OMFP 2795/2011 – Stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA [actualizat 23-04-2012]

354

ORDIN nr. 2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA  [actualizat 23-04-2012]
2012-04-23 – Modificat de OMFP 518/2012 – Modificarea ordinelor ministrului finantelor publice nr. 2222/2006, 2389/2011 si 2795/2011
2011-12-01 – Abroga OMFP nr. 1.984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA
2011-12-01 – Data intrarii in vigoare 1 decembrie 2011
2011-11-22 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 824 din 22 noiembrie 2011

ORDIN nr. 2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA [actualizat 23-04-2012]

În baza prevederilor art. 153 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1

(1) Prezentul ordin stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor comerciale care sunt infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal. Sucursalele din Romania ale persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.

(2) Criteriile stabilite in prezentul ordin servesc la evaluarea intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania.

ART. 2

(1) Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale competente o cerere*)de inregistrare in scopuri de TVA, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, precum si anexa la cererea de inregistrare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, in aceeasi zi cu depunerea, la oficiul registrului comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului. Anexele nr. 1 si 2 se completeaza cu ajutorul programului informatic de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si care poate fi descarcat de pe pagina de internet www.anaf.ro

(2) Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale competente declaratia de mentiuni, insotita de anexa la declaratie, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.

(3) În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se intelege, dupa caz:

a) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului – pentru solicitarea inregistrarii, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) organul fiscal in a carui evidenta este inregistrata persoana impozabila ca platitor de impozite si taxe – pentru solicitarea inregistrarii, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

ART. 3

Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevazute la art. 1 sunt:

a) persoana impozabila nu se afla in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora. În acest scop, persoana impozabila trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, concomitent cu depunerea anexelor nr. 1 si 2, in cazul prevazut la art. 2 alin. (1), respectiv concomitent cu depunerea anexei nr. 2, in cazul prevazut la art. 2 alin. (2);

b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii**) persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal, inregistrati fiscal in Romania, si nici persoana impozabila insasi in cazul persoanei care solicita inregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul in care administratorii si/sau asociatii**) persoanei impozabile nu sunt inregistrati fiscal in Romania, acestia trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, concomitent cu depunerea anexelor nr. 1 si 2, in cazul prevazut la art. 2 alin. (1), respectiv concomitent cu depunerea anexei nr. 2, in cazul prevazut la art. 2 alin. (2);

c) existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal, criteriu care face obiectul verificarii faptice, conform art. 4 lit. (b);

d) criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3.

ART. 4

(1) În scopul solutionarii solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, organele fiscale competente procedeaza dupa cum urmeaza:

a) realizeaza controlul documentar privind criteriile prevazute la art. 3 lit. a) si b) la sediul administratiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabila sau de reprezentantul legal al acesteia, dupa caz, ori pe baza evidentelor proprii ale organului fiscal. Persoana impozabila nu este inregistrata in scopuri de TVA, fara a se mai efectua verificarea celorlalte criterii, daca se afla intr-una din urmatoarele situatii:

1. depune o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara activitati economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau in afara acestora;

2. administratorii si/sau asociatii**)persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal, inregistrati fiscal in Romania, sau persoana impozabila insasi, in cazul persoanei care solicita inregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, au/are inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. administratorii si/sau asociatii**)persoanei impozabile care nu sunt inregistrati fiscal in Romania prezinta o declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

În cazul persoanelor impozabile care nu se afla in niciuna din situatiile descrise mai sus se considera ca aceste criterii sunt indeplinite si se poate proceda la verificarea celorlalte criterii. În situatia in care, ca urmare a controlului documentar privind criteriile prevazute la art. 3 lit. a) si b), organele fiscale competente stabilesc ca persoana impozabila nu poate fi inregistrata in scopuri de TVA, comunica solicitantului, conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, precum si motivatia in fapt si in drept care sta la baza respingerii;

b) dupa efectuarea controlului documentar privind criteriile prevazute la art. 3 lit. a) si b) si numai in cazul persoanelor impozabile ale caror solicitari de inregistrare in scopuri de TVA nu au fost respinse ca urmare a acestui control, organul fiscal competent verifica existenta faptica a spatiului aferent sediului social si, dupa caz, a sediilor secundare declarate. În acest scop, organul fiscal competent efectueaza o cercetare la fata locului, in conditiile art. 57 din Codul de procedura fiscala;

c) in situatia in care s-a stabilit ca persoana impozabila a indeplinit criteriile prevazute la art. 3 lit. a), b) si c), verifica criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3. Dupa analiza criteriilor de evaluare stabilite in anexa nr. 3, organul fiscal competent intocmeste un referat prin care se va stabili punctajul obtinut de persoana impozabila.

(2) În cazul in care documentatia prezentata nu este completa, organul fiscal transmite solicitantului o notificare in vederea completarii acesteia, situatie in care termenul de solutionare a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii informatiilor si data primirii informatiilor solicitate.

ART. 5

(1) În cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA trebuie emisa in termen de maximum o zi lucratoare de la data la care se comunica certificatul de inmatriculare in registrul comertului, in situatia in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA si anexa nr. 2 se depun in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului. În cazul in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA si anexa nr. 2 se depun ulterior depunerii cererii de inmatriculare in registrul comertului, dar inainte de data comunicarii certificatului de inmatriculare in registrul comertului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA se prelungeste corespunzator cu numarul de zile lucratoare cuprinse intre data depunerii cererii de inmatriculare in registrul comertului si data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA si a anexei nr. 2. În situatia in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA si anexa nr. 2 se depun dupa comunicarea certificatului de inmatriculare in registrul comertului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA este de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA si anexei nr. 2.

(2) În cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA trebuie emisa in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii de catre acestea a anexei la declaratia de mentiuni, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.

(3) Din procesul-verbal intocmit ca urmare a controlului faptic trebuie sa rezulte daca persoana impozabila indeplineste sau nu criteriul prevazut la art. 3 lit. c). În situatia in care se constata ca persoana impozabila nu indeplineste criteriul prevazut la art. 3 lit. c), din procesul-verbal trebuie sa rezulte, pe langa rezultatul cercetarii la fata locului, si propunerea organului fiscal competent ca persoana impozabila respectiva sa nu fie inregistrata in scopuri de TVA. Organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, care cuprinde in mod obligatoriu si motivatia respingerii, in fapt si in drept, potrivit reglementarilor procedurale in vigoare.

(4) În situatia in care din procesul-verbal de cercetare la fata locului intocmit de organul fiscal competent rezulta ca este indeplinit criteriul prevazut la art. 3 lit. c), organul fiscal competent va proceda la analiza criteriilor prevazute la art. 3 lit. d), in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c).

(5) Ca urmare a analizei criteriilor prevazute la art. 3 lit. d), daca punctajul obtinut este mai mare sau egal de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind aprobarea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit reglementarilor procedurale in vigoare. Daca punctajul obtinut este mai mic de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, care cuprinde in mod obligatoriu si motivatia respingerii, in fapt si in drept, potrivit reglementarilor procedurale in vigoare.

(6) Decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA se intocmeste in doua exemplare, din care unul se comunica persoanei impozabile conform art. 44 din Codul de procedura fiscala.

ART. 6

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin unitatile sale teritoriale, va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 7

Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 8

Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 decembrie 2011. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 24 mai 2011. Solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA depuse pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se solutioneaza conform procedurii reglementate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.984/2011.

ART. 9

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

ANEXA Nr. 1

Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal – anexa-1-formular-098-cerere-inregistrare-tva

INSTRUCTIUNI de completare a formularului (098) „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“

Cererea de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, denumita in continuare cerere, se completeaza si se depune de catre societatile comerciale care se infiinteaza in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, denumita in continuare Codul fiscal.

Cererea se depune de catre solicitant, in calitate de reprezentant legal al societatii comerciale pentru care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA, de catre un asociat al acesteia sau alta persoana imputernicita, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata.

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE:

Randul 1. Denumire

Se completeaza cu denumirea societatii comerciale pentru care a fost depusa cererea de inmatriculare in registrul comertului si pentru care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA.

Randul 2. Sediul social declarat cu ocazia inmatricularii in registrul comertului

Se completeaza cu adresa sediului social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului.

B. SOLICITANT, ÎN CALITATE DE:

Se marcheaza cu „X“ calitatea de „Reprezentant legal“, in situatia in care cererea este completata de reprezentantul legal al societatii comerciale pentru care a fost solicitata inmatricularea in registrul comertului sau de catre alta persoana imputernicita sa o reprezinte, potrivit legii.

Se marcheaza cu „X“ calitatea de „Asociat“, in situatia in care cererea este completata de unul dintre asociatii societatii comerciale pentru care a fost solicitata inmatricularea in registrul comertului.

Se marcheaza cu „X“ rubrica „Act constitutiv“, in situatia in care calitatea de reprezentant legal sau asociat rezulta din actul constitutiv al societatii comerciale pentru care a fost solicitata inmatricularea in registrul comertului.

În situatia in care calitatea de reprezentant legal al societatii comerciale pentru care a fost solicitata inmatricularea in registrul comertului rezulta dintr-un alt document, se inscrie numarul si data imputernicirii.

Rubrica „Date de identificare“ se completeaza cu datele de identificare ale solicitantului.

C. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Se completeaza de catre societatile comerciale care se infiinteaza in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Randul 1. Se estimeaza cifra de afaceri preconizata a se realiza in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic din operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, din operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, din operatiuni scutite cu drept de deducere si scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:

a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, efectuate de persoana impozabila;

b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Randul 2 se marcheaza cu „X“ datorita obligativitatii inregistrarii in scopuri de TVA ca urmare a declararii unei cifre de afaceri egala sau mai mare cu plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie.

Randul 3 se marcheaza cu „X“ in cazul in care se opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi cifra de afaceri declarata este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.

Randul 4. Perioada fiscala

Se marcheaza cu „X“ perioada fiscala care urmeaza a fi utilizata pentru taxa pe valoarea adaugata.

Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii. În caz contrar sau in situatiile prevazute la art. 1561 alin. (61)–(62) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare.

ANEXA Nr. 2

ANEXA la cererea de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata/declaratia de mentiuni pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal – anexa-2-anexa-cerere-inregistrare-tva

ANEXA Nr. 3

CRITERII DE EVALUARE

Nr. crt. Indicatori Punctaj
1. SEDIUL
1.1. Spatiul cu destinatie de sediu social este in proprietatea persoanei impozabile sau este utilizat in cadrul unui contract de leasing financiar.
1.2. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si nu exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate.
1.3. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe perioada mai mica de un an.
1.4. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe perioada egala ori mai mare de un an.
1.5. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in proprietatea persoanei impozabile ori sunt utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar.
1.6. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an, iar spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in cel putin doua dintre urmatoarele situatii:– in proprietatea persoanei impozabile sau utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar;– inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an;

– inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an.

1.7. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an si nu exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate.
1.8. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate sau utilizate in cadrul unui contract de leasing operational ori, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an.
1.9. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate sau utilizate in cadrul unui contract de leasing operational ori, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an.
1.10. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in proprietatea persoanei impozabile sau sunt utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar.
1.11. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an, iar spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in cel putin doua dintre urmatoarele situatii:– in proprietatea persoanei impozabile sau utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar;– inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an;

– inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an.

1.12. Sediul social/Domiciliul fiscal este stabilit temporar la sediul profesional al avocatului, conform prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. SOCIETATI LICHIDATE
2.1. Niciunul dintre administratori si/sau asociati *) nu a detinut calitatea de administrator ori asociat la societati care au fost lichidate.
2.2. Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati *) a detinut calitatea de administrator ori asociat la societati care au fost lichidate.
3. SOCIETATI LA CARE A FOST DECLANSATA PROCEDURA INSOLVENTEI
3.1. Niciunul dintre administratori si/sau asociati *) nu a detinut calitatea de administrator ori asociat la societati la care a fost declansata procedura insolventei.
3.2. Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati *) a detinut calitatea de administrator ori asociat la societati la care a fost declansata procedura insolventei.
4. SOCIETATI AFLATE ÎN INACTIVITATE TEMPORARA LA REGISTRUL COMERTULUI
4.1. Niciunul dintre administratori si/sau asociati *) nu detine calitatea de administrator ori asociat la societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului, conform legii.
4.2. Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati *) detine calitatea de administrator ori asociat la societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului, conform legii.
5. CONTRAVENTII
5.1. Niciunul dintre administratori si/sau asociati *) si niciuna dintre societatile la care acestia detin calitatea de asociat si/sau administrator nu au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor.
5.2. Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati *) ori cel putin una din societatile la care acestia detin calitatea de asociat si/sau administrator are inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor.
6. ADMINISTRATORI CETATENI NON-UE
6.1. Toti administratorii *) sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni ai Uniunii Europene (UE).
6.2. Toti administratorii *) ori, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si toti sau o parte detin viza de lunga sedere in Romania, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, denumita in continuare OUG 194/2002.
6.3. Toti administratorii *) sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si nu detin viza de lunga sedere in Romania, in conditiile OUG 194/2002.
6.4. O parte dintre administratori *) sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si toti sau o parte detin viza de lunga sedere in Romania, in conditiile OUG 194/2002.
6.5. O parte dintre administratori *) sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si nu detin viza de lunga sedere in Romania, in conditiile OUG 194/2002.

Instructiuni pentru acordarea punctajului aferent criteriilor de evaluare

Se va acorda un punctaj intre 0 si 10 puncte pentru fiecare dintre criteriile de evaluare.

Pentru evaluarea criteriilor cuprinse la nr. crt. 2 si 3 este necesara analizarea informatiilor respective pentru o perioada de 5 ani care preceda datei la care persoana impozabila solicita inregistrarea in scopuri de TVA.

Criteriul nr. 1

Situatia nr. 1.1

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este in proprietatea persoanei impozabile sau este utilizat in cadrul unui contract de leasing financiar, indiferent daca exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 1.2

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si nu exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, se acorda 1 punct.

Situatia nr. 1.3

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an, se acorda 1 punct.

Situatia nr. 1.4

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an, se acorda 3 puncte.

Situatia nr. 1.5

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare sunt in proprietatea persoanei impozabile ori sunt utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar, se acorda 6 puncte.

Situatia nr. 1.6

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an, iar spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in cel putin doua dintre urmatoarele situatii:

1. in proprietatea persoanei impozabile sau utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar;

2. inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an;

3. inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an,

se acorda punctajul astfel:

– pentru spatiul cu destinatie de sediu social se acorda 1 punct;

– pentru spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate se calculeaza ponderea spatiilor secundare aflate in una dintre situatiile prevazute la pct. 1, 2 sau 3 in totalul spatiilor cu destinatie de sedii secundare si se inmulteste, dupa caz, cu 5 in prima situatie, cu 2 in a doua situatie si cu 0 in cea de-a treia situatie. Rezultatele acestor inmultiri se calculeaza cu doua zecimale, prin rotunjire la cea mai apropiata sutime. Apoi rezultatele se aduna si rezultatul final se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat.

Exemplu: o persoana impozabila detine spatiul cu destinatie de sediu social inchiriat pe o perioada de 6 luni si 6 spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, dintre care 2 spatii in proprietate, 3 spatii inchiriate pe o perioada egala sau mai mare de un an si un spatiu inchiriat pe o perioada mai mica de un an.

Punctajul pentru criteriul 1 in cazul acestei persoane impozabile se va calcula astfel:

– pentru spatiul cu destinatie de sediu social se acorda 1 punct;

– pentru cele doua spatii cu destinatie de sedii secundare aflate in proprietatea persoanei se efectueaza urmatorul calcul: 2/6 × 5 = 1,67;

– pentru cele 3 spatii cu destinatie de sedii secundare inchiriate pe o perioada egala sau mai mare de un an se efectueaza urmatorul calcul 3/6 × 2 = 1;

– pentru spatiul cu destinatie de sediu secundar inchiriat pe o perioada mai mica de un an se efectueaza urmatorul calcul 1/6 × 0 = 0.

Pentru stabilirea punctajului total se aduna punctajul acordat spatiului cu destinatie de sediu social cu cele acordate spatiilor cu destinatie de sedii secundare si rezultatul se rotunjeste la unitate, astfel:

1 + 1,67 + 1 + 0 = 3,67

Punctajul acordat in cazul acestei persoane impozabile va fi de 4 puncte.

Situatia nr. 1.7

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an si nu exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, se acorda 3 puncte.

Situatia nr. 1.8

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an, se acorda 3 puncte.

Situatia nr. 1.9

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate sau utilizate in cadrul unui contract de leasing operational ori, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an, se acorda 5 puncte.

Situatia nr. 1.10

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare sunt in proprietatea persoanei impozabile sau sunt utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar, se acorda 8 puncte.

Situatia nr. 1.11

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an, iar spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in cel putin doua dintre urmatoarele situatii:

1. in proprietatea persoanei impozabile sau utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar;

2. inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an;

3. inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an,

se acorda punctajul astfel:

– pentru spatiul cu destinatie de sediu social se acorda 3 puncte;

– pentru spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate se calculeaza ponderea spatiilor secundare aflate in una dintre situatiile prevazute la pct. 1, 2 sau 3 in totalul spatiilor cu destinatie de sedii secundare si se inmulteste, dupa caz, cu 5 in prima situatie, cu 2 in a doua situatie si cu 0 in cea de-a treia situatie. Rezultatele acestor inmultiri se calculeaza cu doua zecimale, prin rotunjire la cea mai apropiata sutime. Apoi rezultatele se aduna si rezultatul final se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat.

Situatia nr. 1.12

Daca sediul social este stabilit temporar la sediul profesional al avocatului, se acorda 0 puncte. Pentru situatiile nr. 1.1–1.12 se acorda punctaj numai pentru una dintre situatiile in care se incadreaza solicitantul.

Criteriul nr. 2

Situatia nr. 2.1

Daca niciunul dintre administratori si/sau asociati nu a detinut calitatea de administrator sau asociat la societati care au fost lichidate, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 2.2

Daca cel putin unul dintre administratori si/sau asociati a detinut calitatea de administrator si/sau asociat:

a) la un numar de 1–3 societati care au fost lichidate, se acorda 7 puncte;

b) la un numar de 4–6 societati care au fost lichidate, se acorda 5 puncte;

c) la un numar de 7–9 societati care au fost lichidate, se acorda 3 puncte;

d) la un numar de 10 sau mai multe societati care au fost lichidate, se acorda 0 puncte.

În cazul in care mai multi administratori si/sau asociati au detinut calitatea de administratori si/ori asociati la societati care au fost lichidate, la stabilirea punctajului se va avea in vedere numarul total de societati lichidate. Daca mai multi administratori si/sau asociati au detinut calitatea de administratori si/ori asociati la aceeasi societate, pentru stabilirea punctajului se va considera ca fiecare dintre acestia a avut calitatea de administrator/asociat la o societate lichidata. Exemplu: o persoana impozabila cu 3 asociati solicita inregistrarea in scopuri de TVA. Doi dintre acestia au fost asociati la o alta societate care a fost lichidata. Cel de-al treilea nu a fost asociat/administrator la o alta societate. Numarul de societati lichidate se considera a fi egal cu 2.

Pentru situatiile nr. 2.1 si 2.2 se acorda punctaj numai pentru una dintre situatiile in care se incadreaza solicitantul.

Criteriul nr. 3

Situatia nr. 3.1

Daca niciunul dintre asociati si/sau administratori nu a detinut calitatea de asociat si/ori administrator la societati la care a fost declansata procedura insolventei, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 3.2

Daca cel putin unul dintre asociati si/sau administratori detine sau a detinut calitatea de asociat si/ori administrator:

a) la un numar de 1–3 societati la care a fost declansata procedura insolventei, se acorda 7 puncte;

b) la un numar de 4–6 societati la care a fost declansata procedura insolventei, se acorda 5 puncte;

c) la un numar de 7–9 societati la care a fost declansata procedura insolventei, se acorda 3 puncte;

d) la un numar de 10 sau mai multe societati la care a fost declansata procedura insolventei, se acorda 0 puncte.

Pentru situatiile nr. 3.1 si 3.2 se acorda punctaj numai pentru una dintre situatiile in care se incadreaza solicitantul.

Criteriul nr. 4

Situatia nr. 4.1

Daca niciunul dintre administratori si/sau asociati nu detine calitatea de administrator ori asociat la societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului potrivit legii, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 4.2

Daca cel putin unul dintre asociati si/sau administratori detine calitatea de asociat si/sau administrator:

a) la un numar de 1–3 societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la Registrul comertului potrivit legii, se acorda 5 puncte;

b) la un numar de 4–6 societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la Registrul comertului potrivit legii, se acorda 3 puncte;

c) la un numar de 7–9 societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la Registrul comertului potrivit legii, se acorda 2 puncte;

d) la un numar de 10 sau mai multe societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la Registrul comertului potrivit legii, se acorda 0 puncte.

Pentru situatiile nr. 4.1 si 4.2 se acorda punctaj numai pentru una dintre situatiile in care se incadreaza solicitantul.

Criteriul nr. 5

Situatia nr. 5.1

Daca niciunul dintre asociati si/sau administratori si/ori niciuna dintre societatile la care acestia detin calitatea de asociat si/sau administrator nu au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 5.2

Daca cel putin unul dintre asociati si/sau administratori si/ori cel putin una dintre societatile la care acestia detin calitatea de asociat si/sau administrator au/are inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor prevazute la lit. B din anexa la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda 0 puncte.

Criteriul nr. 6

Situatia nr. 6.1

Daca toti administratorii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni UE, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 6.2

În situatia in care toti administratorii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si toti ori o parte detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002:

– daca toti administratorii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002, se acorda 10 puncte;

– daca o parte din administratori sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora nu detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002, punctajul se determina inmultind cu 10 ponderea persoanelor care detin viza in numarul total al administratorilor. În situatia in care cifra rezultata este urmata de zecimale, aceasta se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat.

Situatia nr. 6.3

Daca toti administratorii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si nu detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002, se acorda 0 puncte.

Situatia nr. 6.4

Daca o parte din administratori sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si toti ori o parte detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002:

– daca toti administratorii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, care sunt cetateni non-UE, detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002, se acorda 10 puncte;

– daca o parte din administratori sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, care sunt cetateni non-UE, nu detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002, se procedeaza astfel:

1. se inmulteste cu 10 ponderea administratorilor care nu detin viza in numarul total al administratorilor (UE si non-UE). În situatia in care cifra rezultata este urmata de zecimale, aceasta se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat;

2. punctajul final se determina scazand din punctajul maxim de 10 puncte punctajul obtinut ca urmare a calculului prevazut la pct. 1. Exemplu: o persoana impozabila are 4 administratori, 2 cetateni UE si 2 non-UE, dintre care unul nu detine viza de lunga sedere in Romania. Ponderea administratorilor care nu detin viza de lunga sedere in Romania este 1/4. Aceasta se inmulteste cu 10, rezultatul fiind de 2,5, care se rotunjeste la 3. Din punctajul maxim de 10 puncte se scad cele 3 puncte, rezultatul final fiind 7 puncte.

Situatia nr. 6.5

În situatia in care o parte dintre administratori sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si nu detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002, punctajul se determina astfel:

1. se inmulteste cu 10 ponderea administratorilor non-UE in numarul total al administratorilor (UE si non-UE). În situatia in care cifra rezultata este urmata de zecimale, aceasta se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat;

2. punctajul final se determina scazand din punctajul maxim de 10 puncte punctajul obtinut ca urmare a calculului prevazut la pct. 1.

Pentru situatiile nr. 6.1–6.5 se acorda punctaj numai pentru una dintre situatiile in care se incadreaza solicitantul.

*) Cererea prevazuta in anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

**) În cazul societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conditia prevazuta la art. 3 lit. b) se refera:
a) la administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) la asociatii societatii comerciale, indiferent de ponderea pe care o detin in capitalul social al acesteia, si la administratori, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate la lit. a), infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si la administratori, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate la lit. a), infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. [text modificat 23-04-2012]

- Publicitate -

1 COMENTARIU