insolventei, se acorda 0 puncte.
Pentru situatiile nr. 3.1 si 3.2 se acorda punctaj numai pentru una dintre situatiile in care se incadreaza solicitantul.

Criteriul nr. 4

Situatia nr. 4.1
Daca niciunul dintre administratori si/sau asociati nu detine calitatea de administrator ori asociat la societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului potrivit legii, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 4.2
Daca cel putin unul dintre asociati si/sau administratori detine calitatea de asociat si/sau administrator:
a) la un numar de 1-3 societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului potrivit legii, se acorda 5 puncte;
b) la un numar de 4-6 societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului potrivit legii, se acorda 3 puncte;
c) la un numar de 7-9 societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului potrivit legii, se acorda 2 puncte;
d) la un numar de 10 sau mai multe societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului potrivit legii, se acorda 0 puncte.
Pentru situatiile nr. 4.1 si 4.2 se acorda punctaj numai pentru una dintre situatiile in care se incadreaza solicitantul.

Criteriul nr. 5

Situatia nr. 5.1
Daca niciunul dintre asociati si/sau administratori si/ori niciuna dintre societatile la care acestia au mai detinut calitatea de asociat si/sau administrator nu au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 5.2
Daca cel putin unul dintre asociati si/sau administratori si/ori cel putin una dintre societatile la care acestia au mai detinut calitatea de asociat si/sau administrator are inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor prevazute la lit. B din anexa la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda 0 puncte.

Criteriul nr. 6

Situatia nr. 6.1
Daca toti administratorii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni UE, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 6.2
În situatia in care toti administratorii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si toti ori o parte detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG nr. 194/2002:
– daca toti administratorii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG nr. 194/2002, se acorda 10 puncte;
– daca o parte din administratori sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora nu detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG nr. 194/2002 punctajul se determina inmultind cu 10 ponderea persoanelor care detin viza in numarul total al administratorilor. În situatia in care cifra rezultata este urmata de zecimale aceasta se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat.

Situatia nr. 6.3
Daca toti administratorii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si nu detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG nr. 194/2002, se acorda 0 puncte.

Situatia nr. 6.4
Daca o parte din administratori sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si toti ori o parte detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG nr. 194/2002:
– daca toti administratorii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, care sunt cetateni non-UE, detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG nr. 194/2002, se acorda 10 puncte;
– daca o parte din administratori sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, care sunt cetateni non-UE, nu detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG nr. 194/2002, se procedeaza astfel:
1. se inmulteste cu 10 ponderea administratorilor care nu detin viza in numarul total al administratorilor (UE si non-UE). În situatia in care cifra rezultata este urmata de zecimale, aceasta se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat;
2. punctajul final se determina scazand din punctajul maxim de 10 puncte punctajul obtinut ca urmare a calculului de la pct. 1. Exemplu: o persoana impozabila are 4 administratori, 2 cetateni UE si 2 non-UE, dintre care unul nu detine viza de lunga sedere in Romania. Ponderea administratorilor care nu detin viza de lunga sedere in Romania este 1/4. Aceasta se inmulteste cu 10, rezultatul fiind de 2,5, care se rotunjeste la 3. Din punctajul maxim de 10 puncte se scad cele 3 puncte, rezultatul final fiind 7 puncte.

Situatia nr. 6.5
În situatia in care o parte dintre administratori sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si nu detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG nr. 194/2002 punctajul se determina astfel:
1. se inmulteste cu 10 ponderea administratorilor non-UE in numarul total al administratorilor (UE si non-UE). În situatia in care cifra rezultata este urmata de zecimale, aceasta se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat;
2. punctajul final se determina scazand din punctajul maxim de 10 puncte punctajul obtinut ca urmare a calculului de la pct. 1.
Pentru situatiile nr. 6.1-6.5 se acorda punctaj numai pentru una dintre situatiile in care se incadreaza solicitantul.

——-

- Publicitate -

5 COMENTARII

 1. […] Circulara nr. 421244/21.06.2011Dupa cum cunoasteti in data de 24 mai 2011 a intrat in vigoare Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1984/11.05.2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA. Potrivit […]

 2. […] Directia de legislatie in domeniul TVA – Circulara nr. 421301/ 29.06.2011În aplicarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, facem […]