Ministerul Finantelor Publice  (MFP) a publicat online pentru transparenta decizionala proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012 si Raportul privind bugetul 2012. In raport, sunt mentionate o serie de directii principale si posibile modificari legislative privind activitatea de administrare fiscala si politica fiscala.

Potrivit acestui raport, principalele directii in 2012 privind imbunatatirea activitatii de administrare fiscala vor fi:
Combaterea evaziunii fiscale
» Implementarea programului de verificare a persoanelor fizice cu venituri/averi mari;
» Îmbunatatirea selectiei si managementul dosarelor pe baza de analiza de risc informatizata, pentru o mai buna alocare a resurselor de inspectie fiscala;
» Verificarea persoanelor fizice care au efectuat tranzactii imobiliare in perioada 2006-2008;
» Crearea premiselor pentru implementarea controlului comertului electronic, in scopul identificarii riscului fiscal cu privire la nedeclararea calitatii de comerciant de catre persoanele fizice si juridice;
» Cresterea numarului de actiuni ale echipelor mobile prin prezenta mai activa in teren si prin efectuarea controalelor in trafic;
» Initierea masurilor necesare pentru dezvoltarea aplicatiei informatice de monitorizare a miscarilor de produse accizabile in regim suspensiv de accize, inclusiv a miscarilor intracomunitare cu accize platite in statul membru de expeditie –EMCS faza 3;
» Extinderea informatizarii si imbunatatirea sistemelor informatice utilizate in activitatea de inspectie fiscala.
Cresterea eficientei si dinamicii colectarii veniturilor
» Îmbunatatirea managementului arieratelor prin monitorizarea mai buna a arieratelor mari si recente; reducerea volumului arieratelor, in special prevenirea formarii de noi arierate;
» Continuarea imbunatatirii organizatorice a A.N.A.F. in vederea cresterii eficientei: reducerea constanta a costului colectarii;
» Extinderea activitatii de imprimare centralizata a actelor administrativ fiscale (Centrul de imprimare rapida de la Ramnicu Valcea).
Încurajarea conformarii voluntare
» Stimularea depunerii on-line a declaratiilor si a platilor electronice; crearea premiselor pentru extinderea utilizarii Sistemului Electronic National de Plati on-line a taxelor si impozitelor, de catre persoanele fizice, utilizand cardul bancar;
» Actualizarea si dezvoltarea metodologiei privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale;

In 2012, principalele masuri de actiune privind veniturile fiscale vor fi:

Impozit pe venit
Largirea bazei de impozitare, pentru determinarea impozitului pe venit concomitent cu mentinerea cotei unice de impozitare la 16%.
1. Includerea in veniturile din cedarea folosintei bunurilor a veniturilor realizate de catre proprietar din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere, inclusiv. Venitul net anual va fi stabilit pe baza normelor de venit sau in sistem real, potrivit optiunii contribuabililor.
Impozitul este final si se calculeaza prin aplicarea cotei de 16%.
2. Deducerea la determinarea venitului net anual, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla a cheltuielilor privind combustibilul, in limita a 50% din cheltuielile efectuate in cazul vehiculelor rutiere motorizate, care sunt destinate exclusiv transportului rutier, in anumite conditii.
3. Instituirea obligatiei privind trecerea de la determinarea venitului net anual pentru activitati independente pe baza normelor anuale de venit, la determinarea venitului net anual in sistem real, in cazul contribuabililor care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro.
Contribuabilii sunt obligati sa completeze numai Registrul-jurnal de incasari si plati (partea din registru referitoare la incasari) pentru determinarea venitului brut anual.

Impozit pe profit
Largirea bazei de impozitare, pentru determinarea impozitului pe profit concomitent cu mentinerea cotei unice de impozitare la 16%.
1. Introducerea de reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
Se propune tratamentul fiscal la determinarea profitului impozabil pentru:
» rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca baza a contabilitatii, respectiv sumele nete pozitive vor fi impozitate la momentul folosirii;
» deducerea provizioanelor IFRS si a provizioanelor suplimentare datorate filtrelor prudentiale aplicate de BNR;
» elemente de venituri si cheltuieli specifice si pentru diferentele dintre tratamentul contabil conform reglementarilor contabile actuale si tratamentul prevazut de IFRS.
2. Deducerea limitata, in proportie de 50%, a cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu anumite exceptii prevazute de lege.Vor fi limitate cheltuielile aferente vehiculelor care nu sunt folosite pentru interventii, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, agentii de vanzari, taximetrie, instruire in cadrul scolilor de soferi, etc.
3. Corelare legislativa cu prevederile OUG nr.90/2010 pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, care modifica locul unde se depun situatiile de lichidare ale contribuabililor, respectiv de la Registrul Comertului la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

- publicitate -

TVA
Respectarea angajamentelor asumate de Romania prin acordurile incheiate cu FMI, Banca Mondiala si Comisia Europeana.
Continuarea perfectionarii legislatiei pentru armonizare cu legislatia comunitara, prin transpunerea in legislatia nationala a directivelor adoptate la nivel european in domeniul TVA.
Promovarea unei politici fiscale care sa ofere sustenabilitate procesului de crestere economica prin mentinerea actualelor cote reduse de TVA, respectiv cota de 9% pentru anumite livrari de bunuri si servicii prevazute de Codul fiscal si cota de 5% pentru livrarea de locuinte ca parte a politicii sociale.
Asigurarea adaptarii legislatiei fiscale in functie de fenomenele evazioniste in vederea contracararii acestora. Cota standard de TVA a fost majorata de la 19% la 24% prin intrarea in vigoare a prevederilor OUG nr.58/2010 in contextul unui pachet de masuri necesare pentru realizarea unui echilibru intre nivelul veniturilor si cel al cheltuielilor, corelat cu obiectivele macroeconomice, in conditiile in care nivelul veniturilor bugetare a fost afectat de criza financiara.
Referitor la masurile legislative de reducere a fraudei fiscale in domeniul TVA, acestea s-au concretizat in:
– infiintarea registrului operatorilor intracomunitari, masura introdusa in scopul diminuarii evaziunii fiscale in domeniul operatiunilor intracomunitare prin OUG nr.54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 421/2010.
1. Introducerea posibilitatii ajustarii bazei de impozitare a TVA in cazul insolventei beneficiarului si in situatia pronuntarii unei sentinte judecatoresti de admitere a unui plan de reorganizare (in prezent este posibila ajustarea numai dupa inchiderea procedurii insolventei);
2. Modificarea prevederilor referitoare la inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari, astfel incat sa fie necesar cazierul judiciar numai pentru asociatii care detin minimum 1% din capitalul social al societatii;
3. Trecerea de la limitarea totala la limitarea partiala (50%) a dreptului de deducere pentru achizitia de autoturisme si combustibil destinat functionarii acestora;
4. Introducerea unor conditii si criterii suplimentare pentru inregistrarea si, respectiv, mentinerea contribuabililor in calitatea de platitor de TVA.

Accize
• Asigurarea stabilitatii veniturilor din accize prin perfectionarea legislatiei nationale in domeniul accizelor, ce vizeaza introducerea unor reglementari similare practicii din alte state membre;
Cresterea nivelului minim al accizelor la tigarete potrivit Directivei 2010/10/UE, de la 74 euro/1000 tigarete la 01.01.2011 pana la 90 euro/1000 tigarete la 01.01.2018;
• Majorarea nivelului accizelor pentru motorina de la 1 ianuarie 2012, potrivit documentului de pozitie aferent negocierilor de aderare la UE, de la 358,00 euro/tona la 374,00 euro/tona, respectiv de la 302,51 euro/1.000 litri la 316,03 euro/1.000 litri.
Mentinerea si in anul 2012 a nivelului accizelor aplicate in anul 2011 pentru sortimente de cafea, respectiv:
» cafea verde: 153 euro/tona;
» cafea prajita, inclusiv cu inlocuitori: 225 euro/tona;
» cafea solubila: 900 euro/tona.
• Respectarea angajamentelor asumate de Romania prin acordurile incheiate cu Fondul Monetar International, Banca Mondiala si Comisia Europeana;
• Transpunerea in legislatia nationala a directivelor ce se adopta de Comisia Europeana in domeniul accizelor, in termenele prevazute de respectivele directive

Impozite si taxe locale
Modificarea legislatiei fiscale in sensul identificarii unui sistem de impozitare echilibrat, echitabil si functional in cazul cladirilor, terenurilor si mijloacelor de transport.

Referinte anexate:
Raport buget 2012
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012
Proiectul bugetului pe anii 2010-2015
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10

1 COMENTARIU