OMFP 2842/2011, OMAI 259/2011 – Normele pentru administrarea creantelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale in vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale

125

ORDIN COMUN nr. 2.842/ 2011, nr. 259/2011, privind aprobarea normelor pentru administrarea creantelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor in vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale (MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE)
2011-11-25 – Data intrarii in vigoare: 25 Noiembrie 2011
2011-11-25 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 838 din 25 noiembrie 2011

ORDIN COMUN nr. 2.842 din 22 noiembrie 2011, nr. 259 din 18 noiembrie 2011, privind aprobarea normelor pentru administrarea creantelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor in vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale (MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE)

Avand in vedere prevederile art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale,
in temeiul art. 228 alin. (2^2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

ART. 1
(1) Prezentul ordin se aplica pentru obligatiile fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti, in conformitate cu art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
(2) Facilitatile fiscale prevazute la art. 2 se acorda de catre organele fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti.
(3) Obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea facilitatii sunt cele administrate de fiecare dintre organele prevazute la alin. (2).
ART. 2
Pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se acorda urmatoarele facilitati:
a) anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale, daca obligatiile principale si cota de 50% din majorarile de intarziere, calculate pana la data platii, administrate de fiecare dintre organele fiscale prevazute la art. 1 alin. (2), sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 31 decembrie 2011;
b) anularea unei cote de 25% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale, daca obligatiile principale si cota de 75% din majorarile de intarziere, calculate pana la data platii, administrate de fiecare dintre organele fiscale prevazute la art. 1 alin. (2), sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30 iunie 2012.
ART. 3
(1) Prin obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se intelege obligatiile fiscale cu termene de plata scadente pana la data de 31 august 2011 si neachitate pana la aceasta data.
(2) Prin obligatii fiscale principale restante, in sensul art. 2, se intelege si sumele reprezentand amenzi exigibile, de orice fel, cu exceptia celor pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendata. În acest caz, data exigibilitatii este:
a) data comunicarii actului de individualizare a amenzii, in cazul amenzilor stabilite de organele fiscale din cadrul organelor competente;
b) data primirii titlurilor executorii, in cazul amenzilor stabilite de alte institutii si transmise organelor competente in vederea executarii;
c) data ramanerii definitive si irevocabile a hotararilor ce au ca obiect contestarea unor amenzi.
ART. 4
Facilitatile prevazute la art. 2 nu se acorda pentru obligatiile fiscale stinse prin poprire sau sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate.
ART. 5
(1) În vederea acordarii facilitatii prevazute la art. 2, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor fiscale de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse, precum si a celor care intra sub incidenta facilitatii.
(2) În termen de 5 zile de la data depunerii cererii, organul fiscal competent comunica contribuabilului situatia prevazuta la alin. (1).
(3) De la data comunicarii situatiei prevazute la alin. (1), se pot stinge prin plata sau compensare obligatiile principale si cota de majorari de intarziere aferenta acestora, cu respectarea prevederilor art. 114 si 115 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, iar, in cazul stingerii, organul fiscal competent intocmeste borderoul de scadere.
(4) În cazul in care contribuabilul achita obligatiile fiscale principale la data de 31 august 2011 si cota de accesorii aferente acestora, stabilite conform art. 2, cu respectarea prevederilor art. 114 si 115 din Codul de procedura fiscala, organul fiscal competent verifica indeplinirea conditiilor prevazute de art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 si emite, dupa caz:
a) decizia de anulare a cotei de 50% din majorarile de intarziere calculate pana la data platii, aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si achitate pana la data de 31 decembrie 2011;
b) decizia de anulare pentru 25% din majorarile de intarziere calculate pana la data platii, aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si achitate pana la data de 30 iunie 2012.
(5) Decizia prevazuta la alin. (4) se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la organul competent.
ART. 6
Tipizatul model 2011 ITL 104 „Decizie de anulare a creantelor” este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Tipizatul se utilizeaza si pentru indeplinirea prevederilor art. 5 alin. (4) si (5).
ART. 7
Contribuabililor care nu au depus cererea prevazuta la art. 5 alin. (1), dar sting prin plata sau compensare toate obligatiile de plata si solicita acordarea facilitatii prevazute la art. 2 prin depunerea unei cereri la organul competent, pana la data de 31 decembrie 2011, respectiv 30 iunie 2012, dupa caz, le sunt aplicabile dispozitiile art. 5 alin. (4) si (5), in mod corespunzator. În acest caz, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor ce formeaza obiectul facilitatii prevazute la art. 2, in conformitate cu art. 117 din Codul de procedura fiscala.
ART. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul administratiei si internelor,
Mihai Capra,
secretar de stat

Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

ANEXÃ

┌────────────────┐
│ Stema unitatii │
│ administrativ- │                   ┌────────────────────┐
│ teritoriale  │                   │ Model 2011 ITL 104 │
└────────────────┘        ROMANIA        └────────────────────┘
           Comuna/Orasul/Municipiul/Sectorul
        Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscala: ...............
  Adresa/Cont IBAN/telefon/fax/e-mail          Nr. ....../.../20...

                DECIZIE
            de anulare a creantelor

  Numele si prenumele/Denumirea debitorului .................................
  Domiciliul/Sediul: Romania/ ..................., judetul .................,
codul postal ................, municipiul/orasul/comuna ......................,
satul/sectorul ................., str. .................. nr. ....., bl. .....,
sc. ...., et. ...., ap. ....
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./
C.I.P./pasaport seria ....... nr. .............., C.I.F.*) ...................,
telefon/fax ......................, e-mail .........................
  În temeiul art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale, precum si al Ordonantei Guvernului
 nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, se anuleaza urmatoarele creante:
  - natura obligatiei fiscale*1): ...........................................

┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐
│ Tipul creantei │    Suma    │    Data anularii    │
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│         │          │              │
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│         │          │              │
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│         │          │              │
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│         │          │              │
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│         │          │              │
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ TOTAL:      │          │              │
└──────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘

       Conducatorul organului fiscal local,
        L.S. ...............................
          (prenumele, numele si semnatura)

---------
  *) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz) etc.
  *1) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, contributii sociale, amenzi si alte sume).

                 --------
- Publicitate -