OpANAF 1930/2011 – Obligatiilor care revin oficiilor nominalizate pentru primirea, prelucrare si transmiterea Declaratiei unice D112

60

ORDIN nr. 1930/2011 din 30 martie 2011 privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Nationala de Pensii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”
2011-04-11 – Data intrarii in vigoare: 11 Aprilie 2011
2011-04-11 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 254 din 11 aprilie 2011

ORDIN nr. 1930/2011 din 30 martie 2011 privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Nationala de Pensii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 13/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, republicata, al art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 118/2011 privind aprobarea conditiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, precum si privind raspunderea in gestionarea informatiilor din declaratie,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, presedintele Casei Nationale de Pensii Publice, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca emit urmatorul ordin:

ART. 1
(1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului, prevazute la art. 296^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia depunerii „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul portalului e-Romania.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pana la data de 1 iulie 2011, declaratia se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, in format hartie, semnata si stampilata, conform legii, insotita de declaratia in format electronic, pe suport CD.
(3) Pentru depunerea declaratiei potrivit alin. (2), contribuabilul prezinta:
a) „Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, in format hartie, semnata si stampilata, conform legii;
b) declaratia in format electronic, pe suport CD, care cuprinde:
(i) „Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”;
(ii) anexa nr. 1.1. „Anexa angajator”;
(iii) anexa nr. 1.2. „Anexa asigurat” – cate o anexa completata pentru fiecare asigurat.
ART. 2
Se aproba Procedura de primire, prelucrare si transmitere a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, depusa de contribuabili la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 3
Oficiile acreditate au obligatia sa comunice contribuabililor adresa de internet de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, unde poate fi consultat stadiul de prelucrare a declaratiilor depuse, si sa asigure sprijin pentru contribuabilii care nu au acces la internet, in vederea consultarii acestor informatii.
ART. 4
(1) Contribuabilii care nu finalizeaza procedura de depunere a declaratiei, prin obtinerea numarului unic de inregistrare de la oficiul acreditat, depun respectiva declaratie la organul fiscal competent.
(2) Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.
ART. 5
În cazul declaratiilor pentru care organul fiscal competent nu a putut prelucra informatiile de pe suportul CD, se inscriu pe formatul hartie al declaratiei numarul de inregistrare si data, iar contribuabilul va prezenta, in termen de 3 zile, organului fiscal formatul electronic al declaratiei intr-o forma care sa poata fi prelucrata.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 7
Oficiile nominalizate de Casa Nationala de Pensii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Nicolae-Lucian Duta
Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice, Domnica Doina Parcalabu
Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, Silviu Bian

ANEXA
PROCEDURA de primire, prelucrare si transmitere a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, depusa de contribuabili la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice

A. Depunerea „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice
1. Contribuabilii care au obligatia, potrivit legii, sa depuna „Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” pot indeplini aceasta obligatie declarativa prin depunerea declaratiei in format hartie, semnata si stampilata, conform legii, insotita de declaratia in format electronic, pe suport CD, la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, din judetul in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal.
2. Fac exceptie de la prevederile pct. 1 contribuabilii mari si mijlocii, definiti potrivit legii, care depun declaratiile fiscale in conditiile prevazute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. La depunerea declaratiei, contribuabilul prezinta declaratia in formatul prevazut la art. 1 alin. (3) din ordin.
B. Primirea si prelucrarea „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” de catre oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice
1. Persoanele nominalizate, cu ocazia acreditarii, pentru primirea si prelucrarea declaratiei, denumite in continuare operatori, asigura preluarea declaratiei de la contribuabili.
2. Operatorii trebuie sa detina un certificat digital emis de Ministerul Finantelor Publice, inrolat in sistemul de Managementul identitatii al sistemului informatic al ministerului.
3. Operatorul primeste de la contribuabil declaratia in format hartie, insotita de formatul electronic al acesteia, pe suport CD, si parcurge urmatoarele etape:
a) verifica declaratia in format hartie, urmarind ca formularul sa aiba inscrise:
(i) codul de identificare fiscala al contribuabilului;
(ii) datele de identificare ale contribuabilului, potrivit formularului;
(iii) semnatura si stampila, conform legii;
b) vizualizeaza formatul electronic al declaratiei, cu ajutorul aplicatiei puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei;
c) verifica formatul electronic al declaratiei. Dupa lansarea programului de verificare se alege fisierul de tip PDF corespunzator:
(i) daca se identifica erori de structura a fisierului sau existenta unor date incorecte, pe ecran vor fi afisate mesaje de eroare, evidentiate cu culoarea rosie. În acest caz, programul de verificare nu permite prelucrarea declaratiei. Operatorul restituie contribuabilului declaratia, atat formatul hartie, cat si formatul electronic. În cazul in care declaratia nu poate fi prelucrata de oficiul acreditat, aceasta nu se considera depusa si nu i se atribuie numar unic de inregistrare;
(ii) daca nu se identifica erori si declaratia poate fi prelucrata, se trece la urmatoarea etapa;
d) verifica informatiile inscrise in formatul electronic al declaratiei, afisate de aplicatia informatica pe ecranul statiei de lucru, cu cele inscrise in formatul hartie prezentat de contribuabil:
(i) daca informatiile inscrise in formatul hartie si in cel electronic al declaratiei prezinta diferente, operatorul respinge declaratia (butonul „Respinge declaratia”) si restituie contribuabilului atat formatul hartie, cat si formatul electronic al acesteia. În cazul in care declaratia nu poate fi prelucrata de oficiul acreditat, aceasta nu se considera depusa si nu i se atribuie numar unic de inregistrare;
(ii) daca nu se identifica erori, operatorul accepta declaratia (butonul „Accepta declaratia”) si trece la urmatoarea etapa;
e) atribuie declaratiei numarul unic de inregistrare si inscrie acest numar, precum si data depunerii pe ambele exemplare ale formatului hartie al declaratiei;
f) retine un exemplar al formatului hartie al declaratiei, precum si suportul electronic si restituie contribuabilului al doilea exemplar al formatului hartie al declaratiei.
C. Transmiterea „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” de catre oficiile acreditate, in baza de date centrala a Ministerului Finantelor Publice – Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
I. Transmiterea declaratiei in baza de date centrala
În vederea transmiterii declaratiei in baza de date centrala a Ministerului Finantelor Publice-Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, persoana desemnata sa transmita declaratii prin upload trebuie sa efectueze urmatoarele operatiuni:
1. copiaza kitul aplicatiei pe statia de colectare a formatului electronic al declaratiei (fisier in format pdf), la prima utilizare a statiei de colectare;
2. dezarhiveaza continutul intr-un director de fisiere (de exemplu „D112”).
În acest director se vor gasi fisierele de configurare const.properties, log4j.xml, precum si executabilul GhiseuUpload.bat;
3. configureaza urmatoarele directoare de fisiere:
– D:\D112intrate
– D:\D112trimise
– D:\D112ramase
– D:\D112\logs
În cazul in care nu se foloseste adresa implicita pentru aceste directoare, atunci se poate specifica locatia si denumirea acestora in fisierul const.prop livrat cu kitul aplicatiei, astfel:
folder.i=
folder.t=
folder.r=
Pentru configurarea locului unde se va genera fisierul de log se editeaza fisierul log4j.xml la randul: Se modifica value = „”
4. lanseaza aplicatia GhiseuUpload.bat
Se introduce numele si parola utilizatorului, care este inregistrat in Managementul identitatii al sistemului informatic al Ministerului Finantelor Publice, cu rolul de transmitere.
Declaratiile transmise se vor afla in directorul folder.t
Declaratiile netransmise vor ramane in folder.i
Declaratiile in care au fost identificate erori de alta natura decat cea de conectivitate vor ramane in folder.r
II. Persoana desemnata sa transmita declaratii catre baza de date centrala are urmatoarele atributii:
– identifica, in retea, statiile de lucru care deservesc ghiseele de primire a declaratiilor;
– identifica, pentru fiecare statie de lucru, fisierele continand declaratiile depuse (acceptate) si le transfera in directorul dedicat, creat pe statia locala;
– ruleaza aplicatia de transmitere a declaratiilor catre baza de date centrala;
– verifica daca transmiterea declaratiilor catre baza de date centrala a fost completa. În caz de eroare, transmiterea se reia;
– verifica fisierul de log-uri D:/D112/logs/agentUpload.log;
– intocmeste situatii cu:
* numarul de fisiere primite, transmise si ramase;
* erori si cauzele lor;
* informatii din log-uri.
D. Transmiterea „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” in format hartie de catre oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice catre directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti
1. Oficiile acreditate au obligatia sa transmita „Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, depusa in format hartie, insotita de suportul electronic, in termen de maximum 5 zile de la depunerea acestora de catre contribuabili.
2. Fiecare oficiu acreditat transmite declaratiile la directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala este situat.
3. Declaratiile se transmit prin delegat sau prin posta, insotite de un borderou, care cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
a) datele de identificare ale oficiului acreditat de Ministerul Finantelor Publice;
b) datele de identificare ale directiei generale a finantelor publice, destinatara a declaratiilor;
c) pentru fiecare declaratie transmisa:
– numarul unic de inregistrare;
– data depunerii declaratiei;
– codul de identificare fiscala a contribuabilului care a depus declaratia;
– datele de identificare a contribuabilului.
4. În cazul declaratiilor transmise prin delegat, borderoul va fi semnat atat de persoana care a predat declaratiile din partea oficiului acreditat, cat si de persoana care a primit declaratiile din partea directiei generale a finantelor publice, inscriindu-se numele, prenumele si functia ambelor persoane.
5. În cazul transmiterii prin posta, dovada primirii de catre directiile generale ale finantelor publice o constituie semnatura de primire, potrivit procedurilor aplicabile in cazul trimiterilor postale.

———-

- Publicitate -