ORDINUL nr. 3162/2011 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”
2011-09-23 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 677 din 23 septembrie 2011

ORDINUL nr. 3162/2011 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”

În temeiul:
– art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
– art. 1564din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. 2, punctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„1.1. Declaraţia recapitulativă se depune lunar, în condiţiile prevăzute la art. 1564din Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.“
2.Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte conform anexei.

Art. II
Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

- publicitate -

Art. III
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declaraţia recapitulativă aferentă lunii august a anului 2011.

Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

ANEXĂ
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 76/2010)
PROCEDURA DE GESTIONARE
a Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare
În vederea îndeplinirii cerinţelor Regulamentului (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care realizează operaţiuni intracomunitare, au obligaţia să depună lunar Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (390 VIES), potrivit dispoziţiilor art. 1564din Codul fiscal.
1.Depunerea declaraţiei recapitulative
1.1. Declaraţia recapitulativă se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, la organul fiscal competent.
1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaraţia recapitulativă numai pentru luna de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare.
2.Prelucrarea declaraţiei recapitulative
2.1. Prelucrarea declaraţiilor recapitulative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data depunerii declaraţiei.
2.2. După prelucrare, declaraţia recapitulativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
3.Verificarea formală a declaraţiilor recapitulative
Pentru fiecare declaraţie recapitulativă organul fiscal competent verifică:
a) corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizează operaţiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaraţie cu cele existente în Registrul contribuabililor;
b) integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale operatorilor străini înscrişi în declaraţia recapitulativă: înscrierea corectă a codului de ţară, precum şi a numărului de caractere ale codului.
4.Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificării formale
4.1. După prelucrarea declaraţiilor recapitulative vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaraţii recapitulative ce prezintă erori, potrivit pct. 3., iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru corectarea declaraţiei.
4.2. Notificările prevăzute la pct. 4.1 se emit în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiilor recapitulative.
5.Notificarea persoanelor impozabile pentru nedepunerea declaraţiilor recapitulative
5.1. După prelucrarea deconturilor de TVA, respectiv a deconturilor speciale de TVA, vor fi identificate persoanele impozabile care nu au depus declaraţii recapitulative, iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru depunerea declaraţiei.
5.2. Notificările prevăzute la pct. 5.1 se emit potrivit reglementărilor legale în vigoare, după expirarea termenului de depunere a deconturilor de TVA/deconturilor speciale de TVA.
5.3. Nerespectarea obligaţiilor de depunere a declaraţiilor recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare se sancţionează potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
6.Organizarea bazei centrale de date „Declaraţii recapitulative“
6.1. Informaţiile din declaraţiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum şi cele depuse ca urmare a notificărilor transmise de organele fiscale competente se introduc într-o bază de date denumită „Declaraţii recapitulative“.
6.2. Baza de date „Declaraţii recapitulative“ cuprinde 4 secţiuni:
– livrări – în care se înscriu toate livrările intracomunitare de bunuri (cod L), toate livrările ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (cod T);
– achiziţii – în care se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri (cod A);
– prestări servicii – în care se înscriu prestările intracomunitare de servicii (cod P);
– achiziţii servicii – în care se înscriu achiziţiile intracomunitare de servicii (cod S).
7.Centralizarea informaţiilor din declaraţiile recapitulative
7.1. În termen de cel mult două zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti baza de date cuprinzând declaraţiile recapitulative depuse în luna respectivă, şi anume:
– declaraţiile recapitulative corecte;
– declaraţiile recapitulative rectificative depuse ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA; şi
– declaraţiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost efectuată corecţia ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
7.2. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea informaţiilor transmise.
7.3. În termen de cel mult o zi lucrătoare, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informaţiile din declaraţiile recapitulative Direcţiei generale de tehnologia informaţiei şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.
7.4. Cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei pune la dispoziţia Serviciului Central de Legături datele primite de la organele fiscale teritoriale, prelucrate, în vederea transmiterii prin sistemul VIES.
8.Gestionarea datelor din declaraţiile recapitulative rectificative
8.1. Declaraţiile recapitulative rectificative se prelucrează în momentul primirii lor de la persoanele impozabile.
8.2. În termen de cel mult două zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti baza de date cuprinzând diferenţele dintre declaraţiile recapitulative rectificative depuse în luna respectivă şi declaraţiile recapitulative iniţiale.
8.3. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea informaţiilor transmise.
8.4. În termen de cel mult o zi lucrătoare, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informaţiile din declaraţiile recapitulative rectificative Direcţiei generale de tehnologia informaţiei şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.

1 COMENTARIU