(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.
(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozitul pe mijloacele de transport, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.
(3) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.
(4) In cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

- publicitate -

2 COMENTARII

  1. Alin. (3) al art. 261 a fost modificat de pct. 237 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.
    Alin. (4) al art. 261 a fost introdus de pct. 238 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.