2015-04-10 – Modificat prin OPANAF 837/2015
2011-11-18 – Data intrarii in vigoare: 18 Noiembrie 2011
2011-11-18 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 816 din 18 noiembrie 2011

ORDIN nr. 3.392/2011 din 4 noiembrie 2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa – ACTUALIZAT 2015

Avand in vedere prevederile art. 83 alin. (4) si (4^1) si ale art. 228 alin. (2) si (2^1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
(1) Se aproba Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Procedura prevazuta la alin. (1) nu se aplica:
a) contribuabililor prevazuti la art. 78^1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, declarati inactivi, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
b) contribuabililor care beneficiaza de regimul de declarare derogatoriu, pentru perioada pentru care acesta a fost aprobat, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;
c) obligatiilor fiscale stabilite ca urmare a actiunii de inspectie fiscala;
d) persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit.
ART. 2
(1) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare, prevazute in anexa nr. 2:
a) „Referat privind impunerea din oficiu”;
b) 160 „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa”, cod 14.13.02.99/i.o;
c) „Decizie de desfiintare a deciziei de impunere din oficiu”, cod 14.13.02.99/d.
(2) Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor prevazute la alin. (1) sunt prezentate in anexa nr. 3.
ART. 3
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar

Bucuresti, 4 noiembrie 2011.
Nr. 3.392.

ANEXA 1
PROCEDURA privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

CAP. I
Dispozitii generale

1. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa se efectueaza de catre compartimentul cu atributii in gestiunea declaratiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent in administrarea contribuabilului, denumit in continuare compartiment de specialitate.
2. Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa se aplica pentru obligatiile fiscale cuprinse in vectorul fiscal. Stabilirea obligatiei de plata se efectueaza pentru fiecare impozit, taxa sau contributie cuprins(a) in vectorul fiscal atasat fiecarui contribuabil si pentru fiecare perioada fiscala pentru care nu au fost depuse declaratii, conform legii, prin estimare, dupa regulile proprii impozitului, taxei sau contributiei supuse impunerii din oficiu.
3. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor se face in cadrul perioadei de prescriptie si nu priveste perioadele pentru care obligatiile fiscale au facut obiectul unei inspectii fiscale.
Cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor se stabileste sub rezerva verificarii ulterioare.
4. Compartimentul de specialitate este indreptatit sa examineze, din oficiu, starea de fapt, sa obtina si sa utilizeze toate informatiile si documentele necesare pentru determinarea situatiei fiscale a contribuabilului.

CAP. II
Stabilirea din oficiu a obligatiilor de plata

În aplicarea prezentei proceduri, compartimentul de specialitate efectueaza urmatoarele operatiuni:
1. Înstiintarea contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative
1.1. Identificarea contribuabililor care aveau obligatia declararii impozitelor, taxelor si contributiilor cuprinse in vectorul fiscal si nu si-au indeplinit aceasta obligatie, conform legii
1.1.1. Compartimentul de specialitate compara obligatiile fiscale declarate cu obligatiile de declarare inscrise in vectorul fiscal atasat fiecarui contribuabil si editeaza Lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, conform procedurii de administrare in vigoare.
1.1.2. Lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:
– denumire contribuabil;
– cod de identificare fiscala;
– tip obligatie fiscala nedeclarata;
– perioada la care se refera obligatia de declarare.
1.2. Emiterea si comunicarea instiintarilor privind nedepunerea in termen a declaratiilor fiscale
1.2.1. Compartimentul de specialitate are obligatia sa instiinteze contribuabilii in legatura cu depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale, prin comunicarea unei instiintari.
Înstiintarile privind nedepunerea in termen a declaratiilor fiscale se emit conform procedurilor de administrare fiscala in vigoare si se comunica contribuabililor in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaratiilor fiscale.
1.2.2. Procedura de comunicare a instiintarilor este cea prevazuta pentru comunicarea actelor administrative fiscale.
1.3. Înregistrarea datei comunicarii catre contribuabili a instiintarilor privind nedepunerea in termen a declaratiilor fiscale
Pe baza confirmarilor de primire remise de catre posta, a dovezilor de primire prin alte mijloace legale sau pe baza proceselor-verbale de comunicare prin publicitate, dupa caz, compartimentul de specialitate inregistreaza data comunicarii catre contribuabili a instiintarilor privind nedepunerea in termen a declaratiilor fiscale.
1.4. Actualizarea Listei contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative
1.4.1. În termen de 20 de zile de la data comunicarii instiintarilor privind nedepunerea in termen a declaratiilor fiscale, compartimentul de specialitate actualizeaza Lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, prin eliminarea contribuabililor care, ca urmare a instiintarilor primite, au depus declaratiile fiscale pentru obligatiile fiscale cuprinse in lista sau pentru care, la data actualizarii listei, a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din ordin, privind perioada analizata.
1.4.2. Actualizarea listei se realizeaza zilnic, pana la finalizarea procedurii de impunere din oficiu si comunicarea deciziilor de impunere din oficiu.
În cazul declararii de catre contribuabil a obligatiilor fiscale pentru a caror stabilire a fost inceputa prezenta procedura, compartimentul de specialitate intrerupe procedura de impunere din oficiu si intocmeste o nota de constatare, in care va expune motivele care au condus la intreruperea procedurii.
2. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata
2.1. Dupa expirarea termenului de 20 de zile de la data comunicarii instiintarilor privind nedepunerea in termen a declaratiilor fiscale, pentru contribuabilii cuprinsi in Lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, compartimentul de specialitate verifica, pentru fiecare contribuabil si pentru fiecare impozit, taxa sau contributie care urmeaza a fi supus(a) impunerii din oficiu, existenta a cel putin 4 declaratii fiscale in perioada supusa analizei.
Perioada supusa analizei este o perioada anterioara de 24 de luni de la luna pentru care se efectueaza impunerea din oficiu, pentru obligatiile fiscale cu termen de declarare lunar, respectiv 36 de luni, pentru obligatiile fiscale cu termen de declarare trimestrial sau semestrial.
Operatiunile de mai sus nu se aplica in cazul impozitului pe profit datorat de organizatiile nonprofit si de societatile care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura. Pentru impozitul pe profit datorat de acesti contribuabili, se va avea in vedere procedura prevazuta la pct. 2.5.
2.2. Pentru contribuabilii pentru care sunt identificate elementele prevazute la pct. 2.1, procedura de impunere se realizeaza in sistem automat.
Suma stabilita din oficiu se calculeaza ca medie aritmetica a sumelor de plata (pozitive) reprezentand impozite, taxe sau contributii declarate de contribuabil in perioada supusa analizei.
Sumele utilizate pentru impunerea din oficiu se actualizeaza, pentru fiecare an fiscal cuprins in perioada de analiza, cu indicele anual al preturilor de consum.
Daca perioada de analiza se refera numai la anul curent pentru care se efectueaza impunerea din oficiu, sumele nu se actualizeaza cu indicele preturilor de consum.
2.3. În cazul obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii pentru care nu sunt identificate elementele prevazute la pct. 2.1, in cazul in care obligatia fiscala calculata conform procedurii prevazute la pct. 2.2 este „0” (zero), precum si in cazul impozitului pe profit datorat de organizatiile nonprofit si societatile care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura, procedura de impunere din oficiu se realizeaza pe baza analizei documentare, conform pct. 2.5.
2.4. La sfarsitul fiecarei zile, compartimentul de specialitate editeaza Lista contribuabililor impusi din oficiu prin procedura automata si Lista contribuabililor care urmeaza a fi impusi din oficiu pe baza analizei documentare.
2.4.1. Editarea Listei contribuabililor impusi din oficiu prin procedura automata
Pentru contribuabilii pentru care sunt identificate elementele prevazute la pct. 2.1, compartimentul de specialitate editeaza Lista contribuabililor impusi din oficiu prin procedura automata, care cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:
a) denumire contribuabil;
b) cod de identificare fiscala;
c) tip obligatie fiscala nedeclarata;
d) perioada la care se refera obligatia de declarare;
e) suma datorata in perioada precedenta, identificata conform pct. 2.1;
f) suma calculata potrivit pct. 2.2.
Lista contribuabililor impusi din oficiu prin procedura automata se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul organului fiscal.
2.4.2. Editarea Listei contribuabililor care urmeaza a fi impusi din oficiu pe baza analizei documentare
În cazul contribuabililor pentru care nu sunt identificate elementele prevazute la pct. 2.1, al contribuabililor pentru care obligatia fiscala calculata conform procedurii prevazute la pct. 2.2 este „0” (zero), precum si in cazul impozitului pe profit datorat de organizatiile nonprofit si societatile care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura, compartimentul de specialitate editeaza Lista contribuabililor care urmeaza a fi impusi din oficiu pe baza analizei documentare.
Lista contribuabililor care urmeaza a fi impusi din oficiu pe baza analizei documentare cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:
a) denumire contribuabil;
b) cod de identificare fiscala;
c) tip obligatie fiscala nedeclarata;
d) perioada la care se refera obligatia de declarare.
2.5. Pentru contribuabilii cuprinsi in Lista contribuabililor care urmeaza a fi impusi din oficiu pe baza analizei documentare, compartimentul de specialitate efectueaza impunerea din oficiu pe baza analizei documentare.
2.5.1. Analiza documentara se efectueaza pe baza urmatoarelor documente si informatii relevante pentru impunere, existente la data inceperii analizei:
a) documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului, referitoare la perioade de raportare privind anul in curs sau anii anteriori, dupa caz, din cadrul perioadei de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale:
– declaratii fiscale;
– declaratii informative;
– fise fiscale;
– decizii emise de inspectia fiscala;
b) situatii financiar-contabile;
c) informatii de la terti, obtinute in baza protocoalelor de schimb de informatii incheiate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
d) alte informatii care au relevanta.
Analiza documentara se efectueaza avand in vedere toate datele si documentele care au relevanta pentru stabilirea din oficiu a obligatiei de plata, identificandu-se acele elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale.
Compartimentul de specialitate decide asupra felului si volumului examinarilor, in functie de circumstantele fiecarui caz in parte si de limitele prevazute de lege.
În cazul impozitului pe profit se va avea in vedere si compararea sumelor estimate cu impozitul minim pe perioadele de aplicare, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), corespunzator situatiei contribuabilului, determinat pe baza documentelor care ofera informatii privind veniturile realizate (situatii financiare, deconturi de TVA, cereri de inregistrare fiscala etc.).
2.5.2. Compartimentul de specialitate intocmeste Referatul privind impunerea din oficiu, prevazut in anexa nr. 2 la ordin, in care se consemneaza elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor, precum si rezultatul constatarilor efectuate in scopul stabilirii, din oficiu, a impozitelor, taxelor si contributiilor.
Referatul se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul organului fiscal.
2.6. Compartimentul de specialitate emite formularul 160 „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa”, prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
2.6.1. Înainte de emiterea deciziilor de impunere din oficiu, compartimentul de specialitate verifica daca pentru obligatiile fiscale identificate pentru contribuabilii cuprinsi in Lista contribuabililor impusi din oficiu prin procedura automata sau in Lista contribuabililor care urmeaza a fi impusi din oficiu pe baza analizei documentare au fost depuse declaratii fiscale sau daca nu a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din ordin, in vederea intreruperii procedurii de impunere din oficiu. În aceasta situatie se vor aplica in mod corespunzator dispozitiile pct. 1.4.2.
2.6.2. Pe baza Listei contribuabililor impusi din oficiu prin procedura automata sau a Referatului privind impunerea din oficiu, dupa caz, compartimentul de specialitate stabileste obligatia de plata, prin decizia de impunere din oficiu.
2.6.3. Formularul 160 „Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa” se emite de compartimentul de specialitate in doua exemplare, din care:
– un exemplar se comunica contribuabilului;
– un exemplar se pastreaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
2.6.4. Decizia de impunere din oficiu se comunica contribuabilului, in conformitate cu dispozitiile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura fiscala).
2.6.5. Compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta fiscala data comunicarii deciziei de impunere din oficiu.
La sfarsitul zilei, se emite prin aplicatia informatica Borderoul deciziilor de impunere din oficiu comunicate.
Borderoul cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:
– numarul si data borderoului;
– datele de identificare a contribuabilului;
– numarul de inregistrare si data deciziilor de impunere din oficiu;
– data comunicarii;
– perioada la care se refera obligatia de declarare;
– obligatia fiscala impusa din oficiu.
2.6.6. În cazul in care, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaratia fiscala privind obligatiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se desfiinteaza la data depunerii declaratiei fiscale, fiind aplicabile prevederile art. 47 din Codul de procedura fiscala.

Decizia de impunere din oficiu se desfiinţează şi din iniţiativa organului fiscal, potrivit dispoziţiilor art. 90 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Constatările organului fiscal se menţionează în Referatul privind impunerea din oficiu.
Decizia de desfiintare a deciziei de impunere din oficiu, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin, se emite de organul fiscal si se comunica contribuabilului, in conformitate cu prevederile pct. 2.6.3 si 2.6.4.
3. Stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adaugata
3.1. Pentru contribuabilii cuprinsi in Lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, compartimentul de specialitate stabileste din oficiu, in conditiile prezentei proceduri, taxa pe valoarea adaugata de plata in perioada, prin estimare.
3.2. Dispozitiile pct. 1.4.1 si 1.4.2 privind actualizarea Listei contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative sunt aplicabile in mod corespunzator.
3.3. În vederea stabilirii din oficiu a taxei datorate, compartimentul de specialitate utilizeaza informatiile privind taxa pe valoarea adaugata colectata din formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” depus de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, din decizia de corectare a erorilor materiale din decont, precum si informatiile din formularul (394) „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” cuprinse in baza de date, pe o perioada de 12 luni calendaristice anterioare perioadei supuse impunerii din oficiu.
3.4. În cazul in care, in cadrul perioadei de analiza de 12 luni, persoana impozabila nu a depus niciun decont de taxa pe valoarea adaugata sau despre aceasta nu se regasesc informatii in nicio declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, se extinde analiza la o perioada de 24 de luni calendaristice anterioare.
3.5. Dupa identificarea deconturilor depuse de persoanele impozabile, se extrag sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata colectata si se calculeaza media acestora (suma taxei pe valoarea adaugata colectata din fiecare decont/numarul perioadelor fiscale pentru care au fost depuse deconturi).
3.6. Din baza de date care cuprinde informatiile din formularele (394) „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” se selecteaza TVA totala din Lista achizitiilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul national pentru care contribuabilul supus prezentei proceduri figureaza ca furnizor/prestator si se calculeaza media acestora (suma taxei pe valoarea adaugata colectata din fiecare declaratie/numarul deconturilor pe care ar fi trebuit sa le depuna in perioada respectiva, conform perioadei fiscale inscrise in vectorul fiscal), cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
3.7. Suma medie a TVA colectate obtinuta din deconturile de taxa pe valoarea adaugata se compara cu suma medie a TVA colectate obtinuta din declaratiile informative.
3.8. Taxa datorata pentru perioada fiscala analizata, stabilita din oficiu, se considera suma medie cea mai mare obtinuta in urma compararii.
3.9. În ipoteza in care, in perioada de 24 de luni supusa analizei, persoana impozabila nu a depus niciun decont de taxa pe valoarea adaugata sau despre aceasta nu se regasesc informatii in nicio declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, analiza se extinde asupra informatiilor existente in baza de date care cuprinde declaratiile recapitulative (formularul 390VIES) privind operatiunile intracomunitare desfasurate pe o perioada de 24 de luni calendaristice anterioare.
3.10. În situatia prevazuta la pct. 3.9, dupa identificarea declaratiilor recapitulative depuse de persoana impozabila se calculeaza media valorii achizitiilor intracomunitare de bunuri si de servicii efectuate de respectivul contribuabil, declarate in perioada analizata (suma bazei impozabile declarate pentru operatiuni de tip A si S/numarul de declaratii recapitulative depuse in perioada analizata).
3.11. Taxa datorata, stabilita din oficiu, se considera a fi media valorii achizitiilor intracomunitare, calculata potrivit pct. 3.10, inmultita cu cota standard a taxei pe valoarea adaugata, in vigoare la data la care se efectueaza impunerea din oficiu, indiferent de perioada fiscala inscrisa in vectorul fiscal.
3.12. Sumele utilizate pentru impunerea din oficiu se actualizeaza pentru fiecare an fiscal cuprins in perioada de analiza cu indicele anual al preturilor de consum. Daca perioada de analiza se refera numai la anul curent pentru care se efectueaza impunerea din oficiu, sumele nu se actualizeaza cu indicele preturilor de consum.
3.13. La sfarsitul fiecarei zile, compartimentul de specialitate editeaza, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lista contribuabililor impusi din oficiu pentru nedepunerea deconturilor de TVA, care cuprinde urmatoarele elemente:
– denumire persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA;
– cod de inregistrare in scopuri de TVA;
– TVA colectata din formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” pe perioada analizata;
– suma medie a TVA colectate din formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” pe perioada analizata;
– TVA colectata din formularul (394) „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” pe perioada analizata;
– suma medie a TVA colectate din formularul (394) „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” pe perioada analizata;
– baza impozabila declarata pentru achizitii intracomunitare de bunuri si servicii din declaratiile recapitulative (formularul 390VIES) depuse in perioada analizata, dupa caz;
– suma medie a bazei impozabile declarate pentru achizitii intracomunitare de bunuri si servicii, din declaratiile recapitulative (formularul 390VIES), dupa caz;
– TVA de plata stabilita din oficiu, calculata potrivit pct. 3.8 sau potrivit pct. 3.11.
Lista contribuabililor impusi din oficiu pentru nedepunerea deconturilor de TVA se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul organului fiscal.
3.14. Pe baza listei editate conform pct. 3.13, compartimentul de specialitate emite deciziile de impunere (formular 160), in conditiile pct. 2.6, care sunt aplicabile in mod corespunzator.

CAP. III
Transmiterea datelor in evidenta pe platitori

Compartimentul de specialitate transmite deciziile de impunere din oficiu, care au fost comunicate contribuabililor, respectiv deciziile de desfiintare a deciziei de impunere din oficiu emise catre serviciul/compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori.
Transmiterea deciziilor se face, la sfarsitul fiecarei zile, conform procedurii privind organizarea evidentei pe platitori.

CAP. IV
Dispozitii finale

În situatia in care compartimentul de specialitate nu are la dispozitie informatiile si documentele necesare pentru aplicarea procedurilor prevazute la pct. 2.5 si 3, acesta intocmeste o lista cu contribuabilii care nu au putut fi impusi din oficiu.
Lista contribuabililor care nu au putut fi impusi din oficiu cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:
– denumire contribuabil;
– cod de identificare fiscala;
– tip obligatie fiscala nedeclarata;
– perioada la care se refera obligatia de declarare;
– observatii.
Compartimentul de specialitate va mentiona pentru fiecare contribuabil motivele care au condus la includerea acestuia in lista.
Lista contribuabililor care nu au putut fi impusi din oficiu se transmite compartimentelor cu atributii de analiza de risc, in vederea evaluarii riscului fiscal.

ANEXA 2
REFERAT PRIVIND IMPUNEREA DIN OFICIU

DECIZIE DE DESFIINŢARE A DECIZIEI DE IMPUNERE DIN OFICIU

 

  ANEXA 2 

  [sigla ANAF]      Directia Generala de Administrare a Marilor
  Agentia Nationala de  Contribuabili .....................................
  Administrare Fiscala  Directia Generala a Finantelor Publice ............
              Administratia Finantelor Publice pentru
              Contribuabilii Mijlocii ...........................
              Administratia Finantelor Publice ..................
              Nr. inregistrare _____________ Data __________

          REFERAT PRIVIND IMPUNEREA DIN OFICIU

  În temeiul art. 83 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a nedepunerii declaratiei/declaratiilor fiscale (formular ....... ), s-au constatat urmatoarele, privind contribuabilul:

  A. DATE DE IDENTIFICARE

  Denumire/Nume, prenume contribuabil _____________________
  Cod de identificare fiscala/Cod de inregistrare in scopuri de TVA _______
  Domiciliul fiscal: Localitatea _________, Str. _________ Nr. ____, Bl.___, Sc.___,Ap.____,
  Judet/Sector______________

  B. ANALIZA DOCUMENTARÃ SI MODUL DE CALCUL AL OBLIGATIEI DE PLATÃ
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________

  B1. SINTEZA CONSTATÃRILOR

┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ Denumire impozit, taxa, │ Perioada de raportare │  Impozit, taxa,   │
│crt.│    contributie    │pentru impozitul, taxa,│contributie stabilit(a)│
│  │             │contributia stabilita │   din oficiu    │
│  │             │  din oficiu     │    (lei)      │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
└────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

  B2. ALTE CONSTATA?RI
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________

  Prezentul referat constituie anexa la exemplarul formularului 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa", care se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului

 Aprobat:            Avizat:            Întocmit:

 Conducatorul unitatii fiscale, Sef compartiment specialitate Functie ........
 Nume, prenume          Nume, prenume         Nume, prenume
 .............................. ............................ ................

 Data ......................... Data ....................... Data ...........

┌────────────────────────┐
│   [sigla ANAF]    │ Directia Generala de Administrare a Marilor
│ Agentia Nationala de │ Contribuabili .....................................
│ Administrare Fiscala │ Directia Generala a Finantelor Publice ............
│            │ Administratia Finantelor Publice pentru
└────────────────────────┘ Contribuabilii Mijlocii ...........................
              Administratia Finantelor Publice ..................

                            160
                        Nr. inregistrare __________
                        Data ______________________

            DECIZIE DE IMPUNERE DIN OFICIU
         pentru impozitele, taxele si contributiile
      cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

 Catre:
 Denumire/Nume __________________________ Cod de identificare fiscala/Cod de
     Prenume _______________________ inregistrare in scopuri de TVA:
 Domiciliu fiscal: Localitate ___________ ────────────────────────────────────
 Cod postal __________ Strada ___________
 Numar ____ Bloc _____ Scara ____ Ap. ___  În conformitate cu despozitiile
 Judet(sector)___________________________ art. 83 alin. (4) din Ordonanta
                     Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
                     de procedura fiscala, republicata, cu
                     modificarile si completarile
                     ulterioare, ca urmare a nedepunerii
                     declaratiilor fiscale, pe baza
                     constatarilor efectuate de organul
                     fiscal, se stabilesc, din oficiu,
                     urmatoarele obligatii fiscale:

┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ Denumire impozit, taxa, │ Perioada de raportare │  Impozit/taxa/    │
│crt.│    contributie    │  pentru care s-au  │contributie stabilit(a)│
│  │             │ stabilit din oficiu │   din oficiu    │
│  │             │ obligatiile fiscale │    (lei)      │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
└────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

  Impozitele, taxele sau contributiile stabilite din oficiu de organul fiscal se platesc in functie de data comunicarii prezentei, astfel:
  - daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
  - daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.
  Pentru neplata la termenele de plata scadente prevazute de lege a obligatiilor fiscale se vor calcula obligatii fiscale accesorii, conform legii.

  Decizia de impunere din oficiu reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata, conform legii.
  Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 206 alin. (3) din acelasi act normativ.
  Depunerea declaratiei fiscale pentru obligatiile stabilite din oficiu, in termen de 60 de zile de la data comunicarii prezentei, conduce la desfiintarea deciziei de impunere din oficiu.

  Director general/Sef administratie,

  Numele si prenumele ..................
  Semnatura si stampila unitatii ..............

  Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal ........
  Cod 14.13.02.99/i.o.

┌────────────────────────┐
│   [sigla ANAF]    │ Directia Generala de Administrare a Marilor
│ Agentia Nationala de  │ Contribuabili .....................................
│ Administrare Fiscala  │ Directia Generala a Finantelor Publice ............
│            │ Administratia Finantelor Publice pentru
└────────────────────────┘ Contribuabilii Mijlocii ...........................
              Administratia Finantelor Publice ..................

                        Nr. inregistrare __________
                        Data ______________________

             DECIZIE DE DESFIINTARE
           A DECIZIEI DE IMPUNERE DIN OFICIU

 Catre:
 Denumire/Nume __________________________ Cod de identificare fiscala/Cod de
     Prenume _______________________ inregistrare in scopuri de TVA:
 Domiciliu fiscal: Localitate ___________ ────────────────────────────────────
 Cod postal __________ Strada ___________
 Numar ____ Bloc _____ Scara ____ Ap. ___  Avand in vedere despozitiile
 Judet(sector)___________________________ art. 83 alin. (4^1) din Ordonanta
                     Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
                     de procedura fiscala, republicata, cu
                     modificarile si completarile
                     ulterioare, va comunicam ca,
                     Decizia de impunere din oficiu
                     nr. ..../.... a fost desfiintata,
                     la data depunerii declaratiei,
                     pentru urmatoarele obligatii fiscale:

┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ Denumire impozit, taxa, │ Perioada de raportare │  Impozit/taxa/    │
│crt.│    contributie    │  pentru care s-au  │contributie stabilit(a)│
│  │             │ stabilit din oficiu │   din oficiu    │
│  │             │ obligatiile fiscale │    (lei)      │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
└────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

  Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 206 alin. (3) din acelasi act normativ.

  Director general/Sef administratie,

  Numele si prenumele ..................
  Semnatura si stampila unitatii ..............

  Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal ........
  Cod 14.13.02.99/d

ANEXA 3

CARACTERISTICI
de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor

1. Denumire: Referat privind impunerea din oficiu
1.1. Caracteristici de tiparire:
– pe o singura fata;
– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptari adecvate situatiei contribuabilului.
1.2. Se utilizeaza la: stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contributiilor cu regim de autoimpunere sau retinere la sursa.
1.3. Format: A4/t1
1.4. Se intocmeste: intr-un singur exemplar, de organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.
1.5. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
2. Denumire: 160 „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa”, cod: 14.13.02.99/i.o
2.1. Caracteristici de tiparire:
– pe o singura fata;
– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.
2.2. Se utilizeaza la: stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contributiilor cu regim de autoimpunere sau retinere la sursa.
2.3. Format: A4/t1
2.4. Se difuzeaza: gratuit.
2.5. Se intocmeste: in doua exemplare de organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.
2.6. Circula:
– un exemplar la contribuabil;
– un exemplar la organul fiscal competent.
2.7. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului, impreuna cu Referatul privind impunerea din oficiu, dupa caz.
3. Denumire: „Decizie de desfiintare a deciziei de impunere din oficiu”, cod 14.13.02.99/d
3.1. Caracteristici de tiparire:
– pe o singura fata;
– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.
3.2. Se utilizeaza la: desfiintarea deciziei de impunere din oficiu a impozitelor, taxelor sau contributiilor cu regim de autoimpunere sau retinere la sursa.
3.3. Format: A4/t1
3.4. Se difuzeaza: gratuit.
3.5. Se intocmeste: in doua exemplare de organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.
3.6. Circula:
– un exemplar la contribuabil;
– un exemplar la organul fiscal competent.
3.7. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului, impreuna cu formularul 160 „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa” si cu Referatul privind impunerea din oficiu, dupa caz.

__________

- Publicitate -

1 COMENTARIU