HOTARARE nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal [actualizata 08-11-2011]

Data

Titlu

Mof.

Modificari

2011-11-08HG nr. 1078/2011 – privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003791/2011Anexa – Norme Metodologice
2008-07-17HG nr. 742/2008 – privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003541/2008Anexa – Norme Metodologice
2006-03-16HG nr. 299/2006 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal237/2006Anexa – Norme Metodologice
2003-09-10HG nr. 1036/2003 – pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal644/2003Anexa – Norme Metodologice
2003-02-14Publicare in Monitorul Oficial92/2003

 

HOTARARE nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 410/2002,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic

Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu

ANEXA

NORME METODOLOGICE  pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

CAPITOLUL I

Faptele care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabilului

Art. 1

(1) Faptele sanctionate de legile financiare, vamale sau care privesc disciplina financiara, inclusiv cele care privesc stabilirea si gestionarea impozitelor si taxelor, care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabilului, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

(2) In cazierul fiscal al persoanei juridice se inscriu si faptele stabilite in sarcina subunitatilor sale fara personalitate juridica, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru si altele asemenea.

(3) In certificatul de cazier fiscal se inscriu numai faptele constatate prin actele administrative asupra carora nu s-au exercitat in termenul legal caile de atac sau cele asupra carora s-au pronuntat hotarari judecatoresti definitive/irevocabile.

CAPITOLUL II

Procedura de solicitare si de eliberare a certificatului de cazier fiscal

Art. 2

(1) Contribuabilii au dreptul sa solicite si sa obtina certificate de cazier fiscal continand datele inscrise in cazierul fiscal propriu, in conditiile prevazute de lege.

(2) La solicitarea expresa a contribuabililor certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat in forma simplificata, care sa ateste numai daca acestia figureaza sau nu figureaza in evidenta cazierului fiscal.

(3) Certificatul de cazier fiscal se elibereaza numai la cererea scrisa a contribuabililor sau a reprezentantilor acestora, depusa la organul fiscal competent.

(4) Prin organ fiscal competent se intelege unitatile teritoriale competente definite la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Pentru contribuabilii persoane fizice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal propriu se depune personal sau prin reprezentant, pe baza de procura autentica sau de imputernicire avocatiala.

(6) Pentru contribuabilii persoane juridice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de catre reprezentantul legal al acestora sau prin reprezentant, pe baza de mandat.

(7) Pentru contribuabilii asociatii fara personalitate juridica cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de catre unul dintre asociati, pe baza imputernicirii date de ceilalti asociati sau de reprezentantul acestora.

(8) La depunerea cererii de eliberare a cazierului fiscal se prezinta in mod obligatoriu actul de identitate si/sau imputernicirea, dupa caz, iar in cazul persoanelor juridice, si actul care atesta numirea reprezentantului legal al acestora.

Adnotare:
Modificat de Hotarare nr. 742/2008 – privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003 din 9 iulie 2008, M. Of. 541/2008 ;
Modificat de Hotarare nr. 299/2006 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal din 2 martie 2006, M. Of. 237/2006 ;
Modificat de Hotarare nr. 1036/2003 – pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal din 28 august 2003, M. Of. 644/2003 ;

Art. 3

(1) Solicitarea eliberarii certificatului de cazier fiscal se face prin completarea formularului de cerere-tip, pus la dispozitie in mod gratuit contribuabilului de catre organul fiscal competent.

(2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal va fi insotita de dovada platii taxei, prevazuta de lege.

(3) La depunerea cererii organul fiscal competent va comunica solicitantului data dupa care se poate prezenta pentru ridicarea certificatului de cazier fiscal in interiorul termenului prevazut de lege.

Adnotare:
Modificat de Hotarare nr. 742/2008 – privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003 din 9 iulie 2008, M. Of. 541/2008 ;

Art. 4

(1) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face numai personal contribuabilului, respectiv reprezentantului, sub semnatura, cu conditia prezentarii actului de identitate si a imputernicirii, dupa caz.

(2) Odata cu eliberarea certificatului de cazier fiscal organul fiscal competent va arhiva imputernicirea in copie legalizata, cererea pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal si copia certificatului de cazier fiscal.

Adnotare:
Modificat de Hotarare nr. 299/2006 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal din 2 martie 2006, M. Of. 237/2006 ;

Art. 5

Certificatul de cazier fiscal se intocmeste in doua exemplare de catre persoana desemnata din cadrul serviciului de specialitate si se semneaza de conducatorul organului fiscal competent.

Art. 6

(1) In cazul in care datele inscrise in cazierul fiscal nu corespund situatiei reale ori inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale, contribuabilul poate solicita rectificarea acestora prin completarea formularului de cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal.

(2) Cererea de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal, insotita de actele doveditoare, se depune la organul fiscal competent si va urma procedura stabilita pentru cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, fara perceperea taxei de timbru.

(3) Actele doveditoare se anexeaza la cererea de rectificare, in copie certificata de organul fiscal competent pe baza prezentarii actelor originale sau in copie legalizata.

Art. 7

(1) Modul de solutionare a cererii de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal se comunica in scris contribuabilului.

(2) In cazul admiterii in totalitate sau in parte a cererii se elibereaza un nou certificat de cazier fiscal, care va cuprinde datele rectificate.

(3) In cazul solutionarii partiale a cererii de rectificare, rectificarea se face numai asupra unora dintre mentiunile inscrise in cazierul fiscal, dintre cele pentru care s-a solicitat rectificarea.

(4) O data cu instiintarea asupra modului de solutionare a cererii de rectificare contribuabilul va fi instiintat si asupra datei pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.

Art. 8

(1) In cazul respingerii sau solutionarii partiale a cererii de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal contribuabilii pot sa depuna contestatie la tribunal – sectia de contencios administrativ in a carei raza teritoriala isi au sediul/domiciliul/resedinta, potrivit legii.

(2) In caz de admitere a contestatiei in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, organul fiscal competent va proceda la rectificarea cazierului fiscal si va elibera un nou certificat de cazier fiscal in locul celui contestat.

(3) Contribuabilul va fi instiintat asupra datei la care sa se prezinte pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.

CAPITOLUL III

Procedura de solicitare si de eliberare a informatiilor din cazierul fiscal catre autoritatile prevazute la art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001

Art. 9

(1) Informatiile referitoare la datele inscrise in cazierul fiscal al contribuabililor, solicitate de catre autoritatile prevazute la art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, se furnizeaza numai la cererea motivata in scris, care va cuprinde temeiul potrivit caruia sunt necesare informatiile respective.

(2) Solicitarile de informatii din cazierul fiscal al contribuabilului, formulate de catre autoritatile mai sus mentionate, cuprind in mod obligatoriu datele de identificare a contribuabilului.

(3) Solicitarile se transmit la organul fiscal competent, direct de catre organele de urmarire penala si instantele judecatoresti, precum si de catre autoritatile fiscale internationale, pe baza de reciprocitate.

Art. 10

Organul fiscal are obligatia sa solutioneze, in termen de 15 zile de la data inregistrarii, solicitarea de furnizare de informatii din cazierul fiscal al contribuabilului, prin transmiterea unei comunicari scrise solicitantului, semnata de directorul general.

CAPITOLUL IV

Procedura de inscriere a datelor in cazierul fiscal si in evidenta operativa

Art. 11

Inscrierea si actualizarea datelor in cazierul fiscal se fac numai pe baza de documente justificative.

Art. 12

(1) In scopul inscrierii datelor in cazierul fiscal, documentul justificativ este fisa de inscriere a faptelor in cazierul fiscal. Se va completa cate o fisa pentru fiecare fapta care se inscrie in cazierul fiscal.

(2) Fisele prevazute la alin. (1) se completeaza numai cu date referitoare la faptele asupra carora s-au pronuntat organele competente definitiv/irevocabil si se transmit organelor fiscale competente.

(3) Compartimentele juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale vor comunica, in timp util, organelor de control solutiile pronuntate in dosarele prin care s-au solutionat definitiv/irevocabil de catre instantele de judecata plangerile impotriva proceselor-verbale de control, in baza Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

(4) Fisele de inscriere a faptelor in cazierul fiscal se intocmesc, indiferent de locul situarii domiciliului fiscal, de catre urmatoarele organe:

a) organele cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale, precum si organele cu atributii de control din afara Ministerului Finantelor Publice, astfel:

– in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a caii de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, in cazul neexercitarii caii de atac;

– in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii de la compartimentele juridice a hotararii irevocabile prin care s-a solutionat calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei;

b) compartimentele juridice din cadrul organelor prevazute la lit. a), pentru faptele care constituie infractiuni, in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii hotararii judecatoresti definitive.

Adnotare:
Modificat de Hotarare nr. 299/2006 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal din 2 martie 2006, M. Of. 237/2006 ;

Art. 13

(1) In scopul actualizarii datelor din cazierul fiscal, documentul justificativ este fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal.

(2) Fisele de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal se intocmesc de catre compartimentele care se ocupa cu gestionarea cazierului fiscal, pe baza urmatoarelor documente justificative:

a) comunicarea primita de la serviciul cu atributii in gestionarea si functionarea cazierului fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice, care cuprinde actele normative ce abroga sau modifica prevederile legale in baza carora au fost sanctionate faptele inscrise in cazierul fiscal;

b) listele primite de la serviciul/biroul care se ocupa de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, dupa caz;

c) nota de serviciu prin care se aproba fisa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la inscrierea faptelor in cazierul fiscal, aprobata de directorul general.

(3) Fisele de actualizare pentru rectificarea eventualelor erori pot fi completate si de catre organele cu atributii de control sau compartimentele juridice, dupa caz, pentru fisele de inscriere intocmite si transmise de catre acestea.

(4) Fisele de actualizare se intocmesc in termen de 5 zile de la data primirii documentelor justificative.

Adnotare:
Modificat de Hotarare nr. 742/2008 – privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003 din 9 iulie 2008, M. Of. 541/2008 ;
Modificat de Hotarare nr. 299/2006 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal din 2 martie 2006, M. Of. 237/2006 ;

ANEXA

FAPTELE care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare

A. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare
Codul fapteiDescrierea fapteiActul normativ care prevede faptaActul normativ care prevede sanctiuneaSanctiunea prevazuta de lege
12345
1.01Fapta contribuabilului care, cu intentie, nu reface documentele de evidenta contabila distruse, in termenul inscris in documentele de control, desi acesta putea sa o facaArt. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareAmenda de la 5.000 lei la 30.000 lei
1.02Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, in termen de cel mult 15 zile de la somatieArt. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareInchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda
1.03Impiedicarea, sub orice forma, a organelor competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau vamaleArt. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareInchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda
1.04Retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursaArt. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareInchisoare de la un an la 3 ani sau amenda
1.05Detinerea sau punerea in circulatie, fara drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim specialArt. 7 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 7 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi
1.06Tiparirea, detinerea sau punerea in circulatie, cu stiinta, de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificateArt. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareInchisoare de la 3 ani la 12 ani si interzicerea unor drepturi
1.07Stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidatArt. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareInchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi
1.08Asocierea in vederea savarsirii faptei prevazute de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareInchisoare de la 5 ani la 15 ani si interzicerea unor drepturi
1.09Tentativa la infractiunile prevazute la pct. 1.07 si 1.08 din prezenta anexaArt. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareSe pedepseste conform legii.
1.10Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

1.11Omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

1.12Evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

1.13Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

1.14Executarea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

1.15Sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

1.16Substituirea, degradarea sau instrainarea de catre debitor sau de catre terte persoane a bunurilor sechestrate in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala si ale Codului de procedura penala, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareArt. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

Daca prin fapta s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

B. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
2.01Producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta regimului de antrepozitare prevazut la titlul VII din Codul fiscal, in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competentaArt. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 7 ani
2.02Achizitionarea de alcool etilic si de distilate in vrac de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau expeditorii inregistrati de astfel de produse, potrivit titlului VII din Codul fiscalArt. 2961 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 1 an la 4 ani

Dupa constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei in conformitate cu procedurile tehnologice de inchidere a instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

2.03Livrarea produselor energetice prevazute la art. 206 16 alin. (3) lit. a)–e) din Codul fiscal din antrepozitele fiscale catre cumparatori, persoane juridice, fara detinerea de catre antrepozitul fiscal expeditor a documentului de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturataArt. 2961 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 7 ani

Dupa constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei in conformitate cu procedurile tehnologice de inchidere a instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

2.04Marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcarii ori detinerea in antrepozitul fiscal a produselor marcate in acest felArt. 2961 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 7 ani

Dupa constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei in conformitate cu procedurile tehnologice de inchidere a instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

2.05Refuzul sub orice forma al accesului autoritatilor competente cu atributii de control pentru efectuarea de verificari inopinate in antrepozitele fiscaleArt. 2961 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 1 an la 4 ani

Dupa constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei in conformitate cu procedurile tehnologice de inchidere a instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

2.06Livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare in vederea obtinerii de produse accizabile, altfel decat se prevede la titlul VII din Codul fiscalArt. 2961 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 6 luni la 2 ani
2.07Achizitionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare in vederea obtinerii de produse accizabile, altfel decat se prevede la titlul VII din Codul fiscalArt. 2961 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 6 luni la 2 ani

Dupa constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei in conformitate cu procedurile tehnologice de inchidere a instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

2.08Detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litriArt. 2961 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 1 an la 4 ani
2.09Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea inaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantitati de alcool sau distilate necontorizateArt. 2961 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 1 an la 4 ani
C. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare
3.01Fapta persoanei care falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuiaArt. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 6 luni la 5 ani
3.02Fapta persoanei care infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilorArt. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 6 luni la 5 ani
3.03Fapta persoanei care instraineaza, in frauda creditorilor, in caz de insolventa a debitorului, o parte din activeArt. 143 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 6 luni la 5 ani
D. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
4.01Fapta persoanei care, cu reacredinta, a facut declaratii inexacte, in baza carora s-a operat o inmatriculare ori s-a facut o mentiune in registrul comertuluiArt. 48 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 48 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda de la 100 lei la 500 lei, daca, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune mai grava
E. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare
5.01Introducerea in sau scoaterea din tara, prin orice mijloace, a bunurilor sau marfurilor, prin alte locuri decat cele stabilite pentru control vamalArt. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi
5.02Introducerea in sau scoaterea din tara prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea in vama a bunurilor sau a marfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei in cazul bunurilor supuse accizelor si mai mare de 40.000 lei in cazul celorlalte bunuri sau marfuriArt. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 270 alin. (1) si (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi
5.03Introducerea in sau scoaterea din tara, de doua ori in decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea in vama a bunurilor sau a marfurilor sustrase este mai mica de 20.000 lei in cazul produselor supuse accizelor si mai mica de 40.000 lei in cazul celorlalte bunuri sau marfuriArt. 270 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 270 alin. (1) si (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi
5.04Instrainarea sub orice forma a marfurilor aflate in tranzit vamalArt. 270 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 270 alin. (1) si (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi
5.05Colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate savarsirii acesteiaArt. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 270 alin. (1) si (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi
5.06Introducerea in sau scoaterea din tara, fara drept, de arme, munitii, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substante radioactive, substante toxice, deseuri, reziduuri ori materiale chimice periculoaseArt. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 3 ani la 12 ani si interzicerea unor drepturi, daca legea penala nu prevede o pedeapsa mai mare
5.07Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refera la alte marfuri sau bunuri ori la alte cantitati de marfuri sau bunuri decat cele prezentate in vamaArt. 272 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 272 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi
5.08Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificateArt. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi
5.09Faptele prevazute la art. 270–273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsite de una sau mai multe persoane inarmate ori de doua sau mai multe persoane impreunaArt. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 5 ani la 15 ani si interzicerea unor drepturi
5.10Tentativa la infractiunile prevazute la art. 270–274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareSe pedepseste conform legii.
5.11Daca faptele prevazute la art. 270–274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt savarsite de angajati sau reprezentanti ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operatiuni de importexport ori in folosul acestor persoane juridiceArt. 276 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 276 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioareSe poate aplica si interzicerea unor drepturi, potrivit art. 64 lit. c) din Codul penal.
F. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
6.01Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilantArt. 43 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 43 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareSe pedepseste conform legii.
G. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare
7.01Schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepseiArt. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 3 ani la 12 ani
7.02Ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuniArt. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 3 ani la 12 ani
7.03Dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuniArt. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 3 ani la 12 ani
7.04Tentativa la infractiunile prevazute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 23 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 23 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioareSe pedepseste conform legii.
H. Fapte care constituie infractiuni potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
8.01Fapta savarsita de administratorul, directorul sau alt reprezentant legal al unei persoane juridice ori de o persoana fizica, dupa caz, de desfasurare fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de norocArt. 23 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 23 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la un an la 3 ani sau amenda
I. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
9.01Retinerea de catre angajator de la salariati a contributiilor datorate bugetului asigurarilor pentru somaj si nevirarea acestora in termen de 15 zile in conturile stabilite potrivit reglementarilor in vigoareArt. 112 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 112 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioareInchisoare de la 3 luni la 6 luni sau amenda
J. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
10.01Fapta persoanei care dispune utilizarea in alte scopuri sau nevirarea la fond a contributiei retinute de la asiguratiArt. 303 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioareCodul penalSe pedepseste conform legii.
10.02Completarea declaratiei prevazute la art. 215 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stadiul de cotizare sau contributiile fata de fondArt. 304 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioareCodul penalSe pedepseste conform legii.
K. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare
11.01Fapta persoanei care utilizeaza sumele destinate asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale in alte scopuri decat cele prevazute de legeArt. 100 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioareArt. 100 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioareInchisoare de la 6 luni la 2 ani sau amenda
L. Alte fapte care constituie infractiuni in domeniul financiar, vamal si care privesc disciplina financiara
12.01Alte fapte savarsite in domeniul financiar, vamal si care privesc disciplina financiara, sanctionate potrivit legislatiei penaleSe pedepsesc conform normelor in vigoare.
M. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
13.01Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitateArt. 41 pct. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 42 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 1.000 lei la 10.000 lei
N. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
14.01Nerespectarea de catre banci a obligatiilor privind furnizarea informatiilor si a obligatiilor de decontare prevazute de Codul de procedura fiscalaArt. 219 alin. (1) lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
14.02Nerespectarea obligatiilor ce-i revin tertului poprit, potrivit Codului de procedura fiscalaArt. 219 alin. (1) lit. k) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
14.03Refuzul debitorului supus executarii silite de a preda bunurile organului de executare spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispozitie acestuia pentru a fi identificate si evaluateArt. 219 alin. (1) lit. m) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
14.04Refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor datorate bugetului general consolidat, in vederea stabilirii realitatii declaratiei fiscaleArt. 219 alin. (1) lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. e), f) si g) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv

Amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv

Amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei

14.05Neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursaArt. 219 alin. (1) lit. o) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. e), f) si g) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv Amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv

Amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei

14.06Retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuniArt. 219 alin. (1) lit. p) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. e), f) si g) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv Amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv

Amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, si amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei

O. Fapte care constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
15.01Detinerea de produse accizabile in afara regimului suspensiv, care nu au fost introduse in sistemul de accizare conform titlului VII din Codul fiscalArt. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
15.02Neanuntarea autoritatii fiscale competente, in termenul legal, despre modificarile aduse datelor initiale avute in vedere la eliberarea autorizatieiArt. 220 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.03Detinerea in afara antrepozitului fiscal ori comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false sub limitele prevazute la art. 2961 alin. (1) lit. l) din Codul fiscalArt. 220 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro sau cu amanuntul

15.04Nerespectarea programului de lucru al antrepozitului fiscal, asa cum a fost aprobat de autoritatea fiscala competentaArt. 220 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor;

– suspendarea autorizatiei de antrepozit fiscal de catre autoritatea fiscala competenta, la propunerea organului de control

15.05Practicarea, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, de catre producatori, importatori sau de catre persoane care comercializeaza, sub orice forma, de preturi de vanzare mai mici decat costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor vandute, la care se adauga acciza si taxa pe valoarea adaugata, daca fapta nu a fost savarsita astfel incat sa constituie infractiuneArt. 220 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.06Neinscrierea distincta in facturi a valorii accizelor sau a impozitului la titeiul si gazele naturale din productia interna, in cazurile prevazute la titlul VII din Codul fiscalArt. 220 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.07Neutilizarea documentelor fiscale prevazute de titlul VII din Codul fiscalArt. 220 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.08Neefectuarea, prin unitati bancare, a decontarilor intre furnizori si cumparatori, ca persoane juridice, de produse accizabileArt. 220 alin. (1) lit. h) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.09Amplasarea mijloacelor de masurare a productiei si a concentratiei de alcool si distilate in alte locuri decat cele prevazute expres in titlul VIII din Codul fiscal sau deteriorarea sigiliilor aplicate de catre supraveghetorul fiscal si nesesizarea organului fiscal in cazul deteriorarii lorArt. 220 alin. (1) lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor;

– suspendarea autorizatiei de antrepozit fiscal de catre autoritatea fiscala competenta, la propunerea organului de control

15.10Nesolicitarea desemnarii supraveghetorului fiscal in vederea desigilarii cisternelor sau recipientelor in care se transporta alcoolul si distilatele in vracArt. 220 alin. (1) lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.11Transportul de produse accizabile care nu sunt insotite de documentul administrativ de insotire a marfii – DAI – prevazut la titlul VII din Codul fiscal sau pentru care documentul este completat cu date incorecte ori incomplete referitoare la cantitate, cod NC sau mijlocul de transport, precum si transportul de produse accizabile efectuat prin cisterne ori recipiente care nu poarta sigiliile supraveghetorului fiscal ori au sigilii deteriorateArt. 220 alin. (1) lit. k) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– confiscarea cisternelor, recipientelor si a mijloacelor de transport utilizate in transportul produselor accizabile

15.12Fabricarea de alcool sanitar de catre alte persoane decat antrepozitarii autorizati pentru productie de alcool etilicArt. 220 alin. (1) lit. l) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor

15.13Comercializarea in vrac, pe piata interna, a alcoolului sanitarArt. 220 alin. (1) lit. m) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro sau cu amanuntul;

– suspendarea autorizatiei de antrepozit fiscal de catre autoritatea fiscala competenta, la propunerea organului de control

15.14Circulatia si comercializarea in vrac a alcoolului etilic rafinat si a distilatelor in alte scopuri decat cele expres prevazute in titlul VIII din Codul fiscalArt. 220 alin. (1) lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor;

– suspendarea autorizatiei de antrepozit fiscal de catre autoritatea fiscala competenta, la propunerea organului de control

15.15Neevidentierea corecta in registrul special a cantitatilor de alcool si distilate importate in vracArt. 220 alin. (1) lit. o) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.16Neevidentierea la organele fiscale teritoriale a situatiilor privind modul de valorificare a alcoolului si distilatelorArt. 220 alin. (1) lit. p) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.17Nesolicitarea organului fiscal teritorial in vederea desigilarii instalatiilor de fabricatie, precum si neevidentierea in registrul destinat acestui scop a informatiilor privind capacitatile reale de distilare, data si ora sigilarii si desigilarii cazanelorsau a celorlalte instalatii de fabricatie a tuicii si a rachiurilor de fructeArt. 220 alin. (1) lit. q) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.18Comercializarea, la preturi mai mari decat preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate, a produselor pentru care s-au stabilit astfel de preturiArt. 220 alin. (1) lit. r) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.19Comercializarea produselor ce nu se regasesc in listele cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate de catre operatorii economici producatori si importatoriArt. 220 alin. (1) lit. s) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.20Refuzul operatorilor economici producatori de tigarete de a prelua si de a distruge, in conditiile prevazute de lege, cantitatile de produse de tutun confiscateArt. 220 alin. (1) lit. s) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.21Comercializarea in vrac si utilizarea ca materie prima, pentru fabricarea bauturilor alcoolice, a alcoolului etilic si a distilatelor cu concentratia alcoolica sub 96,0% in volumArt. 220 alin. (1) lit. t) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
15.22Desfasurarea activitatilor de distribuire si comercializare angro a bauturilor alcoolice si a produselor din tutun fara indeplinirea conditiilor prevazute de art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (1) lit. u) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro sau cu amanuntul
15.23Comercializarea, prin pompele statiilor de distributie, a altor uleiuri minerale decat cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor si motorinelor auto, precum si a petrolului lampant, care corespund standardelor nationale de calitateArt. 220 alin. (1) lit. v) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro sau cu amanuntul

15.24Functionarea instalatiilor de producere alcool etilic si de distilate, fara program aprobatArt. 220 alin. (1) lit. x) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor;

– suspendarea autorizatiei de antrepozit fiscal de catre autoritatea fiscala competenta, la propunerea organului de control

15.25Comercializarea produselor accizabile intr-un antrepozit fiscal in perioada in care autorizatia a fost suspendata, revocata sau anulata, fara acordul autoritatii fiscale competente pentru valorificarea stocurilor de produse, acordat in conditiile prevazute de lege, precum si nerespectarea prevederilor art. 178 alin. (3) din Codul fiscalArt. 220 alin. (1) lit. y) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
15.26Netransmiterea in termenul legal a documentului administrativ de insotire a marfii catre autoritatea fiscala competenta, la momentul expedierii produselor accizabile in regim suspensivArt. 220 alin. (21) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 1.000 lei la 3.000 lei
15.27Primirea produselor accizabile fara prezentarea documentului administrativ de insotire a marfii la destinatie, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfelArt. 220 alin. (21) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 1.000 lei la 3.000 lei
15.28Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (4) si (6) ale art. 206 69 din Codul fiscal, care nu respecta obligatiile mentionate la alin. (4) si (6) ale art. 206 69Art. 206 69 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 220 alin. (22) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum si confiscarea sumelor rezultate din vanzare si revocarea atestatului
P. Fapte care constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
16.01Nedepunerea la termenele prevazute de lege a situatiilor de raportare reglementate in titlul VII din Codul fiscalArt. 2213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 2.000 lei la 5.000 lei
16.02Neanuntarea autoritatii competente in termenul legal, potrivit titlului VII din Codul fiscal, despre modificarile aduse datelor initiale avute in vedere la eliberarea autorizatieiArt. 2213 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (1) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 2.000 lei la 5.000 lei

Autoritatea competenta poate revoca, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.03Schimbarea destinatiei produselor accizabile deplasate in regim suspensiv de accize cu nerespectarea conditiilor prevazute de legeArt. 2213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 2.000 lei la 5.000 lei
16.04Refuzul operatorilor economici de a prelua si de a distruge cantitatile confiscate de tutun prelucrat, in conditiile prevazute in titlul VII din Codul fiscalArt. 2213 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 2.000 lei la 5.000 lei

Autoritatea competenta poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.05Nerestituirea in vederea distrugerii a marcajelor neutilizate in termenul prevazut in titlul VII din Codul fiscal unitatii specializate pentru tiparirea acestoraArt. 2213 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 2.000 lei la 5.000 lei
16.06Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 206 26 alin. (1) lit. f) si i) din Codul fiscalArt. 2213 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (1) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 2.000 lei la 5.000 lei

Autoritatea competenta poate revoca, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.07Detinerea de produse accizabile in afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute in conformitate cu titlul VII din Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.08Detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false sub limitele prevazute la art. 2961 alin. (1) lit. l) din titlul IX1 din Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– suspendarea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro si/sau en detail

16.09Practicarea, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, de catre producatori, importatori, operatori economici care realizeaza achizitii intracomunitare sau de catre persoane care comercializeaza, sub orice forma, de preturi de vanzare mai mici decat costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor accizabile vandute, la care se adauga acciza si taxa pe valoarea adaugata, daca fapta nu a fost savarsita astfel incat sa constituie infractiuneArt. 2213 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.10Neinscrierea distincta in facturi si in avize de insotire a valorii accizelor sau a impozitului la titeiul din productia interna, in cazurile prevazute in titlul VII din Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
16.11Neutilizarea documentelor fiscale prevazute in titlul VII din Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.12Neefectuarea, prin unitati bancare, a decontarilor intre operatorii economici platitori de accize si operatorii economici cumparatori de produse accizabile, ca persoane juridice ce desfasoara operatiuni cu produse accizabile, cu exceptiile prevazute in titlul VII din Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
16.13Amplasarea mijloacelor de masurare a productiei si a concentratiei alcoolice pentru alcool etilic si distilate in alte locuri decat cele prevazute expres in titlul VII din Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei

Autoritatea competenta poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.14Nesesizarea autoritatii competente in cazul deteriorarii sigiliilor aplicate de catre aceastaArt. 2213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor

Autoritatea competenta poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.15Transportul de produse accizabile in regim suspensiv de accize care nu este acoperit de documentul administrativ electronic sau, dupa caz, de un alt document utilizat pentru acest regim prevazut in titlul VII din Codul fiscal ori cu nerespectarea procedurii in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la expeditieArt. 2213 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– confiscarea cisternelor, recipientelor si mijloacelor de transport utilizate in transportul produselor accizabile

16.16Primirea produselor accizabile in regim suspensiv de accize cu nerespectarea cerintelor prevazute in titlul VII din Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.17Comercializarea in vrac si utilizarea ca materie prima pentru fabricarea bauturilor alcoolice a alcoolului etilic cu concentratia alcoolica sub 96,00% in volumArt. 2213 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.18Fabricarea de alcool sanitar de catre alte persoane decat antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilicArt. 2213 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.19Denaturarea alcoolului etilic si a altor produse alcoolice cu nerespectarea conditiilor si procedurilor prevazute in titlul VII din Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare

Autoritatea competenta poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.20Comercializarea in vrac, pe piata nationala, a alcoolului sanitarArt. 2213 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor Autoritatea competenta poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.21Circulatia si comercializarea in vrac a alcoolului etilic rafinat si a distilatelor in alte scopuri decat cele expres prevazute in titlul VII din Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor Autoritatea competenta poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.22Nerespectarea procedurii privind sigilarea si desigilarea instalatiilor de fabricatie a alcoolului si distilatelor, prevazuta in titlul VII din Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor Autoritatea competenta poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.
16.23Vanzarea tigaretelor de catre orice persoana la un pret ce depaseste pretul de vanzare cu amanuntul declaratArt. 2213 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
16.24Vanzarea de catre orice persoana a tigaretelor pentru care nu s-au stabilit si declarat preturi de vanzare cu amanuntulArt. 2213 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.25Desfasurarea activitatilor de distributie si comercializare angro a bauturilor alcoolice si tutunului prelucrat cu nerespectarea obligatiilor si conditiilor prevazute in titlul VII din Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– suspendarea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro si/sau en detail

16.26Desfasurarea activitatilor de comercializare in sistem angro si/sau en detail a produselor energetice – benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat – cu nerespectarea obligatiilor prevazute in acest sens in titlul VII din Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– suspendarea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro si/sau en detail

16.27Comercializarea, prin pompele statiilor de distributie, a altor produse energetice decat cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor si motorinelor, petrolului lampant, precum si a biocombustibililor, care corespund standardelor nationale de calitateArt. 2213 alin. (2) lit. t) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si:

– confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare;

– suspendarea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1–3 luni, in cazul comerciantilor in sistem angro si/sau en detail

16.28Valorificarea produselor accizabile intr-un antrepozit fiscal pentru care autorizatia a fost revocata sau anulata, fara notificarea autoritatii competente cu privire la virarea accizelor la bugetul de statArt. 2213 alin. (2) lit. t) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare
16.29Vanzarea cu amanuntul din antrepozitul fiscal a produselor accizabile, cu exceptiile prevazute de legeArt. 2213 alin. (2) lit. u) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare

Autoritatea competenta poate revoca, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat sau importator autorizat, dupa caz.

16.30Achizitionarea produselor accizabile de la persoane care desfasoara activitati de distributie si comercializare angro a bauturilor alcoolice si tutunului prelucrat, respectiv comercializare in sistem angro a produselor energetice – benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat – si care nu respecta conditiile sau obligatiile prevazute la art. 206 69 alin. (2) si (4) din titlul VII din Codul fiscal, dupa cazArt. 2213 alin. (2) lit. v) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei
16.31Detinerea in scopuri comerciale, cu neindeplinirea cerintelor prevazute in titlul VII din Codul fiscal, a produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum intr-un alt stat membruArt. 2213 alin. (2) lit. w) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareAmenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare