ORDONANTA nr. 29/2011 din 31 august 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
2011-09-02 – Versiune Monitorul Oficial: OG-29-2011-modificare-cod-procedura-fiscala
2011-09-02 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 626 din 02 Septembrie 2011
2011-08-19 – Proiect, Note de fundamentare

ORDONANTA nr. 29/2011 din 31 august 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I [1. Conform art. III din prezenta ordonanta, punctele 80, 81, 90 si 91 a prezentului articol, vor intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012, iar punctele 51 si 52, vor intra in vigoare la data de 1 octombrie 2011.]
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

- publicitate -

1. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Prezentul cod nu se aplica pentru administrarea creantelor datorate bugetului general consolidat rezultate din raporturi juridice contractuale, cu exceptia redeventelor miniere si a redeventelor petroliere.“

2. La articolul 11, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:

„(31) Este permisa transmiterea informatiilor de natura celor prevazute la alin. (1), inclusiv pentru perioada in care a avut calitatea de contribuabil:

a) contribuabilului insusi;

b) succesorilor acestuia.

(32) În scopul aplicarii prevederilor alin. (2) lit. a), autoritatile publice pot incheia protocoale privind schimbul de informatii.“

3. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

„(2) Situatiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciaza de organul fiscal dupa continutul lor economic.“

4. La articolul 17, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilul, precum si alte persoane care dobandesc drepturi si obligatii in cadrul acestui raport.

……….

(4) Unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt reprezentate de autoritatile administratiei publice locale, precum si de compartimentele de specialitate ale acestora, in limita atributiilor delegate de catre autoritatile respective.“

5. La articolul 28, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Titlul de creanta prevazut la alin. (3) se comunica persoanei obligate la plata. Dispozitiile art. 111 alin. (2) sunt aplicabile in mod corespunzator.“

6. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 35

Competenta teritoriala a compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale

Compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale sunt competente pentru administrarea impozitelor, taxelor si altor sume datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.“

7. La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Organul competent sa solutioneze conflictul de competenta va hotari de indata asupra conflictului, iar solutia adoptata va fi comunicata organelor fiscale aflate in conflict, pentru a fi dusa la indeplinire, cu informarea, dupa caz, a persoanelor interesate.“

8. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 381

Schimbarea competentei

(1) În cazul in care se schimba domiciliul fiscal, potrivit legii, competenta teritoriala trece la noul organ fiscal de la data schimbarii domiciliului fiscal.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si contribuabililor mari si mijlocii, definiti potrivit legii, in cazul in care se modifica aceasta calitate.

(3) În situatia in care se afla in curs de derulare o procedura fiscala, cu exceptia procedurii de executare silita, organul fiscal care a inceput procedura este competent sa o finalizeze.“

9. La articolul 42, alineatele (1) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Solutia fiscala individuala anticipata este actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare. Situatia fiscala de fapt viitoare se apreciaza in functie de data depunerii cererii.

……….

(11) Termenul pentru emiterea unui acord de pret in avans este de 12 luni in cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni in cazul unui acord bilateral sau multilateral, dupa caz. Termenul pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate este de pana la 3 luni. Dispozitiile art. 70 sunt aplicabile in mod corespunzator.“

10. La articolul 44, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Actul administrativ fiscal se comunica prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.“

11. La articolul 44, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:

„(21) În cazul in care comunicarea actului administrativ fiscal nu a fost posibila prin modalitatea prevazuta la alin. (2), actul administrativ fiscal se comunica utilizand cel putin unul dintre urmatoarele mijloace:

a) prin remiterea acestuia de catre persoanele imputernicite ale organului fiscal sau prin prezentarea contribuabilului/imputernicitului la sediul organului fiscal, daca se asigura primirea, sub semnatura, a actului administrativ fiscal;

b) prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului si confirmarea primirii acestuia.

(22) În cazul in care comunicarea actului administrativ fiscal nu a fost posibila potrivit alin. (21), aceasta se realizeaza prin publicitate.“

12. La articolul 45, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

„(2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil contribuabilului si nu produce niciun efect juridic.“

13. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 48

Îndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale

(1) Organul fiscal poate indrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica actelor administrative fiscale pentru care s-au exercitat caile de atac prevazute de lege, iar solutia este definitiva.

(3) Prin erori materiale, in sensul prezentului articol, se intelege orice greseli de redactare, omisiuni sau mentiuni gresite din actele administrative fiscale, cu exceptia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.

(4) În cazul in care dupa comunicarea actului administrativ fiscal organul fiscal constata, din oficiu, ca exista erori materiale in cuprinsul sau, acesta comunica contribuabilului un act de indreptare a erorii materiale.

(5) În situatia in care indreptarea erorii materiale este solicitata de contribuabil, organul fiscal procedeaza astfel:

a) daca cererea de indreptare a erorii materiale este intemeiata, emite si comunica contribuabilului actul de indreptare a erorii materiale;

b) daca cererea de indreptare a erorii materiale nu este intemeiata, respinge cererea printr-o decizie ce se comunica contribuabilului.

(6) Actul de indreptare a erorii materiale si decizia de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale urmeaza regimul juridic al actului initial si pot fi contestate in conditiile legii in care putea fi contestat actul initial.“

14. Dupa articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 481

Prevederi aplicabile actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale

Dispozitiile art. 44, 45 si 48 se aplica in mod corespunzator si actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel.“

15. La articolul 50, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

„(2) Solicitarea se face in scris si cuprinde in mod obligatoriu:

a) data, ora si locul la care contribuabilul este obligat sa se prezinte;

b) baza legala a solicitarii;

c) scopul solicitarii;

d) documentele pe care contribuabilul este obligat sa le prezinte.“

16. La articolul 55, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

„(6) Daca organul fiscal nu este lamurit prin expertiza efectuata, poate dispune intregirea expertizei sau o noua expertiza.“

17. La articolul 56, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

„(4) Dovada retinerii documentelor prevazute la alin. (3) o constituie actul intocmit de organul fiscal, in care sunt specificate toate elementele necesare individualizarii probei sau dovezii respective, precum si mentiunea ca aceasta a fost retinuta, potrivit dispozitiilor legale, de catre organul fiscal. Actul se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de organul fiscal si de contribuabil, un exemplar comunicandu-i-se contribuabilului.

(5) În cazul in care pentru stabilirea starii de fapt fiscale contribuabilul pune la dispozitia organului fiscal inscrisuri sau alte documente, in original, acestea se inapoiaza contribuabilului, pastrandu-se in copie, conform cu originalul, numai inscrisuri relevante din punct de vedere fiscal. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectueaza de catre contribuabil prin inscrierea mentiunii «conform cu originalul» si prin semnatura acestuia.“

18. La articolul 59, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) În regim derogatoriu de la prevederile alin. (1)–(3), in vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, organele fiscale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala ori pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta entitate care detine informatii ori documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil au obligatia furnizarii acestora fara plata.“

19. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 67

Stabilirea prin estimare a bazei de impunere

(1) Organul fiscal stabileste baza de impunere si obligatia fiscala de plata aferenta, prin estimarea rezonabila a bazei de impunere, folosind orice proba si mijloc de proba prevazute de lege, ori de cate ori acesta nu poate determina situatia fiscala corecta.

(2) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se efectueaza in situatii cum ar fi:

a) in situatia prevazuta la art. 83 alin. (4);

b) in situatiile in care organele de inspectie fiscala constata ca evidentele contabile sau fiscale ori declaratiile fiscale sau documentele si informatiile prezentate in cursul inspectiei fiscale sunt incorecte, incomplete, precum si in situatia in care acestea nu exista sau nu sunt puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala.

(3) În situatiile in care, potrivit legii, organele fiscale sunt indreptatite sa stabileasca prin estimare bazele de impunere, acestea identifica acele elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale.

(4) În scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele fiscale pot folosi metode de stabilire prin estimare a bazelor de impunere, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(5) Cuantumul obligatiilor fiscale rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol sunt stabilite sub rezerva verificarii ulterioare, cu exceptia celor stabilite in cadrul unei inspectii fiscale.“

20. Dupa articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671, cu urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 671

Verificarea documentara

(1) Pentru stabilirea corecta a situatiei fiscale a contribuabililor, organul fiscal poate proceda la o verificare documentara.

(2) Verificarea documentara consta in efectuarea unei analize de coerenta a situatiei fiscale a contribuabilului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului, precum si pe baza oricaror informatii si documente transmise de terti sau detinute de organul fiscal, care au relevanta pentru determinarea situatiei fiscale.

(3) În situatia in care, ca urmare a verificarii documentare, organul fiscal constata diferente fata de obligatiile fiscale declarate de contribuabili, procedeaza la notificarea acestora. Odata cu notificarea organul fiscal solicita si documentele pe care contribuabilul trebuie sa le prezinte in vederea clarificarii situatiei fiscale.

(4) În cazul in care documentele solicitate potrivit alin. (3) nu au fost prezentate de contribuabil in termen de 30 de zile de la comunicarea notificarii sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situatiei fiscale, organul fiscal procedeaza la stabilirea diferentelor de obligatii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune masurile necesare respectarii prevederilor legale, dupa caz.

(5) Decizia prevazuta la alin. (4) este o decizie sub rezerva verificarii ulterioare si poate fi contestata de catre contribuabil in conditiile prezentului cod.

(6) Procedura de aplicare a prezentului articol va fi aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.“

21. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 72

Obligatia de inregistrare fiscala

(1) Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este:

a) pentru persoanele juridice, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, cu exceptia celor prevazute la lit. b), codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal;

b) pentru comercianti, persoane fizice si juridice, precum si pentru alte entitati care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului, codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cu exceptia celor prevazute la lit. b), codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decat cele prevazute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal.

(2) În scopul administrarii impozitului pe venit, in cazul persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit titlului III privind impozitul pe venit din Codul fiscal, codul de identificare fiscala este codul numeric personal.

(3) În cazul persoanelor sau al entitatilor prevazute la alin. (1) lit. a), c) si e), atribuirea codului de identificare fiscala se face exclusiv de catre organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pe baza declaratiei de inregistrare fiscala depuse de aceste persoane sau entitati.

(4) Prin exceptie de la dispozitiile art. 18 alin. (1), pentru contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. e) care realizeaza numai venituri supuse regulilor de impunere la sursa, iar impozitul retinut este final, atribuirea codului de identificare fiscala se poate face de organul fiscal la solicitarea platitorului de venit.

(5) Au obligatia depunerii declaratiei de inregistrare fiscala si persoanele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) care au calitatea de angajator.

(6) Persoanele fizice care detin cod numeric personal si sunt supuse impozitului pe venit se inregistreaza fiscal la data depunerii primei declaratii fiscale.

(7) Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la:

a) data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice, asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica;

b) data eliberarii actului legal de functionare, data inceperii activitatii, data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator, dupa caz, in cazul persoanelor fizice.

(8) În scopul administrarii creantelor fiscale, organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pot sa inregistreze, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, un subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii.

(9) În cazurile prevazute la alin. (4) si (8), atribuirea codului de identificare fiscala se face pe baza cererii depuse de solicitant, cu exceptia cazului in care inregistrarea fiscala se efectueaza din oficiu.“

22. La articolul 74, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)–(5), cu urmatorul cuprins:

„(3) În sensul prezentului articol, prin sediu secundar se intelege un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea contribuabilului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit si altele asemenea.

(4) Prin sediu secundar se intelege si un santier de constructii, un proiect de constructie, ansamblu sau montaj ori activitati de supervizare legate de acestea, numai daca santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni.

(5) Contribuabilii care inregistreaza sediile secundare ca platitoare de salarii si de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, nu au obligatia declararii acestor sedii potrivit prezentului articol.“

23. La articolul 76, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala depuse potrivit art. 72 alin. (3) sau, dupa caz, a cererii depuse potrivit art. 72 alin. (9), organul fiscal elibereaza certificatul de inregistrare fiscala, in termen de 10 zile de la data depunerii declaratiei sau a cererii. În certificatul de inregistrare fiscala se inscrie obligatoriu codul de identificare fiscala.“

24. La articolul 77, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

„(3) În cazul modificarilor intervenite in datele declarate initial si inscrise in certificatul de inregistrare fiscala, contribuabilii depun, odata cu declaratia de mentiuni, si certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii acestuia si eliberarii unui nou certificat.

(4) Declaratia de mentiuni este insotita de documente care atesta modificarile intervenite.“

25. Dupa articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 771, cu urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 771

Modificari ulterioare inregistrarii fiscale in cazul comerciantilor

(1) Modificarile intervenite in datele declarate initial de comercianti sau de alte entitati care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului se fac potrivit dispozitiilor legale privind inregistrarea comerciantilor.

(2) Modificarile intervenite in datele declarate initial in vectorul fiscal se declara la organul fiscal.“

26. La articolul 78, alineatele (5) si (6) se abroga.

27. Dupa articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 781, cu urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 781

Registrul contribuabililor inactivi/reactivati

(1) Contribuabilii persoane juridice sau orice entitati fara personalitate juridica se declara inactivi si acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) si (12) din Codul fiscal daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Declararea contribuabililor inactivi, precum si reactivarea acestora se fac de catre organul fiscal, prin decizie, emisa conform competentelor si procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se comunica contribuabilului.

(3) Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) isi indeplinesc toate obligatiile declarative prevazute de lege;

b) isi indeplinesc toate obligatiile de plata;

c) organele fiscale au constatat ca functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

(4) Conditia prevazuta la alin. (3) lit. a) se considera indeplinita si in cazul in care obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organele fiscale.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolventei in forma simplificata, contribuabilii care au intrat in faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare se reactiveaza de organul fiscal, la cererea acestora, dupa indeplinirea obligatiilor declarative.

(6) Ori de cate ori se constata ca un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anuleaza decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor si pentru trecut.

(7) Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza evidenta contribuabililor declarati inactivi/reactivati in cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivati, care contine:

a) datele de identificare a contribuabilului;

b) data declararii ca inactiv a contribuabilului;

c) data reactivarii;

d) denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare in inactivitate/reactivare;

e) alte mentiuni.

(8) Registrul contribuabililor inactivi/reactivati este public si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(9) Înscrierea in registrul prevazut la alin. (8) se face de catre organul fiscal emitent, dupa comunicarea deciziei de declarare in inactivitate/reactivare, in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii.

(10) Decizia de declarare in inactivitate/reactivare produce efecte fata de terti de la data inscrierii in registrul prevazut la alin. (8).“

28. La articolul 79, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

„(3) Sunt evidente fiscale registrele, situatiile, precum si orice alte inscrisuri care, potrivit legislatiei fiscale, trebuie intocmite in mod obligatoriu in scopul stabilirii starii de fapt fiscale si a creantelor si obligatiilor fiscale, cum ar fi: jurnalul pentru vanzari, jurnalul pentru cumparari, registrul de evidenta fiscala si altele asemenea.“

29. La articolul 81, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) Declaratiile fiscale sunt documente care se refera la:

a) impozitele, taxele si contributiile datorate, in cazul in care, potrivit legii, obligatia calcularii impozitelor si taxelor revine platitorului;

b) impozitele colectate prin stopaj la sursa, in cazul in care platitorul are obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa impozite si taxe;

c) bunurile si veniturile impozabile, precum si alte elemente ale bazei de impozitare, daca legea prevede declararea acestora;

d) orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora.“

30. La articolul 81 alineatul (3), litera c) se abroga.

31. La articolul 83, alineatul (31) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(31) Data depunerii declaratiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania este data inregistrarii acestora pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiilor.“

32. La articolul 83, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

„(41) Contribuabilul poate depune declaratia fiscala pentru obligatiile fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere prin care au fost stabilite din oficiu obligatiile fiscale, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei. Decizia de impunere se desfiinteaza de organul fiscal la data depunerii declaratiei fiscale.“

33. Articolul 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 84

Corectarea declaratiilor fiscale

(1) Declaratiile fiscale pot fi corectate de catre contribuabil, din proprie initiativa, pe perioada termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale.

(2) Declaratiile fiscale pot fi corectate ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia initiala, prin depunerea unei declaratii rectificative.

(3) În cazul taxei pe valoarea adaugata, corectarea erorilor din deconturile de taxa se realizeaza potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata se corecteaza potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4) Declaratiile fiscale nu pot fi depuse si nu pot fi corectate dupa anularea rezervei verificarii ulterioare, cu exceptia situatiilor in care corectia se datoreaza indeplinirii sau neindeplinirii unei conditii prevazute de lege care impune corectarea bazei de impunere si/sau a impozitului aferent.

(5) Prin erori, in sensul prezentului articol, se intelege erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor, bunurile si veniturile impozabile, precum si alte elemente ale bazei de impunere.

(6) În situatia in care in timpul inspectiei fiscale contribuabilul depune sau corecteaza declaratiile fiscale aferente perioadelor si impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri ce fac obiectul inspectiei fiscale, acestea nu vor fi luate in considerare de organul fiscal.“

34. La articolul 86, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal emite decizie de impunere ori de cate ori acesta modifica baza de impunere, ca urmare a unor constatari prealabile ale organului fiscal sau in baza unei inspectii fiscale.“

35. La articolul 88, litera d) se abroga.

36. La articolul 90, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

„(4) În situatia in care contribuabilul corecteaza declaratiile fiscale in conditiile art. 84 alin. (4), se redeschide rezerva verificarii ulterioare.“

37. Articolul 92 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 92

Întreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale

(1) Termenele de prescriptie prevazute la art. 91 se intrerup:

a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;

b) la data depunerii de catre contribuabil a declaratiei fiscale dupa expirarea termenului legal de depunere a acesteia;

c) la data la care contribuabilul corecteaza declaratia fiscala sau efectueaza un alt act voluntar de recunoastere a impozitului datorat.

(2) Termenele de prescriptie prevazute la art. 91 se suspenda:

a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;

b) pe perioada cuprinsa intre data inceperii inspectiei fiscale si data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale;

c) pe timpul cat contribuabilul se sustrage de la efectuarea inspectiei fiscale;

d) pe perioada cuprinsa intre data declararii unui contribuabil inactiv si data reactivarii acestuia.

(3) Dispozitiile dreptului comun privitoare la prescriptia extinctiva sunt aplicabile in mod corespunzator.“

38. La articolul 94, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

„(5) Nu intra in atributiile inspectiei fiscale efectuarea de constatari tehnico-stiintifice sau orice alte verificari solicitate de organele de urmarire penala in vederea lamuririi unor fapte ori imprejurari ale cauzelor aflate in lucru la aceste institutii.“

39. La articolul 97, alineatul (4) se abroga.

40. Articolul 101 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 101

Avizul de inspectie fiscala

(1) Înaintea desfasurarii inspectiei fiscale, organul fiscal are obligatia sa instiinteze contribuabilul in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala.

(2) Dupa primirea avizului de inspectie fiscala, contribuabilul poate solicita, o singura data, pentru motive justificate, amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. Amanarea se aproba sau se respinge de catre organul fiscal prin decizie. În cazul in care organul fiscal a admis cererea de amanare a inspectiei fiscale, comunica contribuabilului data la care a fost reprogramata inspectia fiscala.

(3) Avizul de inspectie fiscala cuprinde:

a) temeiul juridic al inspectiei fiscale;

b) data de incepere a inspectiei fiscale;

c) obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale;

d) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale.“

41. Articolul 102 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 102

Comunicarea avizului de inspectie fiscala

(1) Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului, in scris, inainte de inceperea inspectiei fiscale, astfel:

a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;

b) cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili.

(2) În situatia in care data de incepere a inspectiei fiscale inscrisa in aviz este ulterioara implinirii termenului prevazut la alin. (1), inspectia fiscala nu poate incepe inainte de data inscrisa in aviz.

(3) Avizul de inspectie fiscala se comunica la inceperea inspectiei fiscale in urmatoarele situatii:

a) in cazul efectuarii unei inspectii fiscale la un contribuabil aflat in procedura de insolventa;

b) in cazul in care, ca urmare a unui control inopinat sau incrucisat, se impune inceperea imediata a inspectiei fiscale;

c) pentru extinderea inspectiei fiscale la perioade, impozite, taxe si contributii, altele decat cele cuprinse in avizul de inspectie fiscala.

(4) Emiterea avizului de inspectie fiscala nu este necesara:

a) in cazul controlului inopinat si al controlului incrucisat;

b) in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitarii unor autoritati, potrivit legii;

c) in cazul refacerii inspectiei fiscale ca urmare a unei decizii de solutionare a contestatiei;

d) pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului.

(5) Contribuabilul poate renunta la beneficiul perioadei de comunicare a avizului de inspectie fiscala prevazut la alin. (1).

(6) Data inceperii inspectiei fiscale este data mentionata in registrul unic de control. În cazul contribuabililor care nu detin sau nu prezinta organelor de inspectie fiscala registrul unic de control, aceasta data se inscrie intr-un proces-verbal de constatare.

(7) Daca inspectia fiscala nu incepe la 15 zile de la data prevazuta in aviz, contribuabilul va fi instiintat, in scris, asupra noii date de incepere a inspectiei fiscale.“

42. La articolul 105, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat si pentru fiecare perioada supusa impozitarii.“

43. Dupa articolul 105 se introduce un nou articol, articolul 1051, cu urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 1051

Reguli privind reverificarea

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 105 alin. (3), conducatorul inspectiei fiscale poate decide reverificarea unei anumite perioade.

(2) Prin reverificare se intelege inspectia fiscala efectuata ca urmare a aparitiei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii verificarilor, care influenteaza rezultatele acestora.

(3) Prin date suplimentare se intelege informatii, documente sau alte inscrisuri obtinute ca urmare a unor controale incrucisate, inopinate ori comunicate organului fiscal de catre organele de urmarire penala sau de alte autoritati publice ori obtinute in orice mod de organele de inspectie, de natura sa modifice rezultatele inspectiei fiscale anterioare.

(4) La inceperea actiunii de reverificare, organul de inspectie fiscala este obligat sa comunice contribuabilului decizia de reverificare, care poate fi contestata in conditiile prezentului cod. Dispozitiile referitoare la continutul si comunicarea avizului de inspectie sunt aplicabile in mod corespunzator si deciziei de reverificare.“

44. La articolul 107, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Organul fiscal prezinta contribuabilului proiectul de raport de inspectie fiscala, care contine constatarile si consecintele lor fiscale, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu exceptia cazului in care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare in urma inspectiei fiscale sau a cazului in care contribuabilul renunta la acest drept si notifica acest fapt organelor de inspectie fiscala.

……….

(4) Contribuabilul are dreptul sa isi prezinte, in scris, punctul de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale, in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale.“

45. La articolul 107, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

„(5) Data incheierii inspectiei fiscale este data programata pentru discutia finala cu contribuabilul sau data notificarii de catre contribuabil ca renunta la acest drept.“

46. Articolul 109 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 109

Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale

(1) Rezultatul inspectiei fiscale se consemneaza, in scris, intr-un raport de inspectie fiscala, in care se prezinta constatarile inspectiei fiscale din punct de vedere faptic si legal.

(2) Raportul de inspectie fiscala se intocmeste la finalizarea inspectiei fiscale si cuprinde toate constatarile in legatura cu perioadele si obligatiile fiscale verificate. În cazul in care contribuabilul si-a exercitat dreptul prevazut la art. 107 alin. (4), raportul de inspectie fiscala cuprinde si opinia organului de inspectie fiscala, motivata in drept si in fapt, cu privire la acest punct de vedere.

(3) Raportul de inspectie fiscala sta la baza emiterii:

a) deciziei de impunere, pentru diferente de obligatii fiscale aferente perioadelor verificate;

b) deciziei de nemodificare a bazei de impunere, daca nu se constata diferente de obligatii fiscale.

(4) Deciziile prevazute la alin. (3) se comunica in termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale.“

47. La articolul 1091, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) Competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aparatul central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are competenta in efectuarea verificarii persoanelor fizice, potrivit prezentului capitol, pe intregul teritoriu al tarii.“

48. La articolul 110, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmit de organele competente sau de persoanele indreptatite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:

a) decizia de impunere;

b) declaratia fiscala;

c) decizia referitoare la obligatii de plata accesorii;

d) declaratia vamala;

e) decizia prin care se stabilesc si se individualizeaza datoria vamala, impozitele, taxele si alte sume care se datoreaza in vama, potrivit legii, inclusiv accesoriile;

f) procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, intocmit de organul prevazut de lege, pentru obligatiile privind plata amenzilor contraventionale;

g) decizia de atragere a raspunderii solidare emisa potrivit art. 28;

h) ordonanta procurorului, incheierea sau dispozitivul hotararii instantei judecatoresti ori un extras certificat intocmit in baza acestor acte, in cazul creantelor fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanta judecatoreasca.“

49. La articolul 112, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

„(41) Organul fiscal emitent poate inscrie in certificatul de atestare fiscala sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de incasat de la autoritati contractante definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006. Înscrierea se face in baza unui document eliberat de autoritatea contractanta prin care se certifica ca sumele sunt certe, lichide si exigibile.“

50. Articolul 113 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 113

Certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale

(1) Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, la solicitarea contribuabilului.

(2) Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse in evidenta pe platitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente in sold in prima zi a lunii urmatoare depunerii cererii.

(3) Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data solicitarii si poate fi utilizat de contribuabil pe toata perioada lunii in care se emite. Certificatul de atestare fiscala emis in intervalul cuprins intre data de 25 a lunii si finele lunii este valabil pe toata perioada lunii urmatoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, in original sau in copie legalizata, oricarui solicitant.

(4) Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza, potrivit alin. (2), inclusiv sumele reprezentand amenzi existente in evidenta organului fiscal. Pentru bunul care se instraineaza, impozitul datorat este cel recalculat pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica persoanei care instraineaza, potrivit Codului fiscal.

(5) Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor alin. (4), sunt nule de drept.

(6) Prevederile alin. (4) si (5) nu sunt aplicabile in cazul procedurii de executare silita, procedurii insolventei si procedurilor de lichidare.“

51. La articolul 114, alineatul (23) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(23) În cazul in care suma platita nu acopera obligatiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea in cadrul fiecarui buget sau fond se face in urmatoarea ordine:

a) pentru toate impozitele si contributiile cu retinere la sursa;

b) pentru toate celelalte obligatii fiscale principale;

c) pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la lit. a) si b).“

52. La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) toate obligatiile fiscale principale, in ordinea vechimii, si apoi obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii. În cazul stingerii creantelor fiscale prin dare in plata, se aplica prevederile art. 175 alin. (41);“.

53. La articolul 116 alineatul (5), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„c) la data depunerii cererii de restituire, in limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisa de organul fiscal potrivit legii, pentru cererile de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adaugata, dupa caz, depuse potrivit Codului fiscal;“.

54. La articolul 116 alineatul (5), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

„h) la data depunerii cererii de restituire, in limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisa de organul fiscal potrivit legii, pentru sumele de restituit conform art. 117.“

55. La articolul 116, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:

„(51) Creantele fiscale rezultate din cesiunea notificata potrivit prevederilor art. 30 se sting prin compensare cu obligatiile cesionarului la data notificarii cesiunii.“

56. Articolul 1221 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 1221

Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul deschiderii procedurii insolventei

În cazul contribuabililor carora li s-a deschis procedura insolventei, pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolventei se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere potrivit legii care reglementeaza aceasta procedura.“

57. La articolul 124, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art. 117 alin. (2) sau la art. 70, dupa caz, pana la data stingerii prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege. Acordarea dobanzilor se face la cererea contribuabililor.“

58. Articolul 128 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 128

Valorificarea garantiilor

(1) Organul fiscal competent se indestuleaza din garantiile depuse daca nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost constituite.

(2) În cazul garantiilor prevazute la art. 127 lit. a) si b), organul fiscal va dispune institutiei de credit ori unitatii de trezorerie a statului, dupa caz, virarea sumei de bani in conturile de venituri bugetare corespunzatoare.

(3) Valorificarea garantiilor prevazute la art. 127 lit. c)–e) se realizeaza prin modalitatile si procedurile prevazute de dispozitiile art. 159 alin. (2)–(7) si ale art. 160–171, care se aplica in mod corespunzator.“

59. La articolul 136, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

„(41) Organele de executare prevazute la alin. (4) sunt competente si pentru executarea silita a creantelor prevazute la art. 141 alin. (12).“

60. La articolul 136, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)–(53), cu urmatorul cuprins:

„(51) Coordonarea executarii silite in cazul in care s-a dispus atragerea raspunderii solidare cu debitorul aflat in stare de insolvabilitate, in conditiile art. 27, ori in cazul prevazut la art. 25 alin. (2) lit. e) revine organului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau organului de executare competent desemnat potrivit art. 33 alin. (3), dupa caz.

(52) Coordonarea executarii silite in cazul in care s-a dispus atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere, potrivit dispozitiilor cap. IV din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, revine organului de executare in a carui raza teritoriala isi are/si-a avut domiciliul fiscal debitorul insolvent sau organului de executare competent desemnat potrivit art. 33 alin. (3), dupa caz.

(53) Organul de executare coordonator in cazul prevazut la art. 164 alin. (2) este cel in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal sau isi desfasoara activitatea debitorul ale carui bunuri au fost adjudecate.“

61. Dupa articolul 136 se introduce un nou articol, articolul 1361, cu urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 1361

Reguli speciale privind executarea silita a creantelor datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor

(1) Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa colaboreze si sa efectueze procedura de executare silita a creantelor fiscale datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.

(2) În situatia in care debitorul datoreaza impozite, taxe sau alte venituri la bugetul local si nu are bunuri urmaribile pe raza teritoriala a respectivei unitati administrativ-teritoriale sau a subdiviziunii unitatii administrativ-teritoriale a municipiului, competenta pentru efectuarea procedurii de executare silita revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunurile urmaribile.

(3) Organul fiscal din cadrul autoritatii administratiei publice locale care administreaza creantele fiscale prevazute la alin. (2), denumit in prezentul articol autoritate solicitanta, solicita, in scris, organului fiscal din cadrul autoritatii administratiei publice locale in a carui raza teritoriala se afla situate bunurile mobile sau imobile, denumit in prezentul articol autoritate solicitata, efectuarea procedurii de executare silita.

(4) Cererea contine, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:

a) datele de identificare a debitorului;

b) valoarea creantei de recuperat;

c) valoarea creantelor fiscale accesorii stabilite, potrivit legii, pana la data solicitarii;

d) contul in care se vireaza sumele incasate;

e) orice date necesare pentru identificarea bunurilor urmaribile, daca este cazul.

(5) Cererea este insotita obligatoriu de o copie a titlului executoriu.

(6) Autoritatea solicitata confirma, in scris, primirea cererii, in termen de 10 zile de la data primirii.

(7) Autoritatea solicitata poate refuza efectuarea procedurii de executare silita in urmatoarele cazuri:

a) titlul executoriu nu este valabil;

b) cererea nu contine toate informatiile prevazute la alin. (4).

(8) Sumele realizate prin executare silita se vireaza autoritatii solicitante. Prevederile art. 168 se aplica in mod corespunzator.“

62. La articolul 141, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(11) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevazut la alin. (1) se inscriu toate creantele fiscale neachitate la scadenta, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat, precum si accesoriile aferente acestora, stabilite in conditiile legii. Cu exceptia cazului in care prin lege se prevede ca un inscris constituie titlu executoriu, niciun titlu executoriu nu se poate emite in absenta unui titlu de creanta in baza caruia se stabilesc, in conditiile legii, creante fiscale principale sau accesorii.“

63. La articolul 141, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:

„(12) Executarea silita a creantelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se efectueaza in baza hotararii judecatoresti sau a altui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.“

64. La articolul 141, alineatele (7), (10) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(7) Netransmiterea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor in termen de 90 de zile de la emiterea de catre organele competente atrage anularea acestora prin decizie de catre conducatorul organului emitent. Conducatorul organului emitent al titlului executoriu are obligatia emiterii deciziei de imputare a contravalorii contraventiei personalului care se face vinovat de intarziere. Decizia de imputare se comunica de catre organul emitent persoanei vinovate, care trebuie sa achite contravaloarea contraventiei in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei. La expirarea acestui termen, decizia devine titlu executoriu. Contravaloarea contraventiei inscrise in decizia de imputare se face venit la bugetul de stat sau bugetul local caruia i se datora, potrivit legii, amenda contraventionala. Termenul de 90 de zile se prelungeste cu perioada scursa in procedura de contestare a proceselor-verbale de constatare a contraventiei.

……….

(10) Institutiile publice finantate total sau partial de la bugetul de stat, care nu au organe de executare silita proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silita, organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.

(11) Institutiile publice finantate total sau partial de la bugetul local, care nu au organe de executare silita proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului local, spre executare silita, organelor fiscale ale unitatilor administrativteritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul local.“

65. La articolul 147, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Organul de executare poate proceda la o noua evaluare in situatii cum sunt: cand se constata modificari ale preturilor de circulatie pe piata libera a bunurilor, cand valoarea bunului s-a modificat prin deteriorari sau prin amenajari. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator.“

66. La articolul 148, dupa alineatul (21) se introduc doua noi alineate, alineatele (22) si (23), cu urmatorul cuprins:

„(22) Pe perioada suspendarii executarii silite, actele de executare efectuate anterior, precum si orice alte masuri de executare, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor ori sumelor din conturile bancare, raman in fiinta.

(23) Suspendarea executarii silite prin poprire bancara are ca efect incetarea indisponibilizarii sumelor viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta, incepand cu data si ora comunicarii catre institutiile de credit a adresei de suspendare a executarii silite prin poprire.“

67. La articolul 149, alineatele (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(11) Pentru stingerea creantelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmariti prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicandu-se in mod corespunzator. În acest caz, odata cu transmiterea somatiei si a titlului executoriu, facuta debitorului potrivit art. 44, se transmite bancii la care se afla deschis contul debitorului adresa de infiintare a popririi. Despre aceasta masura va fi instiintat si debitorul.

(12) În masura in care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizarii bancii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu procedeaza la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu accepta alte plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, cu exceptia:

a) sumelor necesare platii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor si contributiilor aferente acestora, retinute la sursa;

b) sumelor necesare platii accizelor de catre antrepozitarii autorizati. În acest caz, debitorul va prezenta unitatii bancare odata cu dispozitia de plata si copia certificata, conform cu originalul, a autorizatiei de antrepozitar;

c) sumelor necesare platii accizelor, in numele antrepozitarilor autorizati, de catre cumparatorii de produse energetice;

d) sumelor necesare platii impozitelor, taxelor si contributiilor de care depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii. În acest caz, debitorul va prezenta unitatii bancare odata cu dispozitia de plata si copia certificata, conform cu originalul, a documentului prin care s-a aprobat inlesnirea la plata.“

68. La articolul 149, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu urmatorul cuprins:

„(121) Pe perioada popririi asiguratorii, bancile accepta plati din conturile debitorilor dispuse pentru stingerea sumelor prevazute la alin. (12), precum si pentru stingerea obligatiilor fiscale aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a infiintat poprirea.“

69. La articolul 149, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(14) În cazul in care executarea silita este suspendata ori inceteaza, potrivit legii, organul de executare instiinteaza de indata, in scris, bancile ori, dupa caz, tertul poprit pentru sistarea, temporara, totala sau partiala a indisponibilizarii conturilor si retinerilor. În caz contrar banca este obligata sa procedeze potrivit dispozitiilor alin. (12).“

70. Dupa articolul 153 se introduce un nou articol, articolul 1531, cu urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 1531

Înlocuirea bunurilor sechestrate

La solicitarea debitorului, organul fiscal poate inlocui sechestrul asupra unui bun mobil cu sechestrul asupra altui bun mobil sau imobil si numai daca bunul oferit in vederea sechestrarii este liber de orice sarcini. Dispozitiile art. 142 alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator.“

71. La articolul 154, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Executorul fiscal care aplica sechestrul incheie un proces-verbal de sechestru, dispozitiile art. 151 alin. (9), (10) si (11), art. 152 alin. (1) si (2) si art. 1531 fiind aplicabile.“

72. La articolul 161, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Vanzarea directa a bunurilor se face chiar daca se prezinta un singur cumparator.“

73. La articolul 162, dupa alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (71)–(73), cu urmatorul cuprins:

„(71) Ofertele de cumparare pot fi depuse direct sau transmise prin posta. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.

(72) Persoanele inscrise la licitatie se pot prezenta si prin mandatari care trebuie sa isi justifice calitatea prin procura speciala autentica. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoana interpusa.

(73) În cazul platii taxei de participare la licitatie prin decontare bancara sau prin mandat postal, executorul fiscal va verifica, la data tinerii licitatiei, creditarea contului curent general al Trezoreriei Statului indicat de organul de executare pentru virarea acesteia.“

74. La articolul 166, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

„(6) În cazul valorificarii bunurilor prin vanzare directa sau licitatie, predarea bunului catre cumparator se face de catre organul de executare pe baza de proces-verbal de predareprimire.“

75. La articolul 168, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) Sumele reprezentand cheltuieli de inscriere la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a creantelor cuprinse in titlurile executorii emise de catre organele fiscale sunt considerate cheltuieli de executare silita.“

76. La articolul 169, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Creantele fiscale inscrise in titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform alin. (1), mai intai creantele fiscale principale, in ordinea vechimii, si apoi creantele fiscale accesorii, in ordinea vechimii. Prevederile art. 115 alin. (2) referitoare la ordinea vechimii sunt aplicabile in mod corespunzator.“

77. La articolul 175, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) În cazul creantelor fiscale stinse prin dare in plata, data stingerii este data emiterii deciziei prevazute la alin. (3).“

78. La articolul 175, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) În scopul prevazut la alin. (1), organul fiscal transmite cererea, insotita de propunerile sale, comisiei numite prin ordin al ministrului finantelor publice sau, dupa caz, prin act administrativ emis in conditiile legii de catre autoritatile administratiei publice locale. În aceleasi conditii se stabileste si documentatia care insoteste cererea.

……….

(5) Bunurile imobile trecute in proprietatea publica conform alin. (1) sunt date in administrare in conditiile legii. Pana la intrarea in vigoare a actului prin care s-a dispus darea in administrare, imobilul se afla in custodia institutiei care a solicitat preluarea in administrare. Institutia care are bunul in custodie are obligatia inventarierii acestuia, potrivit legii.“

79. La articolul 178, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) În situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. Cheltuielile generate de comunicarea somatiei si a adresei de infiintare a popririi sunt suportate de organul fiscal.

(2) Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori.“

80. Dupa articolul 178 se introduce un nou capitol, capitolul XII1 „Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri“, cuprinzand articolele 1781–17826, cu urmatorul cuprins:

„CAPITOLUL XII1

Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

ARTICOLUL 1781

Scopul

Prezentul capitol stabileste norme privind asistenta in vederea recuperarii in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si asistenta in vederea recuperarii intr-un alt stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite in Romania.

ARTICOLUL 1782

Sfera de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplica urmatoarelor creante:

a) tuturor taxelor, impozitelor si drepturilor de orice fel prelevate de catre un stat membru sau in numele acestuia ori de catre subdiviziunile sale teritoriale sau administrative, inclusiv autoritati locale, sau in numele acestora ori in numele Uniunii Europene;

b) rambursarilor, interventiilor si altor masuri care fac parte din sistemul de finantare integrala sau partiala a Fondului European de Garantare Agricola (FEGA) si a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), inclusiv sumelor care se percep in legatura cu aceste actiuni;

c) prelevarilor si altor drepturi prevazute in cadrul organizarii comune a pietei din sectorul zaharului.

(2) Prezentul capitol se aplica si pentru:

a) sanctiunile administrative, amenzile, taxele si suprataxele in legatura cu creantele pentru care se poate solicita asistenta reciproca potrivit alin. (1), care sunt stabilite de autoritatile administrative responsabile de perceperea taxelor, impozitelor sau drepturilor in cauza sau de desfasurarea de anchete administrative in privinta acestora ori care sunt confirmate de organismele administrative sau judiciare la cererea autoritatilor administrative mentionate;

b) taxele pentru certificate si alte documente similare emise in legatura cu procedurile administrative privind taxele, impozitele si drepturile;

c) dobanzile, majorarile de intarziere, penalitatile de intarziere si costurile in legatura cu creantele pentru care poate fi solicitata asistenta reciproca potrivit alin. (1) ori potrivit lit. a) sau b) a prezentului alineat, dupa caz.

(3) Prezentul capitol nu se aplica:

a) contributiilor obligatorii la sistemul de securitate sociala care trebuie platite fie statului membru sau unei subdiviziuni a acestuia, fie institutiilor de securitate sociala de drept public;

b) taxelor care nu sunt prevazute la alin. (2);

c) drepturilor de natura contractuala, cum ar fi sumele stabilite pentru utilitati publice;

d) sanctiunilor cu caracter penal impuse in cadrul unei proceduri penale sau altor sanctiuni cu caracter penal care nu intra sub incidenta prevederilor alin. (2) lit. a).

ARTICOLUL 1783

Definitii

În sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) autoritate solicitanta – un birou central de legatura, un birou de legatura sau un departament de legatura al unui stat membru care transmite o cerere de asistenta cu privire la o creanta prevazuta la art. 1782;

b) autoritate solicitata – un birou central de legatura, un birou de legatura sau un departament de legatura al unui stat membru caruia ii este transmisa o cerere de asistenta;

c) persoana – orice persoana fizica sau juridica, orice asociere de persoane careia ii este recunoscuta, prin lege, capacitatea de a incheia acte juridice, dar care nu are statut de persoana juridica, sau orice alta entitate, indiferent de natura ori forma acesteia, fie ca are sau nu personalitate juridica, ce detine ori gestioneaza active care, alaturi de venitul generat de acestea, sunt supuse unor taxe, impozite sau drepturi care fac obiectul prezentului capitol;

d) mijloace electronice – utilizarea unui echipament electronic pentru procesarea, inclusiv compresia digitala, si stocarea datelor si utilizarea transmisiei prin fir, a transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace electromagnetice;

e) retea RCC – platforma comuna bazata pe reteaua comuna de comunicatii (RCC) dezvoltata de Uniunea Europeana pentru toate transmisiile prin mijloace electronice intre autoritatile competente din domeniul vamal si fiscal.

ARTICOLUL 1784

Autoritatea competenta din Romania

(1) Autoritatile competente din Romania pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol sunt:

a) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru creantele prevazute la art. 1782 alin. (1) lit. a) si b), cu exceptia creantelor prevazute la lit. b);

b) Autoritatea Nationala a Vamilor, pentru creantele prevazute la art. 1782 alin. (1) lit. a) si b) care se datoreaza in cadrul operatiunilor vamale;

c) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, pentru creantele prevazute la art. 1782 alin. (1) lit. c).

(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) sunt competente si pentru asistenta la recuperarea creantelor prevazute la art. 1782 alin. (2), aferente creantelor principale pentru a caror asistenta la recuperare sunt competente.

(3) Prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se desemneaza biroul central de legatura, care este responsabil pentru contactele cu alte state membre in domeniul asistentei reciproce care face obiectul prezentului capitol, precum si pentru contactele cu Comisia Europeana.

(4) Autoritatile competente din Romania pot desemna birouri de legatura care sa fie responsabile de contactele cu alte state membre in materie de asistenta reciproca in ceea ce priveste unul sau mai multe tipuri sau categorii specifice de taxe, impozite si drepturi prevazute la art. 1782.

(5) În cazul in care un birou de legatura primeste o cerere de asistenta reciproca ce necesita masuri care nu tin de competenta ce i-a fost atribuita, acesta inainteaza cererea, fara intarziere, biroului competent, daca este cunoscut, sau biroului central de legatura si informeaza autoritatea solicitanta in consecinta.

(6) Autoritatile competente din Romania informeaza Comisia cu privire la biroul sau central de legatura si la orice birouri de legatura pe care le-a desemnat.

(7) Toate comunicarile sunt trimise de catre biroul central de legatura sau in numele acestuia, de la caz la caz, cu acordul biroului central de legatura, asigurandu-se eficienta comunicarii.

SECTIUNEA a 2-a

Schimbul de informatii

ARTICOLUL 1785

Furnizarea de informatii

(1) La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata furnizeaza orice informatii pe care le apreciaza ca sunt relevante pentru autoritatea solicitanta, in vederea recuperarii creantelor sale prevazute la art. 1782. În scopul furnizarii acestor informatii, autoritatea solicitata asigura realizarea oricaror anchete administrative necesare pentru obtinerea acestora.

(2) Autoritatea solicitata nu este obligata sa furnizeze informatii:

a) pe care nu le-ar putea obtine in vederea recuperarii creantelor similare nascute in statul membru solicitat;

b) care ar divulga un secret comercial, industrial sau profesional;

c) a caror divulgare ar aduce atingere securitatii statului membru solicitat sau ar fi contrare ordinii publice a acestuia.

(3) Autoritatea solicitata nu poate refuza furnizarea de informatii pentru simplul motiv ca aceste informatii sunt detinute de o banca, de o alta institutie financiara, de o persoana desemnata sau care actioneaza in calitate de agent ori de administrator sau ca informatiile respective se refera la participatiile la capitalul unei persoane.

(4) Autoritatea solicitata informeaza autoritatea solicitanta in legatura cu motivele de refuz al unei cereri de informatii.

ARTICOLUL 1786

Schimbul de informatii fara cerere prealabila

În cazul in care urmeaza sa se efectueze o rambursare/restituire de impozite, taxe sau drepturi, altele decat taxa pe valoarea adaugata, catre o persoana stabilita ori avand domiciliul intr-un alt stat membru, statul membru din care urmeaza sa se efectueze rambursarea/restituirea poate informa statul membru unde este stabilita sau unde isi are domiciliul persoana respectiva cu privire la rambursarea/restituirea ce urmeaza a se efectua.

ARTICOLUL 1787

Prezenta in birourile administrative si participarea la anchetele administrative

(1) Prin acord intre autoritatea solicitanta si autoritatea solicitata si in concordanta cu procedurile stabilite de autoritatea solicitata, functionarii autorizati de autoritatea solicitanta pot, in vederea promovarii asistentei reciproce prevazute de prezentul capitol:

a) sa fie prezenti in birourile in care autoritatile administrative ale statului membru solicitat isi desfasoara activitatea;

b) sa fie prezenti la anchetele administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat;

c) sa insoteasca functionarii competenti din statul membru solicitat in cursul procedurilor judiciare din respectivul stat membru.

(2) Acordul prevazut la alin. (1) lit. b) poate prevedea ca functionarii din statul membru solicitant sa poata intervieva persoane si examina registre, in cazul in care legislatia in vigoare in statul membru solicitat permite acest lucru.

(3) Functionarii autorizati de autoritatea solicitanta care utilizeaza posibilitatile oferite prin alin. (1) si (2) sunt in masura sa prezinte in orice moment o imputernicire scrisa in care le sunt indicate identitatea si calitatea oficiala.

SECTIUNEA a 3-a

Asistenta pentru notificarea documentelor

ARTICOLUL 1788

Cererea de notificare a anumitor documente referitoare la creante

(1) La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata notifica persoanei careia ii sunt destinate, denumita in continuare destinatar, toate actele si deciziile, inclusiv pe cele de natura judiciara, privind o creanta sau recuperarea acesteia, emise de statul membru solicitant.

(2) Cererea de notificare prevazuta la alin. (1) este insotita de un formular-tip care contine cel putin urmatoarele informatii:

a) numele, adresa si orice alte informatii utile pentru identificarea destinatarului;

b) scopul notificarii si termenul in care aceasta ar trebui efectuata;

c) o descriere a documentelor anexate, a tipului de creanta si a valorii creantei pentru care se formuleaza cererea;

d) numele, adresa si alte date de contact cu privire la biroul responsabil de documentele anexate si, in cazul in care este diferit, biroul de la care se pot obtine informatii suplimentare privind documentele notificate sau posibilitatile de a contesta obligatia de plata.

(3) Autoritatea solicitanta depune o cerere de notificare in temeiul prezentului capitol numai atunci cand nu poate efectua notificarea in conformitate cu normele care reglementeaza notificarea documentului in cauza in statul membru solicitant sau atunci cand o astfel de notificare ar cauza dificultati disproportionate.

(4) Autoritatea solicitata informeaza de indata autoritatea solicitanta in privinta oricarei actiuni intreprinse in urma cererii de notificare, in special in legatura cu data notificarii documentului catre destinatar.

ARTICOLUL 1789

Mijloace de notificare

(1) Autoritatea solicitata se asigura ca procedura de notificare in statul membru solicitat se efectueaza potrivit reglementarilor legale si practicilor administrative nationale in vigoare in statul membru solicitat.

(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere niciunei alte forme de notificare utilizate de o autoritate competenta a statului membru solicitant, in conformitate cu normele in vigoare in respectivul stat membru.

(3) O autoritate competenta stabilita pe teritoriul statului membru solicitant poate notifica direct orice document prin scrisoare recomandata sau prin posta electronica unei persoane dintr-un alt stat membru.

SECTIUNEA a 4-a

Masurile asiguratorii sau de recuperare

ARTICOLUL 178 10

Cererea de recuperare

(1) La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata recupereaza creantele care fac obiectul unui titlu ce permite executarea in statul membru solicitant.

(2) De indata ce autoritatea solicitanta are cunostinta despre orice informatii relevante cu privire la cazul care a motivat cererea de recuperare, aceasta le transmite autoritatii solicitate.

ARTICOLUL 178 11

Conditii aplicabile cererilor de recuperare

(1) Autoritatea solicitanta nu poate formula o cerere de recuperare daca si atata vreme cat creanta si/sau titlul care permite executarea acesteia in statul membru solicitant sunt contestate in statul membru respectiv, cu exceptia cazurilor in care se aplica art. 178 14 alin. (6).

(2) Înainte ca autoritatea solicitanta sa formuleze o cerere de recuperare se aplica procedurile de recuperare adecvate disponibile in statul membru solicitant, cu urmatoarele exceptii:

a) atunci cand este evident ca nu exista active pentru recuperare in statul membru solicitant sau ca astfel de proceduri nu vor duce la plata integrala a creantei si ca autoritatea solicitanta detine informatii specifice care indica faptul ca persoana in cauza are active in statul membru solicitat;

b) atunci cand aplicarea unor astfel de proceduri in statul membru solicitant ar cauza dificultati disproportionate.

ARTICOLUL 178 12

Titlul executoriu si alte documente insotitoare

(1) Orice cerere de recuperare este insotita de un titlu uniform care permite executarea in statul membru solicitat. Acest titlu uniform care permite executarea in statul membru solicitat reflecta continutul principal al titlului initial care permite executarea si constituie baza unica a masurilor asiguratorii si de recuperare luate in statul membru solicitat. Acesta nu face obiectul niciunui act de recunoastere, completare sau inlocuire in respectivul stat membru.

(2) Titlul uniform care permite executarea contine cel putin urmatoarele informatii:

a) informatii relevante pentru identificarea titlului initial care permite executarea, o descriere a creantei, inclusiv natura acesteia, perioada acoperita de creanta, orice date relevante pentru procesul de executare si valoarea creantei si diferitele componente ale acesteia, precum creanta principala si creantele fiscale accesorii datorate;

b) numele, adresa si alte informatii utile pentru identificarea debitorului;

c) numele, adresa si alte date de contact cu privire la biroul responsabil de evaluarea creantei si, in cazul in care acesta este diferit, biroul de la care se pot obtine informatii suplimentare privind creanta sau posibilitatile de a contesta obligatia de plata.

(3) Cererea de recuperare a unei creante poate fi insotita de alte documente referitoare la creanta emise de statul membru solicitant.

ARTICOLUL 178 13

Recuperarea creantei

(1) În scopul recuperarii creantei in statul membru solicitat, orice creanta pentru care a fost formulata o cerere de recuperare este tratata ca si cand ar fi o creanta a statului membru solicitat, cu exceptia cazului in care prezentul capitol prevede altfel. Autoritatea solicitata utilizeaza prerogativele conferite si procedurile legale din statul membru solicitat aplicabile creantelor cu privire la aceleasi taxe, impozite sau drepturi ori, in absenta acestora, cu privire la taxe, impozite sau drepturi similare, cu exceptia cazului in care prezentul capitol prevede altfel.

(2) Daca autoritatea solicitata considera ca pe teritoriul statului sau nu se colecteaza taxe, impozite sau drepturi identice ori similare, aceasta utilizeaza prerogativele conferite si procedurile legale din statul membru solicitat aplicabile creantelor rezultate din impozitul pe venitul persoanelor fizice, cu exceptia cazului in care prezentul capitol prevede altfel.

(3) Statul membru solicitat nu este obligat sa acorde creantelor altor state membre preferintele acordate pentru creante similare aparute in respectivul stat membru, cu exceptia cazurilor in care statele membre vizate convin altfel sau exista dispozitii contrare in legislatia statului membru solicitat. Un stat membru care acorda preferinte pentru creante altui stat membru nu poate refuza acordarea acelorasi facilitati pentru aceleasi creante sau pentru creante similare altor state membre, in aceleasi conditii.

(4) Statul membru solicitat recupereaza creanta in moneda sa nationala.

(5) Autoritatea solicitata informeaza cu diligenta necesara autoritatea solicitanta cu privire la orice actiune intreprinsa cu privire la cererea de recuperare.

(6) Începand cu data la care este primita cererea de recuperare, autoritatea solicitata percepe dobanzi pentru plata cu intarziere, potrivit legislatiei in vigoare in statul membru solicitat. În cazul Romaniei sunt aplicabile prevederile art. 120.

(7) Autoritatea solicitata poate, in cazul in care legislatia in vigoare in statul membru solicitat permite acest lucru, sa acorde debitorului un termen de plata sau sa acorde pentru aceste creante esalonarea la plata si sa perceapa dobanda in acest sens. Autoritatea solicitata informeaza ulterior autoritatea solicitanta cu privire la orice astfel de decizie.

(8) Fara a aduce atingere art. 178 20 alin. (1), autoritatea solicitata ii transfera autoritatii solicitante sumele recuperate aferente creantei, precum si dobanzile prevazute la alin. (6) si (7).

ARTICOLUL 178 14

Litigii

(1) Litigiile cu privire la creanta, la titlul initial care permite executarea in statul membru solicitant sau la titlul uniform care permite executarea in statul membru solicitat si litigiile legate de validitatea unei notificari efectuate de o autoritate competenta a statului membru solicitant sunt de competenta autoritatilor competente ale statului membru solicitant. Daca, in cursul procedurii de recuperare, creanta, titlul initial care permite executarea in statul membru solicitant sau titlul uniform care permite executarea in statul membru solicitat este contestat(a) de o parte interesata, autoritatea solicitata informeaza respectiva parte interesata ca o astfel de actiune trebuie introdusa de aceasta din urma in fata autoritatii competente a statului membru solicitant, potrivit legislatiei in vigoare in statul respectiv.

(2) Litigiile cu privire la masurile de executare luate in statul membru solicitat sau cu privire la validitatea unei notificari efectuate de o autoritate competenta a statului membru solicitat sunt introduse in fata organismului competent pentru solutionarea litigiului al statului membru respectiv, potrivit legislatiei in vigoare a acestui stat.

(3) Atunci cand una dintre actiunile prevazute la alin. (1) a fost introdusa in fata organismului competent al statului membru solicitant, autoritatea solicitanta informeaza autoritatea solicitata cu privire la aceasta si precizeaza care sunt elementele creantei ce nu fac obiectul contestatiei.

(4) De indata ce autoritatea solicitata primeste informatiile prevazute la alin. (3), fie din partea autoritatii solicitante, fie din partea partii interesate, aceasta suspenda procedura de executare in ceea ce priveste partea contestata a creantei, in asteptarea deciziei organismului competent in materie, cu exceptia cazurilor in care autoritatea solicitanta formuleaza o cerere contrara, potrivit alin. (6).

(5) La cererea autoritatii solicitante sau in cazul in care se considera necesar de catre autoritatea solicitata, fara sa se aduca atingere art. 178 16, autoritatea solicitata poate recurge la masuri asiguratorii pentru a garanta recuperarea, in masura in care reglementarile legale in vigoare in statul membru solicitat permit acest lucru.

(6) Potrivit reglementarilor legale si practicilor administrative in vigoare in statul membru in care isi are sediul, autoritatea solicitanta poate cere autoritatii solicitate sa recupereze o creanta contestata sau o parte contestata a creantei, in masura in care reglementarile legale si practicile administrative in vigoare in statul membru solicitat permit acest lucru. Orice astfel de cerere se motiveaza. Daca rezultatul ulterior al contestatiei este favorabil debitorului, autoritatea solicitanta are obligatia de a rambursa orice suma recuperata, precum si de a plati orice compensatie datorata, potrivit reglementarilor legale in vigoare in statul membru solicitat.

(7) Daca autoritatile competente ale statului membru solicitant sau ale statului membru solicitat au initiat o procedura amiabila, iar rezultatul procedurii poate afecta creanta cu privire la care a fost solicitata asistenta, masurile de recuperare sunt suspendate sau blocate pana la incheierea procedurii respective, cu exceptia cazurilor de urgenta imediata datorate fraudei sau insolventei. În cazul in care masurile de recuperare sunt suspendate sau blocate, sunt aplicabile prevederile alin. (5).

ARTICOLUL 178 15

Modificarea sau retragerea cererii de asistenta pentru recuperare

(1) Autoritatea solicitanta informeaza imediat autoritatea solicitata cu privire la orice modificare ulterioara adusa cererii sale de recuperare sau cu privire la retragerea cererii sale, precizand motivele modificarii sau retragerii acesteia.

(2) Daca modificarea cererii este rezultatul unei decizii luate de organismul competent prevazut la art. 178 14 alin. (1), autoritatea solicitanta comunica decizia respectiva impreuna cu un titlu uniform revizuit care permite executarea in statul membru solicitat. Autoritatea solicitata continua masurile de recuperare pe baza titlului revizuit. Masurile asiguratorii sau de recuperare deja luate pe baza titlului uniform initial care permite executarea in statul membru solicitat pot continua pe baza titlului revizuit, cu exceptia cazului in care modificarea cererii se datoreaza lipsei de valabilitate a titlului initial care permite executarea in statul membru solicitant sau a titlului uniform initial care permite executarea in statul membru solicitat. Dispozitiile art. 178 12 si 17814 sunt aplicabile in mod corespunzator.

ARTICOLUL 178 16

Cererea de masuri asiguratorii

(1) La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata ia masurile asiguratorii necesare, daca acestea sunt permise de legislatia sa nationala si in conformitate cu practicile sale administrative, pentru a asigura recuperarea in cazul in care creanta sau titlul care permite executarea in statul membru solicitant este contestat(a) la momentul formularii cererii sau in cazul in care creanta nu face inca obiectul unui titlu care sa permita executarea in statul membru solicitant, in masura in care sunt, de asemenea, posibile masuri asiguratorii, intr-o situatie similara, in temeiul legislatiei nationale si al practicilor administrative ale statului membru solicitant. Documentul elaborat pentru a permite aplicarea de masuri asiguratorii in statul membru solicitant si referitor la creanta pentru care se solicita asistenta reciproca, daca este cazul, insoteste cererea de masuri asiguratorii in statul membru solicitat. Acest document nu face obiectul niciunui act de recunoastere, completare sau inlocuire in statul membru solicitat.

(2) Cererea de masuri asiguratorii poate fi insotita de alte documente referitoare la creanta, emise in statul membru solicitant.

ARTICOLUL 178 17

Normele aplicabile cererilor de masuri asiguratorii

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 178 16 sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile art. 178 10 alin. (2), art. 178 13 alin. (1)–(5), art. 178 14 si 17815.

ARTICOLUL 178 18

Limite ale obligatiilor autoritatii solicitate

(1) Autoritatea solicitata nu este obligata sa acorde asistenta prevazuta la art. 178 10–art. 178 16 daca recuperarea creantei este de natura sa genereze, din cauza situatiei debitorului, grave dificultati de ordin economic sau social in statul membru solicitat, in masura in care reglementarile legale si practicile administrative in vigoare in respectivul stat membru permit o astfel de exceptie in cazul creantelor nationale.

(2) Autoritatea solicitata nu este obligata sa acorde asistenta prevazuta la art. 1785 si la art. 1787–17816 daca cererea initiala de asistenta, potrivit art. 1785, 1787, 1788, 17810 sau 17816, este efectuata cu privire la creante care au o vechime mai mare de 5 ani, acest termen incepand de la momentul scadentei creantei in statul membru solicitant si pana la momentul cererii initiale de asistenta. În cazul in care creanta sau titlul initial care permite executarea in statul membru solicitant sunt contestate, termenul de 5 ani incepe din momentul in care in statul membru solicitant se stabileste faptul ca nu mai este posibila contestarea creantei sau a titlului care permite executarea. În cazul in care se acorda o amanare a platii sau un plan de esalonare a platii de catre autoritatile competente din statul membru solicitant, termenul de 5 ani incepe din momentul in care intregul termen de plata a expirat. Cu toate acestea, in aceste cazuri, autoritatea solicitata nu este obligata sa acorde asistenta cu privire la creante care sunt mai vechi de 10 ani, termen calculat de la momentul scadentei creantei in statul membru solicitant.

(3) Un stat membru nu este obligat sa acorde asistenta daca valoarea totala a creantelor reglementate de prezentul capitol, pentru care se solicita asistenta, este mai mica de 1.500 euro.

(4) Autoritatea solicitata informeaza autoritatea solicitanta in legatura cu motivele refuzului unei cereri de asistenta.

ARTICOLUL 178 19

Aspecte privind prescriptia

(1) Aspectele privind termenele de prescriptie sunt reglementate exclusiv de legislatia in vigoare in statul membru solicitant.

(2) În ceea ce priveste suspendarea, intreruperea sau prelungirea termenului de prescriptie, toate demersurile efectuate in vederea recuperarii creantelor de catre autoritatea solicitata sau in numele acesteia, in temeiul unei cereri de asistenta, care au drept efect suspendarea, intreruperea sau prelungirea termenului de prescriptie, in conformitate cu legislatia in vigoare in statul membru solicitat, sunt considerate a avea acelasi efect in statul membru solicitant, cu conditia ca efectul corespunzator sa fie prevazut in reglementarile legale in vigoare in statul membru solicitant.

(3) Daca suspendarea, intreruperea sau prelungirea termenului de prescriptie nu este posibila in temeiul reglementarilor legale in vigoare in statul membru solicitat, toate demersurile efectuate in vederea recuperarii creantelor de catre autoritatea solicitata sau in numele acesteia in temeiul unei cereri de asistenta care, daca ar fi fost efectuate de catre autoritatea solicitanta in propriul stat membru sau in numele acesteia, ar fi dus la suspendarea, intreruperea sau prelungirea termenului de prescriptie, potrivit legislatiei in vigoare in statul membru solicitant, sunt considerate a fi fost efectuate in statul membru solicitant, in ceea ce priveste efectul respectiv.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) nu afecteaza dreptul autoritatilor competente din statul membru solicitant de a lua masuri pentru a suspenda, intrerupe sau prelungi termenul de prescriptie, potrivit reglementarilor in vigoare in statul membru respectiv.

(5) Autoritatea solicitanta si autoritatea solicitata se informeaza reciproc cu privire la orice actiune care intrerupe, suspenda sau prelungeste termenul de prescriptie a creantei pentru care au fost solicitate masuri asiguratorii sau de recuperare sau care poate produce acest efect.

ARTICOLUL 178 20

Costuri

(1) În plus fata de sumele prevazute la art. 178 13 alin. (8), autoritatea solicitata urmareste sa recupereze de la debitor cheltuielile legate de recuperare pe care le-a suportat si le retine, potrivit reglementarilor legale in vigoare din statul membru solicitat.

(2) Statele membre renunta reciproc la toate cererile privind rambursarea cheltuielilor rezultate din asistenta reciproca pe care si-o acorda potrivit prezentului capitol.

(3) Cu toate acestea, in cazul unor recuperari care creeaza dificultati deosebite, care implica cheltuieli foarte mari sau care se refera la crima organizata, autoritatea solicitanta si autoritatea solicitata pot sa convina asupra unor modalitati de rambursare specifice cazurilor in speta.

(4) Fara a aduce atingere alin. (2) si (3), statul membru solicitant ramane raspunzator fata de statul membru solicitat pentru toate cheltuielile si toate pierderile suportate in legatura cu actiunile recunoscute ca fiind nejustificate, in ceea ce priveste fie fondul creantei, fie valabilitatea titlului emis de autoritatea solicitanta care permite executarea si/sau aplicarea de masuri asiguratorii.

SECTIUNEA a 5-a

Dispozitii generale aplicabile tuturor tipurilor de cereri de asistenta

ARTICOLUL 178 21

Formulare-tip si mijloace de comunicare

(1) Cererile de informatii in temeiul art. 1785 alin. (1), cererile de notificare in temeiul art. 1788 alin. (1), cererile de recuperare in temeiul art. 178 10 alin. (1) sau cererile de masuri asiguratorii in temeiul art. 178 16 alin. (1) se transmit prin mijloace electronice, utilizandu-se un formular-tip, cu exceptia cazurilor in care acest lucru nu este posibil din motive tehnice. În masura posibilului, aceste formulare se folosesc si pentru comunicarile ulterioare cu privire la cerere.

(2) Titlul uniform care permite executarea in statul membru solicitat, documentul care permite aplicarea de masuri asiguratorii in statul membru solicitant si celelalte documente prevazute la art. 178 12 si 17816 se transmit, de asemenea, prin mijloace electronice, cu exceptia cazurilor in care acest lucru nu este posibil din motive tehnice.

(3) Formularul-tip poate fi insotit, daca este cazul, de rapoarte, declaratii si orice alte documente sau de copii certificate pentru conformitate sau extrase din acestea, care sunt, de asemenea, transmise pe cale electronica, cu exceptia cazurilor in care acest lucru nu este posibil din motive tehnice.

(4) Formularele-tip si comunicarile pe cale electronica pot, de asemenea, sa fie utilizate pentru schimbul de informatii in temeiul art. 1786.

(5) Dispozitiile alin. (1)–(4) nu se aplica informatiilor si documentatiei obtinute prin prezenta in birourile administrative dintr-un alt stat membru sau prin participarea la anchetele administrative dintr-un alt stat membru, potrivit art. 1787.

(6) În cazul in care comunicarile nu se efectueaza pe cale electronica sau prin intermediul formularelor-tip, acest lucru nu va afecta valabilitatea informatiilor obtinute sau a masurilor luate pentru executarea cererii de asistenta.

ARTICOLUL 178 22

Limba utilizata

(1) Toate cererile de asistenta, formularele-tip pentru notificare si titlurile uniforme care permit executarea in statul membru solicitat sunt trimise in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat sau sunt insotite de o traducere in una dintre aceste limbi. Faptul ca anumite parti sunt scrise intr-o limba alta decat limba oficiala sau una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat nu afecteaza valabilitatea acestora sau a procedurii, in masura in care acea limba este stabilita de comun acord intre statele membre interesate.

(2) Documentele a caror notificare este solicitata potrivit art. 1788 pot fi transmise autoritatii solicitate intr-o limba oficiala a statului membru solicitant.

(3) În cazul in care o cerere este insotita de alte documente decat cele prevazute la alin. (1) si (2), autoritatea solicitata poate, daca este necesar, sa ceara autoritatii solicitante o traducere a acestor documente in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat sau in orice alta limba asupra careia statele membre interesate au convenit bilateral.

ARTICOLUL 178 23

Divulgarea informatiilor si a documentelor

(1) Informatiile comunicate sub orice forma, in temeiul prezentului capitol, sunt reglementate de obligatia pastrarii secretului fiscal si beneficiaza de protectia acordata informatiilor similare in temeiul legislatiei nationale a statului membru care le-a primit. Astfel de informatii pot fi utilizate in scopul aplicarii de masuri asiguratorii sau de executare in privinta creantelor care intra sub incidenta prezentului capitol. De asemenea, astfel de informatii pot fi utilizate pentru evaluarea si impunerea contributiilor obligatorii la sistemul de securitate sociala.

(2) Persoanele acreditate in mod corespunzator de Autoritatea de Acreditare de Securitate a Comisiei Europene pot avea acces la aceste informatii numai in masura in care acest lucru este necesar pentru intretinerea si dezvoltarea retelei RCC.

(3) Statul membru care furnizeaza informatiile permite utilizarea acestora in alte scopuri decat cele prevazute la alin. (1) in statul membru care primeste informatiile, in cazul in care, in temeiul legislatiei statului membru care furnizeaza informatiile, informatiile pot fi utilizate in scopuri similare.

(4) În cazul in care autoritatea solicitanta sau solicitata considera ca informatiile obtinute in temeiul prezentului capitol ar putea fi folositoare, in scopurile prevazute la alin. (1), unui al treilea stat membru, ea poate sa transmita respectivele informatii acestui al treilea stat membru, cu conditia ca transmiterea acestor informatii sa fie conforma cu normele si procedurile stabilite in prezentul capitol. Aceasta informeaza statul membru de la care provin informatiile cu privire la intentia sa de a transmite informatiile respective unui stat membru tert. Statul membru de la care provin informatiile se poate opune acestei transmiteri a informatiilor, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care a primit comunicarea din partea statului membru care doreste sa transmita informatiile.

(5) Permisiunea de a utiliza, in temeiul alin. (3), informatii care au fost transmise in temeiul alin. (4) poate fi acordata numai de catre statul membru de unde provin informatiile.

(6) Informatiile comunicate sub orice forma in temeiul prezentului capitol pot fi invocate sau utilizate drept probe de toate autoritatile din statul membru care primeste informatiile, pe aceeasi baza ca si informatiile similare obtinute in respectivul stat.

SECTIUNEA a 6-a

Dispozitii finale

ARTICOLUL 178 24

Aplicarea altor acorduri privind asistenta

(1) Prezentul capitol nu aduce atingere indeplinirii niciunei obligatii de furnizare de asistenta mai extinsa, care decurge din acorduri sau intelegeri bilaterale ori multilaterale, inclusiv in domeniul notificarii actelor judiciare sau extrajudiciare.

(2) În cazul in care Romania incheie astfel de acorduri sau intelegeri bilaterale ori multilaterale cu privire la aspecte reglementate de prezentul capitol si care nu se refera la cazuri individuale, informeaza fara intarziere Comisia in acest sens.

(3) Atunci cand acorda asistenta reciproca mai extinsa in temeiul unui acord sau al unei intelegeri bilateral(e) ori multilateral(e), Romania poate utiliza reteaua de comunicatii electronice si formularele-tip adoptate pentru punerea in aplicare a prezentului capitol.

ARTICOLUL 178 25

Norme de aplicare

Normele de aplicare a dispozitiilor art. 1784 alin. (3) si (4), art. 1785 alin. (1), art. 1788, art. 178 10, art. 178 12 alin. (1) si (2), art. 178 13 alin. (5)–(8), art. 178 15, art. 178 16 alin. (1) si ale art. 178 21 alin. (1)–(4) sunt normele aprobate de Comisie.

ARTICOLUL 178 26

Raportare

(1) Romania, prin intermediul biroului central de legatura, informeaza Comisia anual, cel tarziu pana la 31 martie, cu privire la urmatoarele:

a) numarul de cereri de informatii, de comunicare si de recuperare sau de masuri asiguratorii transmise fiecarui stat membru solicitat si primite de la fiecare stat membru solicitant in fiecare an;

b) valoarea creantelor pentru care se solicita asistenta pentru recuperare si sumele recuperate.

(2) Romania, prin intermediul biroului central de legatura, poate furniza, de asemenea, orice alte informatii care ar putea fi folositoare pentru a evalua asistenta reciproca oferita in temeiul prezentului capitol.“

81. Capitolul XIII al titlului VIII, cuprinzand articolele 179–204, se abroga.

82. La articolul 207, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Daca actul administrativ fiscal nu contine elementele prevazute la art. 43 alin. (2) lit. i), contestatia poate fi depusa, in termen de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal, la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat.“

83. La articolul 209, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situatiei emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, a masurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozitie de masuri, precum si impotriva deciziei de reverificare se solutioneaza de catre:

a) structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de pana la 3 milioane lei, precum si pentru contestatiile indreptate impotriva deciziilor de reverificare, cu exceptia celor emise de organele centrale cu atributii de inspectie fiscala;

b) structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, competenta conform art. 36 alin. (3) pentru administrarea contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, pentru contestatiile formulate de acestia, ce au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de pana la 3 milioane lei, precum si pentru contestatiile indreptate impotriva deciziilor de reverificare, cu exceptia celor emise de organele centrale cu atributii de inspectie fiscala;

c) Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesoriile acestora, precum si masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de 3 milioane lei sau mai mare, pentru contestatiile formulate de marii contribuabili, precum si cele formulate impotriva actelor enumerate in prezentul articol, emise de organele centrale cu atributii de inspectie fiscala, indiferent de cuantum.“

84. La articolul 209, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

„(31) Competenta de solutionare a contestatiilor prevazuta la alin. (1) se poate delega altui organ de solutionare prevazut la alin. (1), in conditiile stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Contestatorul si persoanele introduse in procedura de solutionare a contestatiei sunt informati cu privire la schimbarea competentei de solutionare a contestatiei.“

85. La articolul 215, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

„(3) În cazul suspendarii executarii actului administrativ fiscal, dispusa de instantele de judecata in baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate pana la incetarea acesteia.“

86. La articolul 216, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

„(31) Solutia de desfiintare este pusa in executare in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a pronuntat solutia de desfiintare.“

87. La articolul 218, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

„(3) În situatia atacarii la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a dispus desfiintarea, incheierea noului act administrativ fiscal ca urmare a solutiei de desfiintare emise in procedura de solutionare a contestatiei se face dupa ce hotararea judecatoreasca a ramas definitiva si irevocabila.“

88. La articolul 219, litera b) a alineatului (1) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„b) neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume, precum si orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora;

……….

(3) În cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de venit constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei.“

89. Articolul 2191 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 2191

Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Codul fiscal;

b) depunerea de declaratii recapitulative incorecte ori incomplete.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:

a) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. a);

b) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. b).

(3) Nu se sanctioneaza contraventional:

a) persoanele care corecteaza declaratia recapitulativa pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii recapitulative, daca fapta prevazuta la alin. (1) lit. b) nu a fost constatata de organul fiscal anterior corectarii;

b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

(4) În cazul aplicarii sanctiunii amenzii prevazute la alin. (2), contravenientul are posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala.“

90. Articolele 220, 225 si 226 se abroga.

91. La articolul 227, alineatele (4)–(11) se abroga.

92. La articolul 228, dupa alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu urmatorul cuprins:

„(22) Prin ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice se pot emite norme pentru administrarea creantelor fiscale ale unitatilor administrativteritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.“

93. La articolul 228, alineatul (5) se abroga.

Art. II

(1) Pentru cererile de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante sunt aplicabile dispozitiile legale in vigoare la data depunerii cererii.

(2) În cazul in care pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante nu a fost emis ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de declarare a contribuabililor inactivi/reactivati, declararea in inactivitate/reactivarea se face in conditiile prevazute de art. I pct. 27. Prevederile art. I pct. 27 se aplica si in cazul in care contribuabilii au fost declarati inactivi din eroare.

(3) Contestatiile formulate impotriva proceselor-verbale prevazute la art. 142 alin. (6) si art. 168 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se solutioneaza in conditiile si potrivit procedurii in vigoare la data depunerii contestatiei.

(4) Prevederile art. I pct. 37 sunt aplicabile si termenelor de prescriptie aflate in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

(5) Pentru cererile de restituire in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, momentul exigibilitatii se determina potrivit legii in vigoare la data depunerii cererii.

(6) Prevederile art. I pct. 89 sunt aplicabile faptelor constatate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, cu exceptia faptelor savarsite in legatura cu serviciile intracomunitare. Prevederile art. I pct. 89 se aplica faptelor in legatura cu serviciile intracomunitare, savarsite dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. III

Prezenta ordonanta intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. I pct. 80, 81, 90 si 91, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012, precum si a art. I pct. 51 si 52, care intra in vigoare la data de 1 octombrie 2011.

Art. IV

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. V

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la art. 67 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificat si completat prin prezenta ordonanta, se emite in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. I pct. 80 transpune Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de impozite, taxe si alte masuri, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 84 din 31 martie 2010, rectificata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 100 din 22 aprilie 2010.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu
Ministrul administratiei si internelor, Constantin-Traian Igas
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Valeriu Tabara
Seful Departamentului pentru Afaceri Europene, Bogdan Manoiu

5 COMENTARII

  1. […] Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: […]