ORDIN nr. 3.395/2011 din 4 noiembrie 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 170 „Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate”
2011-11-09 – Data intrarii in vigoare: 09 noiembrie 2011
2011-11-09 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 794 din 9 noiembrie 2011
2011-11-03 – Proiect, referat aprobare

ORDIN nr. 3.395/2011 din 4 noiembrie 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 170 „Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate”

Avand in vedere prevederile art. 81 si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 9 alin. (7) si (14) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii,
in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba modelul si continutul formularului 170 „Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate”, prevazut in anexa nr. 1.
ART. 2
Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si de pastrare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 3.
ART. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

- publicitate -

Presedintele Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala,
Sorin Blejnar

Bucuresti, 4 noiembrie 2011.
Nr. 3.395.

ANEXA 1

  [SIGLA ANAF]      DECLARATIE-INVENTAR
           privind contributiile trimestriale        170
        datorate pentru medicamentele suportate din Fondul
        national unic de asigurari sociale de sanatate si
         din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in
         sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate

 [] Declaratie rectificativa
  Se completeaza cu X in cazul declaratiilor rectificative

  A. Date de identificare a platitorului
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                              │
│Cod de identificare fiscala: ┌───┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐               │
│               └───┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘               │
│Denumire ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│     └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│Judet/  ┌───────────┐ Localitate ┌───────────┐ Strada ┌───────────┐ Numar ┌───┐ Bloc ┌───┐│
│Sector  └───────────┘      └───────────┘    └───────────┘    └───┘   └───┘│
│                                              │
│Scara ┌───┐ Ap. ┌───┐ Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐│
│   └───┘   └───┘      └───────┘     └───────┘   └───────┘    └───────┘│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  B. Date privind creanta fiscala
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                              │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┐ │
│ │                             │ Termen de plata │  Suma  │ │
│ │                             │  (__/__/____)  │ (lei)  │ │
│ │                             │   (col. 1)   │ (col. 2) │ │
│ │                             ├──────────────────┼──────────┤ │
│ │                             │         │     │ │
│ │                             ├──────────────────┼──────────┤ │
│ │Contributie trimestriala datorata pentru medicamentele  │         │     │ │
│ │suportate din Fondul national unic de asigurari sociale ├──────────────────┼──────────┤ │
│ │de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii    │         │     │ │
│ │                             ├──────────────────┼──────────┤ │
│ │                             │    ...    │  ...  │ │
│ │                             ├──────────────────┼──────────┤ │
│ │Cod bugetar:                       │   Total    │     │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┘ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din
 aceasta declaratie sunt corecte si complete.

 Nume, Prenume ┌──────────────────────────────────┐       ┌─────────────────────┐
        └──────────────────────────────────┘  Semnatura │           │
 Functia    ┌──────────────────────────────────┐ si stampila │           │
        └──────────────────────────────────┘       └─────────────────────┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Loc rezervat organului fiscal
                       ┌─────────────┐        ┌─────────────┐
              Nr. inregistrare:│       │     Data: │       │
                       └─────────────┘        └─────────────┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.41.

ANEXA 2

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 170 „Declaratie-inventar
privind contributiile trimestriale datorate pentru
medicamentele suportate din Fondul national unic de
asigurari sociale de sanatate si din bugetul
Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data
de 1 octombrie 2011 si neachitate”

I. Depunerea declaratiei
Formularul 170 „Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate” se completeaza si se depune de catre platitorii de contributii prevazuti la art. 9 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.
Formularul se utilizeaza pentru declararea contributiei prevazute la art. 363^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, aflata in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitata pana la data depunerii declaratiei-inventar, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011.
1. Termenul de depunere a declaratiei
Formularul 170 „Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate” se depune pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, respectiv 25 noiembrie 2011.
2. Organul fiscal competent
Formularul 170 „Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate” se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.
3. Modul de depunere
Formularul 170 „Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate” se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau poate fi distribuit, la cerere, de catre unitatile fiscale.
Formularul editat, semnat si stampilat, conform legii, va fi insotit de formatul electronic al acestuia (suportul magnetic sau optic).
În cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind „X” in spatiul special prevazut in acest scop.
II. Completarea declaratiei
1. Sectiunea A „Date de identificare a platitorului”
În caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza codul de identificare fiscala atribuit platitorilor de contributii prevazuti la art. 363^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
În cazul in care platitorul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in prima casuta se inscrie prefixul RO. La rubrica „Denumire” se inscrie/inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de contributii.
Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului de contributii.
2. Sectiunea B „Date privind creanta fiscala”
Sumele reprezentand contributii datorate potrivit art. 363^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate pana la data depunerii declaratiei-inventar, se declara, pentru fiecare termen de plata, conform instructiunilor de mai jos.
Col. 1 „Termen de plata”: se completeaza, cu cifre arabe, in formatul ZZ/LL/AAAA, fiecare termen de plata a sumelor reprezentand contributii datorate, prevazute la 363^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 (de exemplu: 25/07/2010).
Col. 2 „Suma”: se inscrie, pentru fiecare termen de plata prevazut de lege, suma reprezentand contributia trimestriala datorata potrivit art. 363^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aflata in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitata la data depunerii declaratiei-inventar.

ANEXA 3

Caracteristici de tiparire, modul de utilizare
si de pastrare a formularului 170 „Declaratie-inventar
privind contributiile trimestriale datorate pentru
medicamentele suportate din Fondul national unic de
asigurari sociale de sanatate si din bugetul
Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data
de 1 octombrie 2011 si neachitate”

1. Denumire: 170 „Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate”
2. Caracteristici de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare. Formularul se completeaza si se editeaza cu ajutorul programului de asistenta asigurat gratuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
3. Se utilizeaza pentru declararea contributiilor trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate.
4. Se completeaza si se depune de catre platitorii de contributii prevazuti la art. 9 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.
5. Circula: – un exemplar la organul fiscal competent:
● in format hartie, semnat si stampilat, potrivit legii;
● in format electronic;
– un exemplar la contribuabil.
6. Se arhiveaza la organul fiscal:
– formatul hartie, la dosarul fiscal al contribuabilului;
– formatul electronic, in arhiva de documente electronice.

——–