HOTARARE nr. 1135/2011 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
2012-01-01 – Data intrarii in vigoare: 01 Ianuarie 2012
2011-11-30 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 849 din 30 noiembrie 2011
2011-11-09 – COMUNICAT GUVERN: TVA aferenta proiectelor finantate din FEN va deveni cheltuiala eligibila

HOTARARE nr. 1.135 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 56 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. I
Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

- publicitate -

1. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:
„Art. 11^1. – (1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, este eligibila pentru toate programele operationale finantate din instrumente structurale.
(2) Pentru a fi eligibila, cheltuiala prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie aferenta unor cheltuieli eligibile efectuate in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale.
(3) În vederea rambursarii cheltuielilor eligibile mentionate la alin. (1), beneficiarii au obligatia depunerii, ca anexa a fiecarei cereri de rambursare, a unei declaratii pe propria raspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, certificata de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) Organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are obligatia certificarii declaratiei mentionate la alin. (3) in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar a unei solicitari in acest sens, insotita de documentele justificative necesare.
(5) În cazuri temeinic justificate se pot aproba exceptii de la prevederile alin. (1) prin hotarare a Guvernului.”

2. La articolul 12, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) taxa pe valoarea adaugata deductibila potrivit legii;”.
ART. II
(1) Prevederile art. 11^1 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 se aplica proiectelor depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2) În termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului afacerilor europene, se aproba instructiunile de aplicare destinate autoritatilor de management.
ART. III
Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2012.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemneaza:
───────────────
Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban
Ministrul transporturilor si infrastructurii, Anca Daniela Boagiu
Ministrul dezvoltarii regionale si turismului, Elena Gabriela Udrea
Ministrul administratiei si internelor, Constantin-Traian Igas
Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, Ion Ariton
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Sulfina Barbu
Ministrul mediului si padurilor, Laszlo Borbely
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.
Nr. 1.135.
___________