HOTARARE nr. 773/2011 din 27 iulie 2011 privind modificarea si completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 248/2011
2011-09-01 – Modifica si completeaza Hotararea Guvernului nr. 248/2011
2011-09-01 – Data intrarii in vigoare: 01 Septembrie 2011
2011-09-01 – Publicat in Monitorul oficial nr. 620 din 1 septembrie 2011

HOTARARE nr. 773/2011 din 27 iulie 2011 privind modificarea si completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 248/2011

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC
Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 248/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 15 se abroga.
2. La capitolul III, dupa sectiunea 1 se introduce o noua sectiune, sectiunea 1^1 „Procedura de analiza de risc” cuprinzand articolele 17^1-17^8, cu urmatorul cuprins:
„SECTIUNEA 1^1
Procedura de analiza de risc
Art. 17^1. – Pentru selectarea persoanelor fizice supuse verificarii fiscale prealabile documentare, organele fiscale procedeaza la identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor de nedeclarare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice.
Art. 17^2. – Activitatea de identificare a riscurilor consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:
a) stabilirea surselor de date;
b) culegerea datelor detinute de alte entitati;
c) formalizarea datelor in structura necesara analizei;
d) definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potential risc de nedeclarare.
Art. 17^3. – Stabilirea surselor de date se realizeaza prin:
a) evaluarea datelor detinute de organele fiscale cu privire la persoanele fizice si stabilirea necesarului de date care trebuie obtinute in vederea identificarii diferentelor dintre situatia fiscala personala si veniturile declarate organelor fiscale;
b) identificarea surselor de date despre persoanele fizice, detinute de autoritati publice si alte entitati, necesare determinarii riscului de nedeclarare a veniturilor impozabile.
Art. 17^4. – Culegerea datelor prevazute la art. 17^3 lit. b) detinute de autoritati publice si alte entitati se realizeaza prin urmatoarele modalitati:
a) acces la bazele de date, in temeiul protocoalelor sau acordurilor de colaborare si schimb de informatii incheiate, in conditiile legii, intre organele fiscale si entitatile detinatoare;
b) solicitarea datelor necesare pe baza unei cereri adresate de organul fiscal entitatii detinatoare;
c) informatii primite de la autoritati judiciare sau alte autoritati publice nationale ori internationale care detin informatii in legatura cu situatia fiscala personala a contribuabilului;
d) informatii obtinute de organele fiscale din surse deschise accesului public.
Art. 17^5. – Formalizarea datelor in structura necesara analizei se efectueaza asupra:
a) grupurilor masive de date, existente in bazele de date proprii ale organelor fiscale sau descarcate din bazele de date ale altor autoritati publice, interne si externe, la care Agentia Nationala de Administrare Fiscala are acces;
b) datelor si informatiilor punctuale, obtinute prin modalitatile prevazute la art. 17^4.
Art. 17^6. – (1) În scopul definirii caracteristicilor persoanelor fizice cu potential risc de nedeclarare se vor avea in vedere, in principal, urmatorii indicatori fiscali si patrimoniali privind persoanele fizice:
a) veniturile declarate de persoana fizica, precum si de platitorii de venit;
b) cresterea valorii patrimoniului persoanei fizice;
c) cheltuielile personale efectuate;
d) fluxurile de trezorerie.
(2) Datele si informatiile utilizate pentru indicatorii fiscali si patrimoniali prevazuti la alin. (1) sunt cele obtinute potrivit art. 17^4.
Art. 17^7. – Activitatea de evaluare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezinta din punct de vedere fiscal se realizeaza prin:
a) compararea valorii veniturilor declarate cu fluxurile de trezorerie, precum si cu valoarea cresterii patrimoniale si a cheltuielilor personale efectuate;
b) evaluarea riscului de nedeclarare. Riscul de nedeclarare reprezinta diferenta dintre veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit, pe de o parte, si, pe de alta parte, situatia fiscala personala;
c) stabilirea riscului minim acceptat de administratia fiscala prin verificarea incadrarii diferentelor stabilite in limita prevazuta la art. 109^1 alin. (4) din Codul de procedura fiscala.
Art. 17^8. – Activitatea de gestionare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezinta pentru administratia fiscala se realizeaza prin:
a) procesarea si elaborarea listei persoanelor care depasesc riscul minim;
b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificarii fiscale prealabile documentare, avand in vedere valoarea riscului de nedeclarare, in ordinea descrescatoare stabilita potrivit art. 17^7 lit. b), cu respectarea valorii riscului minim stabilit potrivit art. 17^7 lit. c). Daca din informatiile detinute organul fiscal identifica existenta in lista prevazuta la lit. a) a unor persoane care au calitatea de sot/sotie, rude sau afini pana la gradul al II-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane;
c) valorificarea rezultatelor verificarilor fiscale prealabile efectuate, prin actualizarea datelor si informatiilor detinute cu cele obtinute in cadrul verificarilor fiscale prealabile.”

- publicitate -

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 27 iulie 2011.
Nr. 773.
_________