ORDIN nr. 2.389/2011 din 4 august 2011 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 [actualizat 23-04-2012]
2012-04-23 – Modificat de OMFP 518/2012 – Modificarea ordinelor ministrului finantelor publice nr. 2222/2006, 2389/2011 si 2795/2011
2012-04-23 – Modificat de OMFP nr. 518/2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice
2011-08-24 – Abroga OMFP nr. 2067/2007 din 16 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002
2011-08-24 – Data intrarii in vigoare: 24 August 2011
2011-08-24 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 597 din 24 august 2011

ORDIN nr. 2.389/2011 din 4 august 2011 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 [actualizat 23-04-2012]

În baza prevederilor art. 143 alin. (1)  lit. j), j^1), k), l) si m) si alin. (3), precum si ale art. 147^3 alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. X paragraful 1 din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
(1) Se aproba Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor din anexa reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2
Certificatele de scutire de taxa pe valoarea adaugata emise in baza prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificarile ulterioare, isi pastreaza valabilitatea.
ART. 3
Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin unitatile sale teritoriale, va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 810 din 28 noiembrie 2007, cu modificarile ulterioare.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 4 august 2011.
Nr. 2.389.

ANEXA

NORME
privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata
prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) si m)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si
XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii
privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii
in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001,
ratificat prin Legea nr. 260/2002

1. Precizari generale

ART. 1
(1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare, a personalului acestora, precum si a cetatenilor straini cu statut diplomatic sau consular in Romania, in conditii de reciprocitate. Cetatenii straini din Romania avand statut diplomatic sau consular trebuie sa fie notificati la Ministerul Afacerilor Externe pentru a beneficia de scutirea de taxa pe valoarea adaugata.
(2) În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea organismelor internationale, altele decat cele mentionate la art. 143 alin. (1) lit. j^1) din Codul fiscal, recunoscute ca atare de autoritatile publice din Romania, precum si a membrilor acestora, in limitele si conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu.
(3) Potrivit art. 143 alin. (1) lit. j) si k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea cetatenilor straini cu statut diplomatic sau consular intr-un alt stat membru si a organizatiilor internationale si interguvernamentale recunoscute ca atare de autoritatile publice din Romania, acreditate intr-un alt stat membru.
(4) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j^1) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii catre Comunitatea Europeana, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii sau catre organismele carora li se aplica Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene, in limitele si in conditiile stabilite de protocolul respectiv si de acordurile de punere in aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, in masura in care nu conduc la denaturarea concurentei. Institutiile si/sau organismele care activeaza in Romania beneficiaza de scutirea de taxa pe valoarea adaugata numai pentru achizitiile de bunuri si servicii a caror valoare totala depaseste plafonul de 700 lei.
(5) Potrivit art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, si intelegerilor ulterioare semnate in baza acestui acord, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru fortele Statelor Unite ale Americii si pentru contractantii acestora, atunci cand actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii, livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate de contractanti catre fortele Statelor Unite ale Americii, precum si livrarile de bunuri si prestarile de servicii destinate uzului personal al membrilor fortei Statelor Unite ale Americii in Romania, al personalului civil care insoteste forta si al membrilor lor de familie.
(6) Potrivit art. 143 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii catre un alt stat membru decat Romania, destinate fortelor armate ale unui stat membru NATO, altul decat statul membru de destinatie, pentru utilizarea de catre fortele in cauza sau de catre personalul civil care le insoteste sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor lor atunci cand fortele respective participa la o actiune comuna de aparare. În sensul art. 143 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, prin actiune comuna de aparare se intelege efortul comun de aparare a statelor membre NATO.
(7) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri netransportate in afara Romaniei si/sau prestarile de servicii efectuate in Romania, destinate fie fortelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea de catre fortele in cauza sau de catre personalul civil care le insoteste, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora, atunci cand fortele respective participa la o actiune comuna de aparare. În sensul art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, prin actiune comuna de aparare se intelege efortul comun de aparare a statelor membre NATO.
(8) Sunt asimilate taxei pe valoarea adaugata si intra sub incidenta reciprocitatii impozitele si taxele generale pe consum aplicate in statele in care sunt acreditate misiuni diplomatice si oficii consulare romane.
(9) Se considera indeplinite conditiile de reciprocitate si in cazul in care in statele in care sunt acreditate misiuni diplomatice si oficii consulare ale Romaniei nu sunt legiferate taxa pe valoarea adaugata sau alte impozite ori taxe generale pe consum. Ca regula generala, recunoasterea acestei reciprocitati de fapt va fi conditionata de incheierea unor acorduri bilaterale. În vederea incheierii acestor acorduri, Ministerul Afacerilor Externe, prin structurile competente, participa, alaturi de reprezentantii Ministerului Finantelor Publice, la realizarea demersurilor necesare in vederea respectarii procedurii prevazute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele.
(10) Institutiile/Persoanele eligibile prevazute la alin. (1)-(7) sunt denumite in continuare persoane scutite. În scopul aplicarii prezentelor norme, persoanele scutite se considera stabilite intr-un stat daca activeaza sau, dupa caz, sunt acreditate ori au sediul in statul respectiv, denumit tara gazda. Contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, care actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii, se considera stabiliti in Romania in scopul aplicarii prezentelor norme daca activeaza in Romania, chiar daca acestia nu au sediul activitatii economice sau un sediu fix pe teritoriul Romaniei. Criteriile prevazute la art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal nu sunt aplicabile pentru determinarea locului in care este stabilita o persoana scutita conform prezentelor norme.
(11) Prin aplicarea prezentelor norme se reglementeaza procedura de aplicare a scutirilor de TVA pentru achizitiile efectuate in Romania de persoanele scutite prevazute la alin. (10) si se evita situatia in care, in urma disparitiei frontierelor dintre statele membre ale Uniunii Europene, ar disparea si posibilitatea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la efectuarea de achizitii intr-un alt stat membru. În cadrul scutirii de taxa pe valoarea adaugata mentionate mai sus se vor aplica restrictiile pe care le-a stabilit tara gazda pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata pe piata locala din acea tara. Prin tara gazda se intelege statul in care sunt stabilite persoanele scutite mentionate la alin. (10). Tara gazda va trebui sa faca cunoscut faptul ca, in ceea ce priveste achizitiile efectuate pe teritoriul sau ori in alt stat membru, poate fi acordata aceasta scutire, prin autentificarea unui certificat de scutire pe care persoana scutita trebuie sa o solicite tarii gazda. Pentru fiecare achizitie efectuata in alt stat membru se va solicita autentificarea unui astfel de certificat, cu exceptia institutiilor Comunitatilor Europene si a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord. Tara gazda poate stabili totodata ca persoanele scutite mentionate la alin. (10) sa autentifice independent certificatele de scutire pentru achizitiile destinate uzului oficial. Pentru achizitiile destinate uzului personal, acest lucru nu este posibil. Organele fiscale si operatorii economici se pot confrunta cu certificatele respective in 3 moduri:
a) persoanele scutite stabilite in Romania pot solicita autentificarea certificatelor de scutire pentru achizitiile din Romania, conform prevederilor pct. 2;
b) persoanele scutite stabilite in Romania pot solicita autentificarea certificatelor de scutire pentru efectuarea de achizitii in alte state membre sau pentru achizitii intracomunitare de bunuri efectuate in Romania, conform prevederilor pct. 3;
c) persoanele scutite stabilite in alte state membre se pot prezenta in Romania cu certificate de scutire autentificate de alte state membre, conform prevederilor pct. 4.
(12) Prin organ fiscal teritorial care deserveste persoanele scutite, in sensul prezentelor norme, se intelege directia generala a finantelor publice judeteana/a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul/resedinta solicitantul sau, dupa caz, isi desfasoara activitatea ori are loc actiunea pentru care se solicita aplicarea scutirii de taxa.

2. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile efectuate in Romania de persoanele scutite stabilite in Romania
2.1. Scutirea directa
ART. 2
(1) Scutirea directa de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza prin facturare fara taxa pe valoarea adaugata de catre furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, in favoarea persoanelor scutite stabilite in Romania, prevazute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (5) si (7).
(2) Persoanele scutite stabilite in Romania, prevazute la art. 1 alin. (1), (2), (5) si (7), pot beneficia de scutire directa pe baza unui certificat valabil care atesta ca sunt indreptatite sa beneficieze de scutire. Exemplarul original al certificatului de scutire se transmite furnizorului/prestatorului pentru a justifica aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata. În cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care se efectueaza continuu, cum sunt: livrarile de gaze naturale, de apa, serviciile telefonice, livrarile de energie electrica, termica, precum si pentru serviciile de inchiriere sau leasing, certificatul de scutire este valabil pentru o perioada de 12 luni consecutive, in limita valorii inscrise in acesta si, dupa caz, in formularul de comanda anexat. În cazul depasirii valorii inscrise in certificatul de scutire pentru aceste livrari/prestari se va solicita autentificarea unui nou certificat sau, dupa caz, pentru diferenta respectiva se poate solicita restituirea taxei conform procedurii descrise la pct. 2.2. Furnizorul/Prestatorul va aplica scutirea de TVA pentru toate facturile privind livrari de bunuri sau prestari de servicii care se efectueaza continuu, emise in perioada de valabilitate a certificatului.
(3) Pentru aplicarea scutirii directe de catre institutiile si/sau organismele prevazute la art. 1 alin. (4) nu este obligatorie prezentarea certificatului de scutire. Institutiile si/sau organismele prevazute la art. 1 alin. (4) pot beneficia de scutire directa pe baza unui formular de comanda in care vor certifica faptul ca sunt indreptatite sa beneficieze de scutire. Exemplarul original al formularului de comanda se transmite furnizorului/prestatorului pentru a justifica aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata. Institutiile si/sau organismele care activeaza in Romania beneficiaza de scutirea de taxa pe valoarea adaugata numai pentru achizitiile de bunuri si servicii a caror valoare este egala cu sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorata daca respectiva operatiune nu ar fi scutita. În cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care se efectueaza continuu si al serviciilor de inchiriere sau leasing efectuate in beneficiul institutiilor si/sau organismelor care activeaza in Romania, scutirea este aplicabila daca valoarea fiecarei facturi este egala cu sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorata daca respectiva operatiune nu ar fi scutita.
(4) Pentru inchirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii vor aplica scutirea cu drept de deducere numai pe baza certificatului de scutire valabil prezentat de persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1), (2), (5) si (7) si, respectiv, pe baza formularului de comanda prezentat de persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (4), indiferent daca prestatorii au optat sau nu pentru taxarea operatiunilor respective, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. Prestatorii care nu au optat pentru taxarea operatiunilor de inchiriere sau leasing cu bunuri imobile si nu primesc un certificat de scutire valabil de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), (2), (5) si (7) si, respectiv, un formular de comanda de la persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (4) vor aplica scutirea fara drept de deducere prevazuta la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.
(5) Formularul certificatului care trebuie completat de persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1), (2), (5) si (7) va fi solicitat de la autoritatile fiscale teritoriale care le deservesc. Certificatul de scutire si, dupa caz, formularul de comanda anexat la acesta se completeaza in 3 exemplare sau, dupa caz, in 4 exemplare de catre contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, pe fiecare furnizor/prestator de la care persoanele scutite urmeaza sa efectueze cumparari. Un exemplar al certificatului si, dupa caz, al formularului de comanda se retine de furnizor/prestator, un exemplar se retine de fortele Statelor Unite ale Americii in cazul contractantilor acestora, un exemplar ramane la emitent si un alt exemplar va fi pastrat de autoritatea fiscala care le deserveste. Modelul certificatului de scutire pentru persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1), (2) si (7) este prevazut in anexa nr. 1, iar pentru persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (5), modelul certificatului de scutire este prevazut in anexa nr. 2. În situatia in care contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, care actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii, realizeaza catre fortele Statelor Unite ale Americii exclusiv livrari de bunuri si/sau prestari de servicii scutite conform prezentelor norme, nu au obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal.
(6) În cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1), (2), (5) si (7), certificatul de scutire si, dupa caz, formularul de comanda care se anexeaza la acesta sunt valabile daca sunt autentificate prin semnare si stampilare de autoritatile competente din Romania. Autoritatile fiscale teritoriale vor aplica certificatului un numar de ordine. Autoritatile din Romania competente sa autentifice certificatele de scutire si, dupa caz, formularele de comanda sunt:
a) in cazul persoanelor scutite prevazute la art. 1 alin. (1), (2) si (7), autoritatea fiscala teritoriala din Romania care le deserveste;
b) in cazul persoanelor scutite prevazute la art. 1 alin. (5), fortele Statelor Unite ale Americii si autoritatea fiscala teritoriala care le deserveste.
(7) În vederea autentificarii certificatelor de scutire:
a) persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) vor solicita avizul in scris privind conditiile de reciprocitate din partea Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de cate ori este cazul;
b) persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (7) vor solicita o adresa scrisa emisa de Ministerul Apararii Nationale care sa confirme faptul ca fortele armate ale statelor straine membre NATO se afla in Romania pentru a lua parte la efortul comun de aparare, ori de cate ori este cazul.
Aceste avize vor fi prezentate autoritatii fiscale teritoriale competente.
(7) În vederea autentificarii certificatelor de scutire, persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) vor solicita avizul in scris privind conditiile de reciprocitate din partea Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de cate ori este cazul. Avizul va fi prezentat autoritatii fiscale teritoriale competente. [text modificat 23-04-2012]
(8) Raspunderea pentru verificarea respectarii conditiilor de reciprocitate revine Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
(9) Scutirea directa nu se poate aplica pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate in mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente in care persoanele scutite ocupa o parte cu titlu de proprietar sau de chirias, precum si pentru livrarile de carburanti auto efectuate de statiile de distributie, pentru care se emit bonuri fiscale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.2. Scutirea prin restituire
ART. 3
(1) Restituirea catre persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (5) si (7) a taxei pe valoarea adaugata achitate, aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate in Romania, se aplica in cazul in care nu s-a aplicat scutirea directa prevazuta la art. 2, precum si in orice alte situatii in care nu se poate aplica scutirea directa.
(2) Restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza de catre autoritatea fiscala care deserveste persoanele scutite. În vederea restituirii taxei, solicitantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a) o cerere de restituire a taxei pe valoarea adaugata, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, si, in cazul persoanelor scutite prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), avizul in scris privind conditiile de reciprocitate din partea Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care raspunde pentru verificarea respectarii conditiilor de reciprocitate. Directia protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe elibereaza un singur aviz de reciprocitate trimestrial aferent fiecarei cereri de restituire, fara a se putea reveni retroactiv asupra acestuia;
b) un borderou care sa cuprinda in ordine cronologica pentru fiecare achizitie urmatoarele informatii: denumirea, numarul si data documentului, valoarea fara TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numarul si data documentului de plata corespunzator si suma achitata;
c) copii de pe facturile in care sunt consemnate bunurile si serviciile achizitionate in cursul trimestrului pentru care se solicita restituirea;
d) copii de pe bonurile fiscale emise in cursul trimestrului pentru care se face restituirea, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stampilate si avand inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehiculului, in cazul achizitiilor de carburanti auto de la statiile de distributie;
e) copii de pe documentele care atesta achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente, pana la data depunerii cererilor;
f) pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate in mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, in care institutiile/persoanele eligibile prevazute la art. 1 ocupa o parte cu titlu de proprietar sau de chirias, in locul documentelor prevazute la lit. c) se va prezenta decontul cuprinzand cheltuielile comune si taxa pe valoarea adaugata, intocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-parti pe care colocatarul este obligat sa o plateasca, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;
g) in cazul persoanelor mentionate la art. 1 alin. (7), o adresa scrisa emisa de Ministerul Apararii Nationale care sa confirme faptul ca fortele armate ale statelor straine membre NATO se afla in Romania pentru a lua parte la efortul comun de aparare.
(3) Persoanele scutite pot solicita rambursarea taxei pe valoarea adaugata facturate si achitate de acestea pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care le-au fost prestate in beneficiul lor in Romania, trimestrial, cel mai tarziu pana la finele lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se solicita restituirea.
(4) Prin exceptie de la termenul de depunere a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata prevazut la alin. (3), misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statelor in care exercitiul bugetar se incheie la data de 30 septembrie pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru trimestrul III in doua transe, prin depunerea cererii de restituire si a documentelor justificative, separat pentru lunile iulie si august, pana la finele lunii septembrie, si separat pentru luna septembrie, pana cel tarziu la finele lunii octombrie.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), in cazuri temeinic justificate, la solicitarea persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (5) si (7), ministrul finantelor publice poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata in situatia in care cererea de restituire si/sau documentatia aferenta nu au fost depuse in termenele prevazute la alin. (3) si (4).

3. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile efectuate in alte state membre de persoanele scutite stabilite in Romania si pentru achizitiile intracomunitare realizate in Romania de catre aceste persoane scutite.
ART. 4
(1) Pentru fiecare achizitie din alt stat membru, persoanele scutite stabilite in Romania pot solicita autentificarea unui certificat de scutire la autoritatea fiscala teritoriala care le deserveste, din care sa reiasa ca persoana in cauza poate face obiectul scutirii, conform art. 15 alin. 10 din Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri – sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata: baza unitara de stabilire, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu modificarile si completarile ulterioare. Certificatul serveste de asemenea si pentru scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru achizitia intracomunitara realizata in Romania, conform art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal, de catre persoanele scutite stabilite in Romania.
(2) Certificatul de scutire este prevazut in Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, modelul in limba romana fiind prevazut in anexa nr. 4.
(3) Certificatul de scutire si, dupa caz, formularul de comanda se completeaza in 3 exemplare, pe fiecare furnizor/prestator din alt stat membru de la care persoanele scutite efectueaza cumparari. Un exemplar al certificatului si, dupa caz, al formularului de comanda se predau furnizorului/prestatorului, un exemplar ramane la emitent si un alt exemplar va fi pastrat de autoritatea fiscala care deserveste persoanele scutite.
(4) Certificatul de scutire si, dupa caz, formularul de comanda vor fi autentificate prin semnare si stampilare de autoritatile competente din Romania care vor aplica un numar de ordine. Certificatul poate fi autentificat daca se respecta conditiile valabile pentru persoanele scutite respective in cazul scutirii interne, cu exceptia conditiilor de reciprocitate.
(5) În cazul in care pentru persoana scutita este valabila o limita exprimata in lei si pretul este mentionat in valuta, la convertire se va lua in considerare ultimul curs de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data solicitarii autentificarii certificatului.
(6) Indiferent de sistemul ales de statul membru din care se efectueaza cumpararile, cu certificatul respectiv se poate obtine scutire directa in momentul achizitiei sau se poate solicita la autoritatile fiscale din strainatate restituirea taxei pe valoarea adaugata platite in respectivul stat membru.
(7) Autoritatea fiscala teritoriala din Romania va pastra o copie a fiecarui certificat emis, in vederea solutionarii unor eventuale cereri de transmitere de informatii venite din partea statului in care a avut loc achizitia.

4. Scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru achizitiile efectuate in Romania de catre persoane scutite stabilite in alte state membre
4.1. Scutirea directa
ART. 5
(1) Scutirea directa de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru achizitiile efectuate din Romania de catre persoanele scutite, mentionate la art. 1 alin. (3), (4) si (6), stabilite in alte state membre, se realizeaza prin facturarea fara taxa pe valoarea adaugata de catre furnizori/prestatori.
(2) În cazul persoanelor mentionate la art. 1 alin. (6), scutirea se aplica pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii catre un alt stat membru decat Romania, destinate fortelor armate ale unui stat membru NATO, altul decat statul membru de destinatie, pentru utilizarea de catre fortele in cauza sau de catre personalul civil care le insoteste sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor lor atunci cand fortele respective participa la efortul comun de aparare.
(3) Pentru aplicarea scutirii directe trebuie respectate urmatoarele conditii:
a) persoana scutita va pune la dispozitia furnizorului/prestatorului un certificat in original autentificat de tara gazda, din care sa reiasa ca persoana in cauza poate face obiectul scutirii, conform art. 15 alin. 10 din Directiva 77/388/CEE , respectiv art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE , cu modificarile si completarile ulterioare. Documentul care urmeaza sa fie folosit este intocmit la nivel comunitar in oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Versiunea in limba romana a acestui certificat de scutire este prevazuta in anexa nr. 4. În cazul in care certificatul este intocmit in alta limba decat limba romana, se va anexa o traducere in limba romana a rubricilor completate;
b) furnizorul/prestatorul va mentiona pe facturi fiscale o declaratie semnata de el cu privire la faptul ca plata perceputa nu contine taxa pe valoarea adaugata.
(4) Daca o tara gazda a stabilit ca anumite organizatii internationale si/sau bazele NATO pot autentifica ele insele certificatele, aceste documente vor fi asimilate certificatelor valabile daca se anexeaza o copie a deciziei tarii gazda in baza careia institutia respectiva poate autentifica certificatele in mod independent. Aceasta copie va trebui sa fie pastrata, alaturi de certificat, de catre furnizorul/prestatorul respectiv. Atata vreme cat decizia respectiva isi pastreaza valabilitatea, in cazul comenzilor ulterioare va fi necesara doar mentionarea datei si a numarului deciziei.
(5) Certificatele autentificate independent de catre organizatii internationale si/sau de catre baze NATO, care se refera la bunuri sau servicii destinate uzului personal, nu pot fi acceptate ca certificate de scutire. Aceste certificate trebuie autentificate de tara gazda inainte ca scutirea sa fie posibila.
ART. 6
Prin exceptie de la prevederile art. 5, Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord si persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (4) beneficiaza de scutire directa pentru achizitiile de bunuri si servicii efectuate din Romania, pe baza unui formular de comanda in care vor certifica faptul ca sunt indreptatite sa beneficieze de scutire, pe care il transmit furnizorului/prestatorului.
4.2. Scutirea prin restituire
ART. 7
(1) Daca nu a fost aplicata scutirea directa prevazuta la pct. 4.1, restituirea taxei pe valoarea adaugata platita in Romania de catre persoanele scutite mentionate la art. 1 alin. (3), (4) si (6), stabilite in alt stat membru, se va solicita la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu mentionarea denumirii bancii si a numarului contului bancar in care poate fi transferata taxa.
(2) Pentru restituirea taxei platite in Romania, solicitantii vor depune urmatoarele documente:
a) cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta in anexa nr. 3;
b) certificatul de scutire in original, completat corect si integral, eliberat de tara gazda; documentul care urmeaza sa fie folosit este intocmit la nivel comunitar in oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene; versiunea in limba romana a acestui certificat este prevazuta in anexa nr. 4; in cazul in care certificatul este intocmit in alta limba decat limba romana, se va anexa o traducere in limba romana a rubricilor completate;
c) facturi in care sunt consemnate bunurile si serviciile achizitionate pentru care se solicita restituirea si copii de pe acestea;
d) documentele care atesta achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente, pana la data depunerii cererilor, si copii de pe acestea.
(3) Restituirea taxei pe valoarea adaugata va fi posibila daca datele de pe facturi fiscale si dovada de plata corespund cu datele de pe certificat.
(4) Factura si dovada de plata vor fi reexpediate, dupa restituire, persoanei scutite, dupa ce au fost marcate pentru a nu fi utilizate si pentru alta restituire, iar certificatul va fi pastrat de autoritatea fiscala.
(5) Daca o tara gazda a stabilit ca anumite organizatii internationale si/sau bazele NATO pot autentifica ele insele certificatele, aceste documente vor fi asimilate certificatelor valabile daca se anexeaza o copie a deciziei tarii gazda in baza careia institutia respectiva poate autentifica certificatele in mod independent. Atata vreme cat decizia respectiva isi pastreaza valabilitatea, in cazul comenzilor ulterioare va fi necesara doar mentionarea datei si a numarului deciziei.
(6) Certificatele autentificate independent de catre anumite organizatii internationale si/sau de catre baze NATO, care se refera la bunuri sau servicii destinate uzului personal, nu pot fi acceptate ca certificate de scutire. Aceste certificate trebuie autentificate de tara gazda.
ART. 8
În cazul in care nu a fost aplicata scutirea directa prevazuta la art. 6, Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord si persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (4) pot solicita rambursarea taxei pe valoarea adaugata pentru achizitiile de bunuri si servicii efectuate din Romania, conform procedurii prevazute la art. 7, cu exceptia certificatului de scutire, in locul caruia vor prezenta un formular de comanda in care vor certifica in mod independent ca sunt indreptatite sa beneficieze de scutire.

5. Dispozitii finale
ART. 9
(1) Solutionarea cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata se realizeaza conform procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme.

  ANEXA 1 la norme

                  - model -

  UNIUNEA EUROPEANÃ

            CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA (RO)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│Seria nr. (optional) ...................                   │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│1. INSTITUTIA/PERSOANA ELIGIBILÃ                       │
│Denumirea/Numele .......................                   │
│Strada si numarul ......................                   │
│Codul postal, localitatea ..............                   │
│Statul membru (gazda) ..................                   │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│2. AUTORITATEA COMPETENTÃ PENTRU A STAMPILA                  │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│        (numele, adresa si numarul de telefon)             │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│3. DECLARATIA INSTITUTIEI SAU A PERSOANEI ELIGIBILE BENEFICIARE        │
│Institutia sau persoana eligibila*1) declara prin prezenta:          │
│a) ca bunurile si/sau serviciile prezentate in rubrica 5 sunt destinate*2):  │
│ [] pentru uzul oficial al:       [] pentru uzul personal al:     │
│  [] unei misiuni diplomatice straine   [] unui membru al unei misiuni  │
│  [] unei reprezentante consulare straine   diplomatice straine      │
│                      [] unui membru al unei      │
│                        reprezentante consulare straine│
│  [] unei institutii/unui organism                      │
│   european care face obiectul                       │
│   Protocolului privind privilegiile                    │
│   si imunitatile Uniunii Europene                     │
│  [] unei organizatii internationale    [] unui membru al personalului  │
│                        unei organizatii internationale│
│  [] fortelor armate ale unui stat care                   │
│   este parte la Tratatul Atlanticului                   │
│   de Nord (fortele NATO)                         │
│  [] fortelor armate ale Regatului Unit                   │
│   stationate in Insula Cipru                       │
│                                       │
│                  ........................................ │
│                  (denumirea institutiei) (vezi rubrica*4) │
│                                       │
│b) ca bunurile si/sau serviciile descrise in rubrica 5 respecta conditiile si │
│limitele aplicabile scutirii de TVA in statul membru gazda mentionat la    │
│rubrica 1; si                                 │
│c) ca informatiile mentionate anterior sunt furnizate cu buna-credinta.    │
│Institutia sau persoana eligibila se obliga prin prezenta sa achite statului │
│membru din care au fost expediate bunurile sau au fost livrate bunurile si/sau│
│au fost prestate serviciile valoarea TVA cuvenita in cazul in care bunurile  │
│si/sau serviciile nu sunt in conformitate cu conditiile de aplicare a scutirii│
│sau in cazul in care acestea nu au fost utilizate in maniera prevazuta.    │
│                                       │
│                                       │
│     .................    .....................................    │
│     (locul si data)      (numele si calitatea semnatarului)    │
│                                       │
│                 .....................................    │
│                        (semnatura)          │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│4. STAMPILA INSTITUTIEI (in cazul scutirii pentru uzul personal)       │
│                                       │
│   ..................   Stampila    ............................   │
│   (locul si data)          (numele si calitatea semnatarului)  │
│                                       │
│                     .................................  │
│                           (semnatura)       │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│5. DESCRIEREA BUNURILOR SI/SAU A SERVICIILOR PENTRU CARE SE SOLICITÃ SCUTIREA │
│DE LA PLATA TVA                                │
│A. Informatii privind furnizorul/prestatorul                 │
│1. Numele si adresa ........................................         │
│2. Statul membru ...........................................         │
│3. Codul de inregistrare in scopuri de TVA .................         │
│B. Informatii privind bunurile si/sau serviciile               │
│                                       │
├──────────┬────────────────────┬────────────┬─────────────────────┬───────────┤
│     │Descrierea detaliata│      │ Valoarea fara TVA │      │
│     │ a bunurilor si/sau │      ├──────────┬──────────┤      │
│  Nr.  │ a serviciilor*3) │ Cantitatea │     │     │      │
│     │ (sau referinta la │  sau   │ Valoarea │ Valoarea │ Moneda  │
│     │  formularul de  │ numarul  │ unitara │ totala  │      │
│     │  comanda atasat) │      │     │     │      │
├──────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│     │          │      │     │     │      │
├──────────┴────────────────────┼────────────┴──────────┴──────────┴───────────┤
│        Valoare totala │                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│6. CERTIFICAREA DE CÃTRE AUTORITATEA COMPETENTÃ A STATULUI MEMBRU GAZDÃ    │
│Destinatia bunurilor si/sau serviciilor descrise in rubrica 5 este conforma: │
│[] in totalitate                               │
│[] pana la cantitatea de ......................                │
│               (numarul)*4)                  │
│cu conditiile de scutire de TVA.                       │
│                                       │
│  .................   Stampila    ............................    │
│   (locul si data)          (numele si calitatea semnatarului)  │
│                    ..................................  │
│                          (semnatura)        │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│7. PERMISIUNEA DE A SE DISPENSA DE STAMPILÃ (numai in cazul scutirii pentru  │
│                       uz oficial)           │
│Prin documentul nr. ...................... din .............................. │
│           (referinta la dosar)         (data)       │
│lui ................................... i se acorda permisiunea        │
│   (denumirea institutiei eligibile)                    │
│de catre .................................................................... │
│       (denumirea autoritatii competente din statul membru gazda)    │
│sa se dispenseze de stampila prevazuta la rubrica 6.             │
│                                       │
│   .................    Stampila   ............................   │
│   (locul si data)          (numele si calitatea semnatarului)  │
│                                       │
│                     ..................................  │
│                           (semnatura)       │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

----------
  *1) Taiati daca este cazul.
  *2) Bifati rubrica potrivita.
  *3) Taiati spatiul care nu este utilizat. Aceasta obligatie se aplica si daca este anexat formularul de comanda.
  *4) Bunurile si/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimina din rubrica 5.

Instructiuni de completare a certificatului de scutire de TVA

1. Acest certificat serveste ca document justificativ pentru furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate institutiilor/persoanelor eligibile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k) si l) din Codul fiscal. În acest sens, se intocmeste un certificat pentru fiecare furnizor/prestator. Furnizorul/Prestatorul are obligatia de a pastra acest certificat in evidentele proprii potrivit prevederilor legale in vigoare.
2. a) Specificatiile generale cu privire la hartia ce trebuie utilizata sunt cele prevazute in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989.
Hartia trebuie sa fie de culoare alba pentru toate exemplarele si trebuie sa aiba dimensiunea de 210 mm x 297 mm, cu o toleranta maxima de 5 mm in minus sau 8 mm in plus in ceea ce priveste lungimea.
b) Orice spatiu neutilizat in rubrica 5.B se va bara, astfel incat sa nu fie posibile adaugari.
c) Documentul trebuie completat lizibil si intr-o maniera care sa nu permita stergerea datelor. Nu sunt permise stersaturi sau corecturi. Documentul trebuie completat in limba romana sau in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene.
d) Daca descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5.B a certificatului) se refera la un formular de comanda intocmit in alta limba decat limba romana, institutia/persoana beneficiara va trebui sa ataseze o traducere in limba romana.
e) Pe de alta parte, daca certificatul este intocmit in alta limba decat limba romana, institutia/persoana beneficiara va anexa o traducere in limba romana a informatiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5.B.
3. Prin declaratia din rubrica 3 a certificatului, institutia/persoana beneficiara furnizeaza informatiile necesare pentru evaluarea solicitarii de scutire in Romania.
4. Prin viza de la rubrica 4 a certificatului, institutia confirma detaliile din rubricile 1 si 3 lit. (a) ale documentului si certifica faptul ca persoana beneficiara face parte din personalul institutiei.
5. a) Trimiterea la formularul de comanda (rubrica 5.B) trebuie sa contina cel putin data si numarul comenzii. Formularul de comanda trebuie sa contina toate elementele inscrise in rubrica 5 a certificatului. Certificatul de scutire si formularul de comanda trebuie vizate de autoritatea fiscala teritoriala care deserveste beneficiarul.
b) Moneda se indica folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului international ISO 4127, stabilit de Organizatia Internationala de Standardizare.
6. Declaratia institutiei/persoanei beneficiare mentionata anterior se autentifica la rubrica 6 prin semnatura si stampila autoritatii fiscale teritoriale din Romania.
7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competenta poate dispensa institutia eligibila de obligatia de a solicita stampila in cazul scutirii pentru utilizare oficiala. Institutia eligibila mentioneaza aceasta dispensa la rubrica 7 din certificat. Permisiunea de a se dispensa de obligatia de a solicita stampila se acorda printr-un document intern, emis de autoritatea fiscala competenta, care contine urmatoarele informatii: titlul deciziei privind acordarea dispensei, autoritatea fiscala competenta emitenta, denumirea solicitantului, numarul de ordine si data deciziei, dispozitivul, respectiv aprobarea pentru acordarea dispensei de obligatia de a solicita autentificarea certificatului de scutire si termenul de valabilitate a deciziei.

  ANEXA 2 la norme

               - model -

           CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│Seria nr. (optional) ........................................................ │
│                                       │
│1. INSTITUTIA/PERSOANA ELIGIBILÃ                       │
│Denumirea/Numele ............................................................ │
│Strada si numarul ........................................................... │
│Codul postal, localitatea ................................................... │
│Statul membru (gazda) ....................................................... │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│2. AUTORITATEA COMPETENTÃ PENTRU A STAMPILA                  │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│           (numele, adresa si numarul de telefon)         │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│3. DECLARATIA INSTITUTIEI SAU A PERSOANEI ELIGIBILE BENEFICIARE        │
│Institutia sau persoana eligibila*1) declara prin prezenta:          │
│a) ca bunurile si/sau serviciile prezentate in rubrica 5 sunt destinate*2):  │
│[] pentru uzul oficial           [] pentru uzul personal      │
│............................................................................. │
│           (denumirea institutiei) (vezi rubrica 4)        │
│b) ca bunurile si/sau serviciile descrise in rubrica 5 respecta conditiile si │
│limitele aplicabile scutirii de TVA in statul membru gazda mentionat la    │
│rubrica 1; si                                 │
│c) ca informatiile mentionate anterior sunt furnizate cu buna-credinta.    │
│Institutia sau persoana eligibila se obliga prin prezenta sa achite statului │
│membru din care au fost expediate bunurile sau au fost livrate bunurile si/sau│
│au fost prestate serviciile valoarea TVA cuvenita in cazul in care bunurile  │
│si/sau serviciile nu sunt in conformitate cu conditiile de aplicare a scutirii│
│sau in cazul in care acestea nu au fost utilizate in maniera prevazuta.    │
│                                       │
│    .................      ..........................        │
│     (locul si data)    (numele si calitatea semnatarului)      │
│                                       │
│                  ..........................        │
│                      (semnatura)            │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│4. STAMPILA INSTITUTIEI (in cazul scutirii pentru uzul personal)       │
│                                       │
│  .................    Stampila   .................................... │
│  (locul si data)            (numele si calitatea semnatarului) │
│                                       │
│                     .................................... │
│                          (semnatura)        │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│5. DESCRIEREA BUNURILOR SI/SAU A SERVICIILOR EXPEDIATE PENTRU CARE SE SOLICITÃ│
│SCUTIREA DE LA PLATA TVA                           │
│                                       │
│A. Informatii privind furnizorul/prestatorul                 │
│1. Numele si adresa ........................................................ │
│2. Statul membru ............................................................ │
│3. Codul de inregistrare in scopuri de TVA .................................. │
│B. Informatii privind bunurile si/sau serviciile               │
├──────────┬────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────┤
│  Nr.  │   Descrierea detaliata  │Cantitatea│Valoarea fara TVA│     │
│     │   a bunurilor si/sau  │  sau  ├────────┬────────┤     │
│     │    a serviciilor*3)   │ numarul │Valoarea│Valoarea│ Moneda │
│     │(sau referinta la formularul│     │unitara │ totala │     │
│     │   de comanda atasat)   │     │    │    │     │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤
│     │              │     │    │    │     │
├──────────┴────────────────────────────┼──────────┴────────┴────────┴─────────┤
│            Valoare totala │                   │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│6. CERTIFICAREA DE CÃTRE AUTORITATEA COMPETENTÃ A STATULUI MEMBRU GAZDÃ    │
│Destinatia bunurilor si/sau serviciilor descrise in rubrica 5 este conforma  │
│[] in totalitate                               │
│[] pana la cantitatea de ........................................       │
│                   (numarul)*4)               │
│cu conditiile de scutire de TVA.                       │
│                                       │
│  .................    Stampila   .................................... │
│  (locul si data)            (numele si calitatea semnatarului) │
│                                       │
│                     .................................... │
│                          (semnatura)        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│7. CERTIFICAREA DE CÃTRE FORTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII ÎN ROMANIA    │
│                                       │
│  .................    Stampila   .................................... │
│  (locul si data)            (numele si calitatea semnatarului) │
│                                       │
│                     .................................... │
│                          (semnatura)        │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------
  *1) Taiati daca este cazul.
  *2) Bifati rubrica potrivita.
  *3) Taiati spatiul care nu este utilizat. Aceasta obligatie se aplica si daca este anexat formularul de comanda.
  *4) Bunurile si/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimina din rubrica 5.

Instructiuni de completare a certificatului de scutire de TVA

1. Acest certificat serveste ca document justificativ pentru:
a) furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate catre fortele Statelor Unite ale Americii si contractantii acestora, atunci cand actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii;
b) contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, atunci cand actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii, pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate catre fortele Statelor Unite ale Americii, pentru uzul personal al membrilor fortei, al personalului civil care insoteste fortele si al membrilor lor de familie;
c) furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate uzului personal al membrilor fortei Statelor Unite ale Americii in Romania, personalului civil care insoteste forta, precum si membrilor de familie ai acestora.
În acest sens, se intocmeste un certificat pentru fiecare furnizor/prestator/contractant. Furnizorul/Prestatorul/Contractantul are obligatia de a pastra acest certificat in evidentele proprii potrivit prevederilor legale in vigoare.
2. a) Specificatiile generale cu privire la hartia ce trebuie utilizata sunt cele prevazute in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989.
Hartia trebuie sa fie de culoare alba pentru toate exemplarele si trebuie sa aiba dimensiunea de 210 mm x 297 mm, cu o toleranta maxima de 5 mm in minus sau 8 mm in plus in ceea ce priveste lungimea.
b) Orice spatiu neutilizat in rubrica 5.B se va bara, astfel incat sa nu fie posibile adaugari.
c) Documentul trebuie completat lizibil si intr-o maniera care sa nu permita stergerea datelor. Nu sunt permise stersaturi sau corecturi. Documentul trebuie completat in limba romana sau in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene.
d) Daca descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5.B a certificatului) se refera la un formular de comanda intocmit in alta limba decat limba romana, institutia/persoana beneficiara va trebui sa ataseze o traducere in limba romana.
e) Pe de alta parte, daca certificatul este intocmit in alta limba decat limba romana, institutia/persoana beneficiara va anexa o traducere in limba romana a informatiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5.B.
3. Prin viza din rubrica 3 a certificatului, institutia/persoana beneficiara furnizeaza informatiile necesare pentru evaluarea solicitarii de scutire in Romania.
4. Prin viza de la rubrica 4 a certificatului, institutia confirma detaliile din rubricile 1 si 3 lit. a) ale documentului si certifica faptul ca persoana beneficiara face parte din membrii fortei SUA, personalul civil al acesteia sau membrii lor de familie.
5.a) Trimiterea la formularul de comanda (rubrica 5.B) trebuie sa contina cel putin data si numarul comenzii. Formularul de comanda trebuie sa contina toate elementele inscrise in rubrica 5 a certificatului. Certificatul de scutire si, dupa caz, formularul de comanda trebuie vizate de fortele Statelor Unite ale Americii in Romania si de autoritatea fiscala teritoriala. Pentru bunurile si serviciile achizitionate de contractantii care actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii, se va certifica de catre forte faptul ca bunurile si serviciile sunt achizitionate pentru sau in numele fortelor. În situatia in care livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii prezinta un nivel de clasificare atestat de fortele Statelor Unite ale Americii in Romania, in coloana a doua a rubricii 5.B se va mentiona doar numarul contractului aferent bunurilor si/sau serviciilor respective.“
5. a) Trimiterea la formularul de comanda (rubrica 5.B) trebuie sa contina cel putin data si numarul comenzii. Formularul de comanda trebuie sa contina toate elementele inscrise in rubrica 5 a certificatului. Certificatul de scutire si, dupa caz, formularul de comanda trebuie vizate de fortele Statelor Unite ale Americii in Romania si de autoritatea fiscala teritoriala. Pentru bunurile si serviciile achizitionate de contractantii care actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii, se va certifica de catre forte faptul ca bunurile si serviciile sunt achizitionate pentru sau in numele fortelor. [text modificat 23-04-2012]
b) Moneda se indica folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului international ISO 4127, stabilit de Organizatia Internationala de Standardizare.
6. Declaratia institutiei/persoanei beneficiare se autentifica la rubrica 7 prin semnatura si stampila fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania si a autoritatii fiscale teritoriale, la rubrica 6.

ANEXA 3
la norme

– model –

Nr. de inregistrare ………
Din data de ……………..
(loc rezervat pentru Ministerul Finantelor Publice)

CERERE
de restituire a taxei pe valoarea adaugata
pentru perioada ……………

1. Denumirea institutiei/persoanei eligibile:
a) Misiunea diplomatica …………………..;
b) Oficiul consular ………………………;
c) Reprezentanta organizatiei internationale si interguvernamentale ………..;
d) Institutia/organismul european care face obiectul Protocolului privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene …………..;
e) Fortele Statelor Unite ale Americii dislocate in Romania ………….;
f) Contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii dislocate in Romania ………….;
g) Membrii fortei Statelor Unite ale Americii dislocate in Romania, personalul civil al acesteia si membrii lor de familie …………;
h) Fortele armate ale statelor membre NATO …………. .
2. Numarul de identificare fiscala ……………
3. Adresa:
Localitatea …….., str. …….. nr. …., sectorul …….., codul postal ……
Prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata achitate pentru cumparari de bunuri/servicii, in conformitate cu procedura prevazuta, in suma de ……. lei.
Solicitam restituirea in contul nr. ……….., deschis la ………, sucursala …….. .

Conducatorul institutiei/Persoana eligibila
……………………….
(semnatura si, dupa caz, stampila)

(verso)

CADRUL REZERVAT MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE
Aprobam restituirea taxei pe valoarea adaugata in suma de …….. lei.
Directorul executiv al autoritatii fiscale teritoriale ………

Semnatura …….. Data ……..

Stampila

  ANEXA 4
  la norme

               - model -

  UNIUNEA EUROPEANÃ

        CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA SI/SAU ACCIZE(RO)
         (Directiva 2006/112/CE - art. 151 si
          Directiva 2008/118/CE - art. 13)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│ Seria nr. (optional) .............................................      │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│1. INSTITUTIA/PERSOANA ELIGIBILÃ                       │
│Denumirea/Numele ............................................................ │
│Strada si numarul ........................................................... │
│Codul postal, localitatea ................................................... │
│Statul membru (gazda) ....................................................... │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│2. AUTORITATEA COMPETENTÃ PENTRU A STAMPILA                  │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
│         (numele, adresa si numarul de telefon)            │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│3. DECLARATIA INSTITUTIEI SAU A PERSOANEI ELIGIBILE BENEFICIARE        │
│Institutia sau persoana eligibila*1) declara prin prezenta:          │
│a) ca bunurile si/sau serviciile prezentate in rubrica 5 sunt destinate*2):  │
│[] pentru uzul oficial al:       [] pentru uzul personal al:      │
│  [] unei misiuni diplomatice      [] unui membru al unei misiuni   │
│   straine                diplomatice straine       │
│  [] unei reprezentante consulare    [] unui membru al unei reprezentante│
│   straine                consulare straine        │
│  [] unei institutii/unui organism                      │
│   european care face obiectul                       │
│   Protocolului privind privilegiile                    │
│   si imunitatile Uniunii Europene                     │
│  [] unei organizatii internationale   [] unui membru al personalului unei │
│                       organizatii internationale    │
│  [] fortelor armate ale unui stat                      │
│   care este parte la Tratatul                       │
│   Atlanticului de Nord (fortele                      │
│   NATO)                                  │
│  [] fortelor armate ale Regatului                      │
│   Unit stationate in Insula Cipru                     │
│                                       │
│                       ..........................    │
│                   (denumirea institutiei) (vezi rubrica 4) │
│                                       │
│b) ca bunurile si/sau serviciile descrise in rubrica 5 respecta conditiile si │
│limitele aplicabile scutirii de TVA in statul membru gazda mentionat la    │
│rubrica 1; si                                 │
│c) ca informatiile mentionate anterior sunt furnizate cu buna-credinta.    │
│Institutia sau persoana eligibila se obliga prin prezenta sa achite statului │
│membru din care au fost expediate bunurile sau au fost livrate bunurile si/sau│
│au fost prestate serviciile valoarea TVA cuvenita in cazul in care bunurile  │
│si/sau serviciile nu sunt in conformitate cu conditiile de aplicare a scutirii│
│sau in cazul in care acestea nu au fost utilizate in maniera prevazuta.    │
│                                       │
│    .................      ..........................        │
│     (locul si data)    (numele si calitatea semnatarului)      │
│                                       │
│                  ..........................        │
│                      (semnatura)            │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│4. STAMPILA INSTITUTIEI (in cazul scutirii pentru uzul personal)       │
│                                       │
│  .................    Stampila   .................................... │
│  (locul si data)            (numele si calitatea semnatarului) │
│                                       │
│                     .................................... │
│                          (semnatura)        │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│5. DESCRIEREA BUNURILOR SI/SAU A SERVICIILOR PENTRU CARE SE SOLICITÃ SCUTIREA │
│DE LA PLATA TVA                                │
│A. Informatii privind furnizorul/prestatorul                 │
│1. Numele si adresa ....................................           │
│2. Statul membru .......................................           │
│3. Codul de inregistrare in scopuri de TVA .............           │
│B. Informatii privind bunurile si/sau serviciile               │
├──────────┬────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────┤
│  Nr.  │   Descrierea detaliata  │Cantitatea│Valoarea fara TVA│     │
│     │   a bunurilor si/sau  │  sau  ├────────┬────────┤     │
│     │    a serviciilor*3)   │ numarul │Valoarea│Valoarea│ Moneda │
│     │(sau referinta la formularul│     │unitara │ totala │     │
│     │   de comanda atasat)   │     │    │    │     │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤
│     │              │     │    │    │     │
├──────────┴────────────────────────────┼──────────┴────────┴────────┴─────────┤
│            Valoare totala │                   │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│6. CERTIFICAREA DE CÃTRE AUTORITATEA COMPETENTÃ A STATULUI MEMBRU GAZDÃ    │
│Destinatia bunurilor si/sau serviciilor descrise in rubrica 5 este conforma  │
│[] in totalitate                               │
│[] pana la cantitatea de .................................          │
│                 (numarul)*4)                 │
│cu conditiile de scutire de TVA.                       │
│                                       │
│  .................    Stampila   .................................... │
│  (locul si data)            (numele si calitatea semnatarului) │
│                                       │
│                     .................................... │
│                          (semnatura)        │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│7. PERMISIUNEA DE A SE DISPENSA DE STAMPILÃ (numai in cazul scutirii pentru  │
│uz oficial)                                  │
│Prin documentul nr. ..................  din ............................. │
│          (referinta la dosar)         (data)        │
│lui ..................................... i se acorda permisiunea .......... │
│   (denumirea institutiei eligibile)                    │
│de catre ................................................................... │
│       (denumirea autoritatii competente din statul membru gazda)    │
│sa se dispenseze de stampila prevazuta la rubrica 6.
│                                       │
│  .................    Stampila   .................................... │
│  (locul si data)            (numele si calitatea semnatarului) │
│                                       │
│                     .................................... │
│                          (semnatura)        │
│                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

------------
  *1) Taiati daca este cazul.
  *2) Bifati rubrica potrivita.
  *3) Taiati spatiul care nu este utilizat. Aceasta obligatie se aplica si daca este anexat formularul de comanda.
  *4) Bunurile si/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimina din rubrica 5.

Note explicative
1. Acest certificat serveste ca document justificativ pentru furnizorul/prestatorul/antrepozitarul autorizat pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si accizelor aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate institutiilor/persoanelor eligibile conform art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 13 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor si de abrogare a Directivei 92/12/CE . În acest sens, se intocmeste un certificat pentru fiecare furnizor/prestator/antrepozitar autorizat. Furnizorul/Prestatorul/Antrepozitarul autorizat are obligatia de a pastra in evidentele sale acest certificat, potrivit prevederilor legale aplicabile in statul membru in care se afla.
2. a) Specificatiile generale cu privire la hartia ce trebuie utilizata sunt cele prevazute in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989, p. 3.
Hartia trebuie sa fie de culoare alba pentru toate exemplarele si trebuie sa aiba dimensiunea de 210 mm x 297 mm, cu o toleranta maxima de 5 mm in minus sau 8 mm in plus in ceea ce priveste lungimea.
În cazul unei scutiri de accize, certificatul de scutire se intocmeste in doua exemplare:
– unul pentru expeditor;
– unul se ataseaza la documentul administrativ de insotire.
b) Orice spatiu neutilizat in rubrica 5.B se va bara, astfel incat sa nu fie posibile adaugari.
c) Documentul trebuie completat lizibil si intr-o maniera care sa nu permita stergerea datelor. Nu sunt permise stersaturi sau corecturi. Documentul trebuie completat intr-o limba recunoscuta de statul membru gazda.
d) Daca descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5.B a certificatului) se refera la un formular de comanda intocmit in alta limba decat limba recunoscuta de statul membru gazda, institutia/persoana eligibila va trebui sa ataseze o traducere.
e) Pe de alta parte, daca certificatul este intocmit in alta limba decat limba recunoscuta de statul membru al prestatorului/furnizorului/antrepozitarului, trebuie anexata o traducere a informatiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5.B de catre institutia/persoana eligibila.
f) Limba recunoscuta inseamna una dintre limbile utilizate oficial in statul membru sau orice alta limba oficiala din Uniunea Europeana pe care statele membre o declara ca fiind utilizabila in acest scop.
3. Prin declaratia din rubrica 3 a certificatului, institutia/persoana eligibila furnizeaza informatiile necesare pentru evaluarea solicitarii de scutire in statul membru gazda.
4. Prin viza de la rubrica 4 a certificatului, institutia confirma detaliile din rubricile 1 si 3 lit. a) ale documentului si certifica faptul ca persoana eligibila face parte din personalul institutiei.
5. a) Trimiterea la formularul de comanda (rubrica 5.B din certificat) trebuie sa contina cel putin data si numarul comenzii. Formularul de comanda trebuie sa contina toate elementele inscrise in rubrica 5 a certificatului. Daca certificatul trebuie stamplilat de autoritatea competenta a statului membru gazda, se stampileaza si formularul de comanda.
b) Indicarea codului de accize definit la art. 22 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 2.073/2004 al Consiliului din 16 noiembrie 2004 privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor este optionala; indicarea codului de inregistrare in scopuri de TVA sau a codului de inregistrare fiscala este obligatorie.
c) Moneda se indica folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului international ISO 4127, stabilit de Organizatia Internationala de Standardizare.
6. Declaratia institutiei/persoanei eligibile mentionate anterior se autentifica la rubrica 6 prin stampila autoritatii competente din statul membru gazda. Autoritatea respectiva poate conditiona aprobarea de acordul unei alte autoritati din statul sau membru. Obtinerea acestui acord este obligatia autoritatii fiscale competente.
7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competenta poate dispensa institutia eligibila de obligatia de a solicita stampila in cazul scutirii pentru utilizare oficiala. Institutia eligibila mentioneaza aceasta dispensa la rubrica 7 din certificat. Permisiunea de a se dispensa de obligatia de a solicita stampila se acorda printr-un document intern, emis de autoritatea fiscala competenta, care contine urmatoarele informatii: titlul deciziei privind acordarea dispensei, autoritatea fiscala competenta emitenta, denumirea solicitantului, numarul de ordine si data deciziei, dispozitivul, respectiv aprobarea pentru acordarea dispensei de obligatia de a solicita autentificarea certificatului de scutire si termenul de valabilitate a deciziei.

————–

- Publicitate -

2 COMENTARII