ORDIN Nr. 2.677/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata
3011-10-31 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 764 din 31.10.2011

 

ORDIN Nr. 2.677/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata

Avand in vedere dispozitiile art. VIII si IX din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale,

in temeiul prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

- publicitate -

ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.

Art. I

Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 8 aprilie 2011, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

ANEXA (Anexa la Ordinul nr. 1.853/2011)

PROCEDURA
de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata

ARTICOLUL 1

Obiectul inlesnirilor la plata

(1) Pentru obligatiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organul fiscal competent poate acorda urmatoarele inlesniri la plata:

a) esalonarea la plata, la cererea contribuabilului, a obligatiilor fiscale, cu exceptia penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata;

b) amanarea la plata, in conditiile legii, a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata, in vederea anularii, pana la ultimul termen de plata din esalonarea la plata acordata.

(2) Înlesnirile la plata se acorda pentru toate obligatiile fiscale administrate, potrivit legii, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala.

(3) Prin obligatii fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se intelege obligatii fiscale principale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, precum si obligatii fiscale accesorii, datorate si neachitate.

(4) Obligatiile fiscale principale sunt cele stabilite prin declaratii fiscale si/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.

(5) Obligatiile fiscale accesorii sunt cele stabilite de organele fiscale competente prin decizii comunicate conform art. 44 din Codul de procedura fiscala.

(6) Esalonarea la plata se acorda pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu exceptia penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale esalonate la plata, pentru care se acorda amanare la plata in vederea anularii, in conditiile legii.

ARTICOLUL 2

Organul fiscal competent pentru acordarea inlesnirilor la plata

(1) Pentru obligatiile fiscale administrate de organele vamale, competenta de acordare a inlesnirilor la plata revine organului vamal competent, conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Pentru celelalte obligatii fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, competenta de acordare a inlesnirilor la plata revine organului fiscal competent, conform prevederilor art. 33 sau 36, dupa caz, din Codul de procedura fiscala.

ARTICOLUL 3

Cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale

(1) Esalonarile la plata a obligatiilor fiscale se solicita de catre contribuabili in baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent, definit la art. 2, sau comunicate prin posta, cu confirmare de primire.

(2) Pentru contribuabilii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a esalonarilor la plata se depune de catre contribuabil, atat pentru obligatiile fiscale datorate de acesta, cat si pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului si se analizeaza raportat la totalul obligatiilor contribuabilului si a sediilor sale secundare.

(3) Cererea contribuabilului se solutioneaza, in termen de cel mult 60 de zile de la data inregistrarii acesteia, de catre organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si a unei decizii de amanare la plata a penalitatilor de intarziere sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale, dupa caz, conform modelelor prevazute in anexele nr. 1–3.

(4) Cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale va cuprinde urmatoarele elemente:

a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii;

b) perioada pentru care se solicita esalonarea la plata, exprimata in luni, si motivarea acesteia;

c) suma totala pentru care se solicita esalonare la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si in cadrul acestora, pe obligatii fiscale principale si accesorii. În cazul contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, impozitul pe venitul din salarii se mentioneaza separat pentru contribuabil si separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare;

d) justificarea starii de dificultate generate de lipsa temporara de disponibilitati banesti si cauzele acesteia;

e) mentiuni referitoare la inlesnirile la plata acordate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta;

f) data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, precum si stampila, daca este cazul.

(5) La cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale se anexeaza urmatoarele documente:

a) declaratia pe propria raspundere a contribuabilului, din care sa reiasa ca nu se afla in procedura insolventei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu se afla in dizolvare, potrivit prevederilor legale in vigoare, si ca nu i s-au/s-a stabilit raspunderile/raspunderea, potrivit prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala;

b) documente sau informatii relevante in sustinerea cererii.

(6) În cazul persoanelor juridice, la cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale se anexeaza si urmatoarele documente:

a) copia ultimei situatii financiare anuale depuse la oficiul registrului comertului/organul fiscal competent, dupa caz;

b) situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale, conform modelului prevazut in anexa nr. 4;

c) copia ultimei balante de verificare;

d) programul de restructurare sau de redresare financiara semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare;

e) situatia privind indicatorii orientativi si alte informatii, prevazuta in anexa nr. 8.

(7) În cazul persoanelor fizice, la cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale se anexeaza si urmatoarele documente:

a) registrul-jurnal de incasari si plati sau, dupa caz, actele prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale;

b) programul de redresare financiara sau orice alt document similar care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare.

(8) Contribuabilii fara domiciliu fiscal in Romania pot beneficia de inlesniri la plata numai daca desemneaza un imputernicit, potrivit art. 18 din Codul de procedura fiscala.

ARTICOLUL 4

Eliberarea certificatului de atestare fiscala

(1) Dupa primirea cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale, organul fiscal competent verifica:

a) daca cererea contine elementele prevazute la art. 3 alin. (4);

b) daca cererea este insotita de documentele prevazute la art. 3 alin. (5)–(7);

c) daca au fost depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;

d) existenta unor sume de rambursat/de restituit/de plata de la buget.

(2) În situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) lit. a)–c), organul fiscal indruma contribuabilii in privinta drepturilor si obligatiilor ce le revin in cursul procedurii de acordare a inlesnirilor la plata.

(3) În situatia in care a/au fost emisa/emise decizia/deciziile de rambursare/de restituire si/sau acte de individualizare a obligatiilor de plata de la buget, organul fiscal efectueaza inregistrarea compensarii potrivit art. 116 din Codul de procedura fiscala, inainte de eliberarea certificatului de atestare fiscala.

(4) În vederea solutionarii cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale si a stabilirii sumelor care vor face obiectul acestora, organul fiscal elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala, conform modelului prevazut in anexa nr. 5. Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in doua exemplare: un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal la dosarul inlesnirilor.

(5) În situatia contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, in certificatul de atestare fiscala eliberat de catre organul fiscal competent in administrarea contribuabilului, la sectiunea A, sectiunea B lit. a), precum si la sectiunea C se inscriu obligatiile fiscale ale contribuabilului, impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare, precum si totalul obligatiilor, conform modelului prevazut in anexa nr. 6.

(6) În cazul in care exista diferente intre sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, organul fiscal solicita, in scris, prezentarea contribuabilului la sediul sau pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia. Solicitarea se transmite contribuabilului odata cu certificatul de atestare fiscala. Dispozitiile art. 50 din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator.

(7) Dupa clarificarea neconcordantelor, organul fiscal intocmeste in doua exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevazut in anexa nr. 7.

(8) În situatia contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se inscriu obligatiile fiscale ale contribuabilului, precum si impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare, ce fac obiectul inlesnirilor la plata.

(9) Odata cu intocmirea procesului-verbal de punere de acord se elibereaza, in doua exemplare, un nou certificat de atestare fiscala. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord si al certificatului de atestare fiscala se comunica contribuabilului, iar un exemplar al acestora se arhiveaza de catre organul fiscal la dosarul inlesnirii.

(10) Termenul de clarificare a neconcordantelor si de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscala este de cel mult 15 zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala initial. Termenul prevazut la art. 3 alin. (3) se prelungeste in mod corespunzator.

ARTICOLUL 5

Continutul certificatului de atestare fiscala eliberat in scopul inlesnirilor la plata a obligatiilor fiscale

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 112 alin. (2) si (3) din Codul de procedura fiscala, certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia.

(2) Certificatul de atestare fiscala cuprinde 3 sectiuni:

a) sectiunea A „Obligatii de plata exigibile existente in sold la data eliberarii certificatului“;

b) sectiunea B „Obligatii de plata care nu pot face obiectul inlesnirilor la plata“;

c) sectiunea C „Obligatii fiscale nete administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ce pot face obiectul inlesnirilor la plata“.

(3) La sectiunea A se inscriu:

a) obligatiile fiscale principale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala individualizate pe fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat. În cazul contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se inscriu obligatiile fiscale principale ale contribuabilului, precum si impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare;

b) obligatiile fiscale accesorii defalcate pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si in cadrul acestora, pe majorari de intarziere/dobanzi/penalitati de intarziere. În cazul contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se inscriu obligatiile fiscale accesorii ale contribuabilului, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din salarii datorate de fiecare dintre sediile sale secundare;

c) sumele reprezentand amenzi de orice fel;

d) sumele reprezentand creante stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4) La sectiunea B se inscriu:

a) obligatiile fiscale ramase nestinse din inlesnirile la plata acordate in temeiul ordonantei de urgenta. În cazul contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se inscriu obligatiile fiscale ramase nestinse ale contribuabilului, precum si impozitul pe venitul din salarii, ramas nestins, datorat de fiecare dintre sediile sale secundare;

b) suma totala din decontul/deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare. Se vor mentiona obligatiile de plata de natura celor prevazute la sectiunea A a caror compensare urmeaza a fi inregistrata la data emiterii deciziei prin care a fost aprobata suma de rambursat;

c) sumele reprezentand amenzi de orice fel, precum si sumele reprezentand creante stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(5) La sectiunea C se inscriu obligatiile fiscale nete administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ce pot face obiectul inlesnirilor la plata, reprezentand diferenta dintre obligatiile de plata cuprinse la sectiunea A si obligatiile de plata cuprinse la sectiunea B. Acestea se individualizeaza pe fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligatiile fiscale accesorii. Pentru contribuabilii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal potrivit legii, se inscriu obligatiile fiscale nete ale contribuabilului, precum si impozitul pe venitul din salarii net datorat de fiecare dintre sediile sale secundare.

(6) În cazul penalitatilor de intarziere se inscriu separat cele ce fac obiectul esalonarii la plata si separat cele ce fac obiectul amanarii la plata.

(7) Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 6

Procedura de emitere a acordului de principiu sau a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere ori a deciziei de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale

(1) Dupa eliberarea certificatului de atestare fiscala organul fiscal verifica:

a) daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d)–f) din ordonanta de urgenta;

b) daca cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale contine obligatiile de plata prevazute la art. 3 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(2) Îndeplinirea conditiei prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta, referitoare la dificultatea generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si capacitatea financiara de plata pe perioada de esalonare, se analizeaza si se stabileste de organul fiscal pe baza documentelor referitoare la incasarile si platile pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale, a programului de restructurare sau de redresare financiara prezentat de contribuabil ori a altor informatii si/sau documente relevante prezentate de contribuabil sau detinute de organul fiscal. În aceasta analiza sunt relevante evolutia pozitiva a capacitatii financiare de plata pe perioada esalonarii, precum si sustenabilitatea acesteia.

(3) În cazul persoanelor juridice, la stabilirea dificultatii generate de lipsa temporara de disponibilitati banesti se pot avea in vedere si indicatorii orientativi, precum si alte informatii prevazute in anexa nr. 8.

(4) Dupa verificarea conditiilor prevazute la alin. (1), organul fiscal competent, in cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscala, intocmeste referatul „A“, conform modelului prezentat in anexa nr. 9.

(5) Referatul „A“ va fi insotit de documentele ce dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1).

(6) În situatia contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, conditiile de acordare a inlesnirilor la plata prevazute la sectiunea A lit. a) din referatul „A“ se analizeaza atat pentru contribuabil, cat si pentru sediile sale secundare. În situatia in care oricare dintre aceste entitati nu are indeplinita una dintre conditii, in coloana „Modul de respectare a conditiilor“ se bifeaza ca nu este indeplinita conditia.

(7) În situatia in care cererea unui contribuabil care are infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se respinge potrivit art. 3 alin. (2) lit. b) din ordonanta de urgenta, la sectiunea D lit. b) din referatul „A“ se inscriu obligatiile fiscale ale contribuabilului, precum si impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare sediu secundar, astfel cum sunt inscrise la sectiunea B lit. a) din certificatul de atestare fiscala.

(8) În situatia in care se aproba cererea unui contribuabil care are infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, la sectiunea D lit. c) si d) din referatul „A“ se inscriu obligatiile fiscale ale contribuabilului, precum si impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare sediu secundar, astfel cum sunt inscrise la sectiunea C din certificatul de atestare fiscala.

(9) Concomitent cu referatul prevazut la alin. (4), organul fiscal competent intocmeste acordul de principiu, conform modelului prevazut in anexa nr. 10, sau, dupa caz, decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale. Un exemplar al acordului de principiu sau al deciziei de respingere se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul inlesnirilor.

(10) În situatia contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se inscriu obligatiile fiscale ale contribuabilului, precum si impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare, ce fac obiectul inlesnirilor la plata.

(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), organul fiscal emite decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere in baza referatului prevazut la alin. (4) in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d)–f) din ordonanta de urgenta, pentru urmatorii contribuabili:

a) institutii publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) persoane fizice care solicita inlesniri la plata obligatiilor fiscale de pana la 5.000 lei;

c) persoane juridice care solicita inlesniri la plata obligatiilor fiscale de pana la 20.000 lei.

(12) Prin acordul de principiu, organul fiscal stabileste perioada de esalonare, data pana la care este valabila garantia in cazul in care aceasta este constituita sub forma scrisorii de garantie bancara, precum si cuantumul garantiei, cu mentionarea sumelor esalonate la plata, a sumelor amanate la plata, a dobanzilor datorate pe perioada de esalonare la plata, a procentului prevazut la art. 9 alin. (9) din ordonanta de urgenta corespunzator perioadei de esalonare, aplicat la totalul sumelor esalonate si amanate la plata. Dobanda se calculeaza de la data emiterii acordului de principiu.

(13) Organul fiscal emite decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale in urmatoarele situatii:

a) pentru obligatiile prevazute la art. 3 alin. (2) din ordonanta de urgenta, ori de cate ori in cerere sunt inscrise si astfel de sume;

b) nu sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d)–f) din ordonanta de urgenta;

c) contribuabilul nu depune documentele justificative necesare solutionarii cererii;

d) cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale si documentele aferente nu prezinta nicio modificare fata de conditiile de acordare a inlesnirilor la plata prevazute intr-o cerere anterioara, care a fost respinsa.

(14) Decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale se emite in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul esalonarii.

(15) Înaintea emiterii deciziei de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale, organul fiscal efectueaza audierea contribuabilului potrivit art. 9 din Codul de procedura fiscala. În acest caz, organul fiscal va intocmi un proces-verbal de audiere.

ARTICOLUL 7

Garantii

(1) În termen de 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, contribuabilii trebuie sa constituie garantii sub formele prevazute la art. 9 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(2) Garantiile constituite sub formele prevazute la art. 9 alin. (2) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta trebuie sa acopere sumele esalonate la plata, sumele amanate la plata, precum si dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata.

(3) Garantiile constituite sub formele prevazute la art. 9 alin. (2) lit. c) si d) din ordonanta de urgenta trebuie sa acopere sumele esalonate la plata, sumele amanate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata plus procentul prevazut la art. 9 alin. (9) din ordonanta de urgenta corespunzator perioadei de esalonare, aplicat la totalul sumelor esalonate si amanate la plata.

(4) În situatia in care bunurile sunt ipotecate/gajate in favoarea altor creditori, garantiile constituite sub forma prevazuta la art. 9 alin. (2) lit. c) din ordonanta de urgenta trebuie sa acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, sumele esalonate la plata, sumele amanate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata plus procentul prevazut la art. 9 alin. (9) din ordonanta de urgenta corespunzator perioadei de esalonare, aplicat la totalul sumelor esalonate si amanate la plata.

(5) În cazul in care contribuabilul constituie garantie sub forma scrisorii de garantie bancara, aceasta trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

a) denumirea bancii emitente;

b) data emiterii scrisorii de garantie si perioada de valabilitate a acesteia. În acest caz, scrisoarea trebuie sa aiba mentiunea ca perioada de valabilitate a acesteia este cu cel putin 3 luni mai mare decat scadenta ultimei rate din esalonarea la plata;

c) valoarea scrisorii de garantie bancara;

d) obiectul pentru care se elibereaza scrisoarea de garantie bancara;

e) semnaturile autorizate conform competentelor stabilite;

f) angajamentul ferm al bancii emitente de a plati suma stabilita, in mod neconditionat si irevocabil, la solicitarea organului fiscal.

(6) În cazul in care contribuabilul ofera bunuri potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) din ordonanta de urgenta, organul fiscal competent dispune instituirea masurilor asiguratorii, cu exceptia cazului in care acestea sunt deja sechestrate de organul fiscal. Prevederile cap. VI privind masurile asiguratorii din titlul VIII din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator numai in ceea ce priveste indisponibilizarea bunurilor.

(7) În cazul bunurilor oferite drept garantie potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) si d) din ordonanta de urgenta, oferta contribuabilului este insotita de urmatoarele documente:

a) actul de proprietate asupra bunului;

b) raportul de evaluare a bunului;

c) extrasul de carte funciara actualizat, in cazul bunurilor imobile;

d) extrasul actualizat de la Arhiva de Garantii Reale Mobiliare, in cazul bunurilor mobile;

e) fisa mijloacelor fixe.

(8) Raportul de evaluare se intocmeste de un expert evaluator independent, autorizat in conditiile legii, iar costul evaluarii se suporta de catre contribuabil.

(9) În cazul bunurilor imobile, raportul de evaluare va cuprinde si valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici.

(10) În cazul in care bunurile contribuabilului oferite drept garantie sunt deja sechestrate de organul fiscal numai pentru obligatiile fiscale ce formeaza obiect al inlesnirilor la plata, iar valoarea acestora acopera valoarea prevazuta la alin. (3) sau (4), contribuabilul are obligatia de a prezenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, raportul de evaluare si celelalte documente prevazute la alin. (7).

(11) În cazul in care bunurile contribuabilului oferite drept garantie sunt deja sechestrate de organul fiscal atat pentru obligatiile fiscale ce formeaza obiect al inlesnirilor la plata, cat si pentru alte obligatii ce nu formeaza obiect al inlesnirilor la plata, valoarea garantiei trebuie sa acopere valoarea obligatiilor esalonate la plata, valoarea obligatiilor amanate la plata, dobanda pe perioada esalonarii, procentul prevazut la art. 9 alin. (9) din ordonanta de urgenta corespunzator perioadei de esalonare, aplicat la totalul sumelor esalonate si amanate la plata, precum si valoarea obligatiilor ce nu formeaza obiect al inlesnirilor la plata pentru care s-a instituit sechestrul. Dispozitiile alin. (10) se aplica in mod corespunzator.

(12) Pe parcursul derularii esalonarii la plata, la cererea contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba inlocuirea garantiei si/sau redimensionarea acesteia in functie de valoarea ratelor ramase de achitat si de valoarea obligatiilor amanate la plata. Cererea de inlocuire si/sau de redimensionare a garantiei trebuie sa contina motive justificate si sa indice garantia oferita. Dispozitiile alin. (7)–(11) sunt aplicabile in mod corespunzator in cazul inlocuirii si/sau al redimensionarii garantiei.

(13) Organul fiscal competent elibereaza garantiile in cel mult 15 zile de la data comunicarii deciziei de finalizare a esalonarii la plata.

(14) În cazul in care, pe parcursul derularii inlesnirilor la plata, garantia constituita potrivit alin. (4) se executa de catre un alt creditor, iar sumele distribuite din valorificare, in favoarea organului fiscal competent, nu acopera valoarea garantiilor prevazute la art. 9 alin. (9) din ordonanta de urgenta, contribuabilul are obligatia reintregirii acesteia, pentru obligatiile fiscale ramase nestinse din inlesnirea la plata, in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. j) din ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL 8

Procedura de emitere a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere

(1) În situatia in care contribuabilul a depus garantiile in cuantumul prevazut in acordul de principiu, precum si documentele prevazute la art. 7 alin. (7), in termenul legal, organul fiscal verifica indeplinirea tuturor conditiilor prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta si intocmeste referatul „B“, conform modelului prevazut in anexa nr. 11, aplicand in mod corespunzator prevederile art. 6 alin. (6)–(8). Referatul „B“ va fi insotit de documentele ce dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta, precum si de documentele prevazute la art. 7 alin. (7).

(2) În situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal intocmeste referatul „B“ si emite decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, precum si decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere. Decizia se emite in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul inlesnirilor la plata. Daca contribuabilul constituie garantie sub forma scrisorii de garantie bancara, atat decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, cat si decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere se emit in 3 exemplare, iar cel de-al treilea exemplar se comunica bancii emitente a garantiei.

(3) În situatia contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale cuprinde in anexa graficele de esalonare, separat pentru contribuabil si separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.

(4) În situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal intocmeste referatul „B“ si emite decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale. Dispozitiile art. 6 alin. (14) se aplica in mod corespunzator.

(5) În situatia contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale se emite atat pentru contribuabil, cat si pentru sediile sale secundare, cu precizarea conditiei care nu a fost respectata, indiferent daca aceasta priveste contribuabilul sau unul dintre sediile sale secundare.

(6) Prevederile alin. (4) se aplica si in situatia in care contribuabilul nu depune garantiile, precum si documentele prevazute la art. 7 alin. (7) in termenul legal. În acest caz, organul fiscal nu va verifica indeplinirea celorlalte conditii prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

(7) Esalonarea la plata se acorda de catre organul fiscal competent pe numar de luni, pe o perioada de cel mult 5 ani, prin emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale. Numarul de luni este dat de numarul de rate de esalonare.

(8) Perioada de esalonare la plata a obligatiilor fiscale se stabileste de organul fiscal in functie de cuantumul obligatiilor fiscale care se esaloneaza la plata si de capacitatea financiara de plata a contribuabilului. Perioada de esalonare la plata acordata nu poate fi mai mare decat perioada de esalonare la plata solicitata de contribuabil.

(9) Termenul de plata a ratelor de esalonare este data de 15 a fiecarei luni. Prima rata din graficul de esalonare la plata are termenul de plata data de 15 a lunii urmatoare emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale.

(10) Pentru contribuabilii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, platitor al ratelor de esalonare este contribuabilul, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, pentru care platitor de impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, sa se inregistreze fiscal ca platitor de salarii si venituri asimilate salariilor.

(11) Odata cu emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale se emit si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale esalonate, calculate pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale.

ARTICOLUL 9

Conditii de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata

(1) Înlesnirile la plata acordate isi mentin valabilitatea in cazul respectarii conditiilor prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

(2) Dupa comunicarea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, pentru obligatiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. f) din ordonanta de urgenta, organul fiscal comunica, in toate cazurile, somatia, potrivit legii, in scopul urmaririi indeplinirii conditiei de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata.

(3) Neindeplinirea la termenul prevazut de lege a obligatiilor de declarare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat duce la pierderea valabilitatii inlesnirilor la plata.

ARTICOLUL 10

Prevederi privind comunicarea si incasarea penalitatilor

(1) Penalitatea prevazuta la art. 12 din ordonanta de urgenta se comunica contribuabilului prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati, conform modelului prevazut in anexa nr. 18.

(2) Penalitatea se face venit la bugetul de stat si se vireaza in contul 20.35.01.07, „Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata“, deschis la unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscala al contribuabililor.

ARTICOLUL 11

Regimul executarii silite pe perioada esalonarii la plata a obligatiilor fiscale

Pe perioada esalonarii la plata, pentru obligatiile prevazute la art. 9 alin. (2), organul fiscal nu continua procedura de executare silita dupa emiterea somatiei.

ARTICOLUL 12

Finalizarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale

În situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal emite, in doua exemplare, decizia de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, conform modelului prevazut in anexa nr. 12, precum si decizia de anulare a penalitatilor de intarziere amanate la plata, conform modelului prevazut in anexa nr. 13. Un exemplar al acestor decizii se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul inlesnirii la plata.

ARTICOLUL 13

Pierderea valabilitatii inlesnirilor la plata

(1) În cazul in care se constata neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal va emite, in doua exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, conform modelului prevazut in anexa nr. 14, precum si decizia de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de intarziere, conform modelului prevazut in anexa nr. 15. Un exemplar al acestor decizii se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul inlesnirii la plata.

(2) În situatia contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, inlesnirile la plata isi pierd valabilitatea la data la care nu sunt respectate, in mod corespunzator, dispozitiile art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta, indiferent de faptul ca titularul obligatiei este contribuabilul sau unul dintre sediile sale secundare.

(3) În scopul efectuarii stingerii, vechimea sumelor reprezentand rate ramase nestinse ca urmare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si a penalitatilor de intarziere amanate la plata este data pierderii valabilitatii inlesnirilor la plata, potrivit art. 13 alin. (1) si art. 171 alin. (4) din ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL 14

Stingerea obligatiilor fiscale inainte de emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale

(1) În cazul in care in perioada cuprinsa intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale s-au stins obligatii fiscale prin orice modalitate prevazuta de lege, care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonarii la plata, cu sumele respective se considera a fi stinse ultimele rate din graficul de esalonare, pana la concurenta acestora, fara modificarea graficului de esalonare. În cel mult 10 zile de la data emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, organul fiscal va informa contribuabilul cu privire la aceasta operatiune.

(2) Prevederile art. 6 alin. (5) din ordonanta de urgenta se aplica de la data eliberarii certificatului de atestare fiscala prevazut la art. 4 alin. (4) si pana la data comunicarii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale sau a deciziei de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale, dupa caz.

ARTICOLUL 15

Divizarea sau fuziunea persoanelor juridice pe perioada esalonarii la plata a obligatiilor fiscale

(1) În cazul divizarii sau fuziunii persoanei juridice care beneficiaza de inlesniri la plata, aceasta este obligata sa prezinte organului fiscal proiectul de divizare sau fuziune si, daca este cazul, actele constitutive ale societatilor rezultate din divizare sau fuziune.

(2) În baza acestor documente, organele fiscale competente emit noi decizii de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si decizii de amanare la plata a penalitatilor de intarziere pentru sumele ramase in sold la data divizarii sau fuziunii, astfel:

a) in cazul fuziunii, prin insumarea soldurilor persoanelor juridice care fuzioneaza si beneficiaza de inlesniri la plata sau, dupa caz, cu sumele ramase in sold din inlesnirea la plata acordata cu respectarea conditiilor prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta, coroborat cu cea prevazuta la alin. (4) din acelasi act normativ;

b) in cazul divizarii, prin repartizarea soldului persoanei juridice divizate in functie de modul de repartizare a pasivelor in cadrul proiectului de divizare.

(3) Noile decizii de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si decizii de amanare la plata a penalitatilor de intarziere se emit de catre organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale ale persoanelor juridice rezultate din divizare sau fuziune, in baza informatiilor si documentelor transmise de organul fiscal emitent al deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere initiale.

(4) În cazul in care un contribuabil beneficiaza de inlesniri la plata in baza ordonantei de urgenta si fuzioneaza prin absorbtie cu alt contribuabil care nu beneficiaza de inlesniri la plata, dar inregistreaza obligatii fiscale restante, acestea trebuie achitate in termenul prevazut la art. 10 alin. (1) lit. d) si e), dupa caz, din ordonanta de urgenta, de la data emiterii noilor decizii prevazute la alin. (2).

ARTICOLUL 16

Contestarea deciziilor

Împotriva deciziilor emise in temeiul prezentei proceduri se poate formula contestatie in conditiile titlului IX din Codul de procedura fiscala.

ARTICOLUL 17

Evidenta si monitorizarea inlesnirilor la plata

(1) Organele fiscale competente care acorda inlesniri la plata organizeaza evidenta cererilor de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale, a deciziilor de esalonare la plata, a deciziilor de amanare la plata a penalitatilor de intarziere, a deciziilor de respingere a cererilor de acordare a esalonarilor la plata, a deciziilor de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata, a deciziilor de pierdere a valabilitatii amanarii la plata, a deciziilor de finalizare a esalonarii la plata, precum si a deciziilor de anulare a penalitatilor de intarziere amanate la plata si urmaresc modul de respectare a inlesnirilor la plata acordate.

(2) Înlesnirile la plata acordate in baza altor acte normative se deruleaza in conditiile prevazute de respectivele dispozitii legale.

ARTICOLUL 18

Modificarea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale/a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere

În situatia in care ulterior emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale/deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere se constata erori in continutul acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, precum si in cazul in care se achita anticipat mai mult de 3 rate din graficul de esalonare la plata, potrivit prevederilor art. 17 alin. (5) din ordonanta de urgenta, organul fiscal competent emite o decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale/deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere, potrivit modelelor prevazute in anexa nr. 16, respectiv anexa nr. 17.

ARTICOLUL 19

Dispozitii tranzitorii

(1) Pentru contribuabilii care beneficiaza de esalonari la plata a obligatiilor fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a art. VIII din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, penalitatile de intarziere si un procent de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata se amana la plata in vederea anularii, in conformitate cu prevederile art. IX alin. (4) din aceasta ordonanta.

(2) Organul fiscal competent comunica, pentru esalonarile la plata prevazute la alin. (1), un nou grafic de esalonare la plata odata cu decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 16.

(3) Amanarea la plata a obligatiilor fiscale prevazute la alin. (1) se acorda prin decizie, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care se comunica contribuabililor odata cu noul grafic de esalonare refacut in termen de cel mult 15 zile de la data primului termen din graficul de esalonare, scadent dupa intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 30/2011. La data acordarii amanarii la plata, esalonarile la plata trebuie sa fie in derulare.

(4) Graficul de esalonare se reface pentru diferenta ramasa de esalonat dupa stabilirea sumelor ce fac obiectul esalonarii la plata, precum si a celor care fac obiectul amanarii la plata in vederea anularii. Primul termen din graficul de esalonare refacut este data de 15 octombrie 2011, iar ultimul termen este cel din graficul de esalonare initial, aprobat prin decizie.

ARTICOLUL 20

Anexe

Anexele nr. 1–18 fac parte integranta din prezenta procedura.

ANEXA Nr. 1 la procedura

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de administrare a marilor contribuabili
Directia Generala a Finantelor Publice ……….
Administratia Finantelor Publice ……….
Nr. ………./……….

DECIZIE
de esalonare la plata a obligatiilor fiscale

Datele de identificare a contribuabiluluiDatele de identificare a imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata, cu modificarile ulterioare,

avand in vedere Cererea dumneavoastra nr. ………. din data de ………., inregistrata la organul fiscal sub nr. ………. din data de ………., precum si Certificatul de atestare fiscala nr. ………. din data de ……….,

luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

se emite urmatoarea decizie:

Se acorda esalonarea la plata pe o perioada de ………. luni a obligatiilor fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, in suma totala de ………., reprezentand:

     – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei fiscaleObligatia fiscala
Total, din care:Obligatie fiscala principalaObligatii fiscale accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
012 = 3 + 4 + 5345
1.
2.
3.
4.
……….
Total general

Cuantumul si termenele de plata a ratelor de esalonare se stabilesc prin graficul de esalonare care face parte integranta din prezenta decizie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele ……….
Semnatura si stampila unitatii ……….

ANEXA Nr. 2 la procedura
– Model –
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de administrare a marilor contribuabili
Directia Generala a Finantelor Publice ……….
Administratia Finantelor Publice ……….
Nr. ………./……….

DECIZIE
de amanare la plata a penalitatilor de intarziere

Datele de identificare a contribuabiluluiDatele de identificare a imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata, cu modificarile ulterioare,

avand in vedere Cererea nr. ………. din data de ………., inregistrata la organul fiscal sub nr. ………. din data de ………., precum si Certificatul de atestare fiscala nr. ………. din data de ……….,

luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

se emite urmatoarea decizie:

Se acorda amanarea la plata pana la data finalizarii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale esalonate la plata, in suma totala de ………. lei, reprezentand:

   – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei fiscaleMajorari de intarziere(50%) *) Penalitati de intarziere
0123
1.
2.
……….
Total general

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele ……….
Semnatura si stampila unitatii ……….

ANEXA Nr. 3 la procedura
– Model –
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de administrare a marilor contribuabili
Directia Generala a Finantelor Publice ……….
Administratia Finantelor Publice ……….
Nr. ………./……….

DECIZIE
de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale

Datele de identificare a contribuabiluluiDatele de identificare a imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata, cu modificarile ulterioare,

avand in vedere Cererea dumneavoastra nr. ………. din data de ………., inregistrata la organul fiscal sub nr. ………. din data de ………., precum si Certificatul de atestare fiscala nr. ………. din data de ……….,

luand in considerare ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

se respinge cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale:

……….

Temeiul de drept:

……….

Mentiuni privind audierea contribuabilului:

……….

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele ……….
Semnatura si stampila unitatii ……….

ANEXA Nr. 4 la procedura
– Model –

SITUATIA
incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale

Nr. crt.Elemente de analizaianuariefebruariemartieapriliemaiiunieiulieaugustseptembrieoctombrienoiembriedecembrieTOTAL
01234567891011121314
1.I. Sold disponibilitati la inceputul lunii
2.II. Total incasari (3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)
3.– incasari de la clienti
4.– numerar
5.– virament
6.– incasari chirii
7.– incasari alte creante
8.– avansuri de la clienti
9.– dobanzi bonificate
10.– credite acordate care se deruleaza prin contul curent
11.– sume depuse de asociati ca aport la capital sau titlu de imprumut pentru firma
12.III. Total plati (13 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)
13.– plata catre furnizori
14.– numerar
15.– virament
16.– plati avans catre furnizori
17.– salarii (nete)
18.– chirii
19.– alte cheltuieli (energie, combustibil, telefon etc.)
20.– impozit profit, alte impozite si taxe
21.– rambursari de credite
22.– plati de dobanzi
23.– plati de alte datorii
24.Disponibilitati la finele lunii (I + II – III)
25.Deficit de numerar (I + II – III < 0)
26.Excedent de numerar (I + II – III > 0)

ANEXA Nr. 5 la procedura
– Model –
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de administrare a marilor contribuabili
Directia Generala a Finantelor Publice ……….
Administratia Finantelor Publice ……….
Serviciul/Biroul/Compartimentul ……….
Nr. ………./……….

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Ca urmare a Cererii nr. ………. din data de ………., se certifica prin prezenta ca:

Denumirea/Numele si prenumele ……….

Adresa ……….

Înregistrat la registrul comertului la nr. ……….

Codul de identificare fiscala ……….

A. Obligatii de plata exigibile existente in sold la data eliberarii certificatului de atestare fiscala

Figureaza in evidenta fiscala cu urmatoarele obligatii de plata exigibile existente in sold la data eliberarii prezentului certificat de atestare fiscala:

     – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei de plataObligatia de plata
Total, din care:Obligatie principalaObligatii accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
012 = 3 + 4 + 5345
1.
2.
3.
4.
……….
Total general

B. Obligatii de plata care nu pot face obiectul esalonarii la plata

a) Obligatii fiscale ramase nestinse din esalonarea la plata acordata prin Decizia de esalonare la plata nr. ………. din data de ………., emisa in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare:

     – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei de plataObligatia de plata
Total, din care:Obligatie principalaObligatii accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
012 = 3 + 4 + 5345
1.
2.
3.
4.
……….
Total general

b) Suma totala de ………. din decontul/deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare nr. ………. din data de ………. *) , in curs de solutionare, din care se vor compensa:

     – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei fiscaleObligatia fiscala
Total, din care:Obligatie fiscala principalaObligatii fiscale accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
012 = 3 + 4 + 5345
1.
2.
3.
4.
……….
Total general

c) Sumele reprezentand amenzi, de orice fel, precum si sumele reprezentand creante stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala:

     – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei de plataObligatia de plata
Total, din care:Obligatie principalaObligatii accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
012 = 3 + 4 + 5345
1.
2.
3.
4.
……….
Total general

C. Obligatii fiscale nete administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ce pot face obiectul inlesnirilor la plata

       – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei fiscaleObligatia fiscala
Total, din care:Obligatie fiscala principalaObligatii fiscale accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
Total, din care:esalonare la plataamanare la plata
012 = 3 + 4 + 5345 = 6 + 767
1.
2.
3.
4.
……….
Total general

Prezentul certificat de atestare fiscala se elibereaza pentru acordarea inlesnirilor la plata a obligatiilor fiscale in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si se poate utiliza 90 de zile de la data eliberarii.

Eliberarea prezentului certificat de atestare fiscala nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.

Conducatorul unitatii fiscale

Numele si prenumele ……….

Semnatura si stampila unitatii ……….

ANEXA Nr. 6 la procedura
– Model –
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de administrare a marilor contribuabili
Directia Generala a Finantelor Publice ……….
Administratia Finantelor Publice ……….
Serviciul/Biroul/Compartimentul ……….
Nr. ………./……….

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA
pentru contribuabilii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii

Ca urmare a Cererii nr. ………. din data de ………., se certifica prin prezenta ca:

Denumirea/Numele si prenumele ……….

Adresa ……….

Înregistrat la registrul comertului la nr. ……….

Codul de identificare fiscala ……….

A. Obligatii de plata exigibile existente in sold la data eliberarii certificatului de atestare fiscala

Figureaza in evidenta fiscala cu urmatoarele obligatii de plata exigibile existente in sold la data eliberarii prezentului certificat de atestare fiscala:

A1. – sediu principal:

     – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei de plataObligatia de plata
Total, din care:Obligatie principalaObligatii accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
012 = 3 + 4 + 5345
1.
2.
……….
Total A1

A2. – Impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:

     – lei –
Nr. crt.Codul de inregistrare fiscala al sediului secundarObligatia de plata
Total, din care:Obligatie principalaObligatii accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
012 = 3 + 4 + 5345
1.
2.
……….
Total A2
Total general (Total A1 + Total A2)

B. Obligatii de plata care nu pot face obiectul inlesnirilor la plata

a) Obligatii fiscale ramase nestinse din inlesnirile la plata acordate prin Decizia de esalonare la plata nr. ………. din data de ………. si Decizia de amanare la plata nr. ………. din data de ………., emise in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare:

a.1) – sediu principal:

     – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei de plataObligatia de plata
Total, din care:Obligatie principalaObligatii accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
012 = 3 + 4 + 5345
1.
2.
……….
Total a.1)

a.2) – Impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:

     – lei –
Nr. crt.Codul de inregistrare fiscala al sediului secundarObligatia de plata
Total, din care:Obligatie principalaObligatii accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
012 = 3 + 4 + 5345
1.
2.
……….
Total a.2)
Total general [Total a.1) + Total a.2)]

b) Suma totala de ………. din decontul/deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare nr. ………. din data de ………. *) , in curs de solutionare, din care se vor compensa:

     – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei fiscaleObligatia fiscala
Total, din care:Obligatie fiscala principalaObligatii fiscale accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
012 = 3 + 4 + 5345
1.
2.
……….
Total general

c) Sumele reprezentand amenzi, de orice fel, precum si sumele reprezentand creante stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

     – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei de plataObligatia de plata
Total, din care:Obligatie principalaObligatii accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
012 = 3 + 4 + 5345
1.
2.
……….
Total general

C. Obligatii fiscale nete administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ce pot face obiectul inlesnirilor la plata

C1. – sediu principal:

       – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei fiscaleObligatia fiscala
Total, din care:Obligatie fiscala principalaObligatii fiscale accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
Total, din care:esalonare la plataamanare la plata
012 = 3 + 4 + 5345 = 6 + 767
1.
2.
……….
Total C1

C2. – Impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:

       – lei –
Nr. crt.Codul de inregistrare fiscala al sediului secundarObligatia fiscala
Total, din care:Obligatie fiscala principalaObligatii fiscale accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
Total, din care:esalonare la plataamanare la plata
012 = 3 + 4 + 5345 = 6 + 767
1.
2.
……….
Total C2
Total general(Total C1 + Total C2)

Prezentul certificat de atestare fiscala se elibereaza pentru acordarea inlesnirilor la plata in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si se poate utiliza 90 de zile de la data eliberarii.

Eliberarea prezentului certificat de atestare fiscala nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.

Conducatorul unitatii fiscale

Numele si prenumele ……….

Semnatura si stampila unitatii ……….

ANEXA Nr. 7

la procedura

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Directia generala de administrare a marilor contribuabili

Directia Generala a Finantelor Publice ……….

Administratia Finantelor Publice ……….

Serviciul/Biroul/Compartimentul ……….

Nr. ………./……….

PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD

incheiat astazi, ………./………./………., la sediul unitatii fiscale

Subsemnatul(a), ………., avand functia de ………. in cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ………., am procedat la clarificarea neconcordantelor existente intre sumele inscrise in Cererea de acordare a esalonarilor la plata nr. ………. din data de ………., inregistrata la organul fiscal sub nr. ………. din data de ………., depusa de contribuabilul ………., si sumele inscrise in Certificatul de atestare fiscala nr. ………. din data de ………. . Drept urmare, am constatat ca ………. *) figureaza in evidenta fiscala cu urmatoarele obligatii fiscale cuprinse in Certificatul de atestare fiscala nr. ………. din data de ……….,**)care vor face obiectul inlesnirilor la plata:

       – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei fiscaleObligatia fiscala***)
Total, din care:Obligatie fiscala principalaObligatii fiscale accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
Total, din care:esalonare la plataamanare la plata
012 = 3 + 4 + 5345 = 6 + 767
1.
2.
3.
4.
……….
Total general

Alte mentiuni: ……….

Obiectiile contribuabilului: ……….

Contribuabil,……….AvizatSeful serviciului/biroului/compartimentului,

……….

Întocmit……….

ANEXA Nr. 8 la procedura

I. Indicatori orientativi

1. Deficit/Excedent de numerar

2. Capitaluri proprii negative

3. Îndatorare financiara calculata ca raport:

 

4. Lichiditate globala:

 

5. Solvabilitate:

 

II. Alte informatii

1. Situatia soldurilor din conturile bancare pentru ultima luna inchisa

2. Situatia soldurilor din conturile de numerar pentru ultima luna inchisa

3. Situatia soldurilor conturilor 462, 455, 542 pentru ultima luna inchisa – sintetic si analitic pentru: administratori, asociati, actionari, directori

4. Situatia soldurilor conturilor 409, 232, 234 pentru ultima luna inchisa

ANEXA Nr. 9

la procedura

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Directia generala de administrare a marilor contribuabili

Directia Generala a Finantelor Publice ……….

Administratia Finantelor Publice ……….

Serviciul/Biroul/Compartimentul ……….

Nr. ………./……….

Aprobat/Data ……….Conducatorul unitatii fiscale

Semnatura

……….

REFERAT „A“

Subsemnatul(a), ………., avand functia de ………. in cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ………., ca urmare a Cererii nr. ………. din data de ………., depusa de contribuabilul ………., cod de identificare fiscala ………., inregistrata la organul fiscal sub nr. ………. din data de ………., precum si Certificatul de atestare fiscala nr. ………. din data de ………., am procedat la verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata, cu modificarile ulterioare, si am constatat urmatoarele:

Sectiunea A – Conditii de acordare a inlesnirilor la plata

Conditii de acordare a inlesnirilor la plataModul de respectare a conditiilor
a) are depuse toate declaratiile fiscale, conform vectorului fiscal, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala[]Da[]Nu
b) se afla in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti[]Da[]Nu
c) are capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare[]Da[]Nu
d) nu se afla in procedura insolventei, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare[]Da[]Nu
e) nu se afla in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare[]Da[]Nu
f) nu s-a stabilit raspunderea in temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita[]Da[]Nu
g) au fost depuse documentele justificative necesare solutionarii cererii[]Da[]Nu
h) cererea de acordare a esalonarilor la plata nu contine obligatiile fiscale prevazute la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare[]Da[]Nu
i) cererea si documentele aferente nu prezinta nicio modificare fata de conditiile de acordare a inlesnirilor la plata dintr-o cerere anterioara care a fost respinsa[]Da[]Nu

Sectiunea B – Date de analiza

Se mentioneaza in ce consta dificultatea generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de esalonare.

Sectiunea C – Alte mentiuni ……….

Sectiunea D – Concluzii

a) se propune respingerea pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la sectiunea A lit. ……….;

b) se propune respingerea potrivit art. 3 alin. (2) lit. ………. din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru urmatoarele obligatii:

……….;

c) se propune aprobarea esalonarii la plata pe o perioada de ………. luni, pentru urmatoarele obligatii fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala:

     – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei fiscaleObligatia fiscala*)
Total, din care:Obligatie fiscala principalaObligatii fiscale accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
012 = 3 + 4 + 5345
1.
2.
3.
4.
……….
Total general

d) se propune aprobarea amanarii la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale prevazute la lit. c), reprezentand:

  – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei fiscalePenalitati de intarziere*)
012
1.
2.
3.
4.
……….
Total general

De asemenea, anexam la prezentul referat documentele doveditoare ale indeplinirii/neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Certificatul de atestare fiscala nr. ………. din data de ………., precum si celelalte documente prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011, cu modificarile ulterioare.

Întocmit……….AvizatSeful serviciului/biroului/compartimentului,

……….

ANEXA Nr. 10

la procedura

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Directia generala de administrare a marilor contribuabili

Directia Generala a Finantelor Publice ……….

Administratia Finantelor Publice ……….

Nr. ………./……….

ACORD DE PRINCIPIU

Datele de identificare a contribuabiluluiDatele de identificare a imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata, cu modificarile ulterioare,

avand in vedere Cererea dumneavoastra nr. ………. din data de ………., inregistrata la organul fiscal sub nr. ………. din data de ………., precum si Certificatul de atestare fiscala nr. ………. din data de ……….,

luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

1. Se emite prezentul acord de principiu privind:

a) esalonarea la plata a obligatiilor fiscale in suma totala de ………., reprezentand:

     – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei fiscaleObligatia fiscala*)
Total, din care:Obligatie fiscala principalaObligatii fiscale accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
012 = 3 + 4 + 5345
1.
2.
3.
4.
……….
Total general

b) amanarea la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale prevazute la lit. a) in suma totala de ………., reprezentand:

Nr. crt.Denumirea obligatiei fiscalePenalitati de intarziere*)
012
1.
2.
3.
4.
……….
Total general

2. Perioada pentru care se acorda esalonarea la plata este de ………. luni.

3. În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii prezentului acord de principiu, trebuie sa constituiti garantii conform art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

a) in situatia in care garantiile sunt numai sub forma de scrisoare de garantie bancara sau mijloace banesti consemnate pe numele contribuabilului la dispozitia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului, dobanda datorata pe perioada esalonarii este de ………. lei, iar garantiile trebuie sa acopere suma de ………. lei;

b) in situatia in care garantiile sunt sub forma de sechestru asigurator asupra bunurilor proprietate a contribuabilului sau contract de ipoteca ori gaj in favoarea organului fiscal competent in vederea executarii obligatiilor fiscale ale contribuabilului pentru care exista un acord de esalonare la plata, avand ca obiect bunuri proprietate a unei terte persoane, libere de orice sarcini, ori o combinare a garantiilor mentionate anterior cu cele prevazute la lit. a), dobanda datorata pe perioada esalonarii este de ………. lei, procentul stabilit potrivit art. 9 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, este de ……….%, iar garantiile trebuie sa acopere suma de ………. lei.

4. În situatia in care constituiti garantii conform art. 9 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aveti obligatia ca, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii prezentului acord de principiu, sa depuneti la organul fiscal raportul de evaluare si alte documente stabilite prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011, cu modificarile ulterioare.

5. În situatia in care constituiti garantii sub forma de scrisoare de garantie bancara, perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancara trebuie sa fie cu cel putin 3 luni mai mare decat scadenta ultimei rate din esalonarea la plata, respectiv data de ……….

Conducatorul unitatii fiscale

Numele si prenumele ……….

Semnatura si stampila unitatii ……….

ANEXA Nr. 11 la procedura

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Directia generala de administrare a marilor contribuabili

Directia Generala a Finantelor Publice ……….

Administratia Finantelor Publice ……….

Serviciul/Biroul/Compartimentul ……….

Nr. ………./……….

Aprobat/Data ……….Conducatorul unitatii fiscale

Semnatura

……….

REFERAT „B“

Subsemnatul (a), ………., avand functia de ………. in cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ………., ca urmare a Cererii nr. ………. din data de ………., depusa de contribuabilul ………., cod de identificare fiscala ………., inregistrata la organul fiscal sub nr. ………. din data de ………., precum si Certificatul de atestare fiscala nr. ………. din data de ………., am procedat la verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata, cu modificarile ulterioare, si am constatat urmatoarele:

Sectiunea A – Conditii de acordare a inlesnirilor la plata

Conditii de acordare a inlesnirilor la plataModul de respectare a conditiilor
a) are depuse toate declaratiile fiscale, conform vectorului fiscal, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala[]Da[]Nu
b) se afla in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti[]Da[]Nu
c) are capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare[]Da[]Nu
d) a constituit garantia conform prevederilor legale[]Da[]Nu
e) nu se afla in procedura insolventei, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare[]Da[]Nu
f) nu se afla in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare[]Da[]Nu
g) nu s-a stabilit raspunderea in temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita.[]Da[]Nu
h) au fost depuse documentele justificative necesare solutionarii cererii[]Da[]Nu
i) cererea de acordare a esalonarilor la plata nu contine obligatiile fiscale prevazute la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare[]Da[]Nu
j) cererea si documentele aferente nu prezinta nicio modificare fata de conditiile de acordare a inlesnirilor la plata dintr-o cerere anterioara care a fost respinsa[]Da[]Nu

Sectiunea B – Date de analiza

Se mentioneaza in ce consta dificultatea generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de esalonare.

Sectiunea C – Alte mentiuni: ……….

Sectiunea D – Concluzii

a) se propune respingerea pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la sectiunea A lit. ……….;

b) se propune respingerea potrivit art. 3 alin. (2) lit. ………. din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru urmatoarele obligatii:

……….

c) se propune aprobarea esalonarii la plata pe o perioada de ………. luni, pentru urmatoarele obligatii fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala:

     – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei fiscaleObligatia fiscala*)
Total, din care:Obligatie fiscala principalaObligatii fiscale accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
012 = 3 + 4 + 5345
1.
2.
3.
4.
……….
Total general

d) se propune aprobarea amanarii la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale prevazute la lit. c), reprezentand:

Nr. crt.Denumirea obligatiei fiscalePenalitati de intarziere*)
012
1.
2.
3.
4.
……….
Total general

De asemenea, anexam la prezentul referat documentele doveditoare ale indeplinirii/neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Certificatul de atestare fiscala nr. ………. din data de ………., precum si celelalte documente prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011, cu modificarile ulterioare.

Întocmit……….AvizatSeful serviciului/biroului/compartimentului,

……….

ANEXA Nr. 12 la procedura

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Directia generala de administrare a marilor contribuabili

Directia Generala a Finantelor Publice ……….

Administratia Finantelor Publice ……….

Nr. ………./……….

DECIZIE

de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale

Datele de identificare a contribuabiluluiDatele de identificare a imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata, cu modificarile ulterioare,

va comunicam ca esalonarea la plata, aprobata prin Decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. ………. din data de ………., a fost finalizata la data de ………., intrucat sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata prevazute la art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Consecintele finalizarii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale:

……….

Mentiuni privind audierea contribuabilului:

……….

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducatorul unitatii fiscale

Numele si prenumele

Semnatura si stampila unitatii

ANEXA Nr. 13 la procedura

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Directia generala de administrare a marilor contribuabili

Directia Generala a Finantelor Publice ……….

Administratia Finantelor Publice ……….

Nr. ………./……….

DECIZIE

de anulare a penalitatilor de intarziere amanate la plata

Datele de identificare a contribuabiluluiDatele de identificare a imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

În temeiul prevederilor art. 171 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata, cu modificarile ulterioare,

va comunicam ca suma de ………. lei, reprezentand penalitati de intarziere si, dupa caz, 50% din majorarile de intarziere, aferente obligatiilor fiscale principale esalonate la plata, amanata la plata prin Decizia nr. ………. din data de ………., se anuleaza la data de ………., intrucat au fost respectate conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mentiuni privind audierea contribuabilului:

……….

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducatorul unitatii fiscale

Numele si prenumele ……….

Semnatura si stampila unitatii ……….

ANEXA Nr. 14 la procedura

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Directia generala de administrare a marilor contribuabili

Directia Generala a Finantelor Publice ……….

Administratia Finantelor Publice ……….

Nr. ………./……….

DECIZIE

de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale

Datele de identificare a contribuabiluluiDatele de identificare a imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata, cu modificarile ulterioare,

va comunicam ca esalonarea la plata, aprobata prin Decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. ………. din data de ………., si-a pierdut valabilitatea, incepand cu data de ……….

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale:

……….

Temeiul de drept:

……….

Consecintele pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale:

……….

Mentiuni privind audierea contribuabilului:

……….

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducatorul unitatii fiscale

Numele si prenumele ……….

Semnatura si stampila unitatii ……….

ANEXA Nr. 15 la procedura

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Directia generala de administrare a marilor contribuabili

Directia Generala a Finantelor Publice ……….

Administratia Finantelor Publice ……….

Nr. ………./……….

DECIZIE

de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de intarziere

Datele de identificare a contribuabiluluiDatele de identificare a imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

În temeiul prevederilor art. 171 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata, cu modificarile ulterioare,

va comunicam ca amanarea la plata, aprobata prin Decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere nr. ………. din data de ………., si-a pierdut valabilitatea, incepand cu data de ……….

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de intarziere:

……….

Temeiul de drept:

……….

Consecintele pierderii valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de intarziere:

……….

Mentiuni privind audierea contribuabilului:

……….

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducatorul unitatii fiscale

Numele si prenumele ……….

Semnatura si stampila unitatii ……….

ANEXA Nr. 16 la procedura

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Directia generala de administrare a marilor contribuabili

Directia Generala a Finantelor Publice ……….

Administratia Finantelor Publice ……….

Nr. ………./……….

DECIZIE

de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale

Datele de identificare a contribuabiluluiDatele de identificare a imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale art. IX alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata, cu modificarile ulterioare,

va comunicam ca Decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. ………. din data de ………. se modifica dupa cum urmeaza:

1. Se acorda esalonarea la plata a obligatiilor fiscale pe o perioada de ………. luni a obligatiilor fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, in suma totala de ………., reprezentand:

     – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei fiscaleObligatia fiscala
Total, din care:Obligatie fiscala principalaObligatii fiscale accesorii
Majorari de intarziere/DobanziPenalitati de intarziere
012 = 3 + 4 + 5345
1.
2.
……….
Total general

Graficul de esalonare la plata care face parte integranta din Decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. ………. din data de ………. se inlocuieste cu noul grafic prevazut in anexa la prezenta decizie.

2. Restul prevederilor din Decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. ………. din data de ………. raman neschimbate.

3. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducatorul unitatii fiscale

Numele si prenumele ……….

Semnatura si stampila unitatii ……….

ANEXA Nr. 17 la procedura
– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de administrare a marilor contribuabili
Directia Generala a Finantelor Publice ……….
Administratia Finantelor Publice ……….
Nr. ………./……….

DECIZIE
de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere

Datele de identificare a contribuabiluluiDatele de identificare a imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale art. IX alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata, cu modificarile ulterioare,

va comunicam ca Decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere nr. ………. din data de ………. se modifica dupa cum urmeaza:

1. Se acorda amanarea la plata a penalitatilor de intarziere pana la data finalizarii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale esalonate la plata, in suma totala de ………. lei, reprezentand:

   – lei –
Nr. crt.Denumirea obligatiei fiscaleMajorari de intarziere (50%)Penalitati de intarziere
0123
1.
2.
……….
Total general

2. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele
Semnatura si stampila unitatii

ANEXA Nr. 18 la procedura

– Model –

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia generala de administrare a marilor contribuabili
Directia Generala a Finantelor Publice ……….
Administratia Finantelor Publice ……….
Nr. ………./……….

DECIZIE
referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati

Datele de identificare a contribuabiluluiDatele de identificare a imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

Denumirea/Numele si prenumele ……….Adresa ……….

Codul de identificare fiscala ……….

În temeiul art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere Decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. ………. din data de ………., pentru rata de esalonare achitata cu intarziere s-au calculat urmatoarele penalitati:

Cod 1) Documentul prin care s-a individualizat suma de plata 2) Natura obligatiei fiscale 3) Obligatie achitata cu intarziere 4) Suma penalitatii

in conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul inscris constituie titlu de creanta.

Va invitam ca, in termenul prevazut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa achitati sau sa faceti dovada platii sumelor mentionate in prezenta decizie in contul 20.35.01.07 „Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata“.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conformitate cu prevederile art. 205 si 207 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, care se depune la sediul organului fiscal emitent.

Conducatorul unitatii fiscale,

……….

1 COMENTARIU