(1) Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza:
AC19 1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice, altele decat cele desfasurate in relatie cu persoane juridice de drept public; AC19
AC19 1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; AC19
2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
3. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si componentelor locale ale acestora, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
4. cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
6. cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni;
7. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome ®Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat¯, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
8. cladirile funerare din cimitire si crematorii;
9. cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
10. cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
12. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata;
14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
15. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
16. constructiile speciale situate in subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie;
17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
18. cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
AC19 19. cladirile utilizate pentru activitati social-umanitare de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local. AC19
AC19 19. cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local. AC19
(2) Nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri constructiile care nu au elementele constitutive ale unei cladiri.
(3) Scutirea de impozit prevazuta la alin. (1) pct. 10-13 se aplica pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.

- publicitate -

2 COMENTARII

 1. Pct. 1 al alin. (1) al art. 250 a fost modificat de pct. 110 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MOf nr. 793 din 27 august 2004.
  Pct. 2 al alin. (1) al art. 250 a fost modificat de pct. 32 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.
  Pct. 2 al alin. (1) al art. 250 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005.
  Punctele 12, 13 si 14 ale alin. (1) al art. 250 au fost introduse de pct. 2 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MOf nr. 653 din 22 iulie 2005.
  Alin. (2^1) al art. 250 a fost introdus de pct. 3 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MOf nr. 653 din 22 iulie 2005.
  Art. 250 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 219 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.