ORDINUL nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate
2015-01-01ABROGAT de ORDINUL nr. 1802/2014 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
2011-11-01 – MFP: Ghid contabil practic – contabilitatea simplificata OMFP 2239/2011
2011-07-25 – Monitorul Oficial 522 bis Anexa la OMFP nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate
2011-07-25 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 522 din 25 iulie 2011
2011-09-07 – Proiect, Referat aprobare

ORDINUL nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate
In baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 5 alin. (1^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Se aproba Sistemul simplificat de contabilitate, cuprins in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementarile contabile simplificate si regulile privind aprobarea, semnarea si publicarea situatiilor financiare anuale simplificate.
(3) Reglementarile contabile simplificate cuprind principiile contabile si regulile de recunoastere, evaluare si prezentare a elementelor in situatiile financiare anuale simplificate, regulile de intocmire a situatiilor financiare anuale simplificate, formatul si continutul situatiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum si continutul si functiunea conturilor contabile.
—-
*) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 bis, care se poarte achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Art. 2
(1) Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.
(2) Pentru verificarea incadrarii in criteriile prevazute la alin. (1) se au in vedere indicatorii determinati din situatiile financiare anuale, respectiv balanta de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.
(3) In cazul persoanelor nou-infiintate, acestea pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca in al doilea exercitiu financiar de raportare aceste persoane inceteaza sa indeplineasca criteriile prevazute la alin. (1), ele sunt obligate sa aplice Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
(1) Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:
a) persoanele juridice ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
b) persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare a unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate, conform prevederilor legale in vigoare;
c) societatile/companiile nationale, societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste;
d) persoanele juridice a caror activitate este reglementata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si cele a caror activitate este reglementata de Banca Nationala a Romaniei;
e) subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin persoanelor juridice cu sediul in strainatate, precum si subunitatile din strainatate ale persoanelor juridice din Romania a caror activitate este reglementata si supravegheata de institutiile prevazute la lit. d).
(2) Persoanele care indeplinesc cele doua criterii prevazute la art. 2 alin. (1), dar nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

- publicitate -

Art. 4
(1) Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizeaza pentru evidentierea operatiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat si tratamentele contabile prevazute de reglementarile contabile simplificate.
(2) In functie de necesitatile de informatii si complexitatea operatiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza si conturi din planul de conturi general, precum si tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Persoanele care au utilizat o parte sau toate conturile din planul de conturi general cuprins in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza situatiile financiare anuale simplificate pe baza informatiilor corespunzatoare elementelor prezentate in aceste situatii.

Art. 5
Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate in conditiile prevazute de prezentul ordin, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins in aceleasi reglementari, intocmesc situatii financiare anuale simplificate, care se compun din bilant si cont de profit si pierdere simplificate, in conditiile prevazute de legea contabilitatii.

Art. 6
Situatiile financiare anuale simplificate trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.

Art. 7
Persoanele prevazute la art. 2 pot organiza si conduce contabilitatea de gestiune, indiferent daca au optat sau nu pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Art. 8
Persoanele care la finele exercitiului financiar precedent depasesc limitele unuia sau ambelor criterii prevazute la art. 2 alin. (1) aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depasite.

Art. 9
(1) Ulterior constatarii depasirii limitelor oricaruia dintre cele doua criterii prevazute la art. 2 alin. (1), persoanele care au utilizat optiunea prevazuta la acel articol si la care contabilitatea a fost organizata si condusa pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice, care au studii economice superioare conform optiunii de la art. 10 alin. (3^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia ca, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a constatat depasirea criteriilor, sa ia masurile necesare in vederea respectarii prevederilor legale cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, astfel incat aceste raportari contabile sa fie intocmite cu respectarea reglementarilor contabile aplicabile si sa fie semnate de persoanele prevazute de lege.
(2) Prevederile alin. (1) sunt exemplificate la cap. III din Sistemul simplificat de contabilitate.

Art. 10
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, in tot cuprinsul Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma „situatii financiare anuale simplificate” se inlocuieste cu sintagma „situatii financiare anuale prescurtate”.

Art. 11
Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2011.

Art. 12
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA din 30 iunie 2011 privind sistemul simplificat de contabilitate si reglementarile contabile simplificate

SISTEM SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE

REGLEMENTARI CONTABILE SIMPLIFICATE

CAP. I
ARIA DE APLICABILITATE SI MONEDA DE RAPORTARE

1. – (1) Reglementarile contabile simplificate cuprind principiile contabile si regulile de recunoastere, evaluare si prezentare a elementelor in situatiile financiare anuale simplificate, regulile de intocmire a situatiilor financiare anuale simplificate, formatul si continutul situatiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum si continutul si functiunea conturilor contabile.
(2) Reglementarile contabile simplificate se aplica de catre urmatoarele categorii de persoane (denumite in continuare entitati):
a) societatile comerciale:
– societatile in nume colectiv;
– societatile in comandita simpla;
– societatile pe actiuni;
– societatile in comandita pe actiuni; si
– societatile cu raspundere limitata.
b) subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in Romania, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania si care aplica, de asemenea, reglementarile contabile simplificate;
c) subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania si care aplica, de asemenea, reglementarile contabile simplificate;
d) subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate,
in conditiile prevazute in ordin.
2. – (1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.
(2) Prin valuta se intelege alta moneda decat leul.

CAP. II
FORMATUL SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

SECTIUNEA 1
DISPOZITII GENERALE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

3. – (1) Entitatile care in exercitiul financiar precedent au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime:
– cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, si
– totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate. În acest caz, ele intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
– bilant simplificat (cod 10),
– cont de profit si pierdere simplificat (cod 20).
(2) Indicatorul total active cuprinde: active imobilizate, active circulante si cheltuieli in avans.
Cifra de afaceri neta se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin reducerile comerciale acordate clientilor si taxa pe valoarea adaugata, precum si alte impozite si taxe legate direct de cifra de afaceri.
(3) Încadrarea in criteriile de marime prevazute la alin. (1) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.
(4) Entitatile care la finele exercitiului financiar precedent depasesc limitele unuia sau ambelor criterii de marime prevazute la alin. (1), aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu exercitiul financiar urmator celui in care limitele respectivelor criterii au fost depasite.
(5) Situatiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.
4. – Situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc in mod clar si in concordanta cu prevederile prezentelor reglementari.
5. – Situatiile financiare anuale simplificate trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii.
6. – Ministerul Finantelor Publice si alte autoritati de reglementare pot solicita prezentarea in situatiile financiare anuale simplificate a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu prezentele reglementari.
7. – Formatul bilantului si al contului de profit si pierdere simplificate, in special in ceea ce priveste forma adoptata pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul.
8. – În bilantul si in contul de profit si pierdere simplificate, elementele prevazute la pct. 11 si 16 trebuie prezentate separat, in ordinea indicata.
9. – Pentru fiecare element de bilant simplificat si de cont de profit si pierdere simplificat trebuie prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent.
10. – (1) Bilantul simplificat este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar.
(2) În bilantul simplificat, elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate.
(3) În intelesul prezentelor reglementari:
a) un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut in contabilitate si prezentat in bilantul simplificat atunci cand este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre entitate si activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(a) in mod credibil;
b) o datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. O datorie este recunoscuta in contabilitate si prezentata in bilantul simplificat atunci cand este probabil ca o iesire de resurse incorporand beneficii economice va rezulta din decontarea unei obligatii prezente si cand valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluata in mod credibil;
c) capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor sau asociatilor in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale.
(4) Beneficiile economice reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerar catre entitate. Aceasta contributie se reflecta fie sub forma cresterii intrarilor de numerar, fie sub forma reducerii iesirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de productie. Astfel, potentialul poate fi unul productiv, atunci cand activul este utilizat separat sau impreuna cu alte active pentru prestarea de servicii sau producerea de bunuri destinate vanzarii de catre entitate. De asemenea, potentialul poate imbraca forma convertibilitatii in numerar sau echivalente de numerar.

SECTIUNEA 2
FORMATUL BILANTULUI SIMPLIFICAT

11. – (1) Formatul bilantului simplificat este urmatorul:
A. Active imobilizate
I. Imobilizari necorporale
II. Imobilizari corporale
III. Imobilizari financiare
B. Active circulante
I. Stocuri
II. Creante
(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
III. Investitii pe termen scurt
IV. Casa si conturi la banci
C. Cheltuieli in avans
D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
E. Active circulante nete/datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
H. Provizioane
I. Venituri in avans
J. Capital si rezerve
I. Capital subscris (prezentandu-se separat capitalul varsat si capitalul nevarsat)
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Profitul sau pierderea reportat(a)
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar

SECTIUNEA 3
PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT SIMPLIFICAT

12. – Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul caruia ii sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau persoanele care au obligatia gestionarii entitatii.
13. – (1) Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care sunt aferente unui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de „Cheltuieli in avans”.
(2) Veniturile care, desi se refera la exercitiul financiar curent, nu sunt exigibile decat dupa inchiderea acestuia, trebuie prezentate la „Creante”.
14. – (1) Veniturile incasate inainte de data bilantului aferent exercitiului financiar curent, dar care sunt aferente unui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de „Venituri in avans”.
(2) Cheltuielile care, desi se refera la exercitiul financiar curent, se vor plati numai in cursul unui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate la „Datorii”.
(3) În cadrul veniturilor in avans reflectate in bilant, sumele care urmeaza a fi trecute pe venituri curente intr-o perioada de pana la un an se prezinta distinct de cele care urmeaza a fi trecute pe venituri curente intr-o perioada mai mare de un an.
15. – (1) Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului simplificat, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva.
(2) Ajustarile de valoare pot fi: ajustari permanente, denumite in continuare amortizari, si/sau ajustarile provizorii, denumite in continuare ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, in functie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustarii activelor.

SECTIUNEA 4
FORMATUL CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SIMPLIFICAT

16. – Formatul contului de profit si pierdere simplificat este urmatorul:
1. Cifra de afaceri neta
2. Alte venituri
3. Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile
4. Cheltuieli cu personalul
5. Ajustari de valoare
6. Alte cheltuieli
7. Impozitul pe profit/venit
8. Profitul sau pierderea exercitiului financiar.

SECTIUNEA 5
PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE SIMPLIFICAT

17. – Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.
18. – În intelesul prezentelor reglementari, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor;
b) cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

SECTIUNEA 6
PRINCIPII CONTABILE GENERALE

19. – (1) Elementele prezentate in situatiile financiare anuale simplificate se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale prevazute in prezenta sectiune, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt inregistrate in contabilitate in perioadele in care tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
(2) Veniturile si cheltuielile care rezulta direct si concomitent din aceeasi tranzactie sunt recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.
(3) Principiul contabilitatii de angajamente se aplica inclusiv la recunoasterea dobanzii aferente perioadei, indiferent de scadenta acesteia.
20. – Evaluarea reprezinta procesul prin care se determina valoarea la care elementele situatiilor financiare anuale simplificate sunt recunoscute in contabilitate si prezentate in bilant si contul de profit si pierdere simplificate.
21. – (1) Principiul continuitatii activitatii. Trebuie sa se prezume ca, entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii.
Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.
(2) O entitate nu va intocmi situatiile financiare anuale simplificate pe baza continuitatii activitatii, daca organele de conducere stabilesc dupa data bilantului fie ca intentioneaza sa lichideze entitatea sau sa inceteze activitatea acesteia, fie ca nu exista nicio alta varianta realista in afara acestora.
Deteriorarea rezultatelor din exploatare si a pozitiei financiare, ulterior datei bilantului, indica nevoia de a analiza daca presupunerea privind continuitatea activitatii este inca adecvata.
22. – Principiul permanentei metodelor. Metodele de evaluare si politicile contabile, in general, trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
23. – Principiul prudentei. La intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate, evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta si, in special:
a) in contul de profit si pierdere simplificat poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;
b) trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
c) trebuie sa se tina cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia. În acest scop sunt avute in vedere si eventualele provizioane, precum si datoriile rezultate din clauze contractuale;
d) trebuie sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere simplificat.
Ca urmare, activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate. Totusi, exercitarea prudentei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberata a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberata a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situatiile financiare nu ar mai fi neutre si nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.
24. – Principiul independentei exercitiului. Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor.
Astfel, se vor evidentia in conturile de venituri si creantele pentru care nu a fost intocmita inca facturi fiscale (contul 410 „Clienti si conturi asimilate”/analitic distinct), respectiv in conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit inca facturi fiscale (contul 400 „Furnizori si conturi asimilate”/analitic distinct). În toate cazurile, inregistrarea in aceste conturi se efectueaza pe baza documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de insotire a marfii, situatii de lucrari etc.)
25. – Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat.
26. – (1) Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.
(2) În cazul corectarii unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilantul perioadei anterioare celei de raportare.
27. – (1) Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.
(2) Toate creantele si datoriile trebuie inregistrate distinct in contabilitate, pe baza de documente justificative. Eventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeasi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi inregistrate numai dupa contabilizarea veniturilor si cheltuielilor corespunzatoare.
(3) În cazul schimbului de active, in contabilitate se evidentiaza distinct operatiunea de vanzare/scoatere din evidenta si cea de cumparare/intrare in evidenta, pe baza documentelor justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operatiunilor. Tratamentul contabil este similar si in cazul prestarilor reciproce de servicii.

SECTIUNEA 7
REGULI DE EVALUARE

7.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE
28. – (1) Elementele prezentate in situatiile financiare anuale simplificate se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie. Cazurile in care nu se foloseste costul de achizitie sau costul de productie sunt cele prevazute de prezentele reglementari.
(2) În situatia in care s-a optat pentru reevaluarea imobilizarilor corporale, se aplica prevederile subsectiunii 8.2.5.1. „Reevaluarea imobilizarilor corporale” din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
7.1.1. Evaluarea la data intrarii in entitate
29. – (1) La data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel:
a) la cost de achizitie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de productie – pentru bunurile produse in entitate;
c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii – pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
d) la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.
În cazurile mentionate la lit. c) si d), valoarea de aport si, respectiv, valoarea justa se substituie costului de achizitie.
(2) Prin valoare justa se intelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.
Valoarea justa a activelor se determina, in general, dupa datele de evidenta de pe piata, printr-o evaluare efectuata, de regula, de profesionisti calificati in evaluare.
În situatia in care nu exista date pe piata privind valoarea justa, din cauza naturii specializate a activelor si a frecventei reduse a tranzactiilor, valoarea justa se poate determina prin alte metode utilizate, de regula, de catre profesionisti in evaluare.
30. – (1) Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.
În costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.
(2) Cheltuielile de transport sunt incluse in costul de achizitie si atunci cand functia de aprovizionare este externalizata.
(3) Reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe facturi fiscale de achizitie ajusteaza in sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor.
(4) Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate.
31. – (1) Costul de productie al unui bun cuprinde costul de achizitie a materiilor prime si materialelor consumabile si cheltuielile de productie direct atribuibile bunului.
(2) Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum si costul de productie al imobilizarilor cuprind cheltuielile directe aferente productiei, si anume: materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, costul proiectarii produselor, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.
(3) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera si alte cheltuieli legate de personalul direct angajat in furnizarea serviciilor, inclusiv personalul insarcinat cu supravegherea, precum si regiile corespunzatoare.
(4) În costul de productie poate fi inclusa o proportie rezonabila din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, in masura in care acestea sunt legate de perioada de productie.
Includerea in costul stocurilor a regiilor generale poate fi adecvata in masura in care reprezinta costuri suportate pentru a aduce stocurile in locul si forma dorite.
7.1.2. Evaluarea la inventar si prezentarea elementelor in bilantul simplificat
32. – (1) În scopul intocmirii situatiilor financiare anuale simplificate, entitatile trebuie sa procedeze la inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
(2) În situatiile financiare anuale simplificate elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se reflecta si se evalueaza la valoarea contabila, pusa de acord cu rezultatele inventarierii. Prezentele reglementari se aplica inclusiv in cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la capital si al activelor in curs de executie.
În intelesul prezentelor reglementari, valoarea contabila a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dupa ce se deduc amortizarea acumulata, pentru activele amortizabile si ajustarile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
33. – (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementari si normelor emise in acest sens de Ministerul Finantelor Publice.
(2) În scopul efectuarii inventarierii, conducerea entitatii trebuie sa stabileasca proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.
34. – (1) Evaluarea imobilizarilor corporale la data bilantului se efectueaza la cost, mai putin amortizarea si ajustarile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluata, aceasta fiind valoarea justa la data reevaluarii, mai putin orice amortizare ulterioara cumulata si orice pierderi din depreciere ulterioare cumulate.
(2) Activele de natura stocurilor se evalueaza la valoarea contabila, mai putin ajustarile pentru depreciere constatate. Ajustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara miscare. În cazul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decat valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari pentru depreciere.
Fac obiectul evaluarii si stocurile in curs de executie.
În intelesul prezentelor reglementari, prin valoare realizabila neta a stocurilor se intelege pretul de vanzare estimat care ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.
(3) Evaluarea la inventar a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea creantelor.
Pentru creantele incerte se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.
Evaluarea la data bilantului a creantelor si a datoriilor exprimate in valuta si a celor cu decontare in lei in functie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar. În scopul prezentarii in bilantul simplificat, valoarea creantelor astfel evaluate, se diminueaza cu ajustarile pentru pierdere de valoare.
(4) Disponibilitatile banesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garantie, acreditivele, ipotecile, precum si alte valori aflate in casieria unitatilor se prezinta in bilantul simplificat, in conformitate cu prevederile legale.
În scopul prezentarii in bilantul simplificat, disponibilitatile banesti si alte valori similare in valuta se evalueaza la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.
Înscrierea in listele de inventariere a marcilor postale, a timbrelor fiscale, tichetelor de calatorie, bonurilor cantitati fixe, a biletelor de spectacole, de intrare in muzee, expozitii si altele asemenea se face la valoarea lor nominala.
În cazul unor bunuri de aceasta natura, depreciate sau fara utilizare, se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.
(5) Titlurile pe termen scurt (actiuni si alte investitii financiare) admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare, iar cele netranzactionate la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.
Titlurile pe termen lung (actiuni si alte investitii financiare) se evalueaza la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.
35. – Pentru elementele de natura datoriilor, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea contabila se inregistreaza in contabilitate, pe seama elementelor corespunzatoare de datorii.
36. – Capitalurile proprii raman evidentiate la valorile din contabilitate.
37. – (1) La fiecare data a bilantului:
a) Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si prezentate in situatiile financiare anuale simplificate utilizand cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
b) Pentru creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, dupa caz. Determinarea diferentelor de valoare se efectueaza similar prevederilor lit. a).
c) Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) trebuie prezentate in situatiile financiare anuale simplificate, utilizand cursul de schimb valutar de la data efectuarii tranzactiei.
(2) Prin elemente monetare se intelege disponibilitatile banesti si activele/datoriile de primit/de platit in sume fixe sau determinabile. Caracteristica esentiala a unui element monetar este dreptul de a primi sau obligatia de a plati un numar fix sau determinabil de unitati monetare.
38. – Evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza informatii suplimentare referitoare la perioada raportata fata de cele cunoscute la data bilantului. Daca situatiile financiare anuale simplificate nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare, daca informatiile respective se refera la conditii (evenimente, operatiuni etc.) care au existat la data bilantului.
7.1.3. Evaluarea la data iesirii din entitate
39. – (1) La data iesirii din entitate sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt inregistrate in contabilitate.
(2) Activele constatate minus in gestiune se scot din evidenta la data constatarii lipsei acestora.
(3) La scoaterea din evidenta a activelor, se reiau la venituri ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora.
Evenimente ulterioare datei bilantului
40. – (1) Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale simplificate sunt autorizate pentru emitere.
În acceptiunea prezentelor reglementari, prin autorizarea situatiilor financiare anuale simplificate se intelege aprobarea acestora de catre un consiliu director, administratori sau alte organe de conducere, potrivit organizarii entitatii, in vederea inaintarii lor spre aprobare, conform legii.
(2) Evenimentele ulterioare datei bilantului includ toate evenimentele ce au loc pana la data la care situatiile financiare anuale simplificate sunt autorizate pentru emitere, chiar daca acele evenimente au loc dupa declararea publica a profitului sau a altor informatii financiare selectate.
(3) Pot fi identificate doua tipuri de evenimente ulterioare datei bilantului:
a) cele care fac dovada conditiilor care au existat la data bilantului. Aceste evenimente ulterioare datei bilantului conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale simplificate; si
b) cele care ofera indicatii despre conditii aparute ulterior datei bilantului. Aceste evenimente ulterioare datei bilantului nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale simplificate.
(4) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilantului care conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale simplificate, entitatea ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare anuale simplificate, pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilantului.
Exemple de evenimente ulterioare datei bilantului care conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale simplificate si care impun ajustarea de catre entitate a valorilor recunoscute in situatiile sale financiare anuale simplificate sau recunoasterea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute sunt urmatoarele:
a) solutionarea ulterioara datei bilantului a unui litigiu care confirma ca o entitate are o obligatie prezenta la data bilantului. Entitatea ajusteaza orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu, sau recunoaste un nou provizion. Ca urmare, entitatea nu prezinta o datorie contingenta;
b) falimentul unui client, aparut ulterior datei bilantului, confirma de obicei ca la data bilantului exista o pierdere aferenta unei creante comerciale si, in consecinta, entitatea trebuie sa ajusteze valoarea contabila a creantei comerciale;
c) descoperirea de fraude sau erori ce arata ca situatiile financiare anuale simplificate sunt incorecte.
(5) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale simplificate, entitatea nu isi ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare anuale simplificate pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilantului.
Corectarea erorilor contabile
41. – (1) Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente.
(2) Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor.
(3) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare anuale pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.
Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor.
(4) Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent si exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere.
(5) Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii.
În cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare anuale.
(6) Înregistrarea stornarii unei operatiuni contabile aferente exercitiului financiar curent se efectueaza fie prin corectarea cu semnul minus a operatiunii initiale (stornare in rosu), fie prin inregistrarea inversa a acesteia (stornare in negru), in functie de politica contabila si programele informatice utilizate.
7.2. ACTIVE IMOBILIZATE
7.2.1. Reguli de evaluare de baza
42. – (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achizitie sau la costul de productie.
43. – Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizarii pe o baza continua, pe o perioada mai mare de un an, in scopul desfasurarii activitatilor entitatii.
44. – (1) Costul de achizitie sau costul de productie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica trebuie redus cu ajustari calculate pentru a diminua valoarea unor astfel de active in mod sistematic de-a lungul duratelor lor de utilizare economica (amortizare).
(2) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluata).
(3) În intelesul prezentelor reglementari, prin durata de utilizare economica se intelege durata de viata utila, aceasta reprezentand:
a) perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate; sau
b) numarul unitatilor produse sau al unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de entitate prin folosirea activului respectiv.
45. – Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate in bilantul simplificat la valoarea contabila, aceasta fiind reprezentata de costul de achizitie, costul de productie sau alta valoare care substituie costul, diminuata cu amortizarea cumulata pana la acea data, precum si cu pierderile cumulate din depreciere.
46. – Imobilizarile trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare economica sunt limitate sau nu, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila acestora la data bilantului, daca se estimeaza ca reducerea valorii acestora este permanenta.
7.2.2. Imobilizari necorporale
Recunoasterea imobilizarilor necorporale
47. – (1) O imobilizare necorporala este un activ identificabil, nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.
(2) O imobilizare necorporala indeplineste criteriul de a fi identificabila cand:
a) este separabila, adica poate fi separata sau divizata de entitate si vanduta, transferata, autorizata, inchiriata sau schimbata, fie individual, fie impreuna cu un contract corespunzator, un activ identificabil sau o datorie identificabila; sau
b) decurge din drepturi contractuale sau de alta natura legala, indiferent daca acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi si obligatii.
(3) O entitate controleaza o imobilizare daca entitatea are capacitatea de a obtine beneficii economice viitoare de pe urma resursei si de a restrictiona accesul altora la acele beneficii. Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-o imobilizare necorporala pot include venitul din vanzarea produselor sau serviciilor, economisiri de costuri sau alte beneficii rezultate din utilizarea imobilizarii de catre entitate.
(4) Anumite imobilizari necorporale pot fi pastrate in sau pe un obiect fizic, cum ar fi un compact-disc (in cazul unui software), documentatie legala (in cazul unei licente sau al unui brevet) sau pelicula. Pentru a stabili daca o imobilizare care incorporeaza atat elemente corporale, cat si necorporale ar trebui tratata ca imobilizare corporala sau ca imobilizare necorporala, o entitate evalueaza care element este mai semnificativ. De exemplu, software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fara acel software specific se include in valoarea acelei imobilizari corporale. Acelasi lucru este valabil si pentru sistemul de operare al unui computer. Atunci cand software-ul nu este parte integranta a hardware-ului respectiv, software-ul este tratat ca imobilizare necorporala.
(5) Listele de clienti nu se recunosc ca imobilizari necorporale.
48. – O imobilizare necorporala trebuie recunoscuta in bilantul simplificat daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru entitate si costul sau poate fi evaluat in mod credibil.
49. – În cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind:
– cheltuielile de constituire;
– cheltuielile de dezvoltare;
– concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare, cu exceptia celor create intern de entitate;
– fondul comercial pozitiv;
– alte imobilizari necorporale;
– avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale; si
– imobilizarile necorporale in curs de executie.
În contabilitate, categoriile de imobilizari necorporale se evidentiaza distinct in contul 200 „Imobilizari necorporale”.
Evaluarea initiala a imobilizarilor necorporale
50. – O imobilizare necorporala se inregistreaza initial la costul de achizitie sau de productie, asa cum sunt definite in prezentele reglementari.
51. – Un element raportat drept cheltuiala intr-o perioada nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizari necorporale.
Cheltuieli ulterioare
52. – (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporala dupa cumpararea sau finalizarea acesteia se inregistreaza in conturile de cheltuieli atunci cand sunt efectuate.
(2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizarii necorporale atunci cand este probabil ca aceste cheltuieli vor permite activului sa genereze beneficii economice viitoare peste performanta prevazuta initial si pot fi evaluate credibil.
Evaluarea la data bilantului
53. – O imobilizare necorporala trebuie prezentata in bilantul simplificat la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare.
Cedarea
54. – O imobilizare necorporala trebuie scoasa din evidenta la cedare sau atunci cand niciun beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sau cedarea sa.
55. – (1) În cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari necorporale, sunt evidentiate distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
(2) În scopul prezentarii in contul de profit si pierdere simplificat, castigurile sau pierderile care apar odata cu incetarea utilizarii sau iesirea unei imobilizari necorporale se determina ca diferenta intre veniturile generate de iesirea activului si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere simplificat, la elementul „Alte venituri din exploatare”, respectiv „Alte cheltuieli de exploatare”, dupa caz.
7.2.3. Imobilizari corporale
Recunoasterea imobilizarilor corporale
56. – Imobilizarile corporale reprezinta active care:
a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; si
b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
57. – Imobilizarile corporale detinute in baza unui contract de leasing se evidentiaza in contabilitate in functie de prevederile contractelor incheiate intre parti, precum si legislatia in vigoare.
La reflectarea in contabilitate a operatiunilor de leasing se au in vedere prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale
58. – O imobilizare corporala recunoscuta ca activ trebuie evaluata initial la costul sau determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementari, in functie de modalitatea de intrare in entitate.
Cheltuieli ulterioare
59. – (1) Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate.
(2) Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de gestiune sau alte contracte similare se evidentiaza in contabilitatea entitatii care le-a efectuat, la imobilizari corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizarile corporale proprii.
60. – (1) Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care este efectuata.
(2) Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investitiile efectuate la imobilizarile corporale. Acestea trebuie sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si sa conduca la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial.
Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.
61. – (1) Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz.
(2) Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.
(3) Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi principii, ca si pentru un activ achizitionat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializarii, in cadrul unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei acelasi cu costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentand rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul constructiei in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului.
Evaluarea la data bilantului
62. – O imobilizare corporala trebuie prezentata in bilantul simplificat la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare.
Amortizarea
63. – (1) Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor.
(2) Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora.
(3) Terenurile nu se amortizeaza.
64. – (1) Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre entitatea care le are in proprietate.
(2) Se supun, de asemenea, amortizarii investitiile efectuate la imobilizarile corporale luate cu chirie, pe durata contractului de inchiriere.
La expirarea contractului de inchiriere, valoarea investitiilor efectuate si a amortizarii corespunzatoare se cedeaza proprietarului imobilizarii.
65. – (1) Entitatile amortizeaza imobilizarile corporale utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare:
a) amortizarea liniara realizata prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei de utilizare economica a acestora;
b) amortizarea degresiva, care consta in multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu un anumit coeficient, caz in care poate fi avuta in vedere legislatia in vigoare;
c) amortizarea accelerata, care consta in includerea, in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a imobilizarii. Amortizarile anuale pentru exercitiile financiare urmatoare sunt calculate la valoarea ramasa de amortizat, dupa regimul liniar, prin raportare la numarul de ani de utilizare ramasi. Deoarece amortizarea calculata trebuie sa fie corelata cu modul de utilizare a activului si, intrucat in cazuri rare o imobilizare corporala se consuma in primul an in procent de pana la 50%, rezulta ca metoda de amortizare accelerata este mai putin utilizata in scopuri contabile;
d) amortizare calculata pe unitate de produs sau serviciu, atunci cand natura imobilizarii justifica utilizarea unei asemenea metode de amortizare.
(2) Metoda de amortizare folosita trebuie sa reflecte modul in care beneficiile economice viitoare ale unui activ se asteapta sa fie consumate de entitate.
(3) Metoda de amortizare se aplica de o maniera consecventa pentru toate activele de aceeasi natura si avand conditii de utilizare identice, in functie de politica contabila adoptata.
(4) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci cand aceasta este determinata de o eroare in estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizari corporale.
(5) Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale se inregistreaza in contabilitate ca o cheltuiala.
Reevaluarea imobilizarilor corporale
66. – Entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale, situatie in care se aplica prevederile subsectiunii 8.2.5.1 „Reevaluarea imobilizarilor corporale” din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cedarea si casarea
67. – O imobilizare corporala trebuie scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand niciun beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.
68. – (1) În cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiate distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
(2) În scopul prezentarii in contul de profit si pierdere simplificat, castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere simplificat, la elementul „Alte venituri din exploatare”, respectiv „Alte cheltuieli de exploatare”, dupa caz.
7.2.4. Imobilizari financiare
69. – (1) În categoria imobilizarilor financiare se cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare, alte investitii detinute ca imobilizari si alte imprumuturi, precum si alte creante imobilizate.
(2) La alte creante imobilizate se cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti.
Evaluarea initiala
70. – Imobilizarile financiare recunoscute ca activ se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora.
Evaluarea la data bilantului
71. – Imobilizarile financiare se prezinta in bilantul simplificat la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.
7.3. ACTIVE CIRCULANTE
7.3.1. Generalitati
Recunoasterea activelor circulante
72. – (1) Un activ se clasifica ca activ circulant atunci cand:
a) se asteapta sa fie realizat sau este detinut cu intentia de a fi vandut sau consumat in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii;
b) este detinut, in principal, in scopul tranzactionarii;
c) se asteapta a fi realizat in termen de 12 luni de la data bilantului; sau
d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar, a caror utilizare nu este restrictionata.
Toate celelalte active reprezinta active imobilizate.
(2) Ciclul de exploatare al unei entitati reprezinta perioada de timp dintre achizitionarea activelor care sunt destinate procesarii si finalizarea acestora in numerar sau echivalente de numerar.
(3) Echivalentele de numerar reprezinta investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in numerar si sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.
73. – În categoria activelor circulante se cuprind:
a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura;
b) creante;
c) investitii pe termen scurt;
d) casa si conturi la banci.
Evaluarea activelor circulante
74. – (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz, cu respectarea prevederilor alin. (2) de mai jos.
(2) În vederea prezentarii in bilantul simplificat, pentru activele circulante se constituie ajustari de valoare.
(3) Daca motivele pentru care au fost facute ajustarile de valoare, potrivit alin. (2), nu mai sunt aplicabile si ajustarea devine total sau partial fara obiect, intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acea ajustare trebuie reluata corespunzator la venituri.
7.3.2. Stocuri
75. – Stocurile sunt active circulante:
a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;
b) in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii; sau
c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile, care urmeaza sa fie folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.
76. – (1) În cadrul stocurilor se cuprind:
a) marfurile, si anume bunurile pe care entitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare magazinelor proprii;
b) materiile prime, care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata;
c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile), care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se regasi, de regula, in produsul finit;
d) materialele de natura obiectelor de inventar;
e) produsele, si anume:
– semifabricatele, prin care se intelege produsele al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o sectie (faza de fabricatie) si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii (faze de fabricatie) sau se livreaza tertilor;
– produsele finite, adica produsele care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul entitatii, putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor;
– rebuturile, materialele recuperabile si deseurile;
f) animalele si pasarile, respectiv animalele nascute si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, manji si altele) crescute si folosite pentru reproductie, animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum si animalele pentru productie – lana, lapte si blana;
g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achizitionate sau fabricate, destinate produselor vandute si care in mod temporar pot fi pastrate de terti, cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in contracte;
h) productia in curs de executie, reprezentand productia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime. În cadrul productiei in curs de executie se cuprind, de asemenea, serviciile si studiile in curs de executie sau neterminate.
(2) În cadrul stocurilor se includ si bunurile aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la terti, masinile folosite numai ca material de demonstratie pentru negociere in domeniul automobilelor, cu durata de utilizare de sub un an. Acestea se inregistreaza distinct in contabilitate, pe categorii de stocuri. Daca materialele de demonstratie au durata de utilizare mai mare de un an, ele reprezinta imobilizari.
77. – (1) Înregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se efectueaza in perioada in care a avut loc transferul riscurilor si beneficiilor.
(2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietatii si de livrare coincid. Totusi, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:
– bunuri vandute in consignatie sau stocurile la dispozitia clientului;
– stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care raman in evidenta debitorului pana la vanzarea lor;
– bunuri receptionate pentru care nu s-a primit inca factura, care trebuie inregistrate in activele cumparatorului;
– bunuri livrate si nefacturate, care trebuie scoase din evidenta, transferul de proprietate avand loc;
– bunuri vandute si nelivrate inca, pentru care a avut loc transferul proprietatii.
78. – (1) Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.
(2) În aplicarea alin. (1) este necesar sa se asigure:
a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in entitate si inregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului;
b) in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea entitatii, se procedeaza astfel:
– bunurile sosite fara facturi fiscale se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;
– bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in gestiune;
c) in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor, acestea se inregistreaza ca iesiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:
– bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in contabilitate in conturi in afara bilantului;
– bunurile livrate, dar nefacturate, se inregistreaza ca iesiri din gestiune atat la locurile de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii;
d) bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind dreptul de proprietate se inregistreaza la intrari si, respectiv, la iesiri, atat in gestiune, cat si in contabilitate, potrivit contractelor incheiate.
Costul stocurilor
79. – (1) Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.
(2) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera si alte cheltuieli legate de personalul direct angajat in furnizarea serviciilor, inclusiv personalul insarcinat cu supravegherea, precum si regiile corespunzatoare.
80. – (1) În functie de specificul activitatii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, in activitatea de productie sau metoda pretului cu amanuntul, in comertul cu amanuntul.
(2) Costul standard ia in considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor, manoperei, eficientei si capacitatii de productie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic si ajustate, daca este necesar, in functie de conditiile existente la un moment dat.
(3) Diferentele de pret fata de costul de achizitie sau de productie trebuie evidentiate distinct in contabilitate, fiind recunoscute in costul activului.
(4) Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel:

                Soldul initial al  + Diferente de pret aferente
                diferentelor de pret  intrarilor in cursul perioa-
                            dei, cumulat de la inceputul
                            exercitiului financiar pana
                            la finele perioadei de
                            referinta
Coeficient de repartizare*1) = ----------------------------------------------------- x 100
                Soldul initial    + Valoarea intrarilor in cursul
                al stocurilor la    perioadei la pret de inregis-
                pret de inregistrare  trare, cumulat de la inceputul
                            exercitiului financiar pana la
                            finele perioadei de referinta

-----------
  *1) La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul initial al contului de marfuri si valoarea intrarilor de marfuri nu vor include TVA neexigibil.

Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare, iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite.
(5) La sfarsitul perioadei, soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri, la pret de inregistrare, astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.
(6) Diferentele de pret se inregistreaza proportional atat asupra valorii bunurilor iesite, cat si asupra bunurilor ramase in stoc.
(7) În comertul cu amanuntul poate fi utilizata metoda pretului cu amanuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase si cu miscare rapida, care au marje similare si pentru care nu este practic sa se foloseasca alta metoda.
În aceasta situatie, costul bunurilor vandute se calculeaza prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vanzare al stocurilor. Orice modificare a pretului de vanzare presupune recalcularea marjei brute.
81. – (1) La iesirea din gestiune a stocurilor si altor active fungibile, acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea uneia din urmatoarele metode:
a) metoda primul intrat – primul iesit – FIFO;
b) metoda costului mediu ponderat – CMP;
c) metoda ultimul intrat – primul iesit – LIFO.
(2) Potrivit metodei „primul intrat – primul iesit” (FIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator, in ordine cronologica.
(3) Metoda „costului mediu ponderat” (CMP) presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei.
Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie. Perioada de calcul nu trebuie sa depaseasca durata medie de stocare.
(4) Potrivit metodei „ultimul intrat, primul iesit” (LIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau costul de productie al lotului anterior, in ordine cronologica.
82. – Valoarea produselor si serviciilor in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costurile de productie.
83. – (1) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
(2) În conditiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ, cat si valoric.
(3) Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei.
(4) Entitatile care utilizeaza metoda inventarului intermitent efectueaza inventarierea faptica a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai tarziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obligatii fiscale. Aplicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
84. – (1) Metoda inventarului intermitent consta in faptul ca intrarile de stocuri nu se inregistreaza prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.
(2) Stabilirea iesirilor de stocuri in cursul perioadei are la baza inventarierea faptica a stocurilor la sfarsitul perioadei. Iesirile de stocuri se determina ca diferenta intre valoarea stocurilor initiale, la care se adauga valoarea intrarilor si valoarea stocurilor la sfarsitul perioadei stabilite pe baza inventarului.
(3) Inventarul intermitent nu se utilizeaza in comertul cu amanuntul in situatia in care se aplica metoda global-valorica.
85. – Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilantul simplificat la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin reflectarea unei ajustari pentru depreciere.
7.3.3. Investitii pe termen scurt
86. – Pentru contabilizarea investitiilor pe termen scurt se aplica prevederile pct. 90 din prezentele reglementari, precum si ale subsectiunii 8.3.3. „Investitii pe termen scurt” din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
7.3.4. Casa si conturi la banci
87. – (1) Conturile la banci cuprind: valorile de incasat, cum sunt cecurile si efectele comerciale depuse la banci, disponibilitatile in lei si valuta, cecurile entitatii, creditele bancare pe termen scurt, precum si dobanzile aferente disponibilitatilor si creditelor acordate de banci in conturile curente.
(2) Sumele virate sau depuse la banci ori prin mandat postal, pe baza de documente prezentate entitatii si neaparute inca in extrasele de cont, se inregistreaza intr-un cont distinct.
(3) Conturile curente la banci se dezvolta in analitic pe fiecare banca.
(4) În conturile de disponibilitati se evidentiaza si depozitele bancare pe termen scurt.
(5) Dobanzile de platit, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, se inregistreaza distinct in contabilitate, de cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
88. – Contabilitatea disponibilitatilor aflate in banci/casierie si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate, se tine distinct in lei si in valuta.
89. – (1) Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunii.
(2) Operatiunile de vanzare-cumparare de valuta, inclusiv cele derulate in cadrul contractelor cu decontare la termen, se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca acestea sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar.
90. – (1) La intrarea in entitate, investitiile pe termen scurt se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor.
Depozitele bancare pe termen scurt in valuta se inregistreaza la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data operatiunii de constituire.
(2) Lichidarea depozitelor constituite in valuta se efectueaza la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data operatiunii de lichidare.
Diferentele de curs valutar intre cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt inregistrate in contabilitate si cursul Bancii Nationale a Romaniei de la data lichidarii depozitelor bancare se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
91. – La finele fiecarei perioade pentru care se intocmeste declaratia privind impozitul pe profit/venit, disponibilitatile in valuta si alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si depozite in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a perioadei in cauza. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
92. – (1) Sumele in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, in vederea efectuarii unor plati in favoarea entitatii, se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 542 „Avansuri de trezorerie”/analitic distinct).
(2) În cazul platilor in valuta suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc in contabilitate la cursul din data efectuarii operatiunilor sau la cursul din data decontarii avansului.
(3) Sumele reprezentand avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului, se evidentiaza in contul de debitori diversi (461 „Debitori diversi”) sau sub forma de creante in legatura cu personalul (428 „Alte datorii si creante in legatura cu personalul”/analitic distinct), in functie de natura creantei.
7.4. TERTI
93. – Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor entitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, entitatile afiliate si cele legate prin interese de participare, asociatii/actionarii, debitorii si creditorii diversi.
94. – (1) În contabilitatea furnizorilor si clientilor se inregistreaza operatiunile privind cumpararile, respectiv livrarile de marfuri si produse, serviciile prestate, precum si alte operatiuni similare efectuate.
(2) În baza contabilitatii de angajamente, entitatile trebuie sa evidentieze in contabilitate toate veniturile si cheltuielile, respectiv creantele si datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.
(3) În conturile de furnizori si clienti se evidentiaza distinct datoriile, respectiv creantele din penalitati stabilite conform clauzelor contractuale, despagubiri datorate pentru contracte intrerupte inainte de termen si alte elemente de natura similara.
95. – (1) Avansurile acordate furnizorilor, precum si cele primite de la clienti se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
(2) Avansurile acordate furnizorilor de imobilizari se reflecta distinct de avansurile acordate altor furnizori.
96. – (1) Creantele si datoriile in valuta, rezultate ca efect al tranzactiilor entitatii, se inregistreaza in contabilitate atat in lei, cat si in valuta, cu respectarea prevederilor pct. 97 si 98 din prezentele reglementari.
(2) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
(3) Din punct de vedere contabil, efectuarea operatiunii economico-financiare este probata de orice document in care se consemneaza aceasta.
(4) În cazul bunurilor achizitionate insotite de facturi fiscale sau de aviz de insotire a marfii, urmand ca facturi fiscale sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este cursul de la data receptiei bunurilor.
97. – (1) În intelesul prezentelor reglementari, o tranzactie in valuta este o tranzactie care este exprimata sau necesita decontarea intr-o alta moneda decat moneda nationala (leu), inclusiv tranzactiile rezultate atunci cand o entitate:
a) cumpara sau vinde bunuri sau servicii al caror pret este exprimat in valuta;
b) imprumuta sau ofera spre imprumut fonduri, iar sumele ce urmeaza sa fie platite sau incasate sunt exprimate in valuta; sau
c) achizitioneaza sau cedeaza intr-o alta maniera active, contracteaza sau achita datorii exprimate in valuta.
(2) Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre doua monede.
(3) Diferenta de curs valutar este diferenta ce rezulta din conversia unui anumit numar de unitati ale unei monede intr-o alta moneda la cursuri de schimb diferite.
(4) În vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea operatiunilor in valuta, creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate in valuta.
(5) O tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunii.
(6) Înregistrarea contravalorii in lei a capitalului social subscris in valuta se face la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din data subscrierii.
Diferentele de curs valutar intre cursul de la data subscrierii si cursul de la data varsarii capitalului social in valuta se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
(7) Diferentele de curs valutar, care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate, trebuie recunoscute in perioada in care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.
Atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleiasi perioade in care a survenit, intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acea perioada. Atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata intr-o perioada ulterioara, diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare perioada, care intervine pana in perioada decontarii, se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenita in cursul fiecarei perioade.
(8) Diferentele de valoare care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor exprimate in lei, in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in perioada in care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci cand creanta sau datoria este decontata in decursul aceleiasi perioade in care a survenit, intreaga diferenta rezultata este recunoscuta in acea perioada.
Atunci cand creanta sau datoria este decontata intr-o perioada ulterioara, diferenta recunoscuta in fiecare perioada, care intervine pana in perioada decontarii, se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb, survenita in cursul fiecarei perioade.
98. – La finele fiecarei perioade pentru care se intocmeste declaratia privind impozitul pe profit/venit, creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a perioadei in cauza. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
Prevederile de mai sus se aplica si creantelor si datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute. În acest caz, diferentele inregistrate se recunosc in contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dupa caz.
De asemenea, aceleasi prevederi se aplica si in cazul creantelor, respectiv al datoriilor aferente decontarilor dintre unitate si subunitati, precum si al decontarilor intre subunitati, al avansurilor acordate pentru imobilizari corporale si necorporale, avansurilor acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor, respectiv primite pentru livrari de bunuri si prestari de servicii, exprimate in valuta sau in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, precum si al depozitelor bancare constituite in valuta.
99. – La scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor ale caror termene de incasare sau de plata sunt prescrise, entitatile trebuie sa demonstreze ca au fost intreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora.
100. – Contabilitatea furnizorilor si clientilor, a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.
101. – În scopul prezentarii in situatiile financiare anuale simplificate, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat.
Atunci cand se estimeaza ca o creanta nu se va incasa integral, in contabilitate se inregistreaza ajustari pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.
102. – (1) Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii, primele reprezentand participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de entitate personalului pentru munca prestata.
(2) În vederea inregistrarii primelor reprezentand participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, o entitate recunoaste ca provizion costul previzionat al acestora atunci si numai atunci cand:
a) entitatea are o obligatie legala sau implicita de a face astfel de plati ca rezultat al evenimentelor anterioare; si
b) poate fi facuta o estimare certa a obligatiei.
O obligatie curenta exista atunci, si numai atunci, cand entitatea nu are o alta alternativa realista decat sa efectueze aceste plati.
(3) În situatiile financiare anuale simplificate ale exercitiului pentru care se propun prime reprezentand participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflecta sub forma de provizion, cheltuiala rezultand din serviciul angajatului. Provizionul urmeaza a fi reluat in exercitiul financiar in care se acorda aceste prime.
103. – (1) În contabilitate se inregistreaza distinct alte drepturi si avantaje care, potrivit legislatiei in vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (masa calda, alimente antidot etc.), precum si alte drepturi acordate potrivit legii.
(2) Drepturile de personal neridicate in termenul legal se urmaresc distinct, pe persoane.
104. – Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata in rate, chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor, datorate tertilor (popriri, pensii alimentare si altele), se efectueaza numai in baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale.
105. – (1) Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmeaza sa fie incasate de la acesta, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii si creante in legatura cu personalul.
(2) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru, precum si debitele provenite din pagube materiale, amenzile si penalitatile stabilite in baza unor hotarari ale instantelor judecatoresti, si alte creante fata de personalul entitatii se inregistreaza ca alte creante in legatura cu personalul.
106. – (1) Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale cuprinde obligatiile pentru contributia la asigurari sociale, contributia la asigurari sociale de sanatate si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj.
(2) Eventualele sume datorate sau care urmeaza sa fie incasate in perioadele urmatoare, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii si creante sociale. Aici se cuprinde si contributia unitatii la schemele de pensii facultative si la primele de asigurare voluntara de sanatate.
107. – În cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venituri de natura salariilor, subventiile de primit, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.
108. – (1) Impozitul pe profit/venit de plata trebuie recunoscut ca datorie in limita sumei neplatite. Daca suma platita depaseste suma datorata, surplusul trebuie recunoscut drept creanta.
(2) Taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile din Romania si pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in Romania se determina si se inregistreaza in contabilitate potrivit legii.
109. – Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se inregistreaza in contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
110. – La alte impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport si alte impozite si taxe. Acestea se defalca in contabilitatea analitica pe feluri de impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
111. – (1) Subventiile primite sau de primit de catre entitate se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
(2) Atunci cand datoriile in valuta aferente anumitor obiective sau lucrari finantate din subventii sunt achitate direct de catre autoritatile care gestioneaza fondurile, din sumele reprezentand acele subventii, fara ca aceste sume sa tranziteze conturile entitatii, in contabilitate se reflecta atat datoria in valuta, cat si creanta din subventii corespunzatoare.
Daca la sfarsitul perioadei de raportare, conturile de datorii fata de furnizori si creante din subventii in valuta prezinta sold, acestea se evalueaza, astfel incat veniturile si cheltuielile financiare aferente sa nu influenteze rezultatul acelei perioade.
112. – (1) Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilantului. În acest sens, sumele reprezentand dividende, respectiv, varsaminte la buget vor fi reflectate in conformitate cu prevederile pct. 137.
(2) Cota-parte din profit ce se plateste, potrivit legii, fiecarui asociat constituie dividend.
113. – Sumele depuse sau lasate temporar de catre actionari/asociati la dispozitia entitatii, precum si dobanzile aferente, calculate in conditiile legii, se inregistreaza in contabilitate in contul 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor” analitic distinct.
114. – Creantele/datoriile entitatii fata de alti terti, altii decat personalul propriu, clientii si furnizorii, se inregistreaza in conturile de debitori/creditori diversi.
115. – (1) Cheltuielile efectuate si veniturile realizate in exercitiul financiar curent, dar care privesc exercitiile financiare urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate, la cheltuieli in avans sau venituri in avans, dupa caz.
(2) În aceste conturi se inregistreaza, in principal, urmatoarele cheltuieli si venituri: chirii, abonamente, asigurari si alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente si alte venituri aferente perioadelor sau exercitiilor urmatoare.
(3) În contul 471 „Cheltuieli in avans” se inregistreaza, de asemenea, achizitiile de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, efectuate in cursul perioadei curente, dar care sunt aferente unei perioade ulterioare, urmand a se recunoaste drept cheltuieli ale perioadelor viitoare in care urmeaza a se utiliza.
116. – Pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti, decontari in cadrul grupului si debitori, cu ocazia inventarierii la sfarsitul exercitiului financiar, se reflecta ajustari pentru depreciere.
Contabilitatea angajamentelor si altor elemente extrabilantiere
117. – Drepturile si obligatiile, precum si unele bunuri care nu pot fi integrate in activele si datoriile entitatii se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, denumite si conturi de ordine si evidenta.
În aceasta categorie se cuprind: angajamente (giruri, garantii, cautiuni) acordate sau primite in relatiile cu tertii; imobilizari corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie; debitori scosi din activ, urmariti in continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta; redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenta; bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie de catre societati comerciale; dobanzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenta; certificate de emisii de gaze cu efect de sera primite, care nu au stabilita o valoare si, prin urmare, nu pot fi recunoscute in conturi bilantiere, precum si alte valori.
7.5. DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
118. – (1) O datorie trebuie clasificata ca datorie pe termen scurt, denumita si datorie curenta, atunci cand:
a) se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii; sau
b) este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.
(2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.
7.6. DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
119. – Entitatile trebuie sa mentina clasificarea datoriilor pe termen lung purtatoare de dobanda in aceasta categorie chiar si atunci cand acestea sunt exigibile in 12 luni de la data bilantului, daca:
a) termenul initial a fost pentru o perioada mai mare de 12 luni; si
b) exista un acord de refinantare sau de reesalonare a platilor, care este incheiat inainte de data bilantului.
7.7. PROVIZIOANE
120. – (1) Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.
(2) Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.
121. – Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului.
122. – Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.
123. – (1) Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care:
– o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
– este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
– poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.
Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.
(2) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplatite, datorita factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea:
a) datoriile din credite comerciale constituie obligatii de plata a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori si care au fost facturate, sau a caror plata a fost convenita in mod oficial cu furnizorii; si
b) cheltuielile angajate sunt obligatiile de plata pentru bunuri si servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost inca platite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra platii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajatilor (de exemplu, sumele aferente concediului platit). Desi uneori este necesara o estimare a valorii sau exigibilitatii acestor datorii, elementul de incertitudine este – in general – mult mai redus decat in cazul provizioanelor.
Angajamentele entitatilor sunt prezentate, de regula, ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activitati, in timp ce provizioanele sunt raportate separat.
(3) O obligatie curenta este o obligatie legala sau implicita.
În intelesul prezentelor reglementari:
a) o obligatie legala este obligatia care rezulta:
– dintr-un contract (in mod explicit sau implicit);
– din legislatie; sau
– din alt efect al legii;
b) o obligatie implicita (de exemplu, obligatia prin care o entitate se angajeaza sa efectueze plati compensatorii personalului disponibilizat) este obligatia care rezulta din actiunile unei entitati in cazul in care:
– prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisa a firmei sau dintr-o declaratie suficient de specifica, entitatea a indicat partenerilor sai ca isi asuma anumite responsabilitati; si
– ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea ca isi va onora acele responsabilitati.
124. – (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.
(2) Se vor recunoaste ca provizioane doar acele obligatii generate de evenimente anterioare care sunt independente de actiunile viitoare ale entitatii (de exemplu, modul de desfasurare a activitatii in viitor). Exemple de astfel de obligatii sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele generand iesiri de resurse care incorporeaza beneficii economice, indiferent de actiunile viitoare ale entitatii. Similar, o entitate recunoaste un provizion pentru costurile de inchidere a unei instalatii petroliere, cu conditia ca respectiva entitate sa remedieze daunele produse deja. Spre deosebire de aceasta situatie, o entitate poate intentiona sau poate avea nevoie, datorita presiunilor de ordin comercial sau a cerintelor de ordin legal, sa efectueze cheltuieli pentru a putea actiona intr-un anumit mod (de exemplu, prin instalarea de filtre pentru fum intr-un anumit tip de fabrica). Deoarece entitatea poate evita cheltuielile viitoare prin diverse actiuni, de exemplu, prin modificarea procedeului de fabricatie, ea nu are o obligatie curenta aferenta acelei cheltuieli viitoare si, deci, nu va recunoaste niciun provizion.
125. – (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:
a) litigii, amenzi si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte;
b) cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor;
c) actiunile de restructurare;
d) pensii si obligatii similare;
e) dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea;
f) impozite;
g) prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contractuale; si
h) alte provizioane, care includ provizioane constituite pentru:
– beneficiile platite angajatilor pentru terminarea contractului de munca, ca rezultat al deciziei unei entitati de a incheia contractul unui angajat inainte de data normala de pensionare sau al deciziei unui angajat de a accepta in mod voluntar plecarea in somaj, in schimbul acelor beneficii;
– alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii;
– cheltuielile legate de protectia mediului inconjurator, pentru: protejarea aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, protejarea solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; protejarea biodiversitatii si a peisajului; alte activitati de protejare a mediului inconjurator;
– obligatii asumate in comun cu o terta parte etc.
(2) Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri, in functie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
126. – Provizioanele pentru restructurare se pot constitui in urmatoarele situatii:
a) vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii;
b) inchiderea unor sedii ale entitatii;
c) modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;
d) reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii.
127. – (1) Provizioanele trebuie sa fie strict corelate cu riscurile si cheltuielile estimate.
(2) Pentru stabilirea existentei unei obligatii curente la data bilantului, trebuie luate in considerare toate informatiile disponibile.
128. – Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.
Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plati-o, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.
129. – (1) Castigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu trebuie luate in considerare in evaluarea unui provizion.
(2) Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi primita. Rambursarea trebuie considerata ca un activ separat.
130. – (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. În cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.
(2) Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost initial recunoscute.
(3) Provizioanele se evalueaza inaintea determinarii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevazut de legislatia fiscala.
7.8. SUBVENTII
131. – (1) În categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor.
(2) În conturile de subventii pentru investitii se contabilizeaza si donatiile pentru investitii, precum si plusurile la inventar de natura imobilizarilor corporale si necorporale.
(3) Pentru tratamentul contabil al subventiilor se aplica prevederile sectiunii 8.8. „Subventii” din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
7.9. CAPITAL SI REZERVE
132. – Capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului financiar.
7.9.1. Capital
133. – (1) Capitalul este reprezentat de capitalul social, in functie de forma juridica a entitatii.
134. – (1) Capitalul social subscris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice si a documentelor justificative privind varsamintele de capital.
(2) Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati, cuprinzand numarul si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale subscrise si varsate.
7.9.2. Rezerve din reevaluare
135. – Rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsectiunii 8.2.5.1. „Reevaluarea imobilizarilor corporale” din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
7.9.3. Alte rezerve
136. – (1) În categoria rezervelor se cuprind urmatoarele categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.
(2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entitatii, in cotele si limitele prevazute de lege, si din alte surse prevazute de lege.
(3) Rezervele legale pot fi utilizate numai in conditiile prevazute de lege.
(4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitatii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
(5) Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau in alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.
7.9.4. Rezultatul exercitiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului si acoperirea pierderii contabile
137. – (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar.
(2) Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului.
(3) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.
(4) Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(5) Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, in baza unor prevederi legale, se inregistreaza prin articolul contabil 129 „Repartizarea profitului” = 106 „Rezerve”. Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale in contul 117 „Rezultatul reportat”, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii hotarate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza dupa adunarea generala a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii.
(6) Închiderea conturilor 121 „Profit sau pierdere” si 129 „Repartizarea profitului” se efectueaza la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale simplificate. Ca urmare, cele doua conturi apar cu soldurile corespunzatoare, in bilantul simplificat intocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale simplificate.
138. – Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.
7.10. VENITURI SI CHELTUIELI
139. – (1) Contul de profit si pierdere simplificat cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, precum si rezultatul exercitiului (profit sau pierdere).
(2) Cifra de afaceri neta, in sensul prezentelor reglementari, se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin reducerile comerciale acordate clientilor.
140. – Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii care sunt clar diferite de activitatile curente si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.
7.10.1. Venituri
141. – (1) În categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse.
(2) Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o entitate, ca parte integranta a obiectului sau de activitate, precum si activitatile conexe acestora.
(3) Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca rezultat din activitatea curenta, dar nu difera ca natura de veniturile din aceasta activitate. În contul de profit si pierdere simplificat, castigurile sunt prezentate, de regula, la valoarea neta, exclusiv cheltuielile aferente, la elementul „Alte venituri din exploatare”.
142. – (1) Veniturile din activitati curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi: vanzari, prestari de servicii, comisioane, redevente, chirii, subventii, dobanzi, dividende.
(2) Sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial incheiate potrivit legii, nu reprezinta venit din activitatea curenta, chiar daca din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata persoanele care actioneaza in nume propriu sunt considerate cumparatori revanzatori. În aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
7.10.2. Cheltuieli
143. – (1) Cheltuielile entitatii reprezinta valorile platite sau de platit pentru:
– consumuri de stocuri si servicii prestate, de care beneficiaza entitatea;
– cheltuieli cu personalul;
– executarea unor obligatii legale sau contractuale etc.
(2) Cheltuielile efectuate de entitati pentru realizarea instalatiilor in vederea asigurarii utilitatilor (apa, energie electrica, gaze) necesare functionarii se inregistreaza in functie de natura acestora, pe cheltuieli ale perioadei, atunci cand in contractele incheiate cu furnizorii de utilitati este prevazut ca acestea urmeaza sa treaca in proprietatea prestatorului serviciului sau lucrarii respective.
În toate cazurile se vor avea in vedere clauzele cuprinse in contractele incheiate intre parti.
(3) Pierderile reprezinta reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta sau nu ca urmare a desfasurarii activitatii curente a entitatii. Acestea nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli. În contul de profit si pierdere simplificat, pierderile sunt prezentate, de regula, la valoarea neta, exclusiv veniturile aferente, la elementul „Alte cheltuieli de exploatare”.
144. – Cheltuielile cu provizioanele, amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit si alte impozite, calculate potrivit legii, se evidentiaza distinct, in functie de natura lor.
145. – Conturile sintetice de venituri si de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii ale entitatii.

SECTIUNEA 8
POLITICI CONTABILE

146. – (1) Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale simplificate.
(2) Administratorii entitatii trebuie sa aprobe politici contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislatie.
(3) La elaborarea politicilor contabile entitatile au in vedere specificul si complexitatea activitatii desfasurate.

SECTIUNEA 9
CONTINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR

147. – La elaborarea raportului administratorilor se aplica prevederile Sectiunii 10 „Continutul raportului administratorilor” din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 10
APROBAREA, SEMNAREA SI PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

148. – (1) Situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc si se semneaza de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea entitatilor, potrivit legii.
(2) Situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc, se aproba si publica potrivit legii.
(3) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, Ministerul Finantelor Publice poate solicita entitatilor depunerea unor raportari contabile la unitatile sale teritoriale.

CAP. III
PREVEDERI TRANZITORII REFERITOARE LA APLICAREA SISTEMULUI SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE

Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.
Pentru verificarea incadrarii in criteriile de marime referitoare la cifra de afaceri neta si la totalul activelor se au in vedere indicatorii determinati din situatiile financiare anuale, respectiv balanta de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.
Ulterior constatarii depasirii limitelor oricaruia dintre cele doua criterii de marime, persoanele care au utilizat optiunea prevazuta de ordin si la care contabilitatea a fost organizata si condusa pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare conform optiunii de la art. 10 alin (3^1) din legea contabilitatii, au obligatia ca, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiului financiar urmator celui pentru care s-a constatat depasirea criteriilor, sa ia masurile necesare in vederea respectarii prevederilor legale cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, astfel incat aceste raportari contabile sa fie intocmite cu respectarea reglementarilor contabile aplicabile si sa fie semnate de persoanele prevazute de lege.
Exemplificare
Societatea comerciala Alfa a intocmit pentru data de 31 decembrie 2010 situatii financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pe baza situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2010, precum si a balantei de verificare care a stat la baza intocmirii acestora, societatea Alfa constata urmatoarele:
– cifra de afaceri neta inregistrata se situeaza sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si
– totalul activelor inregistrat se situeaza sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.
În baza art. 5 alin. (1^1) din legea contabilitatii, societatea Alfa opteaza pentru sistemul simplificat de contabilitate.
În baza acestei optiuni, societatea Alfa intocmeste la data de 31 decembrie 2011 situatii financiare anuale simplificate compuse din bilant simplificat si cont de profit si pierdere simplificat. De asemenea, potrivit art. 10 alin. (3^1) din legea contabilitatii, societatea Alfa poate opta pentru organizarea si conducerea contabilitatii pe baza de conventie civila incheiata potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare.
Astfel, din punctul de vedere al organizarii si conducerii contabilitatii, sunt trei posibilitati pentru societatea Alfa:
– organizarea si conducerea contabilitatii in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– organizarea si conducerea contabilitatii pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit art. 10 alin. (3) din legea contabilitatii; sau
– organizarea si conducerea contabilitatii pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane fizice, conform art. 10 alin. (3^1) din legea contabilitatii.
31 decembrie 2011 – situatii posibile:
Cazul in care societatea Alfa continua sa indeplineasca criteriile de marime prevazute de Sistemul simplificat de contabilitate
Pe baza situatiilor financiare anuale simplificate intocmite la data de 31 decembrie 2011, societatea Alfa constata ca indeplineste in continuare cele doua criterii de marime, respectiv:
– cifra de afaceri neta inregistrata se situeaza sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si
– totalul activelor inregistrat se situeaza sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.
În exercitiul financiar al anului 2012, societatea Alfa opteaza (in continuare) sa aplice reglementarilor contabile simplificate si va intocmi la data de 31 decembrie 2012 situatii financiare anuale financiare simplificate.
Cazul in care societatea Alfa nu mai indeplineste criteriile de marime prevazute de Sistemul simplificat de contabilitate
Pe baza situatiilor financiare anuale simplificate intocmite la data de 31 decembrie 2011, societatea Alfa constata ca cifra de afaceri neta depaseste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.
În acest caz, avand in vedere ca societatea Alfa depaseste unul din cele doua criterii de marime:
– societatea Alfa are obligatia de a aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 si trebuie sa ia masuri ca, incepand cu prima raportare. contabila efectuata in exercitiul financiar al anului 2012, sa respecte prevederile acestei reglementari.
De asemenea, administratorii societatii Alfa au obligatia de a asigura transpunerea soldurilor conturilor din planul de conturi simplificat in planul de conturi general cuprins in reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009;
– societatea Alfa are obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale la data de 31 decembrie 2012 potrivit reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009.
În acest sens, pana la depunerea primei raportari aferente datei de 30 iunie 2012 si intocmite potrivit reglementarilor contabile, administratorii societatii Alfa au obligatia de a lua masurile necesare pentru respectarea art. 10 alin. (2) si (3) din legea contabilitatii, in ceea ce priveste organizarea si conducerea contabilitatii, respectiv sa ia masuri pentru angajarea de personal cu studii economice superioare in cadrul compartimentelor distincte in care contabilitatea este organizata si condusa, sau sa incheie contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii.

CAP. IV
PLANUL DE CONTURI SIMPLIFICAT

Conturile pot avea functiune contabila de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifunctionale (A/P).
Entitatile pot dezvolta conturile cuprinse in planul de conturi simplificat in functie de necesitati.
Pentru elementele extrabilantiere entitatile vor avea in vedere prevederile Capitolului IV „Planul de conturi general” cuprins in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

CLASA 1 – CONTURI DE CAPITALURI
10. CAPITAL SI REZERVE
101. Capital (P)
106. Rezerve (P)
11. REZULTATUL REPORTAT
117. Rezultatul reportat (A/P)
12. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
121. Profit sau pierdere (A/P)
129. Repartizarea profitului (A)
15. PROVIZIOANE
151. Provizioane (P)
16. ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
160. Împrumuturi si datorii asimilate (P)
168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (P)
CLASA 2 – CONTURI DE IMOBILIZARI
20. IMOBILIZARI NECORPORALE
200. Imobilizari necorporale (A)
21. IMOBILIZARI CORPORALE
210. Imobilizari corporale (A)
22. IMOBILIZARI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE
220. Imobilizari corporale in curs de aprovizionare (A)
23. IMOBILIZARI ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI
230. Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari (A)
26. IMOBILIZARI FINANCIARE
260. Imobilizari financiare (A)
269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare (P)
28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
280. Amortizari privind imobilizarile necorporale (P)
281. Amortizari privind imobilizarile corporale (P)
29. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR
290. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (P)
291. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale (P)
293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie (P)
296. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (P)
CLASA 3 – CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE
30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE
300. Stocuri de materii prime si materiale (A)
308. Diferente de pret la materii prime si materiale (A/P)
32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE
320. Stocuri in curs de aprovizionare (A)
33. PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE
330. Productie in curs de executie (A)
34. PRODUSE
340. Produse (A)
348. Diferente de pret la produse (A/P)
35. STOCURI AFLATE LA TERTI
350. Stocuri aflate la terti (A)
36. ANIMALE
361. Animale si pasari (A)
368. Diferente de pret la animale si pasari (A/P)
37. MARFURI
371. Marfuri (A)
378. Diferente de pret la marfuri (A/P)
38. AMBALAJE
381. Ambalaje (A)
388. Diferente de pret la ambalaje (A/P)
39. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE
390. Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (P)
CLASA 4 – CONTURI DE TERTI
40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
400. Furnizori si conturi asimilate (P)
409. Furnizori – debitori (A)
41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
410. Clienti si conturi asimilate (A)
419. Clienti – creditori (P)
42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
420. Personal si conturi asimilate (P)
425. Avansuri acordate personalului (A)
427. Retineri din salarii datorate tertilor (P)
428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul (A/P)
43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
431. Asigurari sociale (P)
437. Ajutor de somaj (P)
438. Alte datorii si creante sociale (A/P)
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
441. Impozitul pe profit/venit (P)
442. Taxa pe valoarea adaugata
4423. TVA de plata (P)
4424. TVA de recuperat (A)
4426. TVA deductibila (A)
4427. TVA colectata (P)
4428. TVA neexigibila (A/P)
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
445. Subventii (A)
446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P)
447. Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate (P)
448. Alte datorii si creante cu bugetul statului (A/P)
45. GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI
455. Sume datorate actionarilor/asociatilor (P)
456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P)
457. Dividende de plata (P)
458. Decontari din operatii in participatie (A/P)
46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
461. Debitori diversi (A)
462. Creditori diversi (P)
47. CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE
471. Cheltuieli inregistrate in avans (A)
472. Venituri inregistrate in avans (P)
473. Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P)
475. Subventii pentru investitii (P)
48. DECONTARI ÎN CADRUL UNITATII
480. Decontari in cadrul unitatii (A/P)
49. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
490. Ajustari pentru deprecierea creantelor (P)
CLASA 5 – CONTURI DE TREZORERIE
50. INVESTITII PE TERMEN SCURT
500. Investitii pe termen scurt (A)
509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt (P)
51. CONTURI LA BANCI
511. Valori de incasat (A)
512. Conturi curente la banci (A)
518. Dobanzi (A/P)
519. Credite bancare pe termen scurt (P)
53. CASA
531. Casa (A)
532. Alte valori (A)
54. ACREDITIVE SI AVANSURI DE TREZORERIE
542. Avansuri de trezorerie*2) (A)
————
*2) În acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de carduri.

58. VIRAMENTE INTERNE
581. Viramente interne (A/P)
59. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
590. Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (P)
CLASA 6 – CONTURI DE CHELTUIELI
60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
600. Cheltuieli cu materii prime, materiale si ambalaje
605. Cheltuieli privind energia si apa
606. Cheltuieli privind animalele si pasarile
607. Cheltuieli privind marfurile
609. Reduceri comerciale primite
61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
610. Cheltuieli cu serviciile executate de terti
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
620. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
641. Cheltuieli cu salariile personalului
642. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor
645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
650. Alte cheltuieli de exploatare
66. CHELTUIELI FINANCIARE
665. Cheltuieli din diferente de curs valutar
666. Cheltuieli privind dobanzile
668. Alte cheltuieli financiare
67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare
68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere
686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus*3)
———-
*3) Se utilizeaza conform reglementarilor legale.

CLASA 7 – CONTURI DE VENITURI
70. CIFRA DE AFACERI NETA
700. Venituri din vanzarea produselor
704. Venituri din servicii prestate
707. Venituri din vanzarea marfurilor
708. Venituri din activitati diverse
709. Reduceri comerciale acordate
71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE
710. Venituri aferente costului productiei
72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI
721. Venituri din productia de imobilizari necorporale
722. Venituri din productia de imobilizari corporale
74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
741. Venituri din subventii de exploatare
75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
750. Alte venituri din exploatare
76. VENITURI FINANCIARE
765. Venituri din diferente de curs valutar
766. Venituri din dobanzi
768. Alte venituri financiare
77. VENITURI EXTRAORDINARE
771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare
78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare
786. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare

CAP. V
TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN PLANUL DE CONTURI GENERAL PREVAZUT DE REGLEMENTARILE CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE, APROBATE PRIN OMFP 3.055/2009, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, ÎN PLANUL DE CONTURI SIMPLIFICAT

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│       CONTURI         │CONTURI DIN PLANUL DE CONTURI GENERAL, │
│   DIN PLANUL DE CONTURI     │POTRIVIT REGLEMENTARILOR CONTABILE   │
│      SIMPLIFICAT        │CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE,    │
│                   │APROBATE PRIN OMFP NR. 3.055/2009, CU  │
│                   │MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE │
├────────┬────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────┤
│ Simbol │              │ Simbol │                │
│ cont │   Denumire cont     │ cont │      Denumire cont    │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│           CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│            GRUPA 10 - CAPITAL SI REZERVE             │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│101   │Capital           │101   │Capital            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1011│Capital subscris nevarsat   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1012│Capital subscris varsat    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1016│Patrimoniul public       │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │NEPRELUAT          │104   │Prime de capital        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1041│Prime de emisiune       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1042│Prime de fuziune/divizare   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1043│Prime de aport         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1044│Prime de conversie a      │
│    │              │    │obligatiunilor in actiuni   │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │NEPRELUAT          │105   │Rezerve din reevaluare     │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│106   │Rezerve           │106   │Rezerve            │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1061│Rezerve legale         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1063│Rezerve statutare sau     │
│    │              │    │contractuale          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1068│Alte rezerve          │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │NEPRELUAT          │  1065│Rezerve reprezentand      │
│    │              │    │surplusul realizat din     │
│    │              │    │rezerve din reevaluare     │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │NEPRELUAT          │109   │Actiuni proprii        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1091│Actiuni proprii detinute pe  │
│    │              │    │termen scurt          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1092│Actiuni proprii detinute pe  │
│    │              │    │termen lung          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1095│Actiuni proprii reprezentand  │
│    │              │    │titluri detinute de societatea │
│    │              │    │absorbita la societatea absor- │
│    │              │    │banta             │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│            GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT             │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│117   │Rezultatul reportat     │117   │Rezultatul reportat      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1171│Rezultatul reportat      │
│    │              │    │reprezentand profitul     │
│    │              │    │nerepartizat sau pierderea   │
│    │              │    │neacoperita          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1172│Rezultatul reportat provenit  │
│    │              │    │din adoptarea pentru prima   │
│    │              │    │data a IAS, mai putin IAS   │
│    │              │    │29               │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1174│Rezultatul reportat provenit  │
│    │              │    │din corectarea erorilor    │
│    │              │    │contabile           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1176│Rezultatul reportat provenit  │
│    │              │    │din trecerea la aplicarea   │
│    │              │    │Reglementarilor contabile   │
│    │              │    │conforme cu Directiva     │
│    │              │    │a IV-a a Comunitatilor     │
│    │              │    │Economice Europene       │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│       GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR          │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│121   │Profit sau pierdere     │121   │Profit sau pierdere      │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│129   │Repartizarea profitului   │129   │Repartizarea profitului    │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│      GRUPA 14 - CASTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA,       │
│      RASCUMPARAREA, VANZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU       │
│        ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII         │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│    │NEPRELUAT          │141   │Castiguri legate de      │
│    │              │    │vanzarea sau anularea     │
│    │              │    │instrumentelor de capitaluri  │
│    │              │    │proprii            │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │NEPRELUAT          │149   │Pierderi legate de emiterea,  │
│    │              │    │rascumpararea, vanzarea,    │
│    │              │    │cedarea cu titlu gratuit    │
│    │              │    │sau anularea instrumentelor  │
│    │              │    │de capitaluri proprii     │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│               GRUPA 15 - PROVIZIOANE              │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│151   │Provizioane         │151   │Provizioane          │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1511│Provizioane pentru litigii   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1512│Provizioane pentru garantii  │
│    │              │    │acordate clientilor      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1513│Provizioane pentru       │
│    │              │    │dezafectare imobilizari    │
│    │              │    │corporale si alte actiuni   │
│    │              │    │similare legate de acestea   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1514│Provizioane pentru       │
│    │              │    │restructurare         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1515│Provizioane pentru pensii si  │
│    │              │    │obligatii similare       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1516│Provizioane pentru impozite  │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1518│Alte provizioane        │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│        GRUPA 16 - ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE          │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│160   │Împrumuturi si datorii   │161   │Împrumuturi din emisiuni de  │
│    │asimilate          │    │obligatiuni          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1614│Împrumuturi externe din    │
│    │              │    │emisiuni de obligatiuni    │
│    │              │    │garantate de stat       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1615│Împrumuturi externe din    │
│    │              │    │emisiuni de obligatiuni    │
│    │              │    │garantate de banci       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1617│Împrumuturi interne din    │
│    │              │    │emisiuni de obligatiuni    │
│    │              │    │garantate de stat       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1618│Alte imprumuturi din      │
│    │              │    │emisiuni de obligatiuni    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │162   │Credite bancare pe termen lung │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1621│Credite bancare pe termen lung │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1622│Credite bancare pe termen   │
│    │              │    │lung nerambursate la      │
│    │              │    │scadenta            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1623│Credite externe        │
│    │              │    │guvernamentale         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1624│Credite bancare externe    │
│    │              │    │garantate de stat       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1625│Credite bancare externe    │
│    │              │    │garantate de banci       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1626│Credite de la trezoreria    │
│    │              │    │statului            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1627│Credite bancare interne    │
│    │              │    │garantate de stat       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │166   │Datorii care privesc      │
│    │              │    │imobilizarile financiare    │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1661│Datorii fata de entitatile   │
│    │              │    │afiliate            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1663│Datorii fata de entitatile de │
│    │              │    │care compania este legata   │
│    │              │    │prin interese de participare  │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │167   │Alte imprumuturi si datorii  │
│    │              │    │asimilate           │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│168   │Dobanzi aferente      │168   │Dobanzi aferente        │
│    │imprumuturilor si datoriilor│    │imprumuturilor si datoriilor  │
│    │asimilate          │    │asimilate           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1681│Dobanzi aferente        │
│    │              │    │imprumuturilor din emisiuni  │
│    │              │    │de obligatiuni         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1682│Dobanzi aferente creditelor  │
│    │              │    │bancare pe termen lung     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1685│Dobanzi aferente datoriilor  │
│    │              │    │fata de entitatile afiliate  │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1686│Dobanzi aferente datoriilor  │
│    │              │    │fata de entitatile de care   │
│    │              │    │compania este legata prin   │
│    │              │    │interese de participare    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  1687│Dobanzi aferente altor     │
│    │              │    │imprumuturi si datorii     │
│    │              │    │asimilate           │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │NEPRELUAT          │169   │Prime privind rambursarea   │
│    │              │    │obligatiunilor         │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│           CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           GRUPA 20 - IMOBILIZARI NECORPORALE           │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│200   │Imobilizari necorporale   │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │201   │Cheltuieli de constituire   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │203   │Cheltuieli de dezvoltare    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │205   │Concesiuni, brevete,      │
│    │              │    │licente, marci comerciale,   │
│    │              │    │drepturi si active similare  │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │207   │Fond comercial         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2071│Fond comercial pozitiv     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │208   │Alte imobilizari necorporale  │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │NEPRELUAT          │  2075│Fond comercial negativ     │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│           GRUPA 21 - IMOBILIZARI CORPORALE             │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│210   │Imobilizari corporale    │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │211   │Terenuri si amenajari de    │
│    │              │    │terenuri            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2111│Terenuri            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2112│Amenajari de terenuri     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │212   │Constructii          │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │213   │Instalatii tehnice, mijloace  │
│    │              │    │de transport, animale si    │
│    │              │    │plantatii           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2131│Echipamente tehnologice    │
│    │              │    │(masini, utilaje si instalatii │
│    │              │    │de lucru)           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2132│Aparate si instalatii de    │
│    │              │    │masurare, control si reglare  │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2133│Mijloace de transport     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2134│Animale si plantatii      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │214   │Mobilier, aparatura birotica, │
│    │              │    │echipamente de protectie a   │
│    │              │    │valorilor umane si materiale  │
│    │              │    │si alte active corporale    │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│     GRUPA 22 - IMOBILIZARI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE      │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│220   │Imobilizari corporale in  │    │                │
│    │curs de aprovizionare    │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │223   │Instalatii tehnice, mijloace  │
│    │              │    │de transport, animale si    │
│    │              │    │plantatii in curs de      │
│    │              │    │aprovizionare         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │224   │Mobilier, aparatura birotica  │
│    │              │    │echipamente de protectie a   │
│    │              │    │valorilor umane si materiale  │
│    │              │    │si alte active corporale in  │
│    │              │    │curs de aprovizionare     │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│     GRUPA 23 - IMOBILIZARI ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI    │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│230   │Imobilizari in curs si avan-│    │                │
│    │suri pentru imobilizari   │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │231   │Imobilizari corporale in curs │
│    │              │    │de executie          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │232   │Avansuri acordate pentru    │
│    │              │    │imobilizari corporale     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │233   │Imobilizari necorporale in   │
│    │              │    │curs de executie        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │234   │Avansuri acordate pentru    │
│    │              │    │imobilizari necorporale    │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│           GRUPA 26 - IMOBILIZARI FINANCIARE            │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│260   │Imobilizari financiare   │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │261   │Actiuni detinute la entitatile │
│    │              │    │afiliate            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │263   │Interese de participare    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │265   │Alte titluri imobilizate    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │267   │Creante imobilizate      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2671│Sume datorate de entitatile  │
│    │              │    │afiliate            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2672│Dobanda aferenta sumelor    │
│    │              │    │datorate de entitatile     │
│    │              │    │afiliate            │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2673│Creante legate de       │
│    │              │    │interesele de participare   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2674│Dobanda aferenta        │
│    │              │    │creantelor legate de      │
│    │              │    │interesele de participare   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2675│Împrumuturi acordate pe    │
│    │              │    │termen lung          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2676│Dobanda aferenta        │
│    │              │    │imprumuturilor acordate pe   │
│    │              │    │termen lung          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2677│Obligatiuni achizitionate cu  │
│    │              │    │ocazia emisiunilor efectuate  │
│    │              │    │de terti            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2678│Alte creante imobilizate    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2679│Dobanzi aferente altor     │
│    │              │    │creante imobilizate      │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│269   │Varsaminte de efectuat   │269   │Varsaminte de efectuat     │
│    │pentru imobilizari     │    │pentru imobilizari financiare │
│    │financiare         │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2691│Varsaminte de efectuat     │
│    │              │    │privind actiunile detinute la │
│    │              │    │entitatile afiliate      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2692│Varsaminte de efectuat     │
│    │              │    │privind interesele de     │
│    │              │    │participare          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2693│Varsaminte de efectuat     │
│    │              │    │pentru alte imobilizari    │
│    │              │    │financiare           │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│          GRUPA 28 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE        │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│280   │Amortizari privind     │280   │Amortizari privind       │
│    │imobilizarile necorporale  │    │imobilizarile necorporale   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2801│Amortizarea cheltuielilor de  │
│    │              │    │constituire          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2803│Amortizarea cheltuielilor de  │
│    │              │    │dezvoltare           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2805│Amortizarea concesiunilor,   │
│    │              │    │brevetelor, licentelor,    │
│    │              │    │marcilor comerciale,      │
│    │              │    │drepturilor si activelor    │
│    │              │    │similare            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2807│Amortizarea fondului      │
│    │              │    │comercial           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2808│Amortizarea altor       │
│    │              │    │imobilizari necorporale    │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│281   │Amortizari privind     │281   │Amortizari privind       │
│    │imobilizarile corporale   │    │imobilizarile corporale    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2811│Amortizarea amenajarilor    │
│    │              │    │de terenuri          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2812│Amortizarea constructiilor   │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2813│Amortizarea instalatiilor,   │
│    │              │    │mijloacelor de transport,   │
│    │              │    │animalelor si plantatiilor   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2814│Amortizarea altor       │
│    │              │    │imobilizari corporale     │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│     GRUPA 29 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE       │
│             VALOARE A IMOBILIZARILOR               │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│290   │Ajustari pentru deprecierea │290   │Ajustari pentru deprecierea  │
│    │imobilizarilor necorporale │    │imobilizarilor necorporale   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2903│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │cheltuielilor de dezvoltare  │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2905│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │concesiunilor, brevetelor,   │
│    │              │    │licentelor, marcilor      │
│    │              │    │comerciale, drepturilor si   │
│    │              │    │activelor similare       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2907│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │fondului comercial       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2908│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │altor imobilizari necorporale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│291   │Ajustari pentru deprecierea │291   │Ajustari pentru deprecierea  │
│    │imobilizarilor corporale  │    │imobilizarilor corporale    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2911│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │terenurilor si amenajarilor  │
│    │              │    │de terenuri          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2912│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │constructiilor         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2913│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │instalatiilor, mijloacelor de │
│    │              │    │transport, animalelor si    │
│    │              │    │plantatiilor          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2914│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │altor imobilizari corporale  │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│293   │Ajustari pentru deprecierea │293   │Ajustari pentru deprecierea  │
│    │imobilizarilor in curs de  │    │imobilizarilor in curs de   │
│    │executie          │    │executie            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2931│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │imobilizarilor corporale in  │
│    │              │    │curs de executie        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2933│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │imobilizarilor necorporale in │
│    │              │    │curs de executie        │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│296   │Ajustari pentru pierderea  │296   │Ajustari pentru pierderea   │
│    │de valoare a imobilizarilor │    │de valoare a imobilizarilor  │
│    │financiare         │    │financiare           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2961│Ajustari pentru pierderea   │
│    │              │    │de valoare a actiunilor    │
│    │              │    │detinute la entitatile     │
│    │              │    │afiliate            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2962│Ajustari pentru pierderea   │
│    │              │    │de valoare a intereselor de  │
│    │              │    │participare          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2963│Ajustari pentru pierderea   │
│    │              │    │de valoare a altor titluri   │
│    │              │    │imobilizate          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2964│Ajustari pentru pierderea   │
│    │              │    │de valoare a sumelor      │
│    │              │    │datorate de entitatile     │
│    │              │    │afiliate            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2965│Ajustari pentru pierderea   │
│    │              │    │de valoare a creantelor    │
│    │              │    │legate de interesele de    │
│    │              │    │participare          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2966│Ajustari pentru pierderea   │
│    │              │    │de valoare a imprumuturilor  │
│    │              │    │acordate pe termen lung    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  2968│Ajustari pentru pierderea   │
│    │              │    │de valoare a altor creante   │
│    │              │    │imobilizate          │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│     CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE        │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│300   │Stocuri de materii prime si │    │                │
│    │materiale          │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │301   │Materii prime         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │302   │Materiale consumabile     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3021│Materiale auxiliare      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3022│Combustibili          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3023│Materiale pentru ambalat    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3024│Piese de schimb        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3025│Seminte si materiale de plantat│
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3026│Furaje             │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3028│Alte materiale consumabile   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │303   │Materiale de natura      │
│    │              │    │obiectelor de inventar     │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│308   │Diferente de pret la materii│308   │Diferente de pret la materii  │
│    │prime si materiale     │    │prime si materiale       │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│         GRUPA 32 - STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE         │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│320   │Stocuri in curs de aprovi- │    │                │
│    │zionare           │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │321   │Materii prime in curs de    │
│    │              │    │aprovizionare         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │322   │Materiale consumabile in    │
│    │              │    │curs de aprovizionare     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │323   │Materiale de natura      │
│    │              │    │obiectelor de inventar in   │
│    │              │    │curs de aprovizionare     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │326   │Animale in curs de       │
│    │              │    │aprovizionare         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │327   │Marfuri in curs de       │
│    │              │    │aprovizionare         │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │328   │Ambalaje in curs de      │
│    │              │    │aprovizionare         │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│          GRUPA 33 - PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE          │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│330   │Productie in curs de execu- │    │                │
│    │tie             │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │331   │Produse in curs de executie  │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │332   │Servicii in curs de executie  │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│             GRUPA 34 - PRODUSE                 │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│340   │Produse           │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │341   │Semifabricate         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │345   │Produse finite         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │346   │Produse reziduale       │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│348   │Diferente de pret la produse│348   │Diferente de pret la produse  │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│          GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERTI             │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│350   │Stocuri aflate la terti   │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │351   │Materii si materiale aflate la │
│    │              │    │terti             │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │354   │Produse aflate la terti    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │356   │Animale aflate la terti    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │357   │Marfuri aflate la terti    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │358   │Ambalaje aflate la terti    │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│              GRUPA 36 - ANIMALE                 │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│361   │Animale si pasari      │361   │Animale si pasari       │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│368   │Diferente de pret la    │368   │Diferente de pret la animale  │
│    │animale si pasari      │    │si pasari           │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│              GRUPA 37 - MARFURI                │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│371   │Marfuri           │371   │Marfuri            │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│378   │Diferente de pret la marfuri│378   │Diferente de pret la marfuri  │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│              GRUPA 38 - AMBALAJE                │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│381   │Ambalaje          │381   │Ambalaje            │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│388   │Diferente de pret la    │388   │Diferente de pret la ambalaje │
│    │ambalaje          │    │                │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│         GRUPA 39 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR      │
│           SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE            │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│390   │Ajustari pentru deprecierea │    │                │
│    │stocurilor si productiei in │    │                │
│    │curs de executie      │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │391   │Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │materiilor prime        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │392   │Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │materialelor          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3921│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │materialelor consumabile    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3922│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │materialelor de natura     │
│    │              │    │obiectelor de inventar     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │393   │Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │productiei in curs de executie │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │394   │Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │produselor           │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3941│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │semifabricatelor        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3945│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │produselor finite       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3946│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │produselor reziduale      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │395   │Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │stocurilor aflate la terti   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3951│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │materiilor si materialelor   │
│    │              │    │aflate la terti        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3952│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │semifabricatelor aflate la   │
│    │              │    │terti             │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3953│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │produselor finite aflate la  │
│    │              │    │terti             │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3954│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │produselor reziduale aflate la │
│    │              │    │terti             │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3956│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │animalelor aflate la terti   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3957│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │marfurilor aflate la terti   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  3958│Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │ambalajelor aflate la terti  │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │396   │Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │animalelor           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │397   │Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │marfurilor           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │398   │Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │ambalajelor          │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│            CLASA 4 - CONTURI DE TERTI              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│          GRUPA 40 - FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE         │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│400   │Furnizari si conturi    │    │                │
│    │asimilate          ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │401   │Furnizori           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │403   │Efecte de platit        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │404   │Furnizori de imobilizari    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │405   │Efecte de platit pentru    │
│    │              │    │imobilizari          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │408   │Furnizori - facturi nesosite  │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│409   │Furnizori - debitori    │409   │Furnizori - debitori      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4091│Furnizori - debitori pentru  │
│    │              │    │cumparari de bunuri de     │
│    │              │    │natura stocurilor       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4092│Furnizori - debitori pentru  │
│    │              │    │prestari de servicii      │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│          GRUPA 41 - CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE          │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│410   │Clienti si conturi asimilate│    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │411   │Clienti            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4111│Clienti            │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4118│Clienti incerti sau in litigiu │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │413   │Efecte de primit de la clienti │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │418   │Clienti - facturi de intocmit │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│419   │Clienti - creditori     │419   │Clienti - creditori      │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│         GRUPA 42 - PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE           │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│420   │Personal si conturi     │    │                │
│    │asimilate          ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │421   │Personal - salarii datorate  │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │423   │Personal - ajutoare materiale │
│    │              │    │datorate            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │424   │Prime reprezentand       │
│    │              │    │participarea personalului la  │
│    │              │    │profit             │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │426   │Drepturi de personal      │
│    │              │    │neridicate           │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│425   │Avansuri acordate persona- │425   │Avansuri acordate personalului │
│    │lului            │    │                │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│427   │Retineri din salarii    │427   │Retineri din salarii datorate │
│    │datorate tertilor      │    │tertilor            │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│428   │Alte datorii si creante in │428   │Alte datorii si creante in   │
│    │legatura cu personalul   │    │legatura cu personalul     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4281│Alte datorii in legatura cu  │
│    │              │    │personalul           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4282│Alte creante in legatura cu  │
│    │              │    │personalul           │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│  GRUPA 43 - ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE   │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│431   │Asigurari sociale      │431   │Asigurari sociale       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4311│Contributia unitatii la    │
│    │              │    │asigurarile sociale      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4312│Contributia personalului la  │
│    │              │    │asigurarile sociale      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4313│Contributia angajatorului   │
│    │              │    │pentru asigurarile sociale de │
│    │              │    │sanatate            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4314│Contributia angajatilor pentru │
│    │              │    │asigurarile sociale de     │
│    │              │    │sanatate            │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│437   │Ajutor de somaj       │437   │Ajutor de somaj        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4371│Contributia unitatii la fondul │
│    │              │    │de somaj            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4372│Contributia personalului la  │
│    │              │    │fondul de somaj        │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│438   │Alte datorii si creante   │438   │Alte datorii si creante    │
│    │sociale           │    │sociale            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4381│Alte datorii sociale      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4382│Alte creante sociale      │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│   GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE   │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│441   │Impozitul pe profit/venit  │441   │Impozitul pe profit/venit   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4411│Impozitul pe profit curent   │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4418│Impozitul pe venit       │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│442   │Taxa pe valoarea adaugata  │442   │Taxa pe valoarea adaugata   │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│  4423│TVA de plata        │  4423│TVA de plata          │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│  4424│TVA de recuperat      │  4424│TVA de recuperat        │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│  4426│TVA deductibila       │  4426│TVA deductibila        │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│  4427│TVA colectata        │  4427│TVA colectata         │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│  4428│TVA neexigibila       │  4428│TVA neexigibila        │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│444   │Impozitul pe venituri de  │444   │Impozitul pe venituri de    │
│    │natura salariilor      │    │natura salariilor       │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│445   │Subventii          │445   │Subventii           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4451│Subventii guvernamentale    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4452│Împrumuturi nerambursabile   │
│    │              │    │cu caracter de subventii    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4458│Alte sume primite cu caracter │
│    │              │    │de subventii          │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│446   │Alte impozite, taxe si   │446   │Alte impozite, taxe si     │
│    │varsaminte asimilate    │    │varsaminte asimilate      │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│447   │Fonduri speciale - taxe si │447   │Fonduri speciale - taxe si   │
│    │varsaminte asimilate    │    │varsaminte asimilate      │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│448   │Alte datorii si creante cu │448   │Alte datorii si creante cu   │
│    │bugetul statului      │    │bugetul statului        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4481│Alte datorii fata de bugetul  │
│    │              │    │statului            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4482│Alte creante privind bugetul  │
│    │              │    │statului            │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│         GRUPA 45 - GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI            │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│    │NEPRELUAT          │451   │Decontari intre entitatile   │
│    │              │    │afiliate            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4511│Decontari intre entitatile   │
│    │              │    │afiliate            │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4518│Dobanzi aferente        │
│    │              │    │decontarilor intre entitatile │
│    │              │    │afiliate            │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │NEPRELUAT          │453   │Decontari privind interesele  │
│    │              │    │de participare         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4531│Decontari privind interesele  │
│    │              │    │de participare         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4538│Dobanzi aferente        │
│    │              │    │decontarilor privind      │
│    │              │    │interesele de participare   │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│455   │Sume datorate actionarilor/ │455   │Sume datorate actionarilor/  │
│    │asociatilor         │    │asociatilor          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4551│Actionari/asociati - conturi  │
│    │              │    │curente            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4558│Actionari/asociati - dobanzi  │
│    │              │    │la conturi curente       │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│456   │Decontari cu actionarii/  │456   │Decontari cu actionarii/    │
│    │asociatii privind capitalul │    │asociatii privind capitalul  │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│457   │Dividende de plata     │457   │Dividende de plata       │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│458   │Decontari din operatii in  │458   │Decontari din operatii in   │
│    │participatie        │    │participatie          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4581│Decontari din operatii in   │
│    │              │    │participatie-pasiv       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  4582│Decontari din operatii in   │
│    │              │    │participatie-activ       │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│          GRUPA 46 - DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI          │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│461   │Debitori diversi      │461   │Debitori diversi        │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│462   │Creditori diversi      │462   │Creditori diversi       │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│    GRUPA 47 - CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE      │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│471   │Cheltuieli inregistrate in │471   │Cheltuieli inregistrate in   │
│    │avans            │    │avans             │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│472   │Venituri inregistrate in  │472   │Venituri inregistrate in    │
│    │avans            │    │avans             │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│473   │Decontari din operatii in  │473   │Decontari din operatii in curs │
│    │curs de clarificare     │    │de clarificare         │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│475   │Subventii pentru investitii │475   │Subventii pentru investitii  │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │4751  │Subventii guvernamentale    │
│    │              │    │pentru investitii       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │4752  │Împrumuturi nerambursabile   │
│    │              │    │cu caracter de subventii    │
│    │              │    │pentru investitii       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │4753  │Donatii pentru investitii   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │4754  │Plusuri de inventar de natura │
│    │              │    │imobilizarilor         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │4758  │Alte sume primite cu caracter │
│    │              │    │de subventii pentru investitii │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│          GRUPA 48 - DECONTARI ÎN CADRUL UNITATII          │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│480   │Decontari in cadrul unitatii│    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │481   │Decontari intre unitate si   │
│    │              │    │subunitati           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │482   │Decontari intre subunitati   │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│      GRUPA 49 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR         │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│490   │Ajustari pentru deprecierea │    │                │
│    │creantelor         ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │491   │Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │creantelor - clienti      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │495   │Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │creantelor - decontari in   │
│    │              │    │cadrul grupului si cu     │
│    │              │    │actionarii/asociatii      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │496   │Ajustari pentru deprecierea  │
│    │              │    │creantelor - debitori diversi │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│           CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           GRUPA 50 - INVESTITII PE TERMEN SCURT          │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│500   │Investitii pe termen scurt │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │501   │Actiuni detinute la entitatile │
│    │              │    │afiliate            │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │505   │Obligatiuni emise si      │
│    │              │    │rascumparate          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │506   │Obligatiuni          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │508   │Alte investitii pe termen   │
│    │              │    │scurt si creante asimilate   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5081│Alte titluri de plasament   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5088│Dobanzi la obligatiuni si   │
│    │              │    │titluri de plasament      │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│509   │Varsaminte de efectuat   │509   │Varsaminte de efectuat     │
│    │pentru investitiile pe   │    │pentru investitiile pe termen │
│    │termen scurt        │    │scurt             │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5091│Varsaminte de efectuat     │
│    │              │    │pentru actiunile detinute la  │
│    │              │    │entitatile afiliate      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5092│Varsaminte de efectuat     │
│    │              │    │pentru alte investitii pe   │
│    │              │    │termen scurt          │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│             GRUPA 51 - CONTURI LA BANCI             │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│511   │Valori de incasat      │511   │Valori de incasat       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5112│Cecuri de incasat       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5113│Efecte de incasat       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5114│Efecte remise spre scontare  │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│512   │Conturi curente la banci  │512   │Conturi curente la banci    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5121│Conturi la banci in lei    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5124│Conturi la banci in valuta   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5125│Sume in curs de decontare   │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│518   │Dobanzi           │518   │Dobanzi            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5186│Dobanzi de platit       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5187│Dobanzi de incasat       │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│519   │Credite bancare pe termen  │519   │Credite bancare pe termen   │
│    │scurt            │    │scurt             │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5191│Credite bancare pe termen   │
│    │              │    │scurt             │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5192│Credite bancare pe termen   │
│    │              │    │scurt nerambursate la     │
│    │              │    │scadenta            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5193│Credite externe guvernamentale │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5194│Credite externe garantate de  │
│    │              │    │stat              │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5195│Credite externe garantate de  │
│    │              │    │banci             │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5196│Credite de la trezoreria    │
│    │              │    │statului            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5197│Credite interne garantate de  │
│    │              │    │stat              │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5198│Dobanzi aferente creditelor  │
│    │              │    │bancare pe termen scurt    │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│              GRUPA 53 - CASA                  │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│531   │Casa            │531   │Casa              │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5311│Casa in lei          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5314│Casa in valuta         │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│532   │Alte valori         │532   │Alte valori          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5321│Timbre fiscale si postale   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5322│Bilete de tratament si     │
│    │              │    │odihna             │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5323│Tichete si bilete de calatorie │
│    │              │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5328│Alte valori          │
├────────┴────────────────────────────┼────────┴───────────────────────────────┤
│GRUPA 54 - ACREDITIVE SI AVANSURI  │GRUPA 54 - ACREDITIVE          │
│      DE TREZORERIE       │                    │
├────────┬────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────┤
│    │NEPRELUAT          │541   │Acreditive           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5411│Acreditive in lei       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  5412│Acreditive in valuta      │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│542   │Avansuri de trezorerie   │542   │Avansuri de trezorerie     │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│            GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE              │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│581   │Viramente interne      │581   │Viramente interne       │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│  GRUPA 59 - AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│590   │Ajustari pentru pierderea de│    │                │
│    │valoare a conturilor de   │    │                │
│    │trezorerie         │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │591   │Ajustari pentru pierderea de  │
│    │              │    │valoare a actiunilor detinute │
│    │              │    │la entitatile afiliate     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │595   │Ajustari pentru pierderea de  │
│    │              │    │valoare a obligatiunilor emise │
│    │              │    │si rascumparate        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │596   │Ajustari pentru pierderea de  │
│    │              │    │valoare a obligatiunilor    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │598   │Ajustari pentru pierderea de  │
│    │              │    │valoare a altor investitii pe │
│    │              │    │termen scurt si creante    │
│    │              │    │asimilate           │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│           CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│         GRUPA 60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE           │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│600   │Cheltuieli cu materii prime,│    │                │
│    │materiale si ambalaje    │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │601   │Cheltuieli cu materiile prime │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │602   │Cheltuieli cu materialele   │
│    │              │    │consumabile          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6021│Cheltuieli cu materialele   │
│    │              │    │auxiliare           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6022│Cheltuieli privind       │
│    │              │    │combustibilii         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6023│Cheltuieli privind materialele │
│    │              │    │pentru ambalat         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6024│Cheltuieli privind piesele de │
│    │              │    │schimb             │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6025│Cheltuieli privind semintele si│
│    │              │    │materialele de plantat     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6026│Cheltuieli privind furajele  │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6028│Cheltuieli privind alte    │
│    │              │    │materiale consumabile     │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │603   │Cheltuieli privind materialele │
│    │              │    │de natura obiectelor de    │
│    │              │    │inventar            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │604   │Cheltuieli privind materialele │
│    │              │    │nestocate           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │608   │Cheltuieli privind ambalajele │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│605   │Cheltuieli privind energia │605   │Cheltuieli privind energia si │
│    │si apa           │    │apa              │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│606   │Cheltuieli privind animalele│606   │Cheltuieli privind animalele si│
│    │si pasarile         │    │pasarile            │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│607   │Cheltuieli privind marfurile│607   │Cheltuieli privind marfurile  │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│609   │Reduceri comerciale primite │609   │Reduceri comerciale primite  │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│      GRUPA 61 - CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI      │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│610   │Cheltuieli cu serviciile  ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │executate de terti     │611   │Cheltuieli cu intretinerea si │
│    │              │    │reparatiile          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │612   │Cheltuieli cu redeventele,   │
│    │              │    │locatiile de gestiune si    │
│    │              │    │chiriile            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │613   │Cheltuieli cu primele de    │
│    │              │    │asigurare           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │614   │Cheltuieli cu studiile si   │
│    │              │    │cercetarile          │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│    GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI       │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│620   │Cheltuieli cu alte servicii ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │executate de terti     │621   │Cheltuieli cu colaboratorii  │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │622   │Cheltuieli privind       │
│    │              │    │comisioanele si onorariile   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │623   │Cheltuieli de protocol,    │
│    │              │    │reclama si publicitate     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │624   │Cheltuieli cu transportul de  │
│    │              │    │bunuri si personal       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │625   │Cheltuieli cu deplasari,    │
│    │              │    │detasari si transferari    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │626   │Cheltuieli postale si taxe   │
│    │              │    │de telecomunicatii       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │627   │Cheltuieli cu serviciile    │
│    │              │    │bancare si asimilate      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │628   │Alte cheltuieli cu serviciile │
│    │              │    │executate de terti       │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│  GRUPA 63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE   │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│635   │Cheltuieli cu alte impozite,│635   │Cheltuieli cu alte impozite,  │
│    │taxe si varsaminte asimilate│    │taxe si varsaminte asimilate  │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│          GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL            │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│641   │Cheltuieli cu salariile   │641   │Cheltuieli cu salariile    │
│    │personalului        │    │personalului          │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │643   │Cheltuieli cu primele     │
│    │              │    │reprezentand participarea   │
│    │              │    │personalului la profit     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │644   │Cheltuieli cu remunerarea in  │
│    │              │    │instrumente de capitaluri   │
│    │              │    │proprii            │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│642   │Cheltuieli cu tichetele de │642   │Cheltuieli cu tichetele de   │
│    │masa acordate salariatilor │    │masa acordate salariatilor   │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│645   │Cheltuieli privind asigura- │645   │Cheltuieli privind asigurarile │
│    │rile si protectia sociala  │    │si protectia sociala      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6451│Contributia unitatii la    │
│    │              │    │asigurarile sociale      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6452│Contributia unitatii pentru  │
│    │              │    │ajutorul de somaj       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6453│Contributia angajatorului   │
│    │              │    │pentru asigurarile sociale de │
│    │              │    │sanatate            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6456│Contributia unitatii la    │
│    │              │    │schemele de pensii       │
│    │              │    │facultative          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6457│Contributia unitatii la    │
│    │              │    │primele de asigurare      │
│    │              │    │voluntara de sanatate     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6458│Alte cheltuieli privind    │
│    │              │    │asigurarile si protectia    │
│    │              │    │sociala            │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│            GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE        │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│650   │Alte cheltuieli de     ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │exploatare         │652   │Cheltuieli cu protectia    │
│    │              │    │mediului inconjurator     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │654   │Pierderi din creante si    │
│    │              │    │debitori diversi        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │658   │Alte cheltuieli de exploatare │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6581│Despagubiri, amenzi si     │
│    │              │    │penalitati           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6582│Donatii acordate        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6583│Cheltuieli privind activele  │
│    │              │    │cedate si alte operatii de   │
│    │              │    │capital            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6588│Alte cheltuieli de exploatare │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│            GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE            │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│665   │Cheltuieli din diferente de │665   │Cheltuieli din diferente de  │
│    │curs valutar        │    │curs valutar          │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│666   │Cheltuieli privind dobanzile│666   │Cheltuieli privind dobanzile  │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│668   │Alte cheltuieli financiare │663   │Pierderi din creante legate  │
│    │              │    │de participatii        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │664   │Cheltuieli privind investitiile│
│    │              │    │financiare cedate       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6641│Cheltuieli privind imobiliza- │
│    │              │    │rile financiare cedate     │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6642│Pierderi din investitiile pe  │
│    │              │    │termen scurt cedate      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │667   │Cheltuieli privind sconturile │
│    │              │    │acordate            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │668   │Alte cheltuieli financiare   │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│            GRUPA 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE          │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│671   │Cheltuieli privind     │671   │Cheltuieli privind calamitatile│
│    │calamitatile si alte    │    │si alte evenimente       │
│    │evenimente extraordinare  │    │extraordinare         │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│      GRUPA 68 - CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI      │
│       AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE      │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│681   │Cheltuieli de exploatare  │681   │Cheltuieli de exploatare    │
│    │privind amortizarile,    │    │privind amortizarile,     │
│    │provizioanele si ajustarile │    │provizioanele si ajustarile  │
│    │pentru depreciere      │    │pentru depreciere       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6811│Cheltuieli de exploatare    │
│    │              │    │privind amortizarea      │
│    │              │    │imobilizarilor         │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6812│Cheltuieli de exploatare    │
│    │              │    │privind provizioanele     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6813│Cheltuieli de exploatare    │
│    │              │    │privind ajustarile pentru   │
│    │              │    │deprecierea imobilizarilor   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6814│Cheltuieli de exploatare    │
│    │              │    │privind ajustarile pentru   │
│    │              │    │deprecierea activelor     │
│    │              │    │circulante           │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│686   │Cheltuieli financiare pri- │686   │Cheltuieli financiare privind │
│    │vind amortizarile si ajus- │    │amortizarile si ajustarile   │
│    │tarile pentru pierdere de  │    │pentru pierdere de valoare   │
│    │valoare           │    │                │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6863│Cheltuieli financiare privind │
│    │              │    │ajustarile pentru pierderea de │
│    │              │    │valoare a imobilizarilor    │
│    │              │    │financiare           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6864│Cheltuieli financiare privind │
│    │              │    │ajustarile pentru pierderea de │
│    │              │    │valoare a activelor circulante │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  6868│Cheltuieli financiare privind │
│    │              │    │amortizarea primelor de    │
│    │              │    │rambursare a obligatiunilor  │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│     GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE    │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│691   │Cheltuieli cu impozitul pe │691   │Cheltuieli cu impozitul pe   │
│    │profit           │    │profit             │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│698   │Cheltuieli cu impozitul pe │698   │Cheltuieli cu impozitul pe   │
│    │venit si cu alte impozite  │    │venit si cu alte impozite care │
│    │care nu apar in elementele │    │nu apar in elementele de mai  │
│    │de mai sus         │    │sus              │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│            CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           GRUPA 70 - CIFRA DE AFACERI NETA             │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│700   │Venituri din vanzarea    │701   │Venituri din vanzarea     │
│    │produselor         │    │produselor finite       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │702   │Venituri din vanzarea     │
│    │              │    │semifabricatelor        │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │703   │Venituri din vanzarea     │
│    │              │    │produselor reziduale      │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│704   │Venituri din servicii    │704   │Venituri din servicii prestate │
│    │prestate          │    │                │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│707   │Venituri din vanzarea    │707   │Venituri din vanzarea     │
│    │marfurilor         │    │marfurilor           │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│708   │Venituri din activitati   │705   │Venituri din studii si     │
│    │diverse           │    │cercetari           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │706   │Venituri din redevente, locatii│
│    │              │    │de gestiune si chirii     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │708   │Venituri din activitati diverse│
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│709   │Reduceri comerciale     │709   │Reduceri comerciale acordate  │
│    │acordate          │    │                │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│    GRUPA 71 - VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI ÎN CURS DE      │
│                 EXECUTIE                   │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│710   │Venituri aferente costului ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │productiei         │711   │Venituri aferente costurilor  │
│    │              │    │stocurilor de produse     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │712   │Venituri aferente costurilor  │
│    │              │    │serviciilor in curs de     │
│    │              │    │executie            │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│       GRUPA 72 - VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI         │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│721   │Venituri din productia de  │721   │Venituri din productia de   │
│    │imobilizari necorporale   │    │imobilizari necorporale    │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│722   │Venituri din productia de  │722   │Venituri din productia de   │
│    │imobilizari corporale    │    │imobilizari corporale     │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│       GRUPA 74 - VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE         │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│741   │Venituri din subventii de  │741   │Venituri din subventii de   │
│    │exploatare         │    │exploatare           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7411│Venituri din subventii de   │
│    │              │    │exploatare aferente cifrei de │
│    │              │    │afaceri            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7412│Venituri din subventii de   │
│    │              │    │exploatare pentru materii   │
│    │              │    │prime si materiale       │
│    │              │    │consumabile          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7413│Venituri din subventii de   │
│    │              │    │exploatare pentru alte     │
│    │              │    │cheltuieli externe       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7414│Venituri din subventii de   │
│    │              │    │exploatare pentru plata    │
│    │              │    │personalului          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7415│Venituri din subventii de   │
│    │              │    │exploatare pentru asigurari si │
│    │              │    │protectie sociala       │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7416│Venituri din subventii de   │
│    │              │    │exploatare pentru alte     │
│    │              │    │cheltuieli de exploatare    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7417│Venituri din subventii de   │
│    │              │    │exploatare aferente altor   │
│    │              │    │venituri            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7418│Venituri din subventii de   │
│    │              │    │exploatare pentru dobanda   │
│    │              │    │datorata            │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│      GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE              │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│750   │Alte venituri din exploatare├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │754   │Venituri din creante      │
│    │              │    │reactivate si debitori diversi │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │758   │Alte venituri din exploatare  │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7581│Venituri din despagubiri,   │
│    │              │    │amenzi si penalitati      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7582│Venituri din donatii primite  │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7583│Venituri din vanzarea     │
│    │              │    │activelor si alte operatii de │
│    │              │    │capital            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7584│Venituri din subventii pentru │
│    │              │    │investitii           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7588│Alte venituri din exploatare  │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│        GRUPA 76 - VENITURI FINANCIARE                 │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│765   │Venituri din diferente de  │765   │Venituri din diferente de curs │
│    │curs valutar        │    │valutar            │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│766   │Venituri din dobanzi    │766   │Venituri din dobanzi      │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│768   │Alte venituri financiare  │761   │Venituri din imobilizari    │
│    │              │    │financiare           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7611│Venituri din actiuni detinute │
│    │              │    │la entitatile afiliate     │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7613│Venituri din interese de    │
│    │              │    │participare          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │   762│Venituri din investitii    │
│    │              │    │financiare pe termen scurt   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │   763│Venituri din creante      │
│    │              │    │imobilizate          │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │   764│Venituri din investitii    │
│    │              │    │financiare cedate       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7641│Venituri din imobilizari    │
│    │              │    │financiare cedate       │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7642│Castiguri din investitii pe  │
│    │              │    │termen scurt cedate      │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │767   │Venituri din sconturi obtinute │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │768   │Alte venituri financiare    │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│         GRUPA 77 - VENITURI EXTRAORDINARE              │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│771   │Venituri din subventii   │771   │Venituri din subventii pentru │
│    │pentru evenimente extraordi-│    │evenimente extraordinare si  │
│    │nare si altele similare   │    │altele similare        │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│     GRUPA 78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU        │
│        DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE              │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│781   │Venituri din provizioane si │781   │Venituri din provizioane si  │
│    │ajustari pentru depreciere │    │ajustari pentru depreciere   │
│    │privind activitatea de   │    │privind activitatea de     │
│    │exploatare         │    │exploatare           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7812│Venituri din provizioane    │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7813│Venituri din ajustari pentru  │
│    │              │    │deprecierea imobilizarilor   │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7814│Venituri din ajustari pentru  │
│    │              │    │deprecierea activelor     │
│    │              │    │circulante           │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│    │    NEPRELUAT      │  7815│Venituri din fondul comercial │
│    │              │    │negativ            │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│786   │Venituri financiare din   │786   │Venituri financiare din    │
│    │ajustari pentru pierdere de │    │ajustari pentru pierdere de  │
│    │valoare           │    │valoare            │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7863│Venituri financiare din    │
│    │              │    │ajustari pentru pierderea de  │
│    │              │    │valoare a imobilizarilor    │
│    │              │    │financiare           │
│    │              ├────────┼───────────────────────────────┤
│    │              │  7864│Venituri financiare din    │
│    │              │    │ajustari pentru pierderea de  │
│    │              │    │valoare a activelor circulante │
└────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┘

CAP. VI
STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

  Judetul ______________________|_|_| Forma de proprietate ______|_|_|
  Entitatea ________________________  Activitatea preponderenta
  Adresa: localitatea _______________, (denumire clasa CAEN) ________
  sectorul ___, str. _______ nr. ____,
  bl. _____ sc. _____, ap. ___________ Cod clasa CAEN _______|_|_|_|_|
  Telefon ___________, fax __________ Cod unic de inregistrare
  Numar din registrul comertului _____ ____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

           BILANT SIMPLIFICAT
           la data de ........

                                    - lei -
┌────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│       Denumirea elementului       │Nr.│    Sold la:     │
│                        │rd.├────────────┬────────────┤
│                        │  │Începutul  │Sfarsitul  │
│                        │  │exercitiului│exercitiului│
│                        │  │financiar  │ financiar │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │       A               │B │   1   │   2   │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│A.│ACTIVE IMOBILIZATE              │  │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. IMOBILIZARI NECORPORALE          │01 │      │      │
│ │(ct. 200 + 230* - 280 - 290 - 293*)     │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. IMOBILIZARI CORPORALE          │02 │      │      │
│ │(ct. 210 + 220 + 230* - 281 - 291 - 293*)  │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. IMOBILIZARI FINANCIARE         │03 │      │      │
│ │(ct. 260* - 296*)              │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)  │04 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│B.│ACTIVE CIRCULANTE              │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. STOCURI                  │  │      │      │
│ │(ct. 300 +/- 308 + 320 + 330 + 340 +/- 348 + │05 │      │      │
│ │350 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388│  │      │      │
│ │- 390 + 409* - 4428)             │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. CREANTE                 │  │      │      │
│ │(ct. 260* - 296* + 409* + 410 + 425 + 428** │  │      │      │
│ │+ 431** + 437** + 438** + 441** + 4424 +   │  │      │      │
│ │4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 448** │06 │      │      │
│ │+ 451**** + 453**** + 456** +458** + 461 +  │  │      │      │
│ │473** - 490 + 518**)             │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. INVESTITII PE TERMEN SCURT       │  │      │      │
│ │(ct. 500 + 511** - 590)           │07 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. CASA SI CONTURI LA BANCI         │  │      │      │
│ │ct. 511* + 512 + 531 + 532 + 541**** + 542) │08 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL          │  │      │      │
│ │(rd. 05 la 08)                │09 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)        │10 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE         │11 │      │      │
│ │PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA       │  │      │      │
│ │LA UN AN                   │  │      │      │
│ │(ct. 160 + 168 - 169**** + 269 + 400 + 419 + │  │      │      │
│ │420 + 427 + 428*** + 431*** + 437*** + 438***│  │      │      │
│ │+ 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** +│  │      │      │
│ │447*** + 448*** + 451**** + 453**** + 455 + │  │      │      │
│ │456*** + 457 + 458*** + 462 + 473*** +509 + │  │      │      │
│ │518*** + 519)                │  │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII        │12 │      │      │
│ │CURENTE NETE                 │  │      │      │
│ │(rd. 09 + 10 - 11 - 18)           │  │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII          │  │      │      │
│ │CURENTE (rd. 04 + 12)            │13 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE         │14 │      │      │
│ │PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE       │  │      │      │
│ │DE UN AN                   │  │      │      │
│ │(ct. 160 + 168 - 169**** + 269 + 400 + 419 + │  │      │      │
│ │420 + 427 + 428*** + 431*** + 437*** + 438***│  │      │      │
│ │+ 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** │  │      │      │
│ │+ 447*** + 448*** + 451**** + 453**** + 455 +│  │      │      │
│ │456*** + 458*** + 462 + 473*** + 509 + 518***│  │      │      │
│ │+ 519)                    │  │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│H.│PROVIZIOANE (ct. 151)            │15 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│VENITURI ÎN AVANS (rd. 16+17), din care:   │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Subventii pentru investitii        │  │      │      │
│ │(ct. 475)                  │16 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Venituri inregistrate in avans      │  │      │      │
│ │(ct. 472) - total (rd. 18 + 19), din care:  │17 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat intr-o perioada de pana la  │  │      │      │
│ │un an (ct. 472*)               │18 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat intr-o perioada mai mare   │  │      │      │
│ │de un an (ct. 472*)             │19 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│J.│CAPITAL SI REZERVE              │20 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. CAPITAL (ct. 101)             │21 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104****)      │22 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE         │  │      │      │
│ │(ct. 105****)                │23 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. REZERVE (ct. 106)            │24 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIUNI PROPRII (ct. 109****)        │25 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Castiguri legate de instrumentele de     │  │      │      │
│ │capitaluri proprii (ct. 141****)       │26 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Pierderi legate de instrumentele de     │  │      │      │
│ │capitaluri proprii (ct. 149****)       │27 │      │      │
│ ├───────────────────────────────────┬─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │V. PROFITUL SAU          │SOLD C  │28 │      │      │
│ │PIERDEREA EXERCITIULUI       ├─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │REPORTAT(A) (ct. 117)       │SOLD D  │29 │      │      │
│ ├───────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │VI. PROFITUL SAU          │SOLD C  │30 │      │      │
│ │PIERDEREA             ├─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │EXERCITIULUI FINANCIAR       │SOLD D  │31 │      │      │
│ │(ct. 121)             │     │  │      │      │
│ ├───────────────────────────────────┴─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Repartizarea profitului (ct. 129)      │32 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL          │  │      │      │
│ │(rd. 21 la 24 - 25 + 26 - 27 + 28 -     │  │      │      │
│ │29 + 30 - 31 - 32)              │33 │      │      │
└──┴─────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

---------
  *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
  **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
  ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
  ****) Se utilizeaza de catre entitatile care aplica art. 4 alin. (2) din ordin.

   ADMINISTRATOR,        ÎNTOCMIT,

  Numele si prenumele ___________  Numele si prenumele ______________
  Semnatura ___________________   Calitatea ________________________
  Stampila unitatii         Semnatura ________________________

           CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE SIMPLIFICAT
              la data de .......

                                  - lei -
┌────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│      Denumirea indicatorilor       │Nr.│ Exercitiul financiar  │
│                        │rd.├────────────┬────────────┤
│                        │  │Precedent  │  Curent  │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│         A               │B │   1   │   2   │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│1.│Cifra de afaceri neta            │01 │      │      │
│ │(rd. 02 + 03 - 04 + 05)           │  │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Productia vanduta (ct. 700 + 704+ 708)    │02 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)  │03 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale acordate (ct. 709)    │04 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din subventii de exploatare     │  │      │      │
│ │aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741*)  │05 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Venituri aferente costului productiei   │06 │      │      │
│ │(ct. 710)                  │  │      │      │
│ │Sold C                    │  │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sold D                    │07 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│3.│Productia realizata de entitate pentru    │  │      │      │
│ │scopurile sale proprii si capitalizata    │  │      │      │
│ │(ct. 721 + 722)               │08 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│4.│Alte venituri din exploatare         │  │      │      │
│ │(ct. 750 + 741*)               │09 │      │      │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL         │  │      │      │
│(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)          │10 │      │      │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. a) Cheltuieli cu materiile prime,     │  │      │      │
│ │materiale si ambalaje            │  │      │      │
│ │(ct. 600* - 741*)              │11 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte cheltuieli materiale          │  │      │      │
│ │(ct. 600* + 606)               │12 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Alte cheltuieli externe          │  │      │      │
│ │(cu energia si apa) (ct. 605 - 741*)     │13 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)  │14 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale primite (ct. 609)    │15 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│6.│Cheltuieli cu personalul (rd. 17 + 18),   │  │      │      │
│ │din care:                  │16 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a) Salarii si indemnizatii          │  │      │      │
│ │(ct. 641 + 642 - 741*)            │17 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia  │  │      │      │
│ │sociala (ct. 645 - 741*)           │18 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│7.│Amortizari, provizioane si ajustari de    │  │      │      │
│ │valoare (ct. 681 - 781)           │19 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│8.│8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe │20 │      │      │
│ │(ct. 610 + 620 - 741*)            │  │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si  │  │      │      │
│ │varsaminte asimilate (ct. 635)        │21 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.3. Alte cheltuieli de exploatare (ct. 650) │22 │      │      │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL        │  │      │      │
│(rd. 11 la 14 - 15 + 16 + 19 + 20 la 22)    │23 │      │      │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:     │  │      │      │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 10 - 23)            │24 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 23 - 10)           │25 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│9.│Venituri din dobanzi (ct. 766)        │26 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte venituri financiare (ct. 765 + 768)   │27 │      │      │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 26 + 27)    │28 │      │      │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│10│Ajustari de valoare privind imobilizarile  │  │      │      │
│ │financiare si investitiile financiare    │  │      │      │
│ │detinute ca active circulante (rd. 30 - 31) │29 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Cheltuieli (ct. 686)            │30 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri (ct. 786)             │31 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│11│Cheltuieli privind dobanzile         │  │      │      │
│ │(ct. 666 - 741*)               │32 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte cheltuieli financiare          │  │      │      │
│ │(ct. 665 + 668)               │33 │      │      │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL          │  │      │      │
│(rd. 29 + 32 + 33)               │34 │      │      │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):      │  │      │      │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 28 - 34)            │35 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 34 - 28)           │36 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│12│Venituri extraordinare (ct. 771)       │37 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│13│Cheltuieli extraordinare (ct. 671)      │38 │      │      │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA     │  │      │      │
│EXTRAORDINAR(A):                │  │      │      │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Profit (rd. 37 - 38)             │39 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Pierdere (rd. 38 - 37)            │40 │      │      │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 10 + 28 + 37)       │41 │      │      │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 23 + 34 + 38)      │42 │      │      │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):       │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 41 - 42)            │43 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 42- 41)           │44 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│14│Impozitul pe profit/venit (ct. 691 + 698)  │45 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI │  │      │      │
│ │FINANCIAR:                  │46 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 43 - 45)            │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere                  │47 │      │      │
│ │(rd. 44 + 45);                │  │      │      │
│ │(rd. 45 - 43)                │  │      │      │
└──┴─────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

---------
  *) Conturi de repartizat dupa natura lor.

    ADMINISTRATOR,           ÎNTOCMIT,

  Numele si prenumele ___________     Numele si prenumele __________
  Semnatura ___________________      Calitatea ____________________
  Stampila unitatii            Semnatura ____________________

CAP. VII
FUNCTIUNEA CONTURILOR

CLASA 1 „CONTURI DE CAPITALURI”
Din clasa 1 „Conturi de capitaluri” fac parte urmatoarele grupe: 10 „Capital si rezerve”, 11 „Rezultatul reportat”, 12 „Rezultatul exercitiului financiar”, 15 „Provizioane” si 16 „Împrumuturi si datorii asimilate”.
GRUPA 10 „CAPITAL SI REZERVE”
Din grupa 10 „Capital si rezerve” fac parte urmatoarele conturi:
Contul 101 „Capital”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului subscris, varsat si nevarsat, in natura si/sau numerar, de catre actionarii/asociatii unei entitati, precum si a majorarii sau reducerii capitalului, potrivit legii.
Contabilitatea analitica a capitalului se tine pe actionari/asociati, evidentiindu-se numarul si valoarea nominala a actiunilor/partilor sociale subscrise sau varsate.
Referitor la patrimoniul public, se vor avea in vedere prevederile legale in acest sens.
Contul 101 „Capital” este un cont de pasiv.
În creditul acestui cont se inregistreaza:
– capitalul subscris de actionari/asociati, in natura si/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi actiuni/parti sociale, precum si capitalul preluat in urma operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);
– profitul contabil realizat in exercitiile financiare precedente, utilizat ca sursa de majorare a capitalului social (117);
– rezervele destinate majorarii capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzatoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (106).
În debitul contului se inregistreaza:
– capitalul retras de actionari/asociati, precum si capitalul lichidat cu ocazia operatiunilor de reorganizare a entitatilor, potrivit legii (456);
– acoperirea pierderilor contabile realizate in exercitiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117).
Soldul contului reprezinta capitalul subscris, varsat/nevarsat.
Contul 106 „Rezerve”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite.
Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.
În creditul contului 106 „Rezerve” se inregistreaza:
– profitul net contabil realizat la inchiderea exercitiului curent repartizat la rezerve in baza unor prevederi legale (129);
– profitul net realizat in exercitiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);
– diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii in natura la capitalul altor entitati si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale care fac obiectul participatiei (260);
– majorarea valorii participatiilor detinute in capitalul altor entitati, ca urmare a incorporarii rezervelor in capitalul acestora (260);
– valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (641).
În debitul contului 106 „Rezerve” se inregistreaza:
– rezervele destinate majorarii capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzatoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (101);
– diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii in natura la capitalul altor entitati si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale care au facut obiectul participatiei, transferata la venituri cu ocazia cedarii participatiilor respective (768);
– rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate in exercitiile precedente, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);
– decontarea capitalurilor proprii catre actionari/asociati, in cazul operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (456).
Soldul contului reprezinta rezervele existente si neutilizate.
GRUPA 11 „REZULTATUL REPORTAT”
Din grupa 11 „Rezultatul reportat” face parte contul 117 „Rezultatul reportat”.
Contul 117 „Rezultatul reportat”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului precedent nerepartizat de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor, respectiv a pierderii neacoperite.
Contul 117 „Rezultatul reportat” este un cont bifunctional.
În creditul acestui cont se inregistreaza:
– profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, evidentiat la inceputul exercitiului financiar urmator in rezultatul reportat (121);
– pierderile contabile ale exercitiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (106);
– pierderile contabile realizate in exercitiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (101);
– pierderile contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentand profit, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117).
În debitul acestui cont se inregistreaza:
– pierderile contabile realizate in exercitiul financiar incheiat, transferate la inceputul exercitiului financiar urmator asupra rezultatului reportat (121);
– profitul contabil realizat in exercitiile financiare precedente, utilizat ca sursa de majorare a capitalului social, potrivit legii (101);
– profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, si care se repartizeaza in exercitiile financiare urmatoare pe destinatiile aprobate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor, potrivit legii (106, 117, 446, 457).
Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.
GRUPA 12 „REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR”
Din grupa 12 „Rezultatul exercitiului financiar” fac parte:
Contul 121 „Profit sau pierdere”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta profitului sau pierderii realizate in exercitiul financiar curent.
Contul 121 „Profit sau pierdere” este un cont bifunctional.
În creditul contului 121 „Profit sau pierdere” se inregistreaza:
– la sfarsitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (700 la 786);
– pierderile contabile realizate in exercitiul financiar incheiat, transferate la inceputul exercitiului financiar urmator asupra rezultatului reportat (117).
În debitul contului 121 „Profit sau pierdere” se inregistreaza:
– la sfarsitul perioadei, soldul debitor al conturilor de cheltuieli (600 la 698);
– profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (129);
– profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, evidentiat la inceputul exercitiului financiar urmator in rezultatul reportat (117).
Soldul creditor reprezinta profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizata.
Contul 129 „Repartizarea profitului”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului realizat in exercitiul financiar curent si repartizat, potrivit legii.
Contul 129 „Repartizarea profitului” este un cont de activ.
În debitul contului 129 „Repartizarea profitului” se inregistreaza:
– rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat in exercitiul financiar curent (106).
În creditul contului 129 „Repartizarea profitului” se inregistreaza:
– profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (121).
Soldul contului reprezinta profitul repartizat, aferent exercitiului financiar incheiat.
GRUPA 15 „PROVIZIOANE”
Din grupa 15 „Provizioane” face parte:
Contul 151 „Provizioane”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor
Contul 151 „Provizioane” este un cont de pasiv.
În creditul contului 151 „Provizioane” se inregistreaza:
– valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, potrivit prevederilor legale (681);
În debitul contului 151 „Provizioane” se inregistreaza:
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor (781).
Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.
GRUPA 16 „ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE”
Din grupa 16 „Împrumuturi si datorii asimilate” fac parte:
Contul 160 „Împrumuturi si datorii asimilate”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, creditelor bancare pe termen lung primite, datoriilor entitatii fata de entitatile afiliate, respectiv entitatile de care compania este legata prin interese de participare, precum si a altor imprumuturi si datorii asimilate (depozitele, garantii primite si alte datorii asimilate).
Contul 160 „Împrumuturi si datorii asimilate” este un cont de pasiv.
În creditul contului 160 „Împrumuturi si datorii asimilate” se inregistreaza:
– suma imprumuturilor de primit/primite si a datoriilor asimilate, a creditelor pe termen lung primite, sume incasate de la entitatile afiliate, respectiv entitatile de care compania este legata prin interese de participare (461, 512);
– valoarea imobilizarilor corporale primite in leasing financiar (210);
– valoarea concesiunilor primite (200);
– sumele reprezentand garantiile de buna executie retinute, conform contractelor incheiate (400);
– diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a imprumuturilor si datoriilor asimilate, precum si a creditelor in valuta (665);
– diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
În debitul contului 160 „Împrumuturi si datorii asimilate” se inregistreaza:
– suma imprumuturilor si datoriilor asimilate rambursate, precum si a creditelor pe termen lung rambursate (512);
– obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de locator, in cazul leasingului financiar (400);
– valoarea imobilizarilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (210);
– garantiile de buna executie restituite tertilor (512);
– valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (500);
– imprumuturile din emisiuni de obligatiuni convertite in actiuni (456);
– diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, precum si din rambursarea imprumuturilor si datoriilor asimilate in valuta (765);
– diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta imprumuturile, datoriile asimilate, si creditele, pe termen lung nerambursate.
Contul 168 „Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor fata de entitatile afiliate, respectiv entitatile de care compania este legata prin interese de participare, precum si a celor aferente altor imprumuturi si datorii asimilate.
Contul 168 „Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” este un cont de pasiv.
În creditul contului 168 „Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” se inregistreaza:
– valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (666);
– diferentele nefavorabile de curs valutar aferente dobanzilor datorate in valuta, rezultate in urma evaluarii acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).
În debitul contului 168 „Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” se inregistreaza:
– suma dobanzilor platite aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (512);
– diferentele favorabile de curs valutar aferente dobanzilor datorate in valuta, rezultate in urma evaluarii acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, precum si la rambursarea acestora (765).
Soldul contului reprezinta dobanzile datorate si neplatite.
CLASA 2 „CONTURI DE IMOBILIZARI”
Din clasa 2 „Conturi de imobilizari” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 20 „Imobilizari necorporale”, 21 „Imobilizari corporale”, 22 „Imobilizari corporale in curs de aprovizionare”, 23 „Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari”, 26 „Imobilizari financiare”, 28 „Amortizari privind imobilizarile” si 29 „Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor”.
GRUPA 20 „IMOBILIZARI NECORPORALE”
Din grupa 20 „Imobilizari necorporale” face parte:
Contul 200 „Imobilizari necorporale”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor necorporale (cheltuieli de constituire, respectiv cheltuieli ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati, cheltuieli de dezvoltare, concesiuni recunoscute ca imobilizari necorporale, brevete, licente, marci comerciale, precum si alte drepturi si active similare aportate, achizitionate sau dobandite pe alte cai, fondul comercial pozitiv, programele informatice create de entitate sau achizitionate de la terti, precum si alte imobilizari necorporale).
Contul 200 ” Imobilizari necorporale ” este un cont de activ.
În debitul contului 200 „Imobilizari necorporale” se inregistreaza:
– cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (400, 462, 512, 531).
– lucrarile si proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achizitionate de la terti (230, 721, 400);
– valoarea imobilizarilor necorporale primite ca subventii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum si cele constatate plus la inventar (475);
– brevetele, licentele, marcile comerciale si alte valori similare achizitionate sau reprezentand aport in natura (400, 456);
– valoarea concesiunilor primite (160);
– valoarea programelor informatice si a altor imobilizari necorporale achizitionate (400);
– valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu (230, 721);
– valoarea programelor informatice reprezentand aport la capitalul social (456).
În creditul contului 200 „Imobilizari necorporale” se inregistreaza:
– amortizarea imobilizarilor necorporale scoase din evidenta (280);
– valoarea imobilizarilor necorporale depuse ca aport la capitalul altor entitati, in schimbul dobandirii de participatii in capitalul acestora (260);
– valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale scoase din evidenta (650);
– valoarea imobilizari necorporale aportate si retrase (456).
Soldul contului reprezinta valoarea activelor de natura imobilizarilor necorporale existente.
GRUPA 21 „IMOBILIZARI CORPORALE”
Din grupa 21 „Imobilizari corporale” face parte:
Contul 210 „Imobilizari corporale”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor si a amenajarilor de terenuri, constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie si munca si a plantatiilor, precum si a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale.
Contul 210 „Imobilizari corporale” este un cont de activ.
În debitul contului 210 „Imobilizari corporale” se inregistreaza:
– valoarea terenurilor, constructiilor, a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie si munca, a plantatiilor, precum si a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor imobilizari corporale achizitionate si a celor reprezentand aport la capital (400, 446, 220, 456);
– valoarea terenurilor, constructiilor, a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, a plantatiilor, precum si a mobilierului, aparaturii birotice, a echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor imobilizari corporale primite prin subventii pentru investitii sau cu titlu gratuit (475);
– plusurile de inventar constatate la instalatii tehnice, mijloace de transport, animale de reproductie si munca, plantatii, precum si la mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si la alte imobilizari corporale (475);
– valoarea constructiilor, a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, mobilierului si altor imobilizari corporale primite in regim de leasing financiar (160);
– valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu (230, 722);
– valoarea constructiilor, instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie si munca si a plantatiilor, precum si a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale, realizate din productie proprie (230);
– valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile, instalatiile tehnice, mijloacele de transport si alte imobilizari corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (281).
În creditul contului 210 „Imobilizari corporale” ” se inregistreaza:
– valoarea terenurilor, respectiv a amenajarilor de terenuri cedate, amortizate (281, 650);
– valoarea neamortizata a constructiilor, a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor imobilizari corporale scoase din evidenta (650);
– amortizarea constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor imobilizari corporale scoase din evidenta (281);
– valoarea imobilizarilor corporale aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (160);
– valoarea terenurilor, cladirilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor imobilizari corporale care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altor entitati, in schimbul dobandirii de participatii in capitalul acestora (260);
– valoarea terenurilor si constructiilor aportate, retrase (456);
– valoarea investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile, instalatiile tehnice si mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281);
– valoarea terenurilor expropriate (671);
– valoarea constructiilor, a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor imobilizari corporale distruse de calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea terenurilor, constructiilor, a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor imobilizari corporale existente.
GRUPA 22 „IMOBILIZARI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE”
Din grupa 22 „Imobilizari corporale in curs de aprovizionare” face parte:
Contul 220 „Imobilizari corporale in curs de aprovizionare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt in curs de aprovizionare.
Contul 220 „Imobilizari corporale in curs de aprovizionare” este un cont de activ.
În debitul contului 220 „Imobilizari corporale in curs de aprovizionare” se inregistreaza:
– valoarea imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare (400).
În creditul contului 220 „Imobilizari corporale in curs de aprovizionare” se inregistreaza:
– valoarea imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-a incheiat procesul de aprovizionare (210).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale cumparate, pentru care sau transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt in curs de aprovizionare.
GRUPA 23 „IMOBILIZARI ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI”
Din grupa 23 „Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari” face parte:
Contul 230 „Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale si necorporale in curs de executie si a avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari.
Contul 230 „Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari” este un cont de activ.
În debitul contului 230 „Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari” se inregistreaza:
– valoarea imobilizarilor corporale si necorporale in curs de executie facturate de furnizori (400);
– valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale si necorporale (400);
– valoarea imobilizarilor corporale si necorporale in curs de executie efectuate in regie proprie, neterminate (721, 722);
– valoarea imobilizarilor corporale si necorporale in curs de executie primite ca aport la capitalul social (456).
– diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a avansurilor acordate in valuta (765);
– diferentele favorabile aferente creantelor din avansuri exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
În creditul contului 230 „Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari” se inregistreaza:
– valoarea imobilizarilor corporale si necorporale in curs de executie, receptionate, date in folosinta sau puse in functiune (200, 210);
– valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale si necorporale, decontate (400);
– valoarea imobilizarilor corporale si necorporale in curs de executie scoase din evidenta (650);
– diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a avansurilor acordate in valuta sau cu ocazia decontarii acestora (665);
– diferentele nefavorabile aferente creantelor din avansuri exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau inregistrate cu ocazia decontarii lor (668).
– valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie distruse de calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale si necorporale in curs de executie, precum si a avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale si necorporale, nedecontate.
GRUPA 26 „IMOBILIZARI FINANCIARE”
Din grupa 26 „Imobilizari financiare” face parte:
Contul 260 „Imobilizari financiare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor financiare.
Contul 260 „Imobilizari financiare” este un cont de activ.
În debitul contului 260 „Imobilizari financiare” se inregistreaza:
– valoarea imobilizarilor financiare dobandite prin achizitie (512, 531, 269);
– valoarea imobilizarilor financiare dobandite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al altor entitati (200, 210, 371);
– diferenta dintre valoarea imobilizarilor financiare dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul altor entitati (106);
– diferenta dintre valoarea imobilizarilor financiare dobandite si valoarea marfurilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul altor entitati (750);
– valoarea imobilizarilor financiare primite ca urmare a majorarii capitalului social al altor entitati la care se detin participatii, prin incorporarea rezervelor (106);
– valoarea imobilizarilor financiare primite ca urmare a majorarii capitalului social al altor entitati la care se detin participatii, prin incorporarea beneficiilor (768);
– sume platite reprezentand valoarea imprumuturilor acordate altor entitati (512);
– dobanzile aferente creantelor imobilizate (768, 766);
– valoarea garantiilor depuse la terti (410);
– sume platite sau de platit, reprezentand valoarea obligatiunilor achizitionate cu ocazia emisiunilor de obligatiuni efectuate de terti, care urmeaza a fi detinute pe o perioada mai mare de un an (512, 462);
– diferentele favorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate in valuta si depozitelor constituite in valuta, rezultate din evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
În creditul contului 260 „Imobilizari financiare” se inregistreaza:
– cheltuielile privind valoarea imobilizarilor financiare detinute la entitatile la care se detin participatii, cedate (668);
– valoarea imprumuturilor restituite de terti (512);
– dobanzile incasate, aferente creantelor imobilizate (512);
– valoarea garantiilor restituite de terti (512);
– creanta reprezentand ratele aferente leasingului financiar (410);
– valoarea pierderilor din creante imobilizate (668);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate in valuta, rezultate in urma evaluarii acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau in urma incasarii creantelor (665);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente depozitelor constituite in valuta, rezultate in urma evaluarii acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia lichidarii lor (665);
– diferentele nefavorabile aferente creantelor imobilizate exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor financiare existente.
Contul 269 „Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat cu ocazia achizitionarii imobilizarilor financiare.
Contul 269 „Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare” este un cont de pasiv.
În creditul contului 269 „Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare” se inregistreaza:
– sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizari financiare (260);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a datoriilor in valuta reprezentand varsaminte de efectuat pentru imobilizarile financiare (665).
În debitul contului 269 „Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare” se inregistreaza:
– sumele platite pentru imobilizari financiare (512, 531);
– diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii datoriilor in valuta, reprezentand varsaminte de efectuat pentru imobilizarile financiare, la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau in urma achitarii acestora (765).
Soldul contului reprezinta sumele datorate pentru imobilizarile financiare.
GRUPA 28 „AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE”
Din grupa 28 „Amortizari privind imobilizarile” fac parte:
Contul 280 „Amortizari privind imobilizarile necorporale”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor necorporale.
Contul 280 „Amortizari privind imobilizarile necorporale” este un cont de pasiv.
În creditul contului 280 „Amortizari privind imobilizarile necorporale” se inregistreaza:
– valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale (681).
În debitul contului 280 „Amortizari privind imobilizarile necorporale” se inregistreaza:
– amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale scoase din evidenta (200).
Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor necorporale.
Contul 281 „Amortizari privind imobilizarile corporale”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale.
Contul 281 „Amortizari privind imobilizarile corporale” este un cont de pasiv.
În creditul contului 281 „Amortizari privind imobilizarile corporale” se inregistreaza:
– cheltuielile aferente amortizarii imobilizarilor corporale (681);
– valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (210);
În debitul contului 281 „Amortizari privind imobilizarile corporale” se inregistreaza:
– valoarea amortizarii imobilizarilor corporale scoase din evidenta (210);
– valoarea investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (210);
Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale.
GRUPA 29 „AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR”
Din grupa 29 „Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor” fac parte:
Contul 290 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale.
Contul 290 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale” este un cont de pasiv.
În creditul contului 290 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale” se inregistreaza:
– sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (681).
În debitul contului 290 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale” se inregistreaza:
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (781).
Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor aferente imobilizarilor necorporale.
Contul 291 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale.
Contul 291 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale” este un cont de pasiv.
În creditul contului 291 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale” se inregistreaza:
– sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (681).
În debitul contului 291 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale” se inregistreaza:
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (781).
Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor aferente imobilizarilor corporale.
Contul 293 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale si corporale in curs de executie.
Contul 293 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie” este un cont de pasiv.
În creditul contului 293 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie” se inregistreaza:
– sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie (681).
În debitul contului 293 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie” se inregistreaza:
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie (781).
Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor aferente imobilizarilor in curs de executie.
Contul 296 „Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare.
Contul 296 „Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare” este un cont de pasiv.
În creditul contului 296 „Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare” se inregistreaza:
– sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor privind pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (686).
În debitul contului 296 „Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare” se inregistreaza:
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor privind pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (786).
Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor aferente imobilizarilor financiare.
CLASA 3 „CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE”
Din clasa 3 „Conturi de stocuri si productie in curs de executie” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 30 „Stocuri de materii prime si materiale”, 32 „Stocuri in curs de aprovizionare”, 33 „Productie in curs de executie”, 34 „Produse”, 35 „Stocuri aflate la terti”, 36 „Animale”, 37 „Marfuri”, 38 „Ambalaje” si 39 „Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie”.
GRUPA 30 „STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE”
Din grupa 30 „Stocuri de materii si materiale” fac parte:
Contul 300 „Stocuri de materii prime si materiale”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime si materiale.
Contul 300 „Stocuri de materii prime si materiale” este un cont de activ.
În situatia aplicarii inventarului permanent:
În debitul contului 300 „Stocuri de materii prime si materiale ” se inregistreaza:
– valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate de la terti (400, 320, 446, 542);
– valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de la terti (350, 400);
– valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la unitate sau subunitati (480);
– valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar reprezentand aport in natura al actionarilor/asociatilor (456);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor retinute si consumate ca materie prima, materiale consumabile sau materiale de natura obiectelor de inventar in aceeasi unitate, inclusiv a diferentelor de pret nefavorabile aferente (340, 348);
– valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit si a celor rezultate din dezmembrari (600, 750);
– diferentele de pret in minus sau favorabile, aferente materiilor prime , materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate (308).
În creditul contului 300 „Stocuri de materii prime si materiale” se inregistreaza:
– valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, precum si a celor constatate lipsa la inventar sau distruse (600);
– valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar vandute ca atare (371);
– valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile sau materialelor de natura obiectelor de inventar livrate unitatii sau subunitatilor (480);
– valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile sau materialelor de natura obiectelor de inventar trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (350);
– valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile sau materialelor de natura obiectelor de inventar, iesite prin donatie (650);
– valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile sau materialelor de natura obiectelor de inventar, distruse prin calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea materiilor prime, materialelor consumabile sau materialelor de natura obiectelor de inventar existente in stoc.
Contul 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in plus sau nefavorabile, respectiv in minus sau favorabile) intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar.
Contul 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale” este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar.
În debitul contului 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale” se inregistreaza:
– diferentele de pret in plus sau nefavorabile (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard) aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune (400, 542);
– diferentele de pret in minus sau favorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (600).
În creditul contului 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale” se inregistreaza:
– diferentele de pret in minus sau favorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate (300, 542);
– diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (600).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar existente in stoc.
În situatia aplicarii inventarului intermitent:
Stocurile de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar existente la inceputul exercitiului financiar, precum si intrarile in cursul perioadei se inregistreaza direct in debitul contului 600 „Cheltuieli cu materii prime si materiale „.
Contul 300 „Stocuri de materii prime si materiale” se debiteaza numai la sfarsitul perioadei cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, existente in stoc, stabilita pe baza inventarului, prin creditul contului 600 „Cheltuieli cu materii prime si materiale”, iar la inceputul perioadei imediat urmatoare, pentru respectarea permanentei metodelor, se reiau pe cheltuieli la aceeasi valoare.
GRUPA 32 „STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE”
Din grupa 32 „Stocuri in curs de aprovizionare” face parte:
Contul 320 „Stocuri in curs de aprovizionare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt in curs de aprovizionare.
Contul 320 „Stocuri in curs de aprovizionare”este un cont de activ.
În debitul contului 320 „Stocuri in curs de aprovizionare” se inregistreaza:
– valoarea stocurilor cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare (400).
În creditul contului 320 „Stocuri in curs de aprovizionare” se inregistreaza:
– valoarea stocurilor cumparate, pentru care s-a incheiat procesul de aprovizionare (300, 361, 371, 381).
Soldul contului 320 „Stocuri in curs de aprovizionare” reprezinta valoarea stocurilor cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt in curs de aprovizionare.
GRUPA 33 „PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE”
Din grupa 33 „Productie in curs de executie” face parte:
Contul 330 „Productie in curs de executie”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse in curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute de procesul tehnologic, respectiv productia neterminata) existente la sfarsitul perioadei, precum si serviciile in curs de executie.
Contul 330 „Productie in curs de executie” este un cont de activ.
În debitul contului 330 „Productie in curs de executie” se inregistreaza:
– valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar (710);
– valoarea la cost de productie a serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei (710).
În creditul contului 330 „Productie in curs de executie” se inregistreaza:
– scaderea din gestiune a valorii produselor in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (710);
– scaderea din gestiune a valorii serviciilor in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (710).
Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor si serviciilor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei.
GRUPA 34 „PRODUSE”
Din grupa 34 „Produse” fac parte:
Contul 340 „Produse”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse.
Contul 340 „Produse” este un cont de activ.
În debitul contului 340 „Produse” se inregistreaza:
– valoarea la pret de inregistrare a stocurilor de produse (semifabricate, produse finite si produse reziduale) intrate in gestiune din productie proprie si plusurile constatate la inventariere (710);
– valoarea la pret de inregistrare a stocurilor de produse aduse de la terti (350, 400);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor primite de la unitate sau subunitati (480).
În creditul contului 340 „Produse” se inregistreaza:
– valoarea la pret de inregistrare a produselor vandute si lipsurile constatate la inventariere (710);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor consumate in aceeasi unitate (300, 381);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor transferate in magazinele de vanzare proprii (371);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor trimise la terti (350);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor ca plata in natura, potrivit legii (420);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor livrate unitatii sau subunitatilor (480);
– valoarea donatiilor stocurilor de produse (650);
– valoarea pierderilor din calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor existente in stoc la sfarsitul perioadei.
Contul 348 „Diferente de pret la produse”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor intre pretul standard (prestabilit) si costul de productie al produselor.
Contul 348 „Diferente de pret la produse” este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a produselor.
În debitul contului 348 „Diferente de pret la produse” se inregistreaza:
– diferentele de pret in plus sau nefavorabile (costul de productie este mai mare decat pretul standard) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie (710);
– diferentele de pret in minus sau favorabile repartizate asupra produselor iesite din gestiune (710).
În creditul contului 348 „Diferente de pret la produse” se inregistreaza:
– diferentele de pret in minus sau favorabile (costul de productie este mai mic decat pretul standard) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie (710);
– diferentele de pret in plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor iesite din gestiune (710).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente produselor existente in stoc.
GRUPA 35 „STOCURI AFLATE LA TERTI”
Din grupa 35 „Stocuri aflate la terti” face parte:
Contul 350 „Stocuri aflate la terti”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse, animale, marfuri si ambalaje trimise la terti, pentru prelucrare sau in custodie.
Contul 350 „Stocuri aflate la terti” este un cont de activ.
În debitul contului 350 „Stocuri aflate la terti” se inregistreaza:
– valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, produselor, animalelor, marfurilor si ambalajelor aflate la terti (300, 340, 361, 371, 381).
În creditul contului 350 „Stocuri aflate la terti” se inregistreaza:
– valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, produselor, animalelor, marfurilor si ambalajelor intrate in gestiune, aduse de la terti (300, 340, 361, 371, 381);
– scaderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, produselor, animalelor si pasarilor, marfurilor si ambalajelor aflate la terti, constatate lipsa la inventar (600, 606, 607);
– scaderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, produselor, animalelor si pasarilor, marfurilor si ambalajelor aflate la terti, distruse de calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea stocurilor de natura materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, produselor, animalelor, marfurilor si ambalajelor aflate la terti.
GRUPA 36 „ANIMALE”
Din grupa 36 „Animale” fac parte:
Contul 361 „Animale si pasari”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectivelor de animale si pasari de natura stocurilor, respectiv animalele nascute si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, manji etc.), in vederea cresterii si folosirii lor pentru munca si reproductie, animalele si pasarile la ingrasat pentru valorificare; coloniile de albine, precum si animalele pentru productie (lana, lapte si blana).
Contul 361 „Animale si pasari” este un cont de activ.
În debitul contului 361 „Animale si pasari” se inregistreaza:
– valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate (368, 400, 320, 542);
– valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de la unitate sau subunitati (480);
– valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aduse de la terti, precum si a celor aportate in natura (350, 400, 456);
– valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie, sporuri de greutate si plusurile de inventar (710);
– valoarea animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit (750).
În creditul contului 361 „Animale si pasari” se inregistreaza:
– valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vandute – din productie proprie sau achizitionate – constatate minus de inventar si cele trimise la terti (710, 606, 350);
– valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor livrate unitatii sau subunitatilor (480);
– valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vandute ca atare (371);
– valoarea pierderilor din calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor existente in stoc la sfarsitul perioadei.
Contul 368 „Diferente de pret la animale si pasari”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor, in plus sau nefavorabile, respectiv in minus sau favorabile, intre pretul standard (prestabilit) si costul de achizitie, respectiv costul de productie.
Contul 368 „Diferente de pret la animale si pasari” este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a animalelor si pasarilor.
În debitul contului 368 „Diferente de pret la animale si pasari” se inregistreaza:
– diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente animalelor si pasarilor achizitionate (400, 542);
– diferentele de pret in plus sau nefavorabile (pretul de inregistrare este mai mare decat pretul standard) aferente animalelor si pasarilor intrate in gestiune din productie proprie (710);
– diferentele de pret in minus sau favorabile aferente animalelor si pasarilor incluse pe cheltuieli (606);
– diferentele de pret in minus sau favorabile repartizate asupra animalelor si pasarilor iesite din gestiune (710).
În creditul contului 368 „Diferente de pret la animale si pasari” se inregistreaza:
– diferentele de pret in minus sau favorabile aferente animalelor si pasarilor achizitionate (361, 542);
– diferentele de pret in minus sau favorabile (pretul de inregistrare este mai mic decat pretul standard) aferente animalelor si pasarilor intrate in gestiune din productie proprie (710);
– diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente animalelor si pasarilor incluse pe cheltuieli (606);
– diferentele de pret in plus sau nefavorabile repartizate asupra animalelor si pasarilor iesite din gestiune, din productie proprie (710).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente animalelor si pasarilor existente in stoc.
GRUPA 37 „MARFURI”
Din grupa 37 „Marfuri” fac parte:
Contul 371 „Marfuri”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri.
Contul 371 „Marfuri” este un cont de activ.
În debitul contului 371 „Marfuri” se inregistreaza:
– valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate (400, 446, 320, 542);
– valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de la unitate sau subunitati (480);
– valoarea la pret de inregistrare a marfurilor reprezentand aportul in natura al actionarilor/asociatilor (456);
– valoarea marfurilor aduse de la terti (350, 400);
– valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor si pasarilor si ambalajelor, vandute ca atare (300, 361, 381);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor transferate magazinelor proprii (340);
– valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit (607, 750);
– valoarea adaosului comercial si taxa pe valoarea adaugata neexigibila, in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul (378, 4428);
În creditul contului 371 „Marfuri” se inregistreaza:
– valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vanzare si lipsurile de inventar (607);
– valoarea adaosului comercial si a taxei pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor iesite din gestiune (378, 4428);
– valoarea la pret de inregistrare a marfurilor livrate unitatii sau subunitatilor (480);
– valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise la terti (350);
– valoarea donatiilor si pierderilor din calamitati (650, 671);
– valoarea marfurilor care fac obiectul participarii in natura, potrivit legii, la capitalul social al altor entitati, in schimbul dobandirii de participatii in capitalul acestora (260).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente in stoc la sfarsitul perioadei.
Contul 378 „Diferente de pret la marfuri”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta adaosului comercial (marja comerciantului) aferent marfurilor din unitatile comerciale.
Contul 378 „Diferente de pret la marfuri” este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a marfurilor.
În creditul contului 378 „Diferente de pret la marfuri” se inregistreaza:
– valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiune (371).
În debitul contului 378 „Diferente de pret la marfuri” se inregistreaza:
– valoarea adaosului comercial aferent marfurilor iesite din gestiune (371).
Soldul contului reprezinta valoarea adaosului comercial aferent marfurilor existente in stoc la sfarsitul perioadei.
GRUPA 38 „AMBALAJE”
Din grupa 38 „Ambalaje” fac parte:
Contul 381 „Ambalaje”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje.
Contul 381 „Ambalaje” este un cont de activ.
În debitul contului 381 „Ambalaje” se inregistreaza:
– valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate (400, 446, 320, 542);
– valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la unitate sau subunitati (480);
– valoarea ambalajelor reprezentand aportul in natura al actionarilor/asociatilor (456);
– valoarea ambalajelor aduse de la terti (350, 400);
– valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus de inventar si a celor primite cu titlu gratuit (600, 750);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, retinute in stoc (409);
– valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor realizate din productie proprie si retinute ca ambalaje (340);
– diferente de pret in minus sau favorabile aferente ambalajelor achizitionate (388).
În creditul contului 381 „Ambalaje” se inregistreaza:
– valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute ca atare (371);
– valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor consumate si lipsurile constatate la inventar (600);
– valoarea ambalajelor trimise la terti (350);
– valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor livrate unitatii sau subunitatilor (480);
– valoarea donatiilor si a pierderilor din calamitati (650, 671).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.
Contul 388 „Diferente de pret la ambalaje”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor in minus sau favorabile, respectiv in plus sau nefavorabile intre pretul standard si costul de achizitie, aferente ambalajelor.
Contul 388 „Diferente de pret la ambalaje” este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a ambalajelor.
În debitul contului 388 „Diferente de pret la ambalaje” se inregistreaza:
– diferentele de pret in plus sau nefavorabile (costul de achizitie mai mare decat pretul standard) aferente ambalajelor intrate in gestiune (400, 542);
– diferentele de pret in minus sau favorabile aferente ambalajelor incluse pe cheltuieli (600).
În creditul contului 388 „Diferente de pret la ambalaje” se inregistreaza:
– diferentele de pret in minus sau favorabile aferente ambalajelor achizitionate (381, 542);
– diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente ambalajelor iesite din gestiune (600).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente ambalajelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.
GRUPA 39 „AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE”
Din grupa 39 „Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie” face parte:
Contul 390 „Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar, a ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, productiei in curs de executie, produselor, animalelor, marfurilor si ambalajelor existente in entitate sau aflate la terti, precum si a suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate.
Contul 390 „Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie” este cont de pasiv.
În creditul contului 390 „Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie” se inregistreaza:
– valoarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor existente in entitate sau aflate la terti, precum si a productiei in curs, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustari (681).
În debitul contului 390 „Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie” se inregistreaza:
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor existente in entitate sau aflate la terti, precum si productiei in curs (781).
Soldul conturilor reprezinta valoarea ajustarilor constituite, la sfarsitul perioadei.
CLASA 4 „CONTURI DE TERTI”
Din clasa 4 „Conturi de terti” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 40 „Furnizori si conturi asimilate”, 41 „Clienti si conturi asimilate”, 42 „Personal si conturi asimilate”, 43 „Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate”, 44 „Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate”, 45 „Grup si actionari/asociati”, 46 „Debitori si creditori diversi”, 47 „Conturi de subventii, regularizare si asimilate”, 48 „Decontari in cadrul unitatii”, 49 „Ajustari pentru deprecierea creantelor”.
GRUPA 40 „FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE”
Din grupa 40 „Furnizori si conturi asimilate” fac parte:
Contul 400 ” Furnizori si conturi asimilate ”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a decontarilor in relatiile cu furnizorii, pentru aprovizionarile de bunuri sau serviciile prestate, obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale, decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care nu s-au primit facturi.
Contul 400 ” Furnizori si conturi asimilate ” este un cont de pasiv.
În creditul contului 400 ” Furnizori si conturi asimilate ” se inregistreaza:
– valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor si pasarilor, marfurilor si ambalajelor, achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi (300, 340, 361, 371, 381, 320), precum si diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente, in cazul in care evidenta acestora se tine la preturi standard (308, 368, 388);
– valoarea imobilizarilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terti pentru realizarea acestor imobilizari (200, 210, 220, 230);
– obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de locator, in cazul leasingului financiar, si a dobanzii aferente (160, 666);
– valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari (230);
– valoarea materialelor achizitionate, nestocate si consumul de energie si apa (600, 605);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori (409);
– valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, marfurilor, ambalajelor etc. achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (600, 607);
– valoarea serviciilor prestate de terti (610, 620, 471);
– valoarea facturilor primite, in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite (400);
– valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de catre furnizori, precum si a altor datorii catre acestia pentru care nu s-au primit facturi (300, 361, 371, 381, 4428, 600, 605, 610, 620, 650);
– taxa pe valoarea adaugata aferenta furnizorilor (4426);
– valoarea timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si calatorie si a altor valori achizitionate (532);
– valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate tertilor (650);
– valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera achizitionate, aferente perioadei (650);
– diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului in valuta, la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
– diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668);
– valoarea avansurilor facturate (409).
În debitul contului 400 ” Furnizori si conturi asimilate ” se inregistreaza:
– platile efectuate catre furnizori (512, 531, 542);
– valoarea garantiilor depuse la terti (160);
– valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizarii platilor cu acestia (409);
– sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul retinut (512, 531, 444);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite unitatilor prestatoare, ca plata in natura potrivit prevederilor contractuale (340);
– datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750);
– valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii (609);
– valoarea sconturilor obtinute de la furnizori (768);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, predate furnizorului (409);
– diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor.
Contul 409 „Furnizori – debitori”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii.
Contul 409 „Furnizori – debitori” este un cont de activ.
În debitul contului 409 „Furnizori – debitori” se inregistreaza:
– valoarea avansurilor facturate (400);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori (400);
– diferentele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor in valuta acordate furnizorilor, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
În creditul contului 409 „Furnizori – debitori” se inregistreaza:
– valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizarii platilor cu acestia (400);
– decontarea avansurilor incasate de la clienti (419);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, inapoiate furnizorilor, precum si valoarea ambalajelor degradate (400, 600);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, retinute in stoc (381);
– diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta acordate furnizorilor, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
– diferentele nefavorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
Soldul contului reprezinta avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.
GRUPA 41 „CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE”
Din grupa 41 „Clienti si conturi asimilate” fac parte:
Contul 410 „Clienti si conturi asimilate”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor si decontarilor in relatiile cu clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vandute, servicii prestate, inclusiv a clientilor incerti, rau-platnici, dubiosi sau aflati in litigiu, livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru care nu sau intocmit facturi.
Contul 410 „Clienti si conturi asimilate” este un cont de activ.
În debitul contului 410 „Clienti si conturi asimilate” se inregistreaza:
– valoarea la pret de vanzare a marfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate si serviciilor prestate, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta (700 la 708, 4427);
– valoarea livrarilor de bunuri sau a serviciilor prestate catre clienti, pentru care nu sau intocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta, precum si a altor creante fata de acestia (700 la 708, 4428, 750);
– creanta reprezentand ratele aferente leasingului financiar (260);
– dobanda cuvenita locatorului pentru ratele de leasing financiar (766);
– venituri inregistrate in avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare (472);
– valoarea avansurilor facturate clientilor (419, 4427);
– valoarea creantelor reactivate (750);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (419);
– valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate de terti (750);
– diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta, la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
În creditul contului 410 „Clienti si conturi asimilate” se inregistreaza:
– sumele incasate de la clienti (512, 531);
– valoarea garantiilor retinute de terti (260);
– valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate (511);
– valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (709);
– valoarea sconturilor acordate clientilor (668);
– sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu (650);
– creante prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (650);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti (419);
– diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in valuta, inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
– diferentele nefavorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
Soldul contului reprezinta sumele datorate de clienti.
Contul 419 „Clienti – creditori”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta clientilor – creditori, reprezentand avansurile incasate de la clienti.
Contul 419 „Clienti – creditori” este un cont de pasiv.
În creditul contului 419 „Clienti – creditori” se inregistreaza:
– sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii (410);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (410);
– diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta primite de la clienti, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
– diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
În debitul contului 419 „Clienti – creditori” se inregistreaza:
– decontarea avansurilor incasate de la clienti (410);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti (410);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite de clienti (708);
– diferentele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor decontate, precum si cele aferente datoriilor in valuta catre clienti, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile, aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate cu ocazia decontarii sau la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate clientilor – creditori.
GRUPA 42 „PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE”
Din grupa 42 „Personal si conturi asimilate” fac parte:
Contul 420 „Personal si conturi asimilate”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani sau in natura, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii, ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de munca, a celor pentru ingrijirea copilului, a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate, primelor acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale, reprezentand participarea acestora la profit si a drepturilor de personal neridicate in termenul legal.
Contul 420 „Personal si conturi asimilate ” este un cont de pasiv.
În creditul contului 420 „Personal si conturi asimilate ” se inregistreaza:
– salariile si alte drepturi cuvenite personalului (641);
– ajutoarele materiale suportate potrivit legii, precum si alte ajutoare acordate (431, 645);
– valoarea primelor reprezentand participarea personalului la profit, acordate potrivit legii (641);
În debitul contului 420 „Personal si conturi asimilate” se inregistreaza:
– retineri din salarii reprezentand avansuri acordate personalului, sume opozabile salariatilor datorate tertilor, contributia pentru asigurari sociale, contributia pentru ajutorul de somaj, garantii, impozitul pe salarii, precum si alte retineri datorate (425, 427, 431, 437, 428, 444);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor ca plata in natura, potrivit legii (340);
– salariile nete achitate personalului (512, 531);
– ajutoare materiale achitate (512, 531);
– retineri reprezentand avansuri, sume datorate unitatii si tertilor, precum si alte retineri datorate (425, 427, 428, 431, 437, 444);
– drepturile de personal neridicate, prescrise potrivit legii (750).
Soldul creditor al contului reprezinta drepturile salariale datorate, ajutoarele materiale datorate, primele acordate din profit, datorate, drepturi de personal neridicate, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.
Contul 425 „Avansuri acordate personalului”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate personalului.
Contul 425 „Avansuri acordate personalului” este un cont de activ.
În debitul contului 425 „Avansuri acordate personalului” se inregistreaza:
– avansurile achitate personalului (512, 531).
În creditul contului 425 „Avansuri acordate personalului” se inregistreaza:
– sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, reprezentand avansuri acordate (420).
Soldul contului reprezinta avansurile acordate.
Contul 427 „Retineri din salarii datorate tertilor”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta retinerilor si popririlor din salarii, datorate tertilor.
Contul 427 „Retineri din salarii datorate tertilor” este un cont de pasiv.
În creditul contului 427 „Retineri din salarii datorate tertilor” se inregistreaza:
– sumele retinute personalului, datorate tertilor, reprezentand chirii, cumparari cu plata in rate si alte obligatii fata de terti (420).
În debitul contului 427 „Retineri din salarii datorate tertilor” se inregistreaza:
– sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri (512, 531).
Soldul contului reprezinta sumele retinute, datorate tertilor.
Contul 428 „Alte datorii si creante in legatura cu personalul”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si creante in legatura cu personalul.
Contul 428 „Alte datorii si creante in legatura cu personalul” este un cont bifunctional.
În creditul contului 428 „Alte datorii si creante in legatura cu personalul” se inregistreaza:
– sumele retinute personalului reprezentand garantii (420);
– sumele datorate personalului, pentru care nu s-au intocmit state de plata, determinate de activitatea exercitiului care urmeaza sa se inchida, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului financiar (641);
– sumele datorate personalului sub forma de ajutoare (438);
– sumele incasate sau retinute personalului pentru sumele datorate de acesta (531, 512, 420).
În debitul contului 428 „Alte datorii si creante in legatura cu personalul” se inregistreaza:
– sumele achitate personalului, evidentiate anterior ca datorie fata de acesta (531);
– sumele datorate de personal, reprezentand chirii, avansuri nejustificate, salarii, ajutoare de boala, sporuri si adaosuri necuvenite, imputatii si alte debite, precum si sumele achitate de unitate acestuia (708, 750, 4427, 438, 512, 531);
– sumele restituite gestionarilor reprezentand garantiile si dobanda aferenta (531);
– cota-parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal (750, 4427);
– valoarea biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori acordate personalului (532);
– sume reprezentand avansuri nejustificate sau nedecontate pana la data bilantului (542).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.
GRUPA 43 „ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE”
Din grupa 43 „Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate” fac parte:
Contul 431 „Asigurari sociale”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributia angajatorului si a personalului la asigurarile sociale si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate.
Contul 431 „Asigurari sociale” este un cont de pasiv.
În creditul contului 431 „Asigurari sociale” se inregistreaza:
– contributia angajatorului la asigurarile sociale (645);
– contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (645);
– sume reprezentand alte drepturi de asigurari sociale, potrivit legii (645);
– contributia personalului la asigurari sociale (420);
– contributia personalului pentru asigurari sociale de sanatate (420).
În debitul contului 431 „Asigurari sociale” se inregistreaza:
– sumele virate asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de sanatate (512);
– sumele datorate personalului, ce se suporta din asigurari sociale (420);
– sume reprezentand datorii privind asigurarile sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
Soldul contului reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale.
Contul 437 „Ajutor de somaj”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind ajutorul de somaj, datorat de angajator, precum si de personal, potrivit legii.
Contul 437 „Ajutor de somaj” este un cont de pasiv.
În creditul contului 437 „Ajutor de somaj” se inregistreaza:
– sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj (645);
– sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj (420).
În debitul contului 437 „Ajutor de somaj” se inregistreaza:
– sumele virate reprezentand contributia unitatii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj (512);
– sume reprezentand datorii privind ajutorul de somaj, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
Soldul contului reprezinta ajutorul de somaj datorat.
Contul 438 „Alte datorii si creante sociale”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta contributiei unitatii la schemele de pensii facultative si la primele de asigurare voluntara de sanatate, a datoriilor de achitat sau a creantelor de incasat in contul asigurarilor sociale, precum si a platii acestora.
Contul 438 „Alte datorii si creante sociale” este un cont bifunctional.
În creditul contului 438 „Alte datorii si creante sociale” se inregistreaza:
– contributia unitatii la schemele de pensii facultative (645);
– contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate (645);
– sumele reprezentand ajutoare achitate in plus personalului (428);
– sume restituite de la buget reprezentand varsaminte efectuate in plus in relatia cu bugetul asigurarilor sociale (512).
În debitul contului 438 „Alte datorii si creante sociale” se inregistreaza:
– sumele datorate personalului sub forma de ajutoare (428);
– sumele virate reprezentand contributia unitatii la schemele de pensii facultative (512);
– sumele virate reprezentand contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate (512);
– sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii (512);
– sume reprezentand alte datorii privind asigurarile sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
Soldul creditor al contului reprezinta contributia unitatii la schemele de pensii facultative si la primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si sumele datorate bugetului asigurarilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmeaza a se incasa de la bugetul asigurarilor sociale.
GRUPA 44 „BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE”
Din grupa 44 „Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate” fac parte:
Contul 441 „Impozitul pe profit/venit”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/venit.
Contul 441 „Impozitul pe profit/venit” este un cont de pasiv.
În creditul contului 441 „Impozitul pe profit/venit” se inregistreaza:
– sumele datorate de entitate catre bugetul statului/bugetele locale, reprezentand impozitul pe profit/impozitul pe venit (691, 698).
În debitul contului 441 „Impozitul pe profit/venit” se inregistreaza:
– sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentand impozitul pe profit/venit (512);
– sume reprezentand impozitul pe profit/venit, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele varsate in plus.
Contul 442 „Taxa pe valoarea adaugata”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile efectuate pe teritoriul Romaniei. Nu se evidentiaza in acest cont taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state si taxa pe valoarea adaugata datorata pe teritoriul unui alt stat pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, in conformitate cu prevederile legale.
Contul 442 „Taxa pe valoarea adaugata” este un cont bifunctional.
Pentru evidentierea distincta a taxei pe valoarea adaugata se utilizeaza urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
4423 „TVA de plata”
4424 „TVA de recuperat”
4426 „TVA deductibila”
4427 „TVA colectata”
4428 „TVA neexigibila”.
În contextul functiunii acestor conturi, prin perioada se intelege perioada fiscala reglementata de legislatia fiscala in domeniul TVA.
Contul 4423 „Taxa pe valoarea adaugata de plata”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de platit la bugetul statului.
Contul 4423 „Taxa pe valoarea adaugata de plata” este un cont de pasiv.
În creditul contului 4423 „Taxa pe valoarea adaugata de plata” se inregistreaza:
– diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adaugata colectata mai mare (4427) si taxa pe valoarea adaugata deductibila (4426).
În debitul contului 4423 „Taxa pe valoarea adaugata de plata” se inregistreaza:
– platile efectuate catre bugetul statului, reprezentand taxa pe valoarea adaugata (512);
– sumele compensate cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat din perioada fiscala precedenta (4424);
– sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata de plata, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de plata.
Contul 4424 „Taxa pe valoarea adaugata de recuperat”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.
Contul 4424 „Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” este un cont de activ.
În debitul contului 4424 „Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” se inregistreaza:
– diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adaugata deductibila mai mare (4426) si taxa pe valoarea adaugata colectata (4427).
În creditul contului 4424 „Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” se inregistreaza:
– taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului (512);
– taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata in perioadele urmatoare cu taxa pe valoarea adaugata de plata (4423) sau cu alte taxe si impozite, potrivit legii.
Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.
Contul 4426 „Taxa pe valoarea adaugata deductibila”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibila, potrivit legii.
Contul 4426 „Taxa pe valoarea adaugata deductibila” este un cont de activ.
În debitul contului 4426 „Taxa pe valoarea adaugata deductibila” se inregistreaza:
– sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata deductibila potrivit legii (400, 512 sau 4427 in cazul in care se aplica taxare inversa);
– sumele reprezentand ajustari ale taxei pe valoarea adaugata deductibile aferente bunurilor de capital, in favoarea persoanei impozabile, potrivit legii;
– sumele reprezentand ajustari ale taxei pe valoarea adaugata deductibile pentru achizitiile de bunuri si servicii, altele decat bunurile de capital, in favoarea persoanei impozabile, potrivit legii.
În creditul contului 4426 „Taxa pe valoarea adaugata deductibila” se inregistreaza:
– sumele compensate la sfarsitul perioadei din taxa pe valoarea adaugata colectata (4427);
– diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adaugata deductibila mai mare si taxa pe valoarea adaugata colectata (4424);
– taxa pe valoarea adaugata devenita nedeductibila prin aplicarea pro-rata (635);
– regularizarea taxei pe valoarea adaugata aferente avansurilor, sau a facturilor partiale emise, potrivit legii;
– ajustarea bazei impozabile la beneficiar si sumele ce rezulta din corectarea facturilor sau a altor documente care tin loc de factura, in cazurile prevazute de lege;
– ajustarea taxei pe valoarea adaugata deductibile pentru achizitiile de bunuri si servicii, altele decat bunurile de capital, in favoarea bugetului de stat, potrivit legii;
– ajustarea taxei pe valoarea adaugata deductibile aferente bunurilor de capital in favoarea bugetului de stat, potrivit legii.
La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.
Contul 4427 „Taxa pe valoarea adaugata colectata”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata colectata, potrivit legii.
Contul 4427 „Taxa pe valoarea adaugata colectata” este un cont de pasiv.
În creditul contului 4427 „Taxa pe valoarea adaugata colectata” se inregistreaza:
– taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii taxabile, avansurilor pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii taxabile (410, 428, 461, 531), precum si taxa aferenta operatiunilor pentru care se aplica taxare inversa, potrivit legii (4426);
– taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor care sunt asimilate livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii, taxabile potrivit legii (428, 461, 635);
– taxa pe valoarea adaugata neexigibila devenita exigibila (4428).
În debitul contului 4427 „Taxa pe valoarea adaugata colectata” se inregistreaza:
– regularizarea taxei aferente avansurilor sau a facturilor partiale emise;
– ajustarea bazei impozabile la furnizor si sumele ce rezulta din corectarea facturilor sau a altor documente care tin loc de factura, in cazurile prevazute de lege;
– taxa pe valoarea adaugata deductibila, compensata la sfarsitul perioadei, potrivit legii (4426);
– taxa pe valoarea adaugata de plata, datorata bugetului statului, stabilita potrivit legii (4423).
La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.
Contul 4428 „Taxa pe valoarea adaugata neexigibila”
În acest cont se evidentiaza, potrivit legii, taxa pe valoarea adaugata neexigibila.
Contul 4428 „Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” este un cont bifunctional.
Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata neexigibila.
Contul 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta impozitelor pe veniturile de natura salariilor si a altor drepturi similare, datorate bugetului statului.
Contul 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” este un cont de pasiv.
În creditul contului 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” se inregistreaza:
– sumele reprezentand impozitul pe venituri de natura salariilor, retinut din drepturile banesti cuvenite personalului, potrivit legii (420);
– sumele reprezentand impozitul datorat de catre colaboratorii unitatii pentru platile efectuate catre acestia (400).
În debitul contului 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” se inregistreaza:
– sumele virate la bugetul statului reprezentand impozitul pe veniturile de natura salariilor si a altor drepturi similare (512);
– sumele reprezentand impozitul pe venituri de natura salariilor, anulate potrivit legii (750).
Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului statului.
Contul 445 „Subventii”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind subventiile aferente activelor si a celor aferente veniturilor, distinct pe subventii guvernamentale, imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii si alte sume primite cu caracter de subventii.
Contul 445 „Subventii” este un cont de activ.
În debitul contului 445 „Subventii” se inregistreaza:
– subventiile pentru investitii, imprumuturile nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii si alte sume de primit, cu caracter de subventii pentru investitii (475);
– valoarea subventiilor pentru venituri, aferente perioadei (741);
– valoarea subventiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472);
– valoarea subventiilor de primit drept compensatii pentru pierderile inregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (771).
În creditul contului 445 „Subventii” se inregistreaza:
– valoarea subventiilor incasate (512).
Soldul contului reprezinta subventiile de primit.
Contul 446 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele si varsamintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe titeiul din productia interna si pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, alte impozite si taxe.
Contul 446 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” este un cont de pasiv.
În creditul contului 446 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” se inregistreaza:
– valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale (635);
– impozitul pe dividende datorat (457);
– valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import (210, 300, 371, 381).
În debitul contului 446 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” se inregistreaza:
– platile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (512);
– sume reprezentand alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.
Contul 447 „Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a varsamintelor efectuate catre alte organisme publice, potrivit legii.
Contul 447 „Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” este un cont de pasiv.
În creditul contului 447 „Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” se inregistreaza:
– datoriile si varsamintele de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice (635).
În debitul contului 447 „Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” se inregistreaza:
– platile efectuate catre organismele publice (512);
– sume reprezentand fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
Soldul contului reprezinta sumele datorate.
Contul 448 „Alte datorii si creante cu bugetul statului”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si creante cu bugetul statului.
Contul 448 „Alte datorii si creante cu bugetul statului” este un cont bifunctional.
În creditul contului 448 „Alte datorii si creante cu bugetul statului” se inregistreaza:
– valoarea despagubirilor, amenzilor, penalitatilor datorate bugetului (650);
– sume restituite de la buget, reprezentand varsaminte efectuate in plus din impozite, taxe si alte creante (512).
În debitul contului 448 „Alte datorii si creante cu bugetul statului” se inregistreaza:
– sumele virate la bugetul statului reprezentand alte datorii cu bugetul statului (512);
– sumele cuvenite entitatii, datorate de bugetul de stat, altele decat impozite si taxe (750);
– sume reprezentand alte datorii cu bugetul statului, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
Soldul creditor reprezinta sumele datorate de entitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.
GRUPA 45 „GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI”
Din grupa 45 „Grup si actionari/asociati” fac parte:
Contul 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor lasate temporar la dispozitia entitatii de catre actionari/asociati.
Contul 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor” este un cont de pasiv.
În creditul contului 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor” se inregistreaza:
– sumele lasate temporar la dispozitia entitatii de catre actionari/asociati (512, 531);
– dobanzile aferente sumelor depuse de actionari/asociati (666);
– sumele reprezentand dividende cuvenite actionarilor/asociatilor si lasate la dispozitia entitatii (457);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului in valuta, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).
În debitul contului 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor” se inregistreaza:
– sumele restituite actionarilor/asociatilor (512, 531);
– diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor fata de actionari/asociati (765);
– sume reprezentand datorii fata de actionari/asociati, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
Soldul contului reprezinta sumele datorate de entitate actionarilor/asociatilor.
Contul 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu actionarii/asociatii privind capitalul.
Contul 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” este un cont bifunctional.
În debitul contului 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” se inregistreaza:
– capitalul subscris de actionari/asociati, in natura si/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi actiuni/parti sociale, precum si capitalul preluat in urma operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);
– sumele achitate actionarilor/asociatilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, in conditiile legii (512, 531, 200, 210);
– diferentele favorabile de curs valutar aferente aportului in valuta (765).
În creditul contului 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” se inregistreaza:
– aportul in natura al actionarilor/asociatilor la capitalul entitatii (200 la 230, 300, 361, 371, 381);
– sumele depuse ca aport in numerar (512, 531);
– imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertite in actiuni (160);
– capitalul social retras de actionari/asociati, precum si capitalul social lichidat, potrivit legii (101);
– decontarea capitalurilor proprii catre actionari/asociati in cazul operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (106);
– diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia varsarii capitalului social subscris in valuta (665).
Soldul debitor al contului reprezinta aportul la capital subscris si nevarsat, iar cel creditor, datoriile entitatii fata de actionari/asociati.
Contul 457 „Dividende de plata”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dividendelor datorate actionarilor/asociatilor corespunzator aportului la capitalul social.
Contul 457 „Dividende de plata” este un cont de pasiv.
În creditul contului 457 „Dividende de plata” se inregistreaza:
– dividendele datorate actionarilor/asociatilor din profitul realizat in exercitiile precedente (117).
În debitul contului 457 „Dividende de plata” se inregistreaza:
– sumele achitate actionarilor/asociatilor, reprezentand dividende datorate acestora (512, 531);
– impozitul pe dividende (446);
– sumele lasate temporar la dispozitia entitatii, reprezentand dividende (455);
– sume reprezentand dividende datorate actionarilor/asociatilor, prescrise potrivit legii (750).
Soldul contului reprezinta dividendele datorate actionarilor/asociatilor.
Contul 458 „Decontari din operatii in participatie”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor din operatii in participatie, respectiv a decontarii cheltuielilor si veniturilor realizate din operatii in participatie, precum si a sumelor virate intre coparticipanti.
Contul 458 „Decontari din operatii in participatie” este un cont bifunctional.
În creditul contului 458 „Decontari din operatii in participatie” se inregistreaza:
– veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere (700 la 781);
– cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie, inclusiv amortizarea calculata de proprietarul imobilizarii (600 la 681);
– sumele primite de la coparticipanti (512, 531).
În debitul contului 458 „Decontari din operatii in participatie” se inregistreaza:
– veniturile primite prin transfer din operatii in participatie (700 la 781);
– cheltuielile transferate din operatii in participatie, inclusiv amortizarea calculata de proprietarul imobilizarii, ce se transmite coparticipantului care tine evidenta operatiilor in participatie conform contractelor (600 la 681);
– sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie (512, 531).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca rezultat favorabil (profit) din operatii in participatie, precum si sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie.
Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat de la coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie, precum si sumele ce urmeaza a fi incasate de coparticipanti din operatii in participatie ca rezultat favorabil (profit).
GRUPA 46 „DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI”
Din grupa 46 „Debitori si creditori diversi” fac parte:
Contul 461 „Debitori diversi”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor proveniti din pagube materiale create de terti, alte creante provenind din existenta unor titluri executorii si a altor creante, altele decat entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare.
Contul 461 „Debitori diversi” este un cont de activ.
În debitul contului 461 „Debitori diversi” se inregistreaza:
– valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (750, 4427);
– pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate (750, 4427);
– valoarea imobilizarilor financiare cedate (768);
– valoarea debitelor reactivate (750);
– suma imprumuturilor obtinute prin obligatiunile emise (160);
– sumele de incasat reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (160);
– dividende de incasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (768);
– valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt si a actiunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum si diferenta favorabila dintre pretul de cesiune si pretul de achizitie al acestora (500, 768);
– valoarea veniturilor inregistrate in avans (472);
– sumele reprezentand avansuri de trezorerie, acordate de catre entitate persoanelor fizice, altele decat proprii salariati, nedecontate pana la data bilantului (542);
– valoarea despagubirilor si a penalitatilor datorate de terti (750);
– sumele datorate de terti pentru redevente, locatii de gestiune si chirii (708);
– dobanzile datorate de catre debitorii diversi (766);
– diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta, inregistrate cu ocazia evaluarii acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile aferente creantelor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate cu ocazia evaluarii acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
În creditul contului 461 „Debitori diversi” se inregistreaza:
– valoarea debitelor incasate (512, 531);
– valoarea sconturilor acordate debitorilor (668);
– sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a debitorilor (650);
– creante prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (650);
– diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in valuta, inregistrate la decontarea acestora sau la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
– diferentele nefavorabile aferente creantelor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate cu ocazia decontarii acestora sau la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
Soldul contului reprezinta sumele datorate entitatii de catre debitori.
Contul 462 „Creditori diversi”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate tertilor, pe baza de titluri executorii sau a unor obligatii ale entitatii fata de terti provenind din alte operatii, altii decat entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare.
Contul 462 „Creditori diversi” este un cont de pasiv.
În creditul contului 462 „Creditori diversi” se inregistreaza:
– sumele incasate si necuvenite (512, 531);
– cheltuieli ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (200);
– sumele datorate tertilor reprezentand despagubiri si penalitati (650);
– partea din subventii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (475, 472);
– diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului in valuta, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
– diferentele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
În debitul contului 462 „Creditori diversi” se inregistreaza:
– sume achitate creditorilor (512, 531);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura, potrivit prevederilor contractuale (340);
– sconturile obtinute de la creditori (768);
– sume reprezentand datorii fata de creditori diversi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750);
– diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre creditori diversi, inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile aferente creditorilor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate creditorilor diversi.
GRUPA 47 „CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE”
Din grupa 47 „Conturi de subventii, regularizare si asimilate” fac parte:
Contul 471 „Cheltuieli inregistrate in avans”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor efectuate in avans care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar, in perioadele/exercitiile viitoare.
Contul 471 „Cheltuieli inregistrate in avans” este un cont de activ.
În debitul contului 471 „Cheltuieli inregistrate in avans” se inregistreaza:
– sumele reprezentand abonamentele, chiriile, certificatele de emisii de gaze cu efect de sera achizitionate si alte cheltuieli efectuate anticipat (400, 512, 531).
În creditul contului 471 „Cheltuieli inregistrate in avans” se inregistreaza:
– sumele repartizate in perioadele/exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli, conform scadentarelor (605, 610, 620, 650, 666).
Soldul contului reflecta cheltuielile efectuate in avans.
Contul 472 „Venituri inregistrate in avans”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor inregistrate in avans.
Contul 472 „Venituri inregistrate in avans” este un cont de pasiv.
În creditul contului 472 „Venituri inregistrate in avans” se inregistreaza:
– veniturile inregistrate in avans, aferente perioadelor/exercitiilor financiare urmatoare, cum sunt: sumele facturate sau incasate din chirii, abonamente, asigurari etc. (410, 461, 512, 531);
– valoarea subventiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (445).
În debitul contului 472 „Venituri inregistrate in avans” se inregistreaza:
– veniturile inregistrate in avans si aferente perioadei curente sau exercitiului financiar in curs (704, 708, 766);
– valoarea subventiilor pentru venituri, inregistrate anterior ca venituri in avans (741);
– partea din subventiile aferente veniturilor, restituita sau de restituit (512, 462).
Soldul contului reprezinta veniturile inregistrate in avans.
Contul 473 „Decontari din operatii in curs de clarificare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor in curs de clarificare, ce nu pot fi inregistrate pe cheltuieli/venituri, sau in alte conturi in mod direct, fiind necesare cercetari si lamuriri suplimentare.
Contul 473 „Decontari din operatii in curs de clarificare” este un cont bifunctional.
În debitul contului 473 „Decontari din operatii in curs de clarificare” se inregistreaza:
– platile pentru care in momentul efectuarii sau constatarii acestora nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont, necesitand clarificari suplimentare (512);
– sumele restituite, necuvenite unitatii (512, 531).
În creditul contului 473 „Decontari din operatii in curs de clarificare” se inregistreaza:
– sumele incasate si necuvenite entitatii (512, 531);
– sumele clarificate trecute pe cheltuieli (600 la 650).
Soldul contului reprezinta sumele in curs de clarificare.
Contul 475 „Subventii pentru investitii”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor guvernamentale pentru investitii, imprumuturilor nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii, donatiilor pentru investitii, plusurilor de inventar de natura imobilizarilor si a altor sume primite cu caracter de subventii pentru investitii.
Contul 475 „Subventii pentru investitii” este un cont de pasiv.
În creditul contului 475 „Subventii pentru investitii ” se inregistreaza:
– subventiile pentru investitii, imprumuturile nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii si alte sume de primit cu caracter de subventii pentru investitii (445);
– valoarea imobilizarilor necorporale si corporale primite drept subventii guvernamentale (200, 210);
– valoarea imobilizarilor necorporale si corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (200, 210).
În debitul contului 475 „Subventii pentru investitii ” se inregistreaza:
– cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri, corespunzator amortizarii calculate (750);
– partea din subventia pentru investitii restituita sau de restituit (512, 462).
Soldul contului reprezinta subventiile pentru investitii, netransferate la venituri.
GRUPA 48 „DECONTARI ÎN CADRUL UNITATII”
Din grupa 48 „Decontari in cadrul unitatii” face parte:
Contul 480 „Decontari in cadrul unitatii”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre unitate si subunitatile sale fara personalitate juridica si intre subunitatile fara personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati, care conduc contabilitate proprie.
Contul 480 ” Decontari in cadrul unitatii ” este un cont bifunctional.
În debitul contului 480 „Decontari in cadrul unitatii ” se inregistreaza:
– valori materiale si banesti transferate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatii) si intre subunitati (300, 340, 361, 371, 381, 512, 531).
În creditul contului 480 „Decontari in cadrul unitatii” se inregistreaza:
– valori materiale si banesti primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatii) sau cele primite de subunitate de la unitate (in contabilitatea subunitatilor) precum si cele primite de subunitate de la o alta subunitate (300, 340, 361, 371, 381, 512, 531).
Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operatiuni din cadrul unei entitati cu subunitati fara personalitate juridica sau pentru operatiuni fata de subunitati ale aceleiasi entitati.
GRUPA 49 „AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR”
Din grupa 49 „Ajustari pentru deprecierea creantelor” face parte:
Contul 490 „Ajustari pentru deprecierea creantelor ”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti, deprecierea creantelor evidentiate in conturile de decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii, deprecierea creantelor – debitori diversi.
Contul 490 „Ajustari pentru deprecierea creantelor” este un cont de pasiv.
În creditul contului 490 „Ajustari pentru deprecierea creantelor ” se inregistreaza:
– valoarea ajustarilor constituite pentru clienti incerti, dubiosi, rau-platnici sau aflati in litigiu (681);
– constituirea ajustarilor pentru depreciere de natura financiara, constatate in cadrul conturilor de decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (686);
– ajustarile constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de debitori diversi (681).
În debitul contului 490 „Ajustari pentru deprecierea creantelor” se inregistreaza:
– diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – clienti (781);
– diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (786);
– diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de debitori diversi (781).
Soldul contului reprezinta ajustarile pentru depreciere constituite.
CLASA 5 „CONTURI DE TREZORERIE”
Din clasa 5 „Conturi de trezorerie” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 50 „Investitii pe termen scurt”, 51 „Conturi la banci”, 53 „Casa”, 54 „Acreditive si avansuri de trezorerie”, 58 „Viramente interne”, 59 „Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie”.
GRUPA 50 „INVESTITII PE TERMEN SCURT”
Din grupa 50 „Investitii pe termen scurt” fac parte:
Contul 500 ” Investitii pe termen scurt ”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor detinute la entitatile afiliate, cumparate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt, a obligatiunilor emise si rascumparate, a obligatiunilor cumparate, a depozitelor bancare pe termen scurt, a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate, cumparate.
Contul 500 ” Investitii pe termen scurt ” este un cont de activ.
În debitul contului 500 ” Investitii pe termen scurt ” se inregistreaza:
– valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate de la entitatile afiliate (509, 512, 531);
– valoarea obligatiunilor emise si rascumparate (509, 512, 531);
– valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumparate, a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate cumparate (509, 512, 531);
– diferentele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt in valuta, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765).
– diferentele favorabile din evaluarea la incheierea exercitiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (768)..
În creditul contului 500 ” Investitii pe termen scurt ” se inregistreaza:
– pretul de cesiune al actiunilor detinute pe termen scurt la entitas020ile afiliate, cedate, pretul de cesiune al obligatiunilor detinute, pretul de cesiune al altor investitii pe termen scurt (461, 512, 531);
– valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (160);
– pierderea reprezentand diferenta dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt si pretul lor de cesiune (668);
– diferentele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt in valuta, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau la lichidarea lor (665).
– diferentele nefavorabile din evaluarea la incheierea exercitiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (668).
Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor detinute pe termen scurt la entitatile afiliate, a obligatiunilor emise si rascumparate, neanulate, a obligatiunilor existente si a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate existente.
Contul 509 „Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru investitiile pe termen scurt cumparate.
Contul 509 „Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt” este un cont de pasiv.
În creditul contului 509 „Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt” se inregistreaza:
– valoarea datorata pentru investitiile pe termen scurt cumparate (500);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii datoriilor in valuta, reprezentand varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt, la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).
În debitul contului 509 „Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt” se inregistreaza:
– valoarea achitata a investitiilor pe termen scurt cumparate (512, 531);
– diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii datoriilor in valuta, reprezentand varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt, la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau in urma achitarii acestora (765).
Soldul contului reprezinta valoarea datorata pentru investitiile pe termen scurt cumparate.
GRUPA 51 „CONTURI LA BANCI”
Din grupa 51 „Conturi la banci” fac parte:
Contul 511 „Valori de incasat”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor de incasat, cum sunt cecurile si efectele comerciale primite de la clienti.
Contul 511 „Valori de incasat” este un cont de activ.
În debitul contului 511 „Valori de incasat” se inregistreaza:
– valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti (410).
În creditul contului 511 „Valori de incasat” se inregistreaza:
– valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (512);
– valoarea sconturilor acordate (668).
Soldul contului reprezinta valoarea cecurilor si a efectelor comerciale neincasate.
Contul 512 „Conturi curente la banci”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si valuta aflate in conturi la banci, a sumelor in curs de decontare, precum si a miscarii acestora.
Contul 512 „Conturi curente la banci” este un cont bifunctional.
În debitul contului 512 „Conturi curente la banci” se inregistreaza:
– sumele depuse sau virate in cont, rezultate din incasarile in numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
– valoarea subventiilor primite si incasate (445);
– suma imprumuturilor obtinute prin emisiuni de obligatiuni (160);
– creditele bancare pe termen lung si scurt incasate (160, 519);
– sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (160);
– valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente incasate, precum si a garantiilor restituite (260);
– sumele incasate de la clienti (410);
– sumele recuperate din debite ale personalului (428);
– taxa pe valoarea adaugata de recuperat, incasata de la bugetul statului (4424);
– sumele restituite de la buget, reprezentand varsaminte efectuate in plus in relatia cu bugetul statului si asigurarile sociale (448, 438);
– sumele lasate temporar la dispozitia entitatii de catre actionari/asociati (455);
– sumele depuse ca aport in numerar la capitalul social (456);
– sumele primite ca rezultat al operatiilor in participatie (458);
– sumele incasate de la debitori diversi (461);
– sumele incasate de la creditori diversi (462);
– sumele incasate in avans si care privesc exercitiile urmatoare (472);
– sumele incasate, in curs de clarificare (473);
– sumele virate unitatii de catre subunitati (in contabilitatea unitatii) sau subunitatilor, de catre unitate (in contabilitatea subunitatilor) (480);
– valoarea investitiilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferentelor favorabile din cedare (500, 768);
– valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (511);
– sumele incasate reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii (708);
– sumele incasate din activitati diverse (708);
– sumele incasate reprezentand dobanzile aferente disponibilitatilor in conturi la banci (766);
– dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (518);
– sumele incasate reprezentand subventii aferente veniturilor (741);
– sumele incasate reprezentand alte venituri din exploatare (750);
– sumele incasate reprezentand dividendele pentru participatiile la capitalul altor societati (768);
– sumele incasate reprezentand dobanzile aferente creantelor imobilizate (768);
– sumele incasate din investitii financiare cedate (768);
– valoarea sconturilor incasate de la furnizori sau alti creditori (768);
– sumele incasate reprezentand venituri extraordinare (771);
– creditele bancare pe termen scurt, acordate de banca pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte (519);
– diferentele favorabile de curs valutar, aferente operatiunilor efectuate in valuta in cursul perioadei sau disponibilitatilor la banca, in valuta, existente la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile, aferente operatiunilor cu decontare in functie de cursul unei valute, in cursul exercitiului (768).
În creditul contului 512 „Conturi curente la banci” se inregistreaza:
– sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alt cont de trezorerie (581);
– sumele platite reprezentand rambursarea imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (160);
– creditele pe termen lung si scurt rambursate (160, 519);
– sumele platite reprezentand rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate, precum si garantiile de buna executie restituite tertilor (160);
– valoarea de achizitie a imobilizarilor financiare si a investitiilor pe termen scurt cumparate (260, 500);
– varsamintele efectuate pentru partea neachitata a imobilizarilor financiare si a investitiilor pe termen scurt (269, 509);
– sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiilor in coparticipatie (458);
– suma dobanzilor platite (168, 518, 519, 666);
– valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung (260);
– platile efectuate catre furnizori de bunuri si servicii, inclusiv prin intermediul efectelor comerciale (400);
– platile efectuate catre personalul entitatii (420, 425, 428);
– sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri din salarii (427);
– partea din subventiile aferente activelor sau veniturilor, restituita (475, 472);
– plati ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (200);
– sume achitate colaboratorilor (400);
– sumele achitate reprezentand cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, redeventele, locatiile de gestiune si chiriile, primele de asigurare, studiile si cercetarile, comisioanele si onorariile, protocol, deplasari, detasari, transferari, postale si taxe de telecomunicatii, sume achitate pentru alte servicii executate de terti (610, 620);
– valoarea serviciilor bancare platite (620);
– plati efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare (650);
– sumele platite anticipat (471);
– valoarea sconturilor retinute de banci (668);
– sumele achitate reprezentand contributia la asigurarile sociale si la asigurarile sociale de sanatate (431);
– sumele achitate reprezentand contributia entitatii si a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437);
– sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
– sumele virate reprezentand contributia unitatii la schemele de pensii facultative, respectiv la primele de asigurare voluntara de sanatate (438);
– sumele platite la buget, reprezentand impozitul pe profit/venit (441);
– plata catre buget a taxei pe valoarea adaugata datorata si a taxei pe valoarea adaugata platita in vama (4423, 4426);
– plata catre buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);
– platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate datorate (447);
– plata catre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe si varsaminte asimilate (446, 448);
– sumele achitate actionarilor/asociatilor (455, 456);
– sumele achitate actionarilor/asociatilor din dividendele cuvenite (457);
– taxele de mediu achitate (650);
– sumele achitate creditorilor diversi (462);
– restituirea sumelor aflate in curs de clarificare (473);
– platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati (480);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor in valuta, efectuate in cursul perioadei, sau disponibilitatilor aflate in conturi la banca in valuta, la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
– diferentele nefavorabile, aferente operatiunilor cu decontare in functie de cursul unei valute, in cursul perioadei (668).
Soldul debitor reprezinta disponibilitatile in lei si in valuta, iar soldul creditor, creditele primite.
Contul 518 „Dobanzi”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, precum si a dobanzilor de incasat, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, respectiv disponibilitatilor aflate in conturile curente.
Dobanzile datorate si cele de incasat, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.
Contul 518 „Dobanzi” este un cont bifunctional.
În debitul contului 518 „Dobanzi” se inregistreaza:
– dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (766);
– dobanzile platite, aferente imprumuturilor primite (512).
În creditul contului 518 „Dobanzi” se inregistreaza:
– dobanzile datorate, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente (666);
– dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (512).
Soldul debitor reprezinta dobanzile de primit, iar soldul creditor, dobanzile de platit.
Contul 519 „Credite bancare pe termen scurt”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor acordate de banci pe termen scurt.
Contul 519 „Credite bancare pe termen scurt” este un cont de pasiv.
În creditul contului 519 „Credite bancare pe termen scurt” se inregistreaza:
– creditele bancare pe termen scurt, acordate de banca pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobanzile datorate (512, 666).
În debitul contului 519 „Credite bancare pe termen scurt” se inregistreaza:
– creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobanzile platite (512).
Soldul contului reprezinta creditele bancare pe termen scurt nerestituite.
GRUPA 53 „CASA”
Din grupa 53 „Casa” fac parte:
Contul 531 „Casa”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria entitatii, precum si a miscarii acestuia, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate.
Contul 531 „Casa” este un cont de activ.
În debitul contului 531 „Casa” se inregistreaza:
– sumele ridicate de la banci (581);
– sumele incasate de la clienti (410);
– sumele incasate de la actionari/asociati si din operatii in participatie (455, 458);
– sumele incasate reprezentand aport la capitalul social (456);
– debite incasate de la salariati si debitori diversi (428, 461);
– sumele incasate de la creditori diversi (462);
– sumele incasate reprezentand venituri anticipate (472);
– sumele incasate si necuvenite unitatii (473);
– sumele virate unitatii de catre subunitati (in contabilitatea unitatii) sau subunitatilor, de catre unitate (in contabilitatea subunitatilor) (480);
– sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate (542);
– sumele incasate din servicii prestate, vanzarea marfurilor si alte activitati (704, 707, 708, 4427);
– sumele incasate din studii, redevente, locatii de gestiune si chirii (708);
– sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare (750);
– castigul rezultat din vanzarea investitiilor pe termen scurt la un pret de cesiune mai mare decat valoarea contabila (768);
– diferentele favorabile de curs valutar aferente operatiunilor efectuate in valuta in cursul perioadei sau disponibilitatilor in valuta, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765).
În creditul contului 531 „Casa” se inregistreaza:
– depunerile de numerar la banci (581);
– costul de achizitie al investitiilor financiare cumparate in numerar (260, 269, 500, 509);
– platile efectuate catre furnizori (400);
– sumele achitate personalului (420, 425, 428);
– plati ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (200);
– sumele achitate colaboratorilor (400);
– platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati (480);
– sumele achitate reprezentand cheltuielile cu redeventele, chiriile, primele de asigurari, comisioanele, onorariile, protocol, deplasari, detasari, transferari, taxe postale si taxe de telecomunicatii, sume achitate pentru alte servicii executate de terti (610, 620);
– platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare (650);
– sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din remuneratii (427);
– sumele platite din operatii in participatie (458);
– sumele restituite asociatilor/actionarilor (455, 456);
– dividendele platite actionarilor/asociatilor (457);
– sumele achitate creditorilor diversi (462);
– sumele platite anticipat (471);
– sumele incasate si necuvenite unitatii (473);
– platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati, precum si intre subunitati (480);
– platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate (532);
– avansurile de trezorerie acordate (542);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor in valuta efectuate in cursul perioadei sau disponibilitatilor in valuta existente la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).
Soldul contului reprezinta numerarul existent in casierie.
Contul 532 „Alte valori”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie, tichetelor de masa, a altor valori, precum si a miscarii acestora.
Contul 532 „Alte valori” este un cont de activ.
În debitul contului 532 „Alte valori” se inregistreaza:
– valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie, tichetelor de masa si a altor valori, achizitionate (400, 531, 542).
În creditul contului 532 „Alte valori” se inregistreaza:
– valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori, consumate (300, 428, 620);
– valoarea tichetelor de masa acordate salariatilor (642).
Soldul contului reprezinta alte valori existente.
GRUPA 54 „ACREDITIVE SI AVANSURI DE TREZORERIE”
Din grupa 54 „Acreditive si avansuri de trezorerie” face parte:
Contul 542 „Avansuri de trezorerie”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor de trezorerie.
Contul 542 „Avansuri de trezorerie” este un cont de activ.
În debitul contului 542 „Avansuri de trezorerie” se inregistreaza:
– avansurile de trezorerie acordate (531);
– diferentele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765).
În creditul contului 542 „Avansuri de trezorerie” se inregistreaza:
– avansurile de trezorerie justificate prin achizitia de stocuri, inclusiv diferentele de pret nefavorabile, aferente (300, 308, 361, 368, 371, 381, 388, 400);
– cheltuieli reprezentand valoarea materialelor nestocate, consumurilor de energie si apa, intretinere si reparatii, primele de asigurare, studii si cercetare executate de terti, comisioane si onorarii, protocol, reclama si publicitate, transport de bunuri, deplasari, postale si telecomunicatii, alte servicii executate de terti (600, 605, 610, 620);
– sume reprezentand avansuri nejustificate (428);
– sumele reprezentand avansuri de trezorerie, nedecontate pana la data bilantului (461, 428);
– sume restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate (531);
– sume utilizate pentru achitarea altor valori (532);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor de trezorerie in valuta, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau la lichidarea acestora (665).
Soldul contului reprezinta sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.
GRUPA 58 „VIRAMENTE INTERNE”
Din grupa 58 „Viramente interne” face parte:
Contul 581 „Viramente interne”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie.
Contul 581 „Viramente interne” este un cont de activ.
În debitul contului 581 „Viramente interne” se inregistreaza:
– sumele virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie (512, 531).
În creditul contului 581 „Viramente interne” se inregistreaza:
– sumele intrate intr-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531).
De regula, contul nu prezinta sold.
GRUPA 59 „AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE”
Din grupa 59 „Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie” face parte contul:
590 „Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru pierderea de valoare a investitiilor financiare la entitati afiliate, a obligatiunilor emise si rascumparate, obligatiunilor si a altor investitii financiare si creante asimilate, precum si a suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora, dupa caz.
Contul 590 „Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie” este un cont de pasiv.
În creditul contului 590 „Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie” se inregistreaza:
– valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, dupa caz (686).
În debitul contului 590 „Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie” se inregistreaza:
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (786).
Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfarsitul perioadei.
CLASA 6 „CONTURI DE CHELTUIELI”
Din clasa 6 „Conturi de cheltuieli” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 60 „Cheltuieli privind stocurile”, 61 „Cheltuieli cu serviciile executate de terti”, 62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”, 63 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”, 64 „Cheltuieli cu personalul”, 65 „Alte cheltuieli de exploatare”, 66 „Cheltuieli financiare”, 67 „Cheltuieli extraordinare”, 68 „Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare” si 69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite”.
Conturile din clasa 6 „Conturi de cheltuieli” sunt conturi cu functie de activ, cu exceptia contului 609 „Reduceri comerciale primite”, care are functie de pasiv.
Conturile din clasa 6 „Conturi de cheltuieli” pot fi creditate in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).
GRUPA 60 „CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE”
Din grupa 60 „Cheltuieli privind stocurile” fac parte:
Contul 600 „Cheltuieli cu materii prime, materiale si ambalaje”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu: materiile prime, materialele, materialele de natura obiectelor de inventar la darea in folosinta a acestora, materialele nestocate si ambalajele.
În debitul contului 600 „Cheltuieli cu materii prime, materiale si ambalaje” se inregistreaza:
– valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, a materialelor de natura obiectelor de inventar, incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar sau distruse, pierderile din deprecieri ireversibile, precum si a celor aflate la terti si a diferentelor de pret nefavorabile, aferente (300, 308, 350);
– valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum si a diferentelor de pret nefavorabile, aferente (381, 388);
– valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (400);
– valoarea ambalajelor aflate in consignatie la terti, pentru care au fost emise documentele de vanzare (350);
– valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar si ambalajelor aprovizionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (400);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, degradate (409);
– sume in curs de clarificare (473).
– valoarea materialelor consumabile si a materialelor nestocate achitate din avansuri de trezorerie (542).
Contul 605 „Cheltuieli privind energia si apa”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind consumurile de energie si apa.
În debitul contului 605 „Cheltuieli privind energia si apa” se inregistreaza:
– valoarea consumurilor de energie si apa (400, 471, 542);
– sume in curs de clarificare (473).
Contul 606 „Cheltuieli privind animalele si pasarile”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu animalele si pasarile iesite din unitate.
În debitul contului 606 „Cheltuieli privind animalele si pasarile” se inregistreaza:
– valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret nefavorabile, aferente (361, 368);
– sume in curs de clarificare (473).
Contul 607 „Cheltuieli privind marfurile”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind marfurile.
În debitul contului 607 „Cheltuieli privind marfurile” se inregistreaza:
– valoarea marfurilor vandute, constatate lipsa la inventariere, depreciate ireversibil (371);
– valoarea marfurilor si a produselor aflate la terti pentru care au fost emise documentele de livrare sau constatate lipsa la inventar (350);
– valoarea marfurilor achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (400);
– sume in curs de clarificare (473).
Contul 609 „Reduceri comerciale primite”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera.
În creditul contului 609 „Reduceri comerciale primite” se inregistreaza :
– valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii (400).
GRUPA 61 „CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI”
Din grupa 61 „Cheltuieli cu serviciile executate de terti” face parte:
Contul 610 „Cheltuieli cu serviciile executate de terti”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile executate de terti, a cheltuielilor cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile, cheltuielilor cu primele de asigurare si a cheltuielilor cu studiile si cercetarile.
În debitul contului 610 „Cheltuieli cu serviciile executate de terti” se inregistreaza:
– valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti (400, 471, 512, 542);
– cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate sau platite (400, 471, 512, 531, 542);
– valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (400, 471, 512, 531, 542);
– valoarea studiilor si a cercetarilor executate de terti (400, 471, 512, 542);
– sume in curs de clarificare (473).
GRUPA 62 „CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI”
Din grupa 62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti” face parte:
Contul 620 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu colaboratorii, a cheltuielilor reprezentand comisioanele datorate pentru cumpararea sau vanzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum si a altor cheltuieli similare, a cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate, a cheltuielilor privind transportul de bunuri si personal, executate de terti, a cheltuielilor cu deplasarile, detasarile si transferarile personalului, a cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii, a cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate, a altor cheltuieli cu serviciile executate de terti.
În debitul contului 620 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti” se inregistreaza:
– sumele datorate colaboratorilor pentru prestatiile efectuate (400, 471);
– sumele datorate privind comisioanele si onorariile (400, 471, 512, 531, 542);
– sumele datorate sau achitate care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate (400, 471, 512, 531, 542);
– sumele datorate sau achitate pentru transportul de bunuri, precum si pentru transportul colectiv de personal (400, 471, 512, 531, 532, 542);
– sumele datorate sau achitate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (inclusiv transportul) (400, 471, 512, 531, 532, 542);
– valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate sau achitate (400, 471, 512, 531, 532, 542);
– valoarea serviciilor bancare si asimilate platite (471, 512);
– sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terti (400, 471, 512, 531, 542);
– sume in curs de clarificare (473).
GRUPA 63 „CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE”
Din grupa 63 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” face parte:
Contul 635 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice.
În debitul contului 635 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” se inregistreaza:
– prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila (4426);
– taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal, predate cu titlu gratuit care depasesc limitele prevazute de lege, cea aferenta lipsurilor peste normele legale, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura (4427);
– decontarile cu bugetul statului privind impozite, taxe si varsaminte asimilate, cum sunt: impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum si alte impozite si taxe (446);
– datoriile si varsamintele de efectuat, catre alte organisme publice, potrivit legii (447);
– sume in curs de clarificare (473).
GRUPA 64 „CHELTUIELI CU PERSONALUL”
Din grupa 64 „Cheltuieli cu personalul” fac parte:
Contul 641 „Cheltuieli cu salariile personalului”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu salariile personalului, a cheltuielilor cu primele reprezentand participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, a cheltuielilor cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii.
În debitul contului 641 „Cheltuieli cu salariile personalului” se inregistreaza:
– valoarea salariilor si a altor drepturi cuvenite personalului (420);
– drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit statele de plata, aferente exercitiului incheiat (428).
– valoarea primelor reprezentand participarea personalului la profit, acordate acestora (420).
– valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (106).
Contul 642 „Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu tichetele de masa acordate salariatilor.
În debitul contului 642 „Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor” se inregistreaza:
– valoarea tichetelor de masa acordate salariatilor (532).
Contul 645 „Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala.
În debitul contului 645 „Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala” se inregistreaza:
– sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protectia sociala (420);
– contributia unitatii la asigurarile sociale si de sanatate (431);
– contributia unitatii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437);
– contributia unitatii la schemele de pensii facultative (438);
– contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate (438).
GRUPA 65 „ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE”
Din grupa 65 „Alte cheltuieli de exploatare” face parte:
Contul 650 „Alte cheltuieli de exploatare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli de exploatare, a pierderilor din creante si a cheltuielilor cu protectia mediului inconjurator, aferente perioadei.
În debitul contului 650 „Alte cheltuieli de exploatare” se inregistreaza:
– cheltuielile efectuate in avans, aferente exercitiului in curs (471);
– valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor, datorate sau platite tertilor si bugetului (400, 448, 462, 512);
– valoarea donatiilor acordate (300, 340, 371, 381, 512, 531);
– valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale, scoase din activ (200, 210);
– valoarea imobilizarilor in curs, scoase din evidenta (230);
– sume in curs de clarificare (473);
– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale in vigoare, reprezentand creante fata de clienti, debitori diversi etc. (410, 461 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze sumele prescrise sau anulate);
– sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidenta a clientilor incerti sau a debitorilor (410, 461);
– taxele de mediu achitate (512);
– certificatele de emisii de gaze cu efect de sera achizitionate (400).
GRUPA 66 „CHELTUIELI FINANCIARE”
Din grupa 66 „Cheltuieli financiare” fac parte:
Contul 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind diferentele de curs valutar.
În debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” se inregistreaza:
– diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma incasarii creantelor in valuta (260, 410, 456, 461);
– diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor platite, la decontarea acestora (230, 409);
– diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor in valuta, la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (230, 260, 409, 410, 456, 461);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta (512, 531);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor incasate, la decontarea acestora (419);
– diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor in valuta, la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (160, 168, 269, 400, 419, 455, 462, 509);
– diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, a disponibilitatilor bancare in valuta, a disponibilitatilor in valuta existente in casierie, precum si a depozitelor si altor valori de trezorerie in valuta (512, 531, 542, 260, 500);
– diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor si avansurilor de trezorerie in valuta (260, 500, 542).
Contul 666 „Cheltuieli privind dobanzile”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind dobanzile.
În debitul contului 666 „Cheltuieli privind dobanzile” se inregistreaza:
– valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (168);
– dobanda datorata pentru ratele de leasing financiar (400);
– valoarea dobanzilor cuvenite actionarilor/asociatilor pentru disponibilitatile lasate temporar la dispozitia entitatii (455);
– valoarea dobanzilor repartizate pe cheltuieli pentru operatiunile de cumparare cu plata in rate (471);
– valoarea dobanzilor platite, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente (512);
– valoarea dobanzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519).
Contul 668 „Alte cheltuieli financiare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind sconturile acordate clientilor, debitorilor sau bancilor, a pierderilor din creante imobilizate, a cheltuielilor privind investitiile financiare cedate si a altor cheltuieli financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.
Contul 668 „Alte cheltuieli financiare” functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 66 „Cheltuieli financiare”.
În debitul contului 668 „Alte cheltuieli financiare” se inregistreaza:
– valoarea sconturilor acordate clientilor, debitorilor sau retinute de banci (410, 461, 511, 512).
– diferentele nefavorabile aferente furnizorilor si creditorilor, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (400, 419, 462, 512);
– diferentele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (160);
– diferentele nefavorabile aferente clientilor si debitorilor, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (410, 409, 461);
– diferentele nefavorabile aferente creantelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizari, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (230);
– diferente nefavorabile aferente creantelor imobilizate, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (260);
– valoarea pierderilor din creante imobilizate (260);
– valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (260);
– diferentele nefavorabile din evaluarea la incheierea exercitiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (500);
– pierderea reprezentand diferenta dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt si pretul lor de cesiune (500).
GRUPA 67 „CHELTUIELI EXTRAORDINARE”
Din grupa 67 „Cheltuieli extraordinare” face parte:
Contul 671 „Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor extraordinare.
În debitul contului 671 „Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare” se inregistreaza:
– valoarea pierderilor din calamitati, exproprieri de active (210, 230, 300, 340, 350, 361, 371, 381).
GRUPA 68 „CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE”
Din grupa 68 „Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare” fac parte:
Contul 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere.
În debitul contului 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” se inregistreaza:
– valoarea provizioanelor constituite, inclusiv a celor corespunzatoare primelor ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (151);
– amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale si corporale (280, 281);
– valoarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale sau corporale, constituite sau majorate (290, 291, 293);
– valoarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie, constituite sau majorate (390);
– valoarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor neincasabile si a clientilor dubiosi, rau platnici sau in litigiu, constituite sau majorate (490).
Contul 686 „Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare cu amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare.
În debitul contului 686 „Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare” se inregistreaza:
– valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (296);
– valoarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor din decontari din cadrul grupului si cu actionarii/asociatii, constituite sau majorate (490);
– valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a investitiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (590).
GRUPA 69 „CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE”
Din grupa 69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite” fac parte:
Contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit.
În debitul contului 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” se inregistreaza:
– valoarea impozitului pe profit (441).
Contul 698 „Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe venit platit de microintreprinderi si a altor impozite, conform reglementarilor emise in acest scop.
În debitul contului 698 „Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus” se inregistreaza:
– valoarea impozitului pe venitul microintreprinderilor (441).
CLASA 7 „CONTURI DE VENITURI”
Din clasa 7 „Conturi de venituri” fac parte urmatoarele grupe: 70 „Cifra de afaceri neta”, 71 „Venituri aferente costului productiei in curs de executie”, 72 „Venituri din productia de imobilizari”, 74 „Venituri din subventii de exploatare”, 75 „Alte venituri din exploatare”, 76 „Venituri financiare”, 77 „Venituri extraordinare” si 78 „Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare”.
Conturile din clasa 7 „Conturi de venituri” sunt conturi cu functie de pasiv. Fac exceptie conturile 709 „Reduceri comerciale acordate”, care are functie de activ, si 710 „Venituri aferente costului productiei”, care este bifunctional.
Conturile din clasa 7 „Conturi de venituri” pot fi debitate, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).
GRUPA 70 „CIFRA DE AFACERI NETA”
Din grupa 70 „Cifra de afaceri neta” fac parte:
Contul 700 „Venituri din vanzarea produselor”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta vanzarilor de produse finite, animalelor si pasarilor, a semifabricatelor, a produselor reziduale.
În creditul contului 700 „Venituri din vanzarea produselor ” se inregistreaza:
– pretul de vanzare al produselor finite, semifabricatelor si produselor reziduale vandute clientilor (410);
– pretul de vanzare al produselor finite, al semifabricatelor si al produselor reziduale pentru care nu s-au intocmit facturi (410).
Contul 704 „Venituri din servicii prestate”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din servicii prestate.
În creditul contului 704 „Venituri din servicii prestate” se inregistreaza:
– tarifele serviciilor prestate, facturate clientilor (410);
– tarifele serviciilor prestate pentru care nu s-au intocmit facturi (410);
– venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472);
– tarifele serviciilor prestate, incasate in numerar (531).
Contul 707 „Venituri din vanzarea marfurilor”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea marfurilor.
În creditul contului 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” se inregistreaza:
– pretul de vanzare al marfurilor, vandute clientilor (410);
– pretul de vanzare al marfurilor, pentru care nu s-au intocmit facturi (410);
– sumele incasate in numerar din vanzarea marfurilor (531).
Contul 708 „Venituri din activitati diverse”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diverse activitati, cum sunt: studii si cercetari, redevente, locatii de gestiune si chirii, comisioane, servicii prestate in interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatiile cu tertii.
În creditul contului 708 „Venituri din activitati diverse” se inregistreaza:
– sumele facturate clientilor, reprezentand venituri din activitati diverse (410);
– valoarea studiilor si a contractelor de cercetare, facturate clientilor (410);
– valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune, chiriilor facturate catre concesionari, locatari, chiriasi (410);
– sumele datorate de clienti, pentru care nu s-au intocmit facturi (410);
– sumele datorate de personal, reprezentand chirii sau consumuri efectuate pentru acesta si care se fac venituri ale entitatii (428);
– valori primite de la terti privind locatii de gestiune, licente, brevete si alte drepturi similare (461);
– sumele incasate de la terti, reprezentand venituri din activitati diverse (512, 531);
– sumele incasate reprezentand valoarea redeventelor cuvenite pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor, precum si pentru folosirea brevetelor, marcilor si a altor drepturi similare (512, 531);
– venituri inregistrate in avans, aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite de clienti (419).
Contul 709 „Reduceri comerciale acordate”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera.
În debitul contului 709 „Reduceri comerciale acordate” se inregistreaza :
– valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (410).
GRUPA 71 „VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE”
Din grupa 71 „Venituri aferente costului productiei in curs de executie” face parte:
Contul 710 „Venituri aferente costului productiei”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului de productie al produselor stocate si al serviciilor in curs de executie precum si variatia acestuia.
În creditul contului 710 „Venituri aferente costului productiei” se inregistreaza:
– la sfarsitul perioadei costul produselor si al serviciilor in curs de executie (330);
– costul de productie sau pretul de inregistrare al semifabricatelor, produselor finite si produselor reziduale obtinute, la finele perioadei, constatate plus la inventar, precum si diferentele intre pretul prestabilit si costul de productie aferent (340, 348);
– costul de productie sau pretul de inregistrare al animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie, diferentele de pret aferente, precum si sporurile de greutate si plusurile de inventar (361, 368).
În debitul contului 710 „Venituri aferente costului productiei” se inregistreaza:
– reluarea produselor si serviciilor in curs de executie, la inceputul perioadei (330);
– costul de productie sau pretul de inregistrare al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (340, 348, 361, 368).
GRUPA 72 „VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI”
Din grupa 72 „Venituri din productia de imobilizari” fac parte:
Contul 721 „Venituri din productia de imobilizari necorporale”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari necorporale.
În creditul contului 721 „Venituri din productia de imobilizari necorporale” se inregistreaza:
– valoarea imobilizarilor necorporale realizate pe cont propriu (200, 230)
Contul 722 „Venituri din productia de imobilizari corporale”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari corporale.
În creditul contului 722 „Venituri din productia de imobilizari corporale” se inregistreaza:
– costul de productie al amenajarilor de terenuri, realizate pe cont propriu (210, 230);
– costul de productie al celorlalte imobilizari corporale, realizate pe cont propriu, precum si al investitiilor efectuate la cele existente (230).
GRUPA 74 „VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE”
Din grupa 74 „Venituri din subventii de exploatare” face parte:
Contul 741 „Venituri din subventii de exploatare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor cuvenite entitatii in schimbul respectarii anumitor conditii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.
În creditul contului 741 „Venituri din subventii de exploatare” se inregistreaza:
– subventiile de exploatare primite sau ce urmeaza a fi primite (512, 445);
– subventii pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amanate (472).
GRUPA 75 „ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE”
Din grupa 75 „Alte venituri din exploatare” face parte:
Contul 750 „Alte venituri din exploatare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor reactivate privind clientii si debitorii diversi si a veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare.
În creditul contului 750 „Alte venituri din exploatare” se inregistreaza:
– veniturile din creantele reactivate (410, 461).
– sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);
– valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (461);
– valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate de terti (410, 461);
– cota-parte a subventiilor pentru investitii trecuta la venituri, corespunzator amortizarii inregistrate (475);
– bunurile sau valorile primite gratuit (300, 361, 371, 381, 512, 531);
– bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari (300);
– drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (420);
– sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele decat impozite si taxe (448);
– pretul de vanzare al imobilizarilor necorporale si corporale cedate (461);
– diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii cu marfuri la capitalul altor entitati si valoarea marfurilor care fac obiectul participatiei (260);
– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentand datorii fata de furnizori, creditori diversi, actionari/asociati (400, 462, 455, 457 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze sumele respective);
– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentand datorii privind asigurarile sociale, ajutorul de somaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adaugata, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, fonduri speciale, dividende de platit si alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438).
GRUPA 76 „VENITURI FINANCIARE”
Din grupa 76 „Venituri financiare” fac parte:
Contul 765 „Venituri din diferente de curs valutar”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar.
În creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar” se inregistreaza:
– diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la incasarea creantelor in valuta (512, 531);
– diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea creantelor in valuta, la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (230, 260, 409, 410, 456, 461);
– diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor in valuta si evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (160, 168, 269, 400, 419, 455, 462, 509);
– diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta, existente in casierie sau in conturi la banci, precum si a depozitelor si a altor valori de trezorerie in valuta, inregistrate la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (512, 531, 260, 500, 542);
Contul 766 „Venituri din dobanzi”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din dobanzile cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare, pentru imprumuturile acordate sau pentru livrarile pe credit.
În creditul contului 766 „Venituri din dobanzi” se inregistreaza:
– dobanzile aferente creantelor imobilizate (260, 512);
– dobanzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi (461);
– dobanzile primite, aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (512);
– dobanzi de primit aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (518);
– dobanda cuvenita pentru ratele de leasing financiar la locator (410);
– valoarea dobanzilor inregistrate pe venituri, pentru operatiunile de vanzare cu plata in rate (472).
Contul 768 „Alte venituri financiare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din imobilizari financiare, veniturilor din investitii financiare pe termen scurt, veniturilor din creante imobilizate, veniturilor rezultate din vanzarea investitiilor financiare, veniturilor din sconturile obtinute de la furnizori si alti creditori, alte venituri financiare.
Contul 768 „Alte venituri financiare” functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 76 „Venituri financiare”.
În creditul contului 768 „Alte venituri financiare” se inregistreaza:
– dividendele de incasat/incasate, aferente titlurilor imobilizate (461, 512);
– valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a majorarii capitalului social al entitatii la care se detin participatii, prin incorporarea profitului (260);
– dividendele de incasat/incasate, aferente investitiilor financiare pe termen scurt (461, 512);
– dobanda aferenta creantelor imobilizate (260, 512).
– pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate (461);
– castigul rezultat din vanzarea investitiilor pe termen scurt la un pret de cesiune mai mare decat valoarea contabila (461, 512, 531);
– diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii in natura la capitalul altor entitati si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale care au facut obiectul participatiei, cu ocazia cedarii participatiilor respective (106);
– valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori (400, 462, 512).
– diferentele favorabile aferente furnizorilor si creditorilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (400, 419, 462);
– diferentele favorabile aferente datoriilor din leasing financiar exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (160);
– diferentele favorabile aferente clientilor si debitorilor, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar sau cu ocazia decontarii lor (410, 409, 461, 512);
– diferentele favorabile aferente creantelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizari, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (230);
– diferentele favorabile aferente creantelor imobilizate, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, respectiv la inchiderea exercitiului financiar sau cu ocazia decontarii lor (260, 512);
– diferentele favorabile din evaluarea, la incheierea exercitiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (500).
GRUPA 77 „VENITURI EXTRAORDINARE”
Din grupa 77 „Venituri extraordinare” face parte:
Contul 771 „Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acelor venituri rezultate din compensatiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamitati sau alte evenimente extraordinare.
În creditul contului 771 „Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare” se inregistreaza:
– sumele primite sau de primit drept compensatie pentru pierderi inregistrate de o societate, ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare (512, 445).
GRUPA 78 „VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE”
Din grupa 78 „Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare” fac parte:
Contul 781 „Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale si a ajustarilor pentru deprecierea activelor circulante.
În creditul contului 781 „Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare” se inregistreaza:
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor (151);
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor (290, 291, 293);
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (390);
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-clienti (490).
Contul 786 „Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare”
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din ajustari pentru pierdere de valoare.
În creditul contului 786 „Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” se inregistreaza:
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (296);
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor – decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (490);
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (590).

———

7 COMENTARII