OpANAF 3253/2011 – Aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din OUG 30/2011 (anularea /reducerea penalitatilor de intarziere)

26

ORDINUL nr. 3253/2011 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
2011-10-10 – Data intrarii in vigoare: 10 Octombrie 2011
2011-10-10 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 713 din 10 Octombrie 2011

ORDINUL nr. 3253/2011 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Avand in vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, ale art. 1 alin. (2) lit. a) si b) si art. 7 alin. (4) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, precum si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba modelul deciziei de anulare a penalitatilor de intarziere, prevazut in anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba modelul deciziei de reducere a penalitatilor de intarziere, prevazut in anexa nr. 2.
ART. 3
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala,
Sorin Blejnar

Bucuresti, 7 octombrie 2011.
Nr. 3.253.

ANEXA 1

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Unitatea fiscala …………..
Nr. …………/…………..

– model –

DECIZIE
de anulare a penalitatilor de intarziere

Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele ……….. Denumirea/Numele si prenumele ………..
Adresa ……………………………. Adresa …………………………….
Codul de identificare fiscala ……….. Codul de identificare fiscala ………..

În temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, ale art. 2 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale,
avand in vedere Cererea nr. …….. din data de …….., inregistrata la organul fiscal sub nr. ….. din data de ….,
luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011,

se emite urmatoarea decizie:

Se anuleaza penalitatile de intarziere, precum si o cota de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 31 august 2011, in suma totala de …….. lei, reprezentand:

                                   - lei -
┌─────┬────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │    Denumirea  │  Anularea a 50% din  │ Anularea penalitatilor │
│crt. │ obligatiei fiscale │ majorarile de intarziere │   de intarziere   │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 0 │     1     │       2      │      3      │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1. │          │             │            │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │          │             │            │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│.... │          │             │            │
├─────┴────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│    Total general:  │             │            │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┘

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele ……………….
Semnatura si stampila unitatii ……..

ANEXA 2

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Unitatea fiscala ……………………
Nr. ………………/………………

– model –

DECIZIE
de reducere a penalitatilor de intarziere

Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele ……….. Denumirea/Numele si prenumele ………..
Adresa ……………………………. Adresa …………………………….
Codul de identificare fiscala ……….. Codul de identificare fiscala ………..

În temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, ale art. 2 alin. (1) lit. b), coroborat cu art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale,
avand in vedere Cererea nr. ……. din data de ……., inregistrata la organul fiscal sub nr. ……. din data de ………,
luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.604/2011,

se emite urmatoarea decizie:

Se reduc cu 50% penalitatile de intarziere, precum si cu 50% cota de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 31 august 2011, in suma totala de …… lei, reprezentand:

                                   - lei -
┌─────┬────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │   Denumirea   │Reducerea cu 50% a unei cote│  Reducerea cu 50%  │
│crt. │ obligatiei fiscale │  de 50% din majorarile  │  a penalitatilor  │
│   │          │    de intarziere    │  de intarziere   │
├─────┼────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 0 │     1     │       2       │      3     │
├─────┼────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1. │          │              │           │
├─────┼────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 2. │          │              │           │
├─────┼────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│.... │          │              │           │
├─────┴────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┤
│    Total general:   │              │           │
└──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────┘

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele ……………….
Semnatura si stampila unitatii ……..

————-

- Publicitate -