ORDIN nr. 2.234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici
2011-07-07 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 483 din 7 iulie 2011

ORDIN nr. 2.234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici

În baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 4 si ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. 1
(1) Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici prevazut la alin. (1) se aplica de persoanele care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, denumite in continuare in intelesul prezentului ordin entitati.

(3) Echivalentul in lei al sumei prevazute la alin. (2) se determina prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

(4) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prevederile prezentului ordin se aplica si subunitatilor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.

(5) Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2011, incadrarea in criteriul prevazut la alin. (2) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent.

(6) Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica incadrarea in criteriul prevazut la alin. (2) pe baza indicatorilor determinati conform ultimelor situatii financiare anuale, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele ultimului exercitiu financiar, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar respectiv.

Art. 2
Operatorii economici prevazuti de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, vor asigura si respectarea prevederilor acesteia.

Art. 3
Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2011 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Art. 4
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 447 din 1 iulie 2010.

Art. 5

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu
ANEXA
SISTEMUL de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici
Anexa
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2011

Judetul
|_|_|Entitatea

Adresa: localitatea
,

sectorul
, str.
nr.
,

bl.
, sc.
, ap.

Telefon
, fax

Numar din registrul comertului

Forma de proprietate
|_|_|Activitatea preponderenta

(denumire clasa CAEN)

Cod clasa CAEN
|_|_|_|_|

Cod unic de inregistrare

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod 10 – lei –
Denumirea elementului Nr. rd. Sold la:
01.01.2011 30.06.2011
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE(ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 – 280 – 290 – 2933) 01
II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 – 281 – 291 – 2931) 02
III. IMOBILIZARI FINANCIARE(ct. 261 + 263 + 265 + 267*– 296*) 03
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03) 04
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI(ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/- 388 – 391 – 392 – 393 – 394 – 395 – 396 – 397 – 398 + 4091 – 4428) 05
II. CREANTE 1(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)(ct. 267*– 296*+ 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431**+ 437**+ 4382 + 441**+ 4424 + 4428**+ 444**+ 445 + 446**+ 447**+ 4482 + 451**+ 453**+ 456**+ 4582 + 461 + 473**– 491 – 495 – 496 + 5187) 06
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 – 591 – 595 – 596 – 598) 07
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 08
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08) 09
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 – 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***+ 437***+ 4381 + 441***+ 4423 + 4428***+ 444***+ 446***+ 447***+ 4451 + 451***+ 453***+ 455 + 456***+ 457 + 4581 + 462 + 473***+ 509 + 5186 + 519) 11
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 – 11 – 19) 12
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd. 04 + 12) 13
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 – 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***+ 437***+ 4381 + 441***+ 4423 + 4428***+ 444***+ 446***+ 447***+ 4481 + 451***+ 453***+ 455 + 456***+ 4581 + 462 + 473***+ 509 + 5186 + 519) 14
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care: 16
Subventii pentru investitii (ct. 475) 17
Venituri inregistrate in avans (ct. 472) – total (rd. 19 + 20), din care: 18
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 19
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 20
Fondul comercial negativ (ct. 2075) 21
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care: 22
– capital subscris varsat (ct. 1012) 23
– capital subscris nevarsat (ct. 1011) 24
– patrimoniul regiei (ct. 1015) 25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 27
IV. REZERVE (ct. 106) 28
Actiuni proprii (ct. 109) 29
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117) SOLD C 32
SOLD D 33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C 34
SOLD D 35
Repartizarea profitului (ct. 129) 36
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 28 – 29 + 30 – 31 + 32 – 33 + 34 – 35 – 36) 37
Patrimoniul public (ct. 1016) 38
CAPITALURI – TOTAL (rd. 37 + 38) 39

 

ADMINISTRATOR,Numele si prenumele
ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

Calitatea

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura
Stampila unitatii

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile la 30 iunie 2011 se completeaza astfel:

– directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2011

Cod 20 – lei –
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Realizari aferente perioadei de raportare
Precedenta 01.01.2010–30.06.2010 Curenta 01.01.2011–30.06.2011
A B 1 2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 – 04 + 05 + 06) 01
Productia vanduta(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766*) 05
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 06
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711 + 712) 07
Sold C
Sold D 08
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721 + 722) 09
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815) 10
– din care, venituri din fondul comercial negativ 11
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL(rd. 01 + 07 – 08 + 09 + 10) 12
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602 – 7412) 13
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 14
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)(ct. 605 – 7413) 15
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) 16
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: 18
a) Salarii si indemnizatii1(ct. 641 + 642 + 643 + 644 – 7414) 19
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala(ct. 645 – 7415) 20
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22 – 23) 21
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) 22
a.2) Venituri (ct. 7813) 23
b) Ajustari de valoare privind activele circulante(rd. 25 – 26) 24
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 25
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 – 7416) 28
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) 29
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) 30
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666*) 31
Ajustari privind provizioanele (rd. 33 – 34) 32
– Cheltuieli (ct. 6812) 33
– Venituri (ct. 7812) 34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL(rd. 13 la 16 – 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
– Profit (rd. 12 – 35) 36
– Pierdere (rd. 35 – 12) 37
9. Venituri din interese de participare(ct. 7611 + 7613) 38
– din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 39
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763) 40
– din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 41
11. Venituri din dobanzi (ct. 766*) 42
– din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 43
Alte venituri financiare(ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 44
VENITURI FINANCIARE – TOTAL(rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante(rd. 47 – 48) 46
– Cheltuieli (ct. 686) 47
– Venituri (ct. 786) 48
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*– 7418) 49
– din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 50
Alte cheltuieli financiare(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 51
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL(rd. 46 + 49 + 51) 52
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
– Profit (rd. 45 – 52) 53
– Pierdere (rd. 52 – 45) 54
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
– Profit (rd. 12 + 45 – 35 – 52) 55
– Pierdere (rd. 35 + 52 – 12 – 45) 56
15. Venituri extraordinare (ct. 771) 57
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:
– Profit (rd. 57 – 58) 59
– Pierdere (rd. 58 – 57) 60
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
– Profit (rd. 61 – 62) 63
– Pierdere (rd. 62 – 61) 64
18. Impozitul pe profit (ct. 691) 65
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
– Profit (rd. 63 – 65 – 66) 67
– Pierdere 68
(rd. 64 + 65 + 66);
(rd. 65 + 66 – 63)

 

ADMINISTRATOR,Numele si prenumele
ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

Calitatea

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura
Stampila unitatii

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile la 30 iunie 2011 se completeaza astfel:

– directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

DATE INFORMATIVE

la data de 30 iunie 2011

30 – lei –
I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr. unitati Sume
A B 1 2
Unitati care au inregistrat profit 01
Unitati care au inregistrat pierdere 02
II. Date privind platile restante Nr. rd. Totalcol. 2 + 3 Din care:
Pentru activitatea curenta Pentru activitatea de investitii
A B 1 2 3
Plati restante – total (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: 03
Furnizori restanti – total (rd. 05 la 07), din care: 04
– peste 30 de zile 05
– peste 90 de zile 06
– peste 1 an 07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care: 08
– contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 09
– contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10
– contributia pentru pensia suplimentara 11
– contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12
– alte datorii sociale 13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 14
Obligatii restante fata de alti creditori 15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care: 18
– restante dupa 30 de zile 19
– restante dupa 90 de zile 20
– restante dupa 1 an 21
Dobanzi restante 22
III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 30 iunie 2010 30 iunie 2011
A B 1 2
Numar mediu de salariati 23
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente Nr. rd. Sume
A B 1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care: 24
– impozitul datorat la bugetul de stat 25
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 26
– impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente, din care: 28
– impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 30
– impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care: 32
– impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente, din care: 34
– impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36
– impozitul datorat la bugetul de stat 37
V. Tichete de masa Nr. rd. Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 38
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) Nr. rd. 30 iunie 2010 30 iunie 2011
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 39
– din fonduri publice 40
– din fonduri private 41
VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. rd. 30 iunie 2010 30 iunie 2011
A B 1 2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care: 42
– cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei 43
– cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei 44
– cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei 45
VIII. Alte informatii Nr. rd. 30 iunie 2010 30 iunie 2011
A B 1 2
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 47 + 55), din care: 46
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute(rd. 48 la 54), din care: 47
– actiuni cotate emise de rezidenti 48
– actiuni necotate emise de rezidenti 49
– parti sociale emise de rezidenti 50
– obligatiuni emise de rezidenti 51
– actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti 52
– actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 53
– obligatiuni emise de nerezidenti 54
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 56 + 57), din care: 55
– creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute(din ct. 267) 56
– creante imobilizate in valuta (din ct. 267) 57
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute(ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 58
– creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 59
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate(ct. 425 + 4282) 60
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care: 61
– creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct. 431 + 437 + 4382) 62
– creante fiscale in legatura cu bugetul statului(ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 63
– subventii de incasat (ct. 445) 64
– fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate(ct. 447) 65
– alte creante in legatura cu bugetul statului(ct. 4482) 66
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451) 67
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 69 la 70), din care: 68
– decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie(ct. 453 + 456 + 4582) 69
– alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) 70
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care: 71
– de la nerezidenti 72
Investitii pe termen scurt, in sume brute(ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 74 la 80), din care: 73
– actiuni cotate emise de rezidenti 74
– actiuni necotate emise de rezidenti 75
– parti sociale emise de rezidenti 76
– obligatiuni emise de rezidenti 77
– actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) 78
– actiuni emise de nerezidenti 79
– obligatiuni emise de nerezidenti 80
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 81
Casa in lei si in valuta (rd. 83 + 84), din care: 82
– in lei (ct. 5311) 83
– in valuta (ct. 5314) 84
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 86 + 87), din care: 85
– in lei (ct. 5121) 86
– in valuta (ct. 5124) 87
Alte conturi curente la banci si acreditive(rd. 89 + 90), din care: 88
– sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 89
– sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5412) 90
Datorii (rd. 92 + 95 + 98 + 101 + 104 + 107 + 110 + 113 + 116 + 119 + 122 + 123 + 126 + 128 + 129 + 134 + 135 + 136 + 141), din care: 91
Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute(ct. 161), (rd. 93 + 94), din care: 92
– in lei 93
– in valuta 94
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 96 + 97), din care: 95
– in lei 96
– in valuta 97
Credite bancare interne pe termen scurt(ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99 + 100), din care: 98
– in lei 99
– in valuta 100
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 102 + 103), din care: 101
– in lei 102
– in valuta 103
Credite bancare externe pe termen scurt(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 105 + 106), din care: 104
– in lei 105
– in valuta 106
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 108 + 109), din care: 107
– in lei 108
– in valuta 109
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 111 + 112), din care: 110
– in lei 111
– in valuta 112
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung(din ct. 1682), (rd. 114 + 115), din care: 113
– in lei 114
– in valuta 115
Credite bancare externe pe termen lung(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 117 + 118), din care: 116
– in lei 117
– in valuta 118
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung(din ct. 1682), (rd. 120 + 121), din care: 119
– in lei 120
– in valuta 121
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) 122
Alte imprumuturi si dobanzile aferente(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 124 + 125), din care: 123
– in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 124
– in valuta 125
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 126
– datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute(din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 127
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 128
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 130 la 133), din care: 129
– datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct. 431 + 437 + 4381) 130
– datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 131
– fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate(ct. 447) 132
– alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481) 133
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451) 134
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455) 135
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 137 la 140), din care: 136
– decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie(ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 137
– alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) 138
– subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 139
– varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt(ct. 269 + 509) 140
Dobanzi de platit (ct. 5186) 141
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd. 143 la 146), din care: 142
– actiuni cotate 2) 143
– actiuni necotate 3) 144
– parti sociale 145
– capital subscris varsat de nerezidenti(din ct. 1012) 146
Brevete si licente (din ct. 205) 147
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 30 iunie 2010 30 iunie 2011
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 148

 

ADMINISTRATOR,Numele si prenumele
ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

Calitatea

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura
Stampila unitatii

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile la 30 iunie 2011 se completeaza astfel:

– directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

CAPITOLUL I

A. Norme metodologice privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2011

1. Generalitati

1.1. Entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, si care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) din ordin au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2011 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

1.2. Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prevederile pct. 1.1 se aplica si subunitatilor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.

1.3. Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2011, incadrarea in criteriul prevazut la art. 1 alin. (2) din ordin se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

1.4. Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica incadrarea in criteriul prevazut la art. 1 alin. (2) din ordin pe baza indicatorilor determinati conform ultimelor situatii financiare anuale, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele ultimului exercitiu financiar, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar respectiv.

1.5. Entitatile pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili.

2. Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2011

2.1. Entitatile intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2011 care cuprind urmatoarele formulare:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit si pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

2.2. Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare fara a folosi prescurtari sau initiale. În casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatilor.

2.3. Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ cu datele prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii entitatii si, in consecinta, se considera ca raportarea contabila la 30 iunie 2011 nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.4. Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.

Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute in vedere si de subunitatile inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate si care vor completa forma de proprietate corespunzatoare societatilor comerciale carora le apartin.

Societatile comerciale care, potrivit actului constitutiv, reprezinta filiale ale unor societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat completeaza la forma de proprietate codul 15, respectiv 16, dupa caz.

2.5. Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ prezinta, in forma sintetica, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

2.6. Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2011, puse in acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ cu informatiile corespunzatoare datelor de la 1 ianuarie 2011 si 30 iunie 2011.

2.7. Formularul „Contul de profit si pierdere“ cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2011.

2.8. Datele care se raporteaza in formularul „Contul de profit si pierdere“ sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare. Randul 66 se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.

Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul „Contul de profit si pierdere“ cu informatiile corespunzatoare perioadelor 1 ianuarie 2010–30 iunie 2010, respectiv 1 ianuarie 2011–30 iunie 2011.

2.9. Entitatile inscriu in formularul „Contul de profit si pierdere“, la randul 19 „Salarii si indemnizatii“, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand va fi cuprinsa si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 38 din formularul „Date informative“ (cod 30).

2.10. În formularul „Date informative“, la randurile 01 si 02 coloana 1, persoanele juridice care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.

2.11. La randurile privind platile restante din formularul „Date informative“ se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.

2.12. Raportarile contabile la 30 iunie 2011 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:

– directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

2.13. Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, verifica si centralizeaza informatiile aferente acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2011, cu respectarea prevederilor din prezentul ordin.

2.14. Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2011, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

2.15. Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

2.16. Entitatile depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pe suport magnetic, raportarile contabile la 30 iunie 2011, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.

2.17. Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2011 se completeaza in lei.

2.18. Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2011, cei care in tot semestrul I 2011 s-au aflat in inactivitate temporara, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2011.

3. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2011

3.1. Raportarile contabile la 30 iunie 2011 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 16 august 2011.

3.2. Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2011 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2011 de catre entitati se efectueaza folosindu-se planul de conturi general prevazut la cap. IV din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. Nomenclator – forme de proprietate

Codul Denumirea
10 PROPRIETATE DE STAT
11 Regii autonome
12 Societati comerciale cu capital integral de stat
13 Alte unitati economice de stat netransformate in societati comerciale sau regii autonome
14 Companii si societati nationale
15 Societati comerciale reprezentand filiale ale unor societati comerciale cu capital integral de stat
16 Societati comerciale reprezentand filiale ale unor societati comerciale cu capital majoritar de stat
20 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat)
PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat – sub 50%)
21 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
22 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
23 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
24 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat – 50% si peste 50%)
25 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
26 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
27 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
28 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
30 PROPRIETATE INDIVIDUALA – PRIVATA (cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat strain, societati agricole)
31 Societati comerciale in nume colectiv
32 Societati comerciale in comandita simpla
33 Societati comerciale in comandita pe actiuni
34 Societati comerciale pe actiuni
35 Societati comerciale cu raspundere limitata
36 Societati agricole
37 Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul anului curent
40 PROPRIETATE COOPERATISTA
41 Cooperative de consum
42 Cooperative mestesugaresti
43 Cooperative si asociatii agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBSTEASCA (societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor politice si obstesti)

CAPITOLUL II

Continutul de informatii al formularelor de raportare contabila la data de 30 iunie 2011 *)

*

Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

1

Sumele inscrise la acest rand si preluate din contul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

**

Solduri debitoare ale conturilor respective.

***

Solduri creditoare ale conturilor respective.

*)

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate“ se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**)

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***)

Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

1)

În categoria „Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)“ nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

2)

Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile si tranzactionale, potrivit legii.

3)

Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate.

- Publicitate -