MFP: Proiect OUG – Modificarea si completarea Codului Fiscal (1 ianuarie 2012)

110

Vineri, 2 decembrie 2011, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat online pe site-ul www.mfinante.ro la sectiunea Transparenta decizionala, in vederea consultarii publice, proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Potrivit art. II din proiectul de OUG, incepand 1 iulie 2012, prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, se abroga, fiind inlocute de prevederile de la pct.97 din OUG prin care se introduc doua noi capitole Capitolul 2 şi Capitolul 3:
– Capitolul 2 Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personaliate juridica
– Capitolul 3 Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care realizeaza alte venituri

Potrivit art.III din proiectul de OUG, prevederile prezentei OUG se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2012, cu exceptia punctelor 24 şi 25, si a prevederilor art. 62^1 alin.(2) şi (3) de la pct.35.

MFP a estimat impactul financiar al proiectului de OUG este cresterea veniturilor bugetare cu 362,3 milioane lei (0,062% din PIB) din care impozit pe venit 16 milioane lei (0,003% din PIB) si accize 346,3 milioane lei (0,059% din PIB).

Unele modificari au fost mentionate si in Raportul privind bugetul pe anul 2012, publicat de Ministerul Finantelor Publice impreuna cu proiectele Legilor bugetare pe anul 2012. In Nota de fundamentare a proiectului de ordonanta de urgenta, MFP prezinta modificarile propuse astfel:

A. Titlul I „Dispozitii generale”
Art. 11 alin. (11) si (12) se modifica in sensul ca, in situatia contribuabililor inactivi acestia nu vor avea dreptul sa deduca cheltuielile si taxa pe valoarea adaugata aferenta unor operatiuni realizate pe perioada de inactivitate, dar vor avea obligatia de plata a oricarui impozit prevazut de Codul fiscal pe aceeasi perioada. Masura are ca rol in primul rand clarificarea tratamentului fiscal aplicabil pentru contribuabilii inactivi, iar in al doilea rand constrangerea acestor contribuabili prin masuri fiscale sanctionatorii pentru a nu desfasura activitati economice in perioada de inactivitate. De asemenea, s-a prevazut ca beneficiarii care cumpara bunuri/servicii de la un contribuabil inactiv, nu vor avea drept de deducere a cheltuielor si a TVA. Masura are acelasi rol, de a constrange mediul de afaceri sa nu aiba relatii comerciale cu contribuabili declarati inactivi, al caror risc fiscal este foarte crescut.

La art .11 s-au mai adaugat alin. (13) si (14), care reglementeaza faptul ca persoanele impozabile pentru care autoritatea fiscala a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, nu vor avea dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor de bunuri /servicii, dar vor avea obligatia de plata a TVA in situatia in care desfasoara activitati economice in perioada in care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA. De asemenea, beneficiarii care cumpara bunuri/servicii de la un contribuabil inactiv, nu vor avea drept de deducere a cheltuielor si a TVA. Masura are acelasi rol, de a constrange mediul de afaceri sa nu aiba relatii comerciale cu contribuabili declarati inactivi, al caror risc fiscal este foarte crescut.
La art .11 s-au mai adaugat alin. (13) si (14), care reglementeaza faptul ca persoanele impozabile pentru care autoritatea fiscala a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, nu vor avea dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor de bunuri /servicii, dar vor avea obligatia de plata a TVA in situatia in care desfasoara activitati economice in perioada in care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA. De asemenea, beneficiarii care cumpara bunuri/servicii de la acesti contribuabili, nu vor avea posibilitatea deducerii TVA.

B. Titlul II „Impozitul pe profit”
B1. 1.Reguli fiscale pentru elementele provenite din retratare la momentul conversiei la Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru determinarea profitului impozabil al anului 2012
Regimul fiscal propus:
a) Pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat din provizioane specifice urmare a implementarii Standardelor Internationale de Raportare Financiara ca baza a contabilitatii se aplica urmatorul tratament fiscal:
– sumele inregistrate in soldul creditor al contului rezultatul reportat din provizioane specifice reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31.12.2011 potrivit Regulamentului BNR nr.3/2009 si ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 01.01.2012 potrivit Standardelor Internationale de Raportare Financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice sunt tratate ca rezerve, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin.(5);
– sumele inregistrate in soldul debitor al contului rezultatul reportat din provizioane specifice reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31.12.2011 potrivit Regulamentului BNR nr.3/2009 si ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 01.01.2012 potrivit Standardelor Internationale de Raportare Financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice reprezinta elemente similare cheltuielilor, care sunt deduse esalonat, in transe egale, pe o perioada de 3 ani;
b) Pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din actualizarea la inflatie urmare a implementarii Standardelor Internationale de Raportare Financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal:
– sumele nete inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor sunt tratate ca rezerve cu conditia evidentierii intrun analitic distinct a acestor sume, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin.(5);
– sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a activelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu reprezinta elemente similare veniturilor;
– sumele inregistrate in debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a pasivelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe, nu reprezinta elemente similare cheltuielilor.
c) Pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, urmare a implementarii Standardelor Internationale de Raportare Financiara ca baza a contabilitatii, cu exceptia sumelor care provin din provizioane specifice si a sumelor care provin din actualizarea cu rata inflatiei, se aplica urmatorul tratament fiscal:
– sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezinta elemente similare veniturilor;
– sumele care reprezinta elemente de natura veniturilor inregistrate suplimentar, potrivit Standardelor Internationale de Raportare Financiara, reprezinta elemente similare veniturilor;
– sumele care reprezinta elemente de natura cheltuielilor inregistrate suplimentar, potrivit Standardelor Internationale de Raportare Financiara, sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai daca acestea sunt deductibile in conformitate cu prevederile art. 21;
– sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezinta elemente similare veniturilor;
– sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezinta elemente similare cheltuielilor.
d) În cazul in care, in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, urmare a implementarii Standardelor Internationale de Raportare Financiara ca baza a contabilitatii, se inregistreaza sume care provin din retratarea unor provizioane, altele decat cele prevazute la lit.a), sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezinta elemente similare veniturilor iar sumele rezultate din introducerea provizioanelor conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara nu reprezinta elemente similare cheltuielilor.”
2. Avand in vedere volumul semnificativ al investitiilor de trezorerie in scop de tranzactionare existent la nivelul institutiilor de credit, pentru simplificarea modalitatii de determinare a profitului impozabil, au fost modificate prevederile art. 20 lit. b) si abrogate prevederile art. 21 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal, in sensul ca, diferentele favorabile/nefavorabile de valoare a titlurilor de participare rezultate din evaluarea titlurilor de participare si a obligatiunilor emise pe termen lung, au fost excluse din categoria veniturilor neimpozabile, respectiv a cheltuielilor nedeductibile. Prin urmare, aceste diferente favorabile/nefavorabile de valoare sunt impozabile/deductibile la momentul inregistrarii acestora in evidenta contabila.
3. Reglementarea aspectelor privind tratamentul fiscal aplicabil cheltuielilor cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii acordate salariatilor, urmarind corelarea prevederilor privind impunerea la nivelul persoanei juridice cu cele privind impunerea la persoana fizica beneficiara.
Astfel, au fost introduse prevederi potrivit carora, cheltuielile cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii acordate salariatilor sunt deductibile la determinarea profitului impozabil, numai daca sunt impozitate la angajat, conform titlului III.
4. Începand cu data de 1 ianuarie 2012 potrivit Ordinului 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, emis de Banca Nationala a Romaniei, institutiile de credit vor intocmi situatii financiare anuale individuale in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si, prin urmare, incepand cu aceasta data, provizioanele specifice constituite si inregistrate in contabilitate vor fi cele determinate potrivit Standardelor Internationale de Raportare Financiara.
De asemenea, in scopul mentinerii politicii prudente in ceea ce priveste solvabilitatea bancilor in contextul aplicarii noului tratament contabil, potrivit reglementarilor BNR, institutiile de credit vor efectua si ajustari de natura prudentiala (filtre prudentiale) elaborate de BNR. În acest context a fost necesara reformularea prevederilor actuale referitoare la deducerea provizioanelor si introducerea in Codul fiscal a unor prevederi noi care sa reglementeze regimul fiscal al provizioanelor specifice de risc de credit constituite de catre institutiile de credit, astfel:
– provizioanele specifice, constituite de institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Romaniei, de institutiile de plata persoane juridice romane care acorda credite legate de serviciile de plata, de institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, care acorda credite legate de serviciile de plata, precum si provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare si functionare, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil;
– pentru persoanele juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state terte, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil ajustarile pentru depreciere aferente creditelor si plasamentelor, inregistrate potrivit Standardelor Internationale de Raportare Financiara si sumele suplimentare (filtrele prudentiale) constituite potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei;
– pentru sucursalele din Romania ale bancilor nerezidente din state membre UE, sunt deductibile ajustarile pentru depreciere aferente creditelor si plasamentelor inregistrate, potrivit Standardelor Internationale de Raportare Financiara, deoarece constituirea sumelor suplimentare (filtrele prudentiale) potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei nu este obligatorie pentru sucursalele din Romania ale bancilor nerezidente din state membre UE.
5. Reglementarea aspectelor privind tratamentul fiscal aplicabil reevaluarii imobilizarilor necorporale prin introducerea de reguli de impozitare similar celor existente pentru imobilizarile corporale, astfel: – valoarea fiscala a imobilizarilor necorporale include si reevaluarile efectuate potrivit legii;
– cheltuielile reprezentand valoarea deprecierilor imobilizarilor necorporale, in cazul in care, ca urmare a efectuarii unei reevaluari se inregistreaza o descrestere a valorii acestora, sunt cheltuieli nedeductibile la determinarea profitului impozabil, intrucat se amortizeaza fiscal valoarea ramasa neamortizata inainte de depreciere;
– rezervele din reevaluarea imobilizarilor necorporale care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizarilor necorporale, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor imobilizari necorporale, dupa caz.
6. Stabilirea regimului fiscal al evaluarii investitiilor imobiliare la valoarea justa ca urmare a aplicarii modelului bazat pe valoarea justa, astfel:
– valoarea fiscala a investitiilor imobiliare include si evaluarile efectuate potrivit legii;
– cheltuielile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare, in cazul in care, ca urmare a efectuarii unei evaluari se inregistreaza o descrestere a valorii acestora, sunt cheltuieli nedeductibile la determinarea profitului impozabil, intrucat se amortizeaza fiscal valoarea ramasa neamortizata inainte de depreciere;
– veniturile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare sunt neimpozabile la determinarea profitului impozabil. Aceste sume sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea investitiilor imobiliare si se impoziteaza ca elemente similare veniturilor concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitiilor imobiliare, dupa caz.
7. Reglementarea aspectelor privind tratamentul fiscal aplicabil activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie, transferate in categoria active imobilizate detinute in vederea vanzarii si reclasificate in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie astfel:
– valoarea fiscala ramasa neamortizata este valoarea fiscala inaintea reclasificarii ca active imobilizate detinute in vederea vanzarii;
– durata de amortizare este durata normala de utilizare ramasa determinata in baza duratei normale de utilizare initiale din care se scade durata in care a fost clasificat in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii;
– amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care a fost reclasificat in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie, prin recalcularea cotei de amortizare fiscala;
– cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe inregistrata la momentul transferului din categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie, reprezentand amortizarea care s-ar fi calculat daca aceste mijloace fixe nu ar fi fost clasificate in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii sunt cheltuieli nedeductibile.
8. Stabilirea regimul fiscal al impozitului pe profit amanat generat de diferentele temporare dintre tratamentul contabil si cel fiscal al activelor/datoriilor astfel:
– veniturile din impozitul pe profit amanat sunt neimpozabile la determinarea profitului impozabil;
– cheltuielile cu impozitul pe profit amanat sunt nedeductibile la determinarea profitului impozabil.
9. Reglementarea aspectelor privind tratamentul fiscal aplicabil cheltuielilor reprezentand valoarea fiscala ramasa neamortizata, pentru situatiile in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale astfel:
– cheltuielile reprezentand valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.Valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale se recalculeaza in mod corespunzator prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite si majorarea cu valoarea fiscala aferenta partilor noi inlocuite.
10. Stabilirea regimului fiscal al cheltuielilor generate de restituirea subventiilor guvernamentale in sensul ca, acestea reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.
11. Introducerea regulilor fiscale pentru elementele provenite din retratare la momentul conversiei la Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru determinarea profitului impozabil al anului 2012 are implicatii asupra sistemului de plata anuala a impozitului pe profit cu efectuarea de plati trimestriale anticipate. Astfel, s-au introdus reguli fiscale pentru efectuarea platilor anticipate in baza impozitului pe profit aferent anului precedent, fara a lua in calcul influenta elementelor ce provin din retratare, precum si cea care provine din deducerea potrivit art.193 lit.a) a sumelor evidentiate in soldul debitor al contului rezultatul reportat din provizioane specifice.

B2. Pentru cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu anumite exceptii prevazute de lege, se propune deducerea limitata in proportie de 50% din valoarea acestora, diferenta ramanand nedeductibila.
B3. Avand in vedere obligatia de a depune la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala situatiile financiare anuale este necesara modificarea referintei fiscale privind locul unde se depun situatiile de lichidare ale contribuabililor.

C. Titlul III „Impozitul pe venit”
C1. Precizari privind neimpozitarea veniturilor realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor, prin centrele de colectare, in vederea dezmembrarii, care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.
C2. Pentru cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu anumite exceptii prevazute de lege, se propune deducerea limitata in proportie de 50% din valoarea acestora, diferenta ramanand nedeductibila.
C3. Elaborarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, la nivelul Ministerului Finantelor Publice si aprobarea prin ordin al 13 ministrului finantelor publice.
C4. În cazul contribuabililor care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, se instituie obligatia privind completarea numai a partii din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari, potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest scop.
C5. Instituirea obligatiei privind trecerea de la determinarea venitului net anual pentru activitati independente pe baza normelor anuale de venit, la determinarea venitului net anual in sistem real, in cazul contribuabililor care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro.
C6. Introducerea in categoria platilor anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat a impozitului retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile realizate din valorificarea deseurilor din patrimoniul afacerii prevazute la art.78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal, obtinute de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, individual sau intr-o forma de asociere.Impozitul reprezentand plata anticipata se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.
C7. Includerea in categoria veniturilor din cedarea folosintei bunurilor a veniturilor realizate de catre proprietari din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere, inclusiv. Venitul realizat se stabileste ca norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat. Normele de venit se determina pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului finantelor publice, de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale si a municipiului Bucuresti, dupa caz si a propunerilor privind nivelul acestora transmise de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. Contribuabilii datoreaza un impozit anual care se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul este final. Contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net in sistem real potrivit prevederilor art.48 din Codul fiscal. În cazul contribuabililor care in cursul anului fiscal realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar mai mare de 5 camere de inchiriat, situate in locuinte proprietate personala, venitul net din cedarea folosintei bunurilor, pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal se realizeaza in sistem real.
C8. Modificarea modalitatii de determinare a impozitului in cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul net din arendarea bunurilor agricole stabilindu-se la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii venitului de catre platitorul de venit, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozit fiind final. Impozitul calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la dat de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, pentru care impozitul este final, nu au obligatia depunerii declaratiei privind veniturile realizate. 14 Contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal pot opta pentru determinarea venitului net in sistem real, potrivit prevederilor art.48 din Codul fiscal.
C9. Clarificarea modului de impozitare a veniturilor din activitati agricole indiferent de modul de valorificare a produselor agricole vegetale si de sistemul de impunere ales de contribuabil, pe baza de norma de venit sau sistem real. Se modifica sistemul de impunere a veniturilor realizate din valorificarea produselor agricole livrate catre persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, astfel: – impozitul se calculeaza prin retinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra venitului brut determinat pe baza valorii produselor livrate, reprezentand plata anticipata in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, la momentul platii veniturilor, virarea impozitului efectuandu-se pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul; – organul fiscal regularizeaza impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere anuala in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din valorificarea produselor agricole prevazute la art.71 lit.d), potrivit prevederilor art.74 alin.(4) si care realizeaza venituri din activitati agricole pentru care venitul net se stabileste pe baza de norme de venit.
C10. În cazul contribuabililor care desfasoara activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, se instituie obligatia privind completarea numai a partii din Registruljurnal de incasari si plati referitoare la incasari, potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest scop.
C11. Alte aspecte de natura tehnica.

D. Titlul VI – Taxa pe valoarea adaugata
D1. Trecerea de la limitarea totala la limitarea partiala (50%) a dreptului de deducere pentru achizitia de autoturisme si combustibil destinat functionarii acestora incepand cu data de 1 ianuarie 2012. Masura a fost luata pentru asigurarea continuitatii aplicarii acestei prevederi in contextul in care Romania va obtine in cursul anului 2012 derogare de la prevederile Directivei 2006/112/CE pentru a limita la 50% deducerea TVA pentru autoturismele si combustibilul necesar functionarii acestora, care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.
D2. Instituirea de masuri drastice de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu desfasoara activitati economice, nu depun deconturi de TVA o anumita perioada, sau sunt implicate in fapte de evaziune fiscala. Masura a fost luata pentru a reduce numarul contribuabililor inregistrati in scopuri de TVA, dar care ori nu au un comportament fiscal adecvat, ori nu desfasoara activitati economice. Acestia deviaza resursele de la asistenta contribuabililor si de la inspectia fiscala ce acopera subsetul de contribuabili semnificativi din punct de vedere fiscal, care contribuie aproape integral la veniturile fiscale.
D3. Contribuabilii care sunt inregistrati in scopuri de TVA dar care nu au depasit in anul precedent plafonul de scutire de 119.000 lei, pot solicita scoaterea din evidenta si aplicarea regimului special de scutire 15 prevazut de art. 152 din Codul fiscal, oricand in cursul anului urmator, cu conditia sa nu depaseasca plafonul de scutire nici pana la data solicitarii scoaterii din evidenta. De asemenea, pentru a impulsiona deregistrarea voluntara a contribuabililor, s-a prevazut ca masura de stimulare ca cei care vor solicita scoaterea din evidenta in cursul anului 2012 sa nu fie obligati sa restituie la bugetul de stat prin mecanismul ajustarilor de TVA, taxa aferenta stocurilor si bunurilor de capital cumparate pana la data de 31 decembrie 2011.
D4. Modificarea prevederilor referitoare la inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari, astfel incat sa fie necesar cazierul judiciar numai pentru asociatii seminificativi care detin cel putin 5% din capitalul social.
D5. Modificarea art. 160 din Codul fiscal pentru extinderea categoriilor de deseuri pentru care se aplica taxarea inversa, in limitele prevazute de Directiva 2006/112/CE.

E. Titlul VII „Accize si alte taxe speciale”
E1. Modificarea termenului de plata a accizelor in cazul destinatarilor inregistrati, respectiv ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care accizele devin exigibile, in scopul reducerii riscului de neplata al accizelor.
E2. Asigurarea atingerii nivelului de accize la motorina conform graficului asumat prin documentul de pozitie adoptat in cadrul negocierilor de aderare la UE incepand cu 1 ianuarie 2012, de 374,00 euro/tona, respectiv 316,03 euro/1.000 litri, fata de nivelul actual de 358,00 euro/tona, respectiv 302,51 euro/1.000 litri.
E3. Mentinerea nivelurilor actuale pentru sortimentele de cafea, aplicate in anul 2011.

F. Titlul IX „Impozite si taxe locale”
F1. Prin aceasta modificare, in cazul cladirilor reevaluate ce apartin persoanelor juridice, respectiv institutiilor de credit care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), valoarea impozabila o constituie valoarea rezultata din raportul de evaluare aprobat de consiliul de administratie si depus la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale.
F2. Pentru cladirile aflate in proprietatea privata a statului se acorda scutire de impozit pe cladiri in cazul cladirilor concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora.

G. Titlul IX^2 „Contributii sociale obligatorii”
G1. Se restructureaza baza de calcul a contributiilor in sensul detalierii elementelor componente ale acesteia.
G2. Exceptiile specifice se evidentiaza separat pe fiecare contributie, prin trimitere la baza de calcul.
G3. Se clarifica avantajele in legatura cu o activitate dependenta prin prisma existentei obligativitatii efectuarii unor anumite cheltuieli, precum si in functie de principiul efectuarii acestora la realizarea veniturilor impozabile.
G4. Se preiau din legislatia specifica, in Codul fiscal, contributiile sociale obligatorii pentru persoanele care realizeaza venituri din 16 activitati independente, precum si alte categorii de venituri.

Documente anexate:
– OUG-2-dec-2011-modificare-Cod-fiscal-2012
– Nota-F-OUG-2-dec-2011-modificare-Cod-fiscal-2012
comunicat-MFP-codul-fiscal2012

- Publicitate -

1 COMENTARIU