ORDIN nr. 2.112 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
2011-11-03 – Modificat prin ORDIN nr. 3.374 din 1 noiembrie 2011 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
2010-07-01 – Data intrarii in vigoare: 01 Iulie 2010
2010-07-01 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 443 din 1 iulie 2010

ORDIN nr. 2.112 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (actualizat 03-11-2011)

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 17 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Procedura de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) „Cerere de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social”, cod M.F.P. 14.13.04.40, prevazuta in anexa nr. 2;
b) „Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social”, cod M.F.P. 14.13.02.40, prevazuta in anexa nr. 3;
c) „Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social”, cod M.F.P. 14.13.21.40, prevazut in anexa nr. 4.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 5.
ART. 4
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

- publicitate -

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar

Bucuresti, 30 iunie 2010.
Nr. 2.112.

ANEXA 1
PROCEDURA de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social

1. Prezenta procedura se aplica persoanelor care, incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. XIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, au obligatia ca, la inmatricularea unei societati comerciale sau la schimbarea sediului social, sa inregistreze documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si sa obtina certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social.
2. Pentru inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta si obtinerea certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social se depune Cererea de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin.
3. Înregistrarea la organul fiscal a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social se dovedeste cu Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, prevazuta in anexa nr. 3 la ordin.
4. Cererea prevazuta la pct. 2 se depune de catre titularul dreptului de folosinta. În cazul in care titularul dreptului de folosinta este o persoana juridica, cererea se depune de catre reprezentantul legal al acesteia sau de catre un imputernicit, potrivit legii.
5. Cererea va fi insotita de:
– actele doveditoare ale dreptului de folosinta, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vanzare cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atesta dreptul de folosinta;
– actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz;
– actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice.
6. Cererea se depune la organul fiscal competent, direct la registratura sau prin posta, cu confirmare de primire.
În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este administratia finantelor publice municipala, oraseneasca, comunala sau a sectoarelor municipiului Bucuresti, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in a carei raza teritoriala se afla situat spatiul cu destinatie de sediu social.
7. Daca cererea se depune la registratura organului fiscal, actele doveditoare ale dreptului de folosinta se prezinta in original si in copie. Organul fiscal certifica conformitatea copiei cu originalul si restituie solicitantului originalul.
Daca cererea se depune prin posta, aceasta trebuie insotita de actele doveditoare ale dreptului de folosinta, in copie legalizata.
8. Termenul de solutionare este de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii la organul fiscal competent a cererii insotite de documentatia completa.

8. Termenul de solutionare este de doua zile lucratoare de la data inregistrarii la organul fiscal competent a cererii insotite de documentatia completa.

9. Organul fiscal organizeaza evidenta documentelor care atesta dreptul de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social, in cadrul Registrului de evidenta a spatiilor cu destinatie de sediu social.
10. Registrul se organizeaza la nivel de adresa a spatiului si se gestioneaza la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei, si cuprinde:
a) adresa completa a spatiului cu destinatie de sediu social (str., nr., bl., ap., localitatea, judetul/sectorul);
b) datele de identificare a titularului dreptului de folosinta (nume si prenume/denumire, adresa domiciliului/domiciliului fiscal si cod de identificare fiscala);
c) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social (tipul documentului, conform pct. 5, numar si data);
d) perioada de valabilitate a dreptului de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (data de inceput, data de final).
11. De la registratura organului fiscal, cererea insotita de actele doveditoare se transmite compartimentului cu atributii in gestionarea registrului contribuabililor, denumit in continuare compartiment de specialitate.
12. Compartimentul de specialitate verifica datele inscrise in cerere cu cele din actele doveditoare si preia informatiile in Registrul de evidenta a spatiilor cu destinatia de sediu social.
13. Compartimentul de specialitate intocmeste Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social, potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 3 si 4 la ordin, in cate doua exemplare, si le inainteaza, spre semnare, conducatorului organului fiscal competent.
14. Cate un exemplar al formularelor „Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social” si „Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social” se comunica solicitantului, potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
15. Dosarul solicitarii, care cuprinde:
a) cererea solicitantului;
b) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social;
c) actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz;
d) actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice, dupa caz;
e) un exemplar al Adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social;
f) un exemplar al Certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social se arhiveaza la compartimentul de specialitate.

ANEXA 2

┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ANAF │Cerere de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta│
│    │asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a   │
│    │cerificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social      │
├────┬──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ A. │[] Înmatriculare societate comerciala    [] Schimbare sediu social  │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ B. │ADRESA COMPLETA A SPATIULUI CU DESTINATIE DE SEDIU SOCIAL        │
│  │Judet .......... Sector .......... Localitate .................     │
│  │Strada .................... Nr. ....... Bloc ..................     │
│  │Scara ......... Etaj ......... Ap. ........ Cod postal ........     │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C. │DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI DREPTULUI DE FOLOSINTA        │
│  │                                     │
│  │ 1. Nume, prenume/Denumire ....................................     │
│  │ 2. Cod de identificare fiscala (CNP/CUI/etc.) ................     │
│  │ 3. Date privind domiciliul/sediul social                │
│  │                                     │
│  │    Judet ........ Sector ....... Localitate ...............     │
│  │    Strada ...................Nr. ....... Bloc .............     │
│  │    Scara ......... Etaj ...... Ap. ...... Cod postal ......     │
│  │    Fax ...................Telefon .........................     │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ D. │Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu     │
│  │destinatie de sediu social                        │
│  │ 1. Tipul documentului ........................................     │
│  │ 2. Numar si data .............................................     │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ E. │Perioada de valabilitate a dreptului de folosinta asupra spatiului cu  │
│  │destinatie de sediu social                        │
│  │ 1. Data inceput  ..../..../....                    │
│  │ 2. Data incetare ..../..../....                    │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SOLICIT:                                   │
│ - inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra    │
│spatiului cu destinatie de sediu social                    │
│ - eliberarea cerificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele   │
│inscrise in acest formular sunt corecte si complete.             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Numele persoanei care face cererea ...................................... │
│  Calitatea: ......................................             │
│  Semnatura ...........................     Stampila(dupa caz)     │
│  Data ......./......../.........                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Se completeaza de personalul organului fiscal            │
├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Organ fiscal   │                              │
├──────────────────┼─────────────────┬─────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│Numar inregistrare│         │Data inregistrare  │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────┴─────────────────┼─────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│Numele persoanei care a verificat  │                     │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Nr. operator de date cu caracter
personal 759

Cod. M.F.P. 14.13.04.40 A4/t1

ANEXA 3

[Stema] MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE [ANAF]
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Adresa

Directia Generala a Finantelor Publice a ………./ Telefon:
Administratia Finantelor Publice a ……………. Fax:
Nr. …………./……………… E-mail:

ADEVERINTA
privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta
asupra spatiului cu destinatie de sediu social

Documentul …./(denumirea documentului) ….. nr. ….. din data ……., care atesta dreptul de folosinta pentru spatiul cu destinatie de sediu social situat in localitatea ……., str. ……. nr. ….., bl. ……, sc. ….., et. …., ap. …., judetul/sectorul ….., a fost inregistrat la organul fiscal competent.
Prezenta adeverinta nu certifica valabilitatea dreptului de folosinta pentru spatiul cu destinatie de sediu social, care face obiectul documentului inregistrat.

Conducatorul unitatii fiscale,
Numele si prenumele ……………………..
Semnatura si stampila unitatii ……………

Cod M.F.P. 14.13.02.40

ANEXA 4

[Stema] MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE [ANAF]
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Adresa

Directia Generala a Finantelor Publice a ………./ Telefon:
Administratia Finantelor Publice a ……………. Fax:
Nr. …………./……………… E-mail:

CERTIFICAT
pentru spatiul cu destinatie de sediu social

Ca urmare a Cererii de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social/de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social nr. ……….. din data de ……… si a documentelor anexate acesteia, precum si a Adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social nr. ….. din data de …….., se certifica prin prezenta ca incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru imobilul situat in:
Localitatea ………, str. …….. nr. …., bl. …., ap. …., et. …., judetul/sectorul ………………
[] nu a fost inregistrat un alt document care atesta cedarea dreptului de folosinta a acestui spatiu cu destinatie de sediu social;
[] a fost inregistrat un numar de ……… alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta a acestui imobil cu destinatie de sediu social.
S-a eliberat prezentul certificat pentru:
[] inmatricularea unei societati comerciale;
[] schimbarea sediului social al societatii comerciale.

Seful administratiei finantelor publice,
Numele si prenumele …………………..
Semnatura si stampila unitatii …………

Cod M.F.P. 14.13.21.40

ANEXA 5

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare
si de arhivare a formularelor

1. „Cerere de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social”, cod M.F.P. 14.13.04.40
1.1. Denumire „Cerere de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social”.
1.2. Cod M.F.P.: 14.13.04.40.
1.3. Format: A4/t1.
1.4. Caracteristici de tiparire: pe o singura fata.
1.5. U/M: o fila.
1.6. Se difuzeaza: gratuit.
1.7. Se utilizeaza: pentru solicitarea inregistrarii documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social.
1.8. Se intocmeste intr-un exemplar de catre solicitant.
1.9. Circula: la organul fiscal.
1.10. Se arhiveaza: la dosarul solicitarii.
2. „Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social”, cod M.F.P. 14.13.02.40
2.1. Denumire: „Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social”.
2.2. Cod M.F.P.: 14.13.02.40.
2.3. Format: A4/t1.
2.4. Caracteristici de tiparire: – pe o singura fata;
– se utilizeaza echipament informatic pentru editare.
2.5. U/M: set (doua file).
2.6. Se utilizeaza: pentru inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social.
2.7. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal competent.
2.8. Circula: – originalul la contribuabil;
– copia la organul fiscal.
2.9. Se arhiveaza: la dosarul solicitarii.
3. „Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social”, cod M.F.P. 14.13.21.40
3.1. Denumire: „Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social”.
3.2. Cod M.F.P.: 14.13.21.40
3.3. Format: A4/t1.
3.4. Caracteristici de tiparire: – pe o singura fata;
– se utilizeaza echipament informatic pentru editare.
3.5. U/M: set (doua file).
3.6. Se utilizeaza: pentru certificarea faptului ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz.
3.7. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal competent.
3.8. Circula: – originalul la contribuabil;
– copia la organul fiscal.
3.9. Se arhiveaza: la dosarul solicitarii.

___________