HOTARARE nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal [actualizata 08-11-2011]

Data

Titlu

Mof.

Modificari

- publicitate -
2011-11-08 HG nr. 1078/2011 – privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003 791/2011 Anexa – Norme Metodologice
2008-07-17 HG nr. 742/2008 – privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003 541/2008 Anexa – Norme Metodologice
2006-03-16 HG nr. 299/2006 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal 237/2006 Anexa – Norme Metodologice
2003-09-10 HG nr. 1036/2003 – pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal 644/2003 Anexa – Norme Metodologice
2003-02-14 Publicare in Monitorul Oficial 92/2003

 

HOTARARE nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 410/2002,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic

Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu

ANEXA

NORME METODOLOGICE  pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

CAPITOLUL I

Faptele care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabilului

Art. 1

(1) Faptele sanctionate de legile financiare, vamale sau care privesc disciplina financiara, inclusiv cele care privesc stabilirea si gestionarea impozitelor si taxelor, care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabilului, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

(2) In cazierul fiscal al persoanei juridice se inscriu si faptele stabilite in sarcina subunitatilor sale fara personalitate juridica, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru si altele asemenea.

(3) In certificatul de cazier fiscal se inscriu numai faptele constatate prin actele administrative asupra carora nu s-au exercitat in termenul legal caile de atac sau cele asupra carora s-au pronuntat hotarari judecatoresti definitive/irevocabile.

CAPITOLUL II

Procedura de solicitare si de eliberare a certificatului de cazier fiscal

Art. 2

(1) Contribuabilii au dreptul sa solicite si sa obtina certificate de cazier fiscal continand datele inscrise in cazierul fiscal propriu, in conditiile prevazute de lege.

(2) La solicitarea expresa a contribuabililor certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat in forma simplificata, care sa ateste numai daca acestia figureaza sau nu figureaza in evidenta cazierului fiscal.

(3) Certificatul de cazier fiscal se elibereaza numai la cererea scrisa a contribuabililor sau a reprezentantilor acestora, depusa la organul fiscal competent.

(4) Prin organ fiscal competent se intelege unitatile teritoriale competente definite la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Pentru contribuabilii persoane fizice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal propriu se depune personal sau prin reprezentant, pe baza de procura autentica sau de imputernicire avocatiala.

(6) Pentru contribuabilii persoane juridice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de catre reprezentantul legal al acestora sau prin reprezentant, pe baza de mandat.

(7) Pentru contribuabilii asociatii fara personalitate juridica cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de catre unul dintre asociati, pe baza imputernicirii date de ceilalti asociati sau de reprezentantul acestora.

(8) La depunerea cererii de eliberare a cazierului fiscal se prezinta in mod obligatoriu actul de identitate si/sau imputernicirea, dupa caz, iar in cazul persoanelor juridice, si actul care atesta numirea reprezentantului legal al acestora.

Adnotare:
Modificat de Hotarare nr. 742/2008 – privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003 din 9 iulie 2008, M. Of. 541/2008 ;
Modificat de Hotarare nr. 299/2006 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal din 2 martie 2006, M. Of. 237/2006 ;
Modificat de Hotarare nr. 1036/2003 – pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal din 28 august 2003, M. Of. 644/2003 ;

Art. 3

(1) Solicitarea eliberarii certificatului de cazier fiscal se face prin completarea formularului de cerere-tip, pus la dispozitie in mod gratuit contribuabilului de catre organul fiscal competent.

(2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal va fi insotita de dovada platii taxei, prevazuta de lege.

(3) La depunerea cererii organul fiscal competent va comunica solicitantului data dupa care se poate prezenta pentru ridicarea certificatului de cazier fiscal in interiorul termenului prevazut de lege.

Adnotare:
Modificat de Hotarare nr. 742/2008 – privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003 din 9 iulie 2008, M. Of. 541/2008 ;

Art. 4

(1) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face numai personal contribuabilului, respectiv reprezentantului, sub semnatura, cu conditia prezentarii actului de identitate si a imputernicirii, dupa caz.

(2) Odata cu eliberarea certificatului de cazier fiscal organul fiscal competent va arhiva imputernicirea in copie legalizata, cererea pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal si copia certificatului de cazier fiscal.

Adnotare:
Modificat de Hotarare nr. 299/2006 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal din 2 martie 2006, M. Of. 237/2006 ;

Art. 5

Certificatul de cazier fiscal se intocmeste in doua exemplare de catre persoana desemnata din cadrul serviciului de specialitate si se semneaza de conducatorul organului fiscal competent.

Art. 6

(1) In cazul in care datele inscrise in cazierul fiscal nu corespund situatiei reale ori inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale, contribuabilul poate solicita rectificarea acestora prin completarea formularului de cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal.

(2) Cererea de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal, insotita de actele doveditoare, se depune la organul fiscal competent si va urma procedura stabilita pentru cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, fara perceperea taxei de timbru.

(3) Actele doveditoare se anexeaza la cererea de rectificare, in copie certificata de organul fiscal competent pe baza prezentarii actelor originale sau in copie legalizata.

Art. 7

(1) Modul de solutionare a cererii de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal se comunica in scris contribuabilului.

(2) In cazul admiterii in totalitate sau in parte a cererii se elibereaza un nou certificat de cazier fiscal, care va cuprinde datele rectificate.

(3) In cazul solutionarii partiale a cererii de rectificare, rectificarea se face numai asupra unora dintre mentiunile inscrise in cazierul fiscal, dintre cele pentru care s-a solicitat rectificarea.

(4) O data cu instiintarea asupra modului de solutionare a cererii de rectificare contribuabilul va fi instiintat si asupra datei pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.

Art. 8

(1) In cazul respingerii sau solutionarii partiale a cererii de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal contribuabilii pot sa depuna contestatie la tribunal – sectia de contencios administrativ in a carei raza teritoriala isi au sediul/domiciliul/resedinta, potrivit legii.

(2) In caz de admitere a contestatiei in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, organul fiscal competent va proceda la rectificarea cazierului fiscal si va elibera un nou certificat de cazier fiscal in locul celui contestat.

(3) Contribuabilul va fi instiintat asupra datei la care sa se prezinte pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.

CAPITOLUL III

Procedura de solicitare si de eliberare a informatiilor din cazierul fiscal catre autoritatile prevazute la art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001

Art. 9

(1) Informatiile referitoare la datele inscrise in cazierul fiscal al contribuabililor, solicitate de catre autoritatile prevazute la art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, se furnizeaza numai la cererea motivata in scris, care va cuprinde temeiul potrivit caruia sunt necesare informatiile respective.

(2) Solicitarile de informatii din cazierul fiscal al contribuabilului, formulate de catre autoritatile mai sus mentionate, cuprind in mod obligatoriu datele de identificare a contribuabilului.

(3) Solicitarile se transmit la organul fiscal competent, direct de catre organele de urmarire penala si instantele judecatoresti, precum si de catre autoritatile fiscale internationale, pe baza de reciprocitate.

Art. 10

Organul fiscal are obligatia sa solutioneze, in termen de 15 zile de la data inregistrarii, solicitarea de furnizare de informatii din cazierul fiscal al contribuabilului, prin transmiterea unei comunicari scrise solicitantului, semnata de directorul general.

CAPITOLUL IV

Procedura de inscriere a datelor in cazierul fiscal si in evidenta operativa

Art. 11

Inscrierea si actualizarea datelor in cazierul fiscal se fac numai pe baza de documente justificative.

Art. 12

(1) In scopul inscrierii datelor in cazierul fiscal, documentul justificativ este fisa de inscriere a faptelor in cazierul fiscal. Se va completa cate o fisa pentru fiecare fapta care se inscrie in cazierul fiscal.

(2) Fisele prevazute la alin. (1) se completeaza numai cu date referitoare la faptele asupra carora s-au pronuntat organele competente definitiv/irevocabil si se transmit organelor fiscale competente.

(3) Compartimentele juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale vor comunica, in timp util, organelor de control solutiile pronuntate in dosarele prin care s-au solutionat definitiv/irevocabil de catre instantele de judecata plangerile impotriva proceselor-verbale de control, in baza Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

(4) Fisele de inscriere a faptelor in cazierul fiscal se intocmesc, indiferent de locul situarii domiciliului fiscal, de catre urmatoarele organe:

a) organele cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale, precum si organele cu atributii de control din afara Ministerului Finantelor Publice, astfel:

– in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a caii de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, in cazul neexercitarii caii de atac;

– in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii de la compartimentele juridice a hotararii irevocabile prin care s-a solutionat calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei;

b) compartimentele juridice din cadrul organelor prevazute la lit. a), pentru faptele care constituie infractiuni, in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii hotararii judecatoresti definitive.

Adnotare:
Modificat de Hotarare nr. 299/2006 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal din 2 martie 2006, M. Of. 237/2006 ;

Art. 13

(1) In scopul actualizarii datelor din cazierul fiscal, documentul justificativ este fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal.

(2) Fisele de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal se intocmesc de catre compartimentele care se ocupa cu gestionarea cazierului fiscal, pe baza urmatoarelor documente justificative:

a) comunicarea primita de la serviciul cu atributii in gestionarea si functionarea cazierului fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice, care cuprinde actele normative ce abroga sau modifica prevederile legale in baza carora au fost sanctionate faptele inscrise in cazierul fiscal;

b) listele primite de la serviciul/biroul care se ocupa de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, dupa caz;

c) nota de serviciu prin care se aproba fisa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la inscrierea faptelor in cazierul fiscal, aprobata de directorul general.

(3) Fisele de actualizare pentru rectificarea eventualelor erori pot fi completate si de catre organele cu atributii de control sau compartimentele juridice, dupa caz, pentru fisele de inscriere intocmite si transmise de catre acestea.

(4) Fisele de actualizare se intocmesc in termen de 5 zile de la data primirii documentelor justificative.

Adnotare:
Modificat de Hotarare nr. 742/2008 – privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003 din 9 iulie 2008, M. Of. 541/2008 ;
Modificat de Hotarare nr. 299/2006 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal din 2 martie 2006, M. Of. 237/2006 ;

ANEXA

FAPTELE care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare

A. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare
Codul faptei Descrierea faptei Actul normativ care prevede fapta Actul normativ care prevede sanctiunea Sanctiunea prevazuta de lege
1 2 3 4 5
1.01 Fapta contribuabilului care, cu intentie, nu reface documentele de evidenta contabila distruse, in termenul inscris in documentele de control, desi acesta putea sa o faca Art. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei
1.02 Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, in termen de cel mult 15 zile de la somatie Art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda
1.03 Impiedicarea, sub orice forma, a organelor competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale Art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda
1.04 Retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa Art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Inchisoare de la un an la 3 ani sau amenda
1.05 Detinerea sau punerea in circulatie, fara drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi
1.06 Tiparirea, detinerea sau punerea in circulatie, cu stiinta, de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Inchisoare de la 3 ani la 12 ani si interzicerea unor drepturi
1.07 Stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi
1.08 Asocierea in vederea savarsirii faptei prevazute de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Inchisoare de la 5 ani la 15 ani si interzicerea unor drepturi
1.09 Tentativa la infractiunile prevazute la pct. 1.07 si 1.08 din prezenta anexa Art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Se pedepseste conform legii.
1.10 Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale Art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

1.11 Omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale Art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

1.12 Evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale Art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

1.13 Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale Art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

1.14 Executarea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale Art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

1.15 Sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale Art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

1.16 Substituirea, degradarea sau instrainarea de catre debitor sau de catre terte persoane a bunurilor sechestrate in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala si ale Codului de procedura penala, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale Art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

B. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
2.01 Producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta regimului de antrepozitare prevazut la titlul VII din Codul fiscal, in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta Art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2961 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 7 ani
2.02 Achizitionarea de alcool etilic si de distilate in vrac de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau expeditorii inregistrati de astfel de produse, potrivit titlului VII din Codul fiscal Art. 2961 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2961 alin. (2) lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 1 an la 4 ani

Dupa constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei in conformitate cu procedurile tehnologice de inchidere a instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

2.03 Livrarea produselor energetice prevazute la art. 206 16 alin. (3) lit. a)–e) din Codul fiscal din antrepozitele fiscale catre cumparatori, persoane juridice, fara detinerea de catre antrepozitul fiscal expeditor a documentului de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata Art. 2961 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2961 alin. (2) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 7 ani

Dupa constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei in conformitate cu procedurile tehnologice de inchidere a instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

2.04 Marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcarii ori detinerea in antrepozitul fiscal a produselor marcate in acest fel Art. 2961 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2961 alin. (2) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 7 ani

Dupa constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei in conformitate cu procedurile tehnologice de inchidere a instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

2.05 Refuzul sub orice forma al accesului autoritatilor competente cu atributii de control pentru efectuarea de verificari inopinate in antrepozitele fiscale Art. 2961 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2961 alin. (2) lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 1 an la 4 ani

Dupa constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei in conformitate cu procedurile tehnologice de inchidere a instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

2.06 Livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare in vederea obtinerii de produse accizabile, altfel decat se prevede la titlul VII din Codul fiscal Art. 2961 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2961 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 6 luni la 2 ani
2.07 Achizitionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare in vederea obtinerii de produse accizabile, altfel decat se prevede la titlul VII din Codul fiscal Art. 2961 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2961 alin. (2) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 6 luni la 2 ani

Dupa constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei in conformitate cu procedurile tehnologice de inchidere a instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

2.08 Detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri Art. 2961 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2961 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 1 an la 4 ani
2.09 Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea inaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantitati de alcool sau distilate necontorizate Art. 2961 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2961 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 1 an la 4 ani
C. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare
3.01 Fapta persoanei care falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia Art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 6 luni la 5 ani
3.02 Fapta persoanei care infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor Art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 6 luni la 5 ani
3.03 Fapta persoanei care instraineaza, in frauda creditorilor, in caz de insolventa a debitorului, o parte din active Art. 143 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 6 luni la 5 ani
D. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
4.01 Fapta persoanei care, cu reacredinta, a facut declaratii inexacte, in baza carora s-a operat o inmatriculare ori s-a facut o mentiune in registrul comertului Art. 48 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 48 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda de la 100 lei la 500 lei, daca, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune mai grava
E. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare
5.01 Introducerea in sau scoaterea din tara, prin orice mijloace, a bunurilor sau marfurilor, prin alte locuri decat cele stabilite pentru control vamal Art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi
5.02 Introducerea in sau scoaterea din tara prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea in vama a bunurilor sau a marfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei in cazul bunurilor supuse accizelor si mai mare de 40.000 lei in cazul celorlalte bunuri sau marfuri Art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 270 alin. (1) si (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi
5.03 Introducerea in sau scoaterea din tara, de doua ori in decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea in vama a bunurilor sau a marfurilor sustrase este mai mica de 20.000 lei in cazul produselor supuse accizelor si mai mica de 40.000 lei in cazul celorlalte bunuri sau marfuri Art. 270 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 270 alin. (1) si (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi
5.04 Instrainarea sub orice forma a marfurilor aflate in tranzit vamal Art. 270 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 270 alin. (1) si (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi
5.05 Colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate savarsirii acesteia Art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 270 alin. (1) si (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi
5.06 Introducerea in sau scoaterea din tara, fara drept, de arme, munitii, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substante radioactive, substante toxice, deseuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase Art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 3 ani la 12 ani si interzicerea unor drepturi, daca legea penala nu prevede o pedeapsa mai mare
5.07 Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refera la alte marfuri sau bunuri ori la alte cantitati de marfuri sau bunuri decat cele prezentate in vama Art. 272 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 272 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi
5.08 Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate Art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi
5.09 Faptele prevazute la art. 270–273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsite de una sau mai multe persoane inarmate ori de doua sau mai multe persoane impreuna Art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 5 ani la 15 ani si interzicerea unor drepturi
5.10 Tentativa la infractiunile prevazute la art. 270–274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Se pedepseste conform legii.
5.11 Daca faptele prevazute la art. 270–274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt savarsite de angajati sau reprezentanti ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operatiuni de importexport ori in folosul acestor persoane juridice Art. 276 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 276 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare Se poate aplica si interzicerea unor drepturi, potrivit art. 64 lit. c) din Codul penal.
F. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
6.01 Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant Art. 43 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 43 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Se pedepseste conform legii.
G. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare
7.01 Schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei Art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 3 ani la 12 ani
7.02 Ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni Art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 3 ani la 12 ani
7.03 Dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni Art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 3 ani la 12 ani
7.04 Tentativa la infractiunile prevazute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 23 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 23 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare Se pedepseste conform legii.
H. Fapte care constituie infractiuni potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
8.01 Fapta savarsita de administratorul, directorul sau alt reprezentant legal al unei persoane juridice ori de o persoana fizica, dupa caz, de desfasurare fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc Art. 23 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 23 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la un an la 3 ani sau amenda
I. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
9.01 Retinerea de catre angajator de la salariati a contributiilor datorate bugetului asigurarilor pentru somaj si nevirarea acestora in termen de 15 zile in conturile stabilite potrivit reglementarilor in vigoare Art. 112 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 112 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare Inchisoare de la 3 luni la 6 luni sau amenda
J. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
10.01 Fapta persoanei care dispune utilizarea in alte scopuri sau nevirarea la fond a contributiei retinute de la asigurati Art. 303 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare Codul penal Se pedepseste conform legii.
10.02 Completarea declaratiei prevazute la art. 215 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stadiul de cotizare sau contributiile fata de fond Art. 304 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare Codul penal Se pedepseste conform legii.
K. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare
11.01 Fapta persoanei care utilizeaza sumele destinate asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale in alte scopuri decat cele prevazute de lege Art. 100 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare Art. 100 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare Inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau amenda
L. Alte fapte care constituie infractiuni in domeniul financiar, vamal si care privesc disciplina financiara
12.01 Alte fapte savarsite in domeniul financiar, vamal si care privesc disciplina financiara, sanctionate potrivit legislatiei penale Se pedepsesc conform normelor in vigoare.
M. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
13.01 Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate Art. 41 pct. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 42 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei
N. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
14.01 Nerespectarea de catre banci a obligatiilor privind furnizarea informatiilor si a obligatiilor de decontare prevazute de Codul de procedura fiscala Art. 219 alin. (1) lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
14.02 Nerespectarea obligatiilor ce-i revin tertului poprit, potrivit Codului de procedura fiscala Art. 219 alin. (1) lit. k) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
14.03 Refuzul debitorului supus executarii silite de a preda bunurile organului de executare spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispozitie acestuia pentru a fi identificate si evaluate Art. 219 alin. (1) lit. m) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
14.04 Refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor datorate bugetului general consolidat, in vederea stabilirii realitatii declaratiei fiscale Art. 219 alin. (1) lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 219 alin. (2) lit. e), f) si g) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv

Amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv

Amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei

14.05 Neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa Art. 219 alin. (1) lit. o) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 219 alin. (2) lit. e), f) si g) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv Amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv

Amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei

14.06 Retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni Art. 219 alin. (1) lit. p) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 219 alin. (2) lit. e), f) si g) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv Amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv

Amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei

O. Fapte care constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
15.01 Detinerea de produse accizabile in afara regimului suspensiv, care nu au fost introduse in sistemul de accizare conform titlului VII din Codul fiscal Art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
15.02 Neanuntarea autoritatii fiscale competente, in termenul legal, despre modificarile aduse datelor initiale avute in vedere la eliberarea autorizatiei Art. 220 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.03 Detinerea in afara antrepozitului fiscal ori comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false sub limitele prevazute la art. 2961 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal Art. 220 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro sau cu amanuntul

15.04 Nerespectarea programului de lucru al antrepozitului fiscal, asa cum a fost aprobat de autoritatea fiscala competenta Art. 220 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor;

– suspendarea autorizatiei de antrepozit fiscal de catre autoritatea fiscala competenta, la propunerea organului de control

15.05 Practicarea, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, de catre producatori, importatori sau de catre persoane care comercializeaza, sub orice forma, de preturi de vanzare mai mici decat costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor vandute, la care se adauga acciza si taxa pe valoarea adaugata, daca fapta nu a fost savarsita astfel incat sa constituie infractiune Art. 220 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.06 Neinscrierea distincta in facturi a valorii accizelor sau a impozitului la titeiul si gazele naturale din productia interna, in cazurile prevazute la titlul VII din Codul fiscal Art. 220 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.07 Neutilizarea documentelor fiscale prevazute de titlul VII din Codul fiscal Art. 220 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.08 Neefectuarea, prin unitati bancare, a decontarilor intre furnizori si cumparatori, ca persoane juridice, de produse accizabile Art. 220 alin. (1) lit. h) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.09 Amplasarea mijloacelor de masurare a productiei si a concentratiei de alcool si distilate in alte locuri decat cele prevazute expres in titlul VIII din Codul fiscal sau deteriorarea sigiliilor aplicate de catre supraveghetorul fiscal si nesesizarea organului fiscal in cazul deteriorarii lor Art. 220 alin. (1) lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor;

– suspendarea autorizatiei de antrepozit fiscal de catre autoritatea fiscala competenta, la propunerea organului de control

15.10 Nesolicitarea desemnarii supraveghetorului fiscal in vederea desigilarii cisternelor sau recipientelor in care se transporta alcoolul si distilatele in vrac Art. 220 alin. (1) lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.11 Transportul de produse accizabile care nu sunt insotite de documentul administrativ de insotire a marfii – DAI – prevazut la titlul VII din Codul fiscal sau pentru care documentul este completat cu date incorecte ori incomplete referitoare la cantitate, cod NC sau mijlocul de transport, precum si transportul de produse accizabile efectuat prin cisterne ori recipiente care nu poarta sigiliile supraveghetorului fiscal ori au sigilii deteriorate Art. 220 alin. (1) lit. k) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– confiscarea cisternelor, recipientelor si a mijloacelor de transport utilizate in transportul produselor accizabile

15.12 Fabricarea de alcool sanitar de catre alte persoane decat antrepozitarii autorizati pentru productie de alcool etilic Art. 220 alin. (1) lit. l) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor

15.13 Comercializarea in vrac, pe piata interna, a alcoolului sanitar Art. 220 alin. (1) lit. m) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro sau cu amanuntul;

– suspendarea autorizatiei de antrepozit fiscal de catre autoritatea fiscala competenta, la propunerea organului de control

15.14 Circulatia si comercializarea in vrac a alcoolului etilic rafinat si a distilatelor in alte scopuri decat cele expres prevazute in titlul VIII din Codul fiscal Art. 220 alin. (1) lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor;

– suspendarea autorizatiei de antrepozit fiscal de catre autoritatea fiscala competenta, la propunerea organului de control

15.15 Neevidentierea corecta in registrul special a cantitatilor de alcool si distilate importate in vrac Art. 220 alin. (1) lit. o) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.16 Neevidentierea la organele fiscale teritoriale a situatiilor privind modul de valorificare a alcoolului si distilatelor Art. 220 alin. (1) lit. p) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.17 Nesolicitarea organului fiscal teritorial in vederea desigilarii instalatiilor de fabricatie, precum si neevidentierea in registrul destinat acestui scop a informatiilor privind capacitatile reale de distilare, data si ora sigilarii si desigilarii cazanelorsau a celorlalte instalatii de fabricatie a tuicii si a rachiurilor de fructe Art. 220 alin. (1) lit. q) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.18 Comercializarea, la preturi mai mari decat preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate, a produselor pentru care s-au stabilit astfel de preturi Art. 220 alin. (1) lit. r) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.19 Comercializarea produselor ce nu se regasesc in listele cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate de catre operatorii economici producatori si importatori Art. 220 alin. (1) lit. s) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.20 Refuzul operatorilor economici producatori de tigarete de a prelua si de a distruge, in conditiile prevazute de lege, cantitatile de produse de tutun confiscate Art. 220 alin. (1) lit. s) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.21 Comercializarea in vrac si utilizarea ca materie prima, pentru fabricarea bauturilor alcoolice, a alcoolului etilic si a distilatelor cu concentratia alcoolica sub 96,0% in volum Art. 220 alin. (1) lit. t) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.22 Desfasurarea activitatilor de distribuire si comercializare angro a bauturilor alcoolice si a produselor din tutun fara indeplinirea conditiilor prevazute de art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (1) lit. u) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro sau cu amanuntul
15.23 Comercializarea, prin pompele statiilor de distributie, a altor uleiuri minerale decat cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor si motorinelor auto, precum si a petrolului lampant, care corespund standardelor nationale de calitate Art. 220 alin. (1) lit. v) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro sau cu amanuntul

15.24 Functionarea instalatiilor de producere alcool etilic si de distilate, fara program aprobat Art. 220 alin. (1) lit. x) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor;

– suspendarea autorizatiei de antrepozit fiscal de catre autoritatea fiscala competenta, la propunerea organului de control

15.25 Comercializarea produselor accizabile intr-un antrepozit fiscal in perioada in care autorizatia a fost suspendata, revocata sau anulata, fara acordul autoritatii fiscale competente pentru valorificarea stocurilor de produse, acordat in conditiile prevazute de lege, precum si nerespectarea prevederilor art. 178 alin. (3) din Codul fiscal Art. 220 alin. (1) lit. y) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
15.26 Netransmiterea in termenul legal a documentului administrativ de insotire a marfii catre autoritatea fiscala competenta, la momentul expedierii produselor accizabile in regim suspensiv Art. 220 alin. (21) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei
15.27 Primirea produselor accizabile fara prezentarea documentului administrativ de insotire a marfii la destinatie, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel Art. 220 alin. (21) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei
15.28 Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (4) si (6) ale art. 206 69 din Codul fiscal, care nu respecta obligatiile mentionate la alin. (4) si (6) ale art. 206 69 Art. 206 69 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 220 alin. (22) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum si confiscarea sumelor rezultate din vanzare si revocarea atestatului
P. Fapte care constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
16.01 Nedepunerea la termenele prevazute de lege a situatiilor de raportare reglementate in titlul VII din Codul fiscal Art. 2213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei
16.02 Neanuntarea autoritatii competente in termenul legal, potrivit titlului VII din Codul fiscal, despre modificarile aduse datelor initiale avute in vedere la eliberarea autorizatiei Art. 2213 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (1) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei

Autoritatea competenta poate revoca, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.03 Schimbarea destinatiei produselor accizabile deplasate in regim suspensiv de accize cu nerespectarea conditiilor prevazute de lege Art. 2213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei
16.04 Refuzul operatorilor economici de a prelua si de a distruge cantitatile confiscate de tutun prelucrat, in conditiile prevazute in titlul VII din Codul fiscal Art. 2213 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei

Autoritatea competenta poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.05 Nerestituirea in vederea distrugerii a marcajelor neutilizate in termenul prevazut in titlul VII din Codul fiscal unitatii specializate pentru tiparirea acestora Art. 2213 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei
16.06 Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 206 26 alin. (1) lit. f) si i) din Codul fiscal Art. 2213 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (1) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei

Autoritatea competenta poate revoca, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.07 Detinerea de produse accizabile in afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute in conformitate cu titlul VII din Codul fiscal Art. 2213 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.08 Detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false sub limitele prevazute la art. 2961 alin. (1) lit. l) din titlul IX1 din Codul fiscal Art. 2213 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– suspendarea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro si/sau en detail

16.09 Practicarea, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, de catre producatori, importatori, operatori economici care realizeaza achizitii intracomunitare sau de catre persoane care comercializeaza, sub orice forma, de preturi de vanzare mai mici decat costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor accizabile vandute, la care se adauga acciza si taxa pe valoarea adaugata, daca fapta nu a fost savarsita astfel incat sa constituie infractiune Art. 2213 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.10 Neinscrierea distincta in facturi si in avize de insotire a valorii accizelor sau a impozitului la titeiul din productia interna, in cazurile prevazute in titlul VII din Codul fiscal Art. 2213 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
16.11 Neutilizarea documentelor fiscale prevazute in titlul VII din Codul fiscal Art. 2213 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.12 Neefectuarea, prin unitati bancare, a decontarilor intre operatorii economici platitori de accize si operatorii economici cumparatori de produse accizabile, ca persoane juridice ce desfasoara operatiuni cu produse accizabile, cu exceptiile prevazute in titlul VII din Codul fiscal Art. 2213 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
16.13 Amplasarea mijloacelor de masurare a productiei si a concentratiei alcoolice pentru alcool etilic si distilate in alte locuri decat cele prevazute expres in titlul VII din Codul fiscal Art. 2213 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei

Autoritatea competenta poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.14 Nesesizarea autoritatii competente in cazul deteriorarii sigiliilor aplicate de catre aceasta Art. 2213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor

Autoritatea competenta poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.15 Transportul de produse accizabile in regim suspensiv de accize care nu este acoperit de documentul administrativ electronic sau, dupa caz, de un alt document utilizat pentru acest regim prevazut in titlul VII din Codul fiscal ori cu nerespectarea procedurii in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie Art. 2213 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– confiscarea cisternelor, recipientelor si mijloacelor de transport utilizate in transportul produselor accizabile

16.16 Primirea produselor accizabile in regim suspensiv de accize cu nerespectarea cerintelor prevazute in titlul VII din Codul fiscal Art. 2213 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.17 Comercializarea in vrac si utilizarea ca materie prima pentru fabricarea bauturilor alcoolice a alcoolului etilic cu concentratia alcoolica sub 96,00% in volum Art. 2213 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.18 Fabricarea de alcool sanitar de catre alte persoane decat antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic Art. 2213 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.19 Denaturarea alcoolului etilic si a altor produse alcoolice cu nerespectarea conditiilor si procedurilor prevazute in titlul VII din Codul fiscal Art. 2213 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare

Autoritatea competenta poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.20 Comercializarea in vrac, pe piata nationala, a alcoolului sanitar Art. 2213 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor Autoritatea competenta poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.21 Circulatia si comercializarea in vrac a alcoolului etilic rafinat si a distilatelor in alte scopuri decat cele expres prevazute in titlul VII din Codul fiscal Art. 2213 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor Autoritatea competenta poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.22 Nerespectarea procedurii privind sigilarea si desigilarea instalatiilor de fabricatie a alcoolului si distilatelor, prevazuta in titlul VII din Codul fiscal Art. 2213 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor Autoritatea competenta poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.
16.23 Vanzarea tigaretelor de catre orice persoana la un pret ce depaseste pretul de vanzare cu amanuntul declarat Art. 2213 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
16.24 Vanzarea de catre orice persoana a tigaretelor pentru care nu s-au stabilit si declarat preturi de vanzare cu amanuntul Art. 2213 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.25 Desfasurarea activitatilor de distributie si comercializare angro a bauturilor alcoolice si tutunului prelucrat cu nerespectarea obligatiilor si conditiilor prevazute in titlul VII din Codul fiscal Art. 2213 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– suspendarea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro si/sau en detail

16.26 Desfasurarea activitatilor de comercializare in sistem angro si/sau en detail a produselor energetice – benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat – cu nerespectarea obligatiilor prevazute in acest sens in titlul VII din Codul fiscal Art. 2213 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– suspendarea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro si/sau en detail

16.27 Comercializarea, prin pompele statiilor de distributie, a altor produse energetice decat cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor si motorinelor, petrolului lampant, precum si a biocombustibililor, care corespund standardelor nationale de calitate Art. 2213 alin. (2) lit. t) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– suspendarea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro si/sau en detail

16.28 Valorificarea produselor accizabile intr-un antrepozit fiscal pentru care autorizatia a fost revocata sau anulata, fara notificarea autoritatii competente cu privire la virarea accizelor la bugetul de stat Art. 2213 alin. (2) lit. t) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.29 Vanzarea cu amanuntul din antrepozitul fiscal a produselor accizabile, cu exceptiile prevazute de lege Art. 2213 alin. (2) lit. u) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare

Autoritatea competenta poate revoca, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.30 Achizitionarea produselor accizabile de la persoane care desfasoara activitati de distributie si comercializare angro a bauturilor alcoolice si tutunului prelucrat, respectiv comercializare in sistem angro a produselor energetice – benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat – si care nu respecta conditiile sau obligatiile prevazute la art. 206 69 alin. (2) si (4) din titlul VII din Codul fiscal, dupa caz Art. 2213 alin. (2) lit. v) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
16.31 Detinerea in scopuri comerciale, cu neindeplinirea cerintelor prevazute in titlul VII din Codul fiscal, a produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum intr-un alt stat membru Art. 2213 alin. (2) lit. w) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare