Comisia Europeana a publicat o nota explicativa privind normele facturarea TVA pentru a oferi o mai buna intelegere a regulilor privind facturarea TVA (Directiva Consiliului 2010/45/EU).

Notele explicative urmăresc o mai bună înţelegere a legislaţiei adoptate la nivelul UE şi, în acest caz, în special a directivei privind facturarea (2010/45/UE). Publicate cu mai bine de un an înainte de data punerii în aplicare a noii legislaţii, se preconizează că notele vor permite statelor membre să transpună legislaţia într-un mod mai uniform şi vor oferi întreprinderilor informaţiile necesare pentru a se adapta la timp noilor norme.

Normele nu se substituie orientărilor Comitetului TVA sau unui regulament de punere în aplicare, fiecare dintre acestea având un rol aparte în procesul legislativ.

„Notele explicative” servesc drept instrument orientativ care poate fi utilizat pentru clarificarea aplicării normelor privind facturile cu TVA. Acestea oferă atât ajutor practic, cât şi ajutor în înţelegerea sensului anumitor aspecte cuprinse în articole

DOCUMENT INTEGRAL – lb.romana

Lista subiectelor abordate în proiectul de note explicative
A: Cerinţe pentru facturile pe suport de hârtie şi pentru facturile electronice
1. Facturile trebuie să reflecte livrările reale – considerentul 10 din Directiva 2010/45/UE
2. Definiţia facturilor electronice – articolul 217
3. Acceptarea de către consumator – articolul 232
4. Autenticitatea originii – articolul 233 alineatul (1) al treilea paragraf
5. Integritatea conţinutului – articolul 233 alineatul (1) al patrulea paragraf
6. Lizibilitatea – articolul 233 alineatul (1) primul şi al doilea paragraf
7. Alegerea metodelor de garantare a autenticităţii originii, a integrităţii conţinutului şi a lizibilităţii – articolul 233 alineatul (1) al doilea paragraf
8. Controalele de gestiune – articolul 233 alineatul (1) al doilea paragraf
9. Pista fiabilă de audit – articolul 233 alineatul (1) al doilea paragraf
10. Semnătura electronică avansată şi schimbul electronic de date (EDI) – articolul 233 alineatul (2)
11. Momentul emiterii şi sfârşitul perioadei de stocare a facturii – articolul 233 alineatul (1) primul paragraf
12. Stocarea facturilor – (a se vedea documentul D3)

B: Emiterea facturilor
1. Articolul 219a – Normele cărui stat membru sunt aplicabile?
2. Articolul 221 alineatul (3) – Normele de facturare ale statului
membru aplicabile cu privire la livrările de bunuri sau prestările de
servicii scutite de taxă 3. Articolul 220 alineatul (2) şi articolul 221 alineatul (2) – Normele
privind facturarea pentru prestările de servicii financiare scutite de taxă
[articolul 135 alineatul (1) literele (a) – (g)]
4. Articolul 224 – Facturile autofacturate

C: Conţinutul facturilor
1. Articolul 226 alineatul (2) – Numerotarea secvențială
2. Articolul 226 alineatul (7a) – Contabilitatea de casă
3. Articolul 226 alineatul (11) – Livrările de bunuri şi prestările de
servicii scutite de taxă
4. Articolele 91 şi 230 – Conversia valorii TVA în moneda naţională
5. Articolul 226b – Facturile simplificate

D: Stocarea facturilor
1. Articolul 247 – Perioada de stocare
2. Articolul 248a –Traducerea şi limbile folosite pentru facturi
3. Articolul 247 – Mediul de stocare

Mai multe detaliile sunt disponibile pe pagina dedicata de pe ec.europa.eu.

- Publicitate -