ART. 258 Calculul impozitului

3394

(1) Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.
(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:
AC15-1

CAP. III
Impozitul si taxa pe teren

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii

Art. 258 alin. (2)

Zona in cadrul localitatii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati

– lei/ha –

0 I II III IV

V

A

8.921 7.408 6.508 5.640 766 613

B

7.408 5.600 4.540 3.832 613 460

C

5.600 3.832 2.874 1.821 460 306

D

3.832 1.821 1.519 1.060 300 153

AC15-1

AC15-1 2006-2009-impozit-taxa-pe-teren-alin-2-HG-1514-2006 AC15-1
(3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urmator:
AC15-1

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan

– orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constuctii –

Art. 258 alin. (4)

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosinta

A B C D
1 Teren arabil

24

18

16

13

2 Pasune

18

16

13

11

3 Faneata

18

16

13

11

4 Vie

40

30

24

16

5 Livada

46

40

30

24

6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

24

18

16

13

7 Terenuri cu ape

13

11

7

x

8 Drumuri si cai ferate

x

x

x

x

9 Teren neproductiv

x

x

x

x

AC15-1

AC15-1 2006-2009-impozit-taxa-pe-teren-alin-4-HG-1514-2006 AC15-1

(5) Suma stabilita conform alin. (4) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel:

Rangul localitatii

Coeficientul de corectie

0

8,00

I

5,00

II

4,00

III

3,00

IV

1,10

V

1,00

(5^1) Ca exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (3)-(5) numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a).
(5^2) In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform alin. (2).
(6) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 251 alin. (5)*):
AC15-1

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan

Art. 258 alin. (6)

– lei/ha –

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosinta

A

B

C

D

1 Teren cu constructii

27

24

22

19

2 Arabil

43

41

39

36

3 Pasune

24

22

19

17

4 Faneata

24

22

19

17

5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1

48

46

43

41

5.1 Vie pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1

48

46

43

41

6.1 Livada pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu exceptia
celui prevazut la nr. crt. 7.1

14

12

10

7

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

X

X

X

X

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

5

4

2

1

8.1 Teren cu amenajari piscicole

29

27

24

22

9 Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

10 Teren neproductiv

X

X

X

X

AC15-1

AC15-1 2006-2009-impozit-taxa-pe-teren-alin-6-HG-1514-2006 AC15-1

(7) Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, potrivit normelor prevazute la art. 293, sub sanctiunea nulitatii.
(8) Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrarile tehnice de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar modificarea sarcinilor fiscale opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.

- Publicitate -

2 COMENTARII

 1. Alin. (2) al art. 258 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 571/2003.

  Alin. (6) al art. 258 a fost modificat de pct. 5 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247/2005.

  Alin. (7) si (8) ale art. 258 au fost introduse de pct. 6 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247/2005.

  Alin. (6) al art. 258 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 21/2006. Anterior modificarii aduse de acest act normativ, pentru alineatul (6) al art. 258 erau incidente doua acte normative: Legea nr. 247/2005 si Hotararea nr. 797/2005.

  Partea introductiva a alin. (2), alin. (3) si (4) ale art. 258 au fost modificate de pct. 232 al art. I din LEGEA/2006.

  Alin. (5^1) si (5^2) ale art. 258 au fost introduse de pct. 233 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17/2006.

  Alin. (7) si (8) ale art. 258 au fost modificate de pct. 234 al art. I din LEGEA nr. 343/2006.

  *) Art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 21/2006 prevede urmatoarele:

  "ART. II (1) Impozitele pe terenurile din extravilanul localitatilor, stabilite si incasate pentru anul 2006 pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, raman stabilite conform deciziilor de impunere emise de organele fiscale. Impozitul pe terenurile din extravilanul localitatilor, stabilit si neincasat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se stabileste conform alin. (2).

  (2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta impozitul pe terenurile din extravilanul localitatilor se stabileste potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.

  (3) Impozitul pe terenurile amplasate in extravilanul localitatilor, incasat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se face venit la bugetul de stat.

  (4) Prin derogare de la prevederile art. 260 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe teren pentru terenurile amplasate in extravilanul localitatilor, aferent anului 2006, se plateste in 3 rate egale, pana la datele de 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie inclusiv."