ORDIN nr. 2382/2011 din 03 august 2011 pentru completarea unor reglementari contabile
2011-08-08 – Modifica si completeaza OMFP 3055/2009
2011-08-08 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 563 din 08 August 2011
2011-07-07 – Proiect, referat de aprobare

ORDIN nr. 2382/2011 din 03 august 2011 pentru completarea unor reglementari contabile

În baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 4 si 44 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Articolul I
Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La punctul 1 alineatul (3), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
i)grupurile de interes economic, infiintate potrivit legii.

- publicitate -

2. Dupa punctul 265 se introduce o noua subsectiune, subsectiunea 8.10.4 „Contabilitatea operatiunilor derulate de grupurile de interes economic“, cuprinzand punctele 2651 si 2652, cu urmatorul cuprins:
8.10.4. Contabilitatea operatiunilor derulate de grupurile de interes economic
2651. – (1) Grupurile de interes economic inregistreaza in contabilitate operatiunile derulate in functie de prevederile contractelor incheiate.
(2) În cazul operatiunilor pe care grupul de interes economic le deruleaza in nume propriu, acesta inregistreaza veniturile si cheltuielile ocazionate, dupa natura lor.
(3) În cazul operatiunilor derulate in numele membrilor care compun grupul de interes economic, acesta inregistreaza la venituri doar eventualul comision cuvenit, operatiunile fiind inregistrate in conturi de terti.
2652. – Grupurile de interes economic intocmesc situatii financiare anuale ale caror componente se stabilesc pe baza criteriilor prevazute la pct. 3 alin. (1) si completeaza aceste situatii in functie de informatiile corespunzatoare activitatii desfasurate.

Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

1 COMENTARIU