ORDIN nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile  ACTUALIZAT 01-01-2011 – ABORGAT de OMFP 2634/2015, incepând cu 01-01-2016

CUPRINS ACT
ORDIN
ANEXE

Anexa nr. 1 – NORME METODOLOGICE de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile – ACTUALIZATE 01-01-2011

A. Norme generale

B. Registrele de contabilitate

C. Formele de înregistrare în contabilitate

- publicitate -

D. Metodele de conducere a contabilităţii analitice a bunurilor

E. Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse

F. Arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor financiar-contabile

G. Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară şi contabilă

H. Condiţiile în care se pot întocmi, edita şi arhiva electronic documentele financiar-contabile

Anexa nr. 2 – NORMELE SPECIFICE de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile

GRUPA I REGISTRELE DE CONTABILITATE

GRUPA a II-a MIJLOACE FIXE

GRUPA a III-a BUNURI DE NATURA STOCURILOR

GRUPA a IV-a MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI DECONTĂRI

GRUPA a V-a SALARII ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL

GRUPA a VI-a CONTABILITATE GENERALĂ

GRUPA a VII- a ALTE SUBACTIVITĂŢI

Anexa nr. 3 – MODELELE documentelor financiar-contabile

Anexa nr. 4 – DOCUMENTELE FINANCIAR-CONTABIL care se pastreaza timp de 5 ani

FIȘA ACT
2016-01-01- ABORGAT de OMFP 2634/2015
2011-01-01 – Modificat si completat de OMFP 2869/2010 – Modificarea si completarea unor reglementari contabile
2009-01-01 – Versiune initiala Ordin 3512/2008 (Monitorul Oficial bis) – OMEF-3512-2008.pdf
2009-01-01 – Data intrarii in vigoare 1 ianuarie 2009
2009-01-01 – Abroga OMFP nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 si 23 bis din 7 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului ordin.
2008-12-23 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 870 din 23 decembrie 2008

ART. III din OMFP 2869/2010
Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 si 870 bis din 23 decembrie 2008, se completeaza dupa cum urmeaza:
– Dupa punctul 14 se introduc trei noi puncte, punctele 14^1-14^3, cu urmatorul cuprins:
“14^1. Înregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare se efectueaza, de regula, lunar.
14^2. Prin exceptie de la prevederile pct. 14^1, entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot inregistra in contabilitate operatiunile economico-financiare la alte perioade decat lunar, dar nu mai tarziu de data pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit, respectiv data situatiilor financiare anuale sau a raportarilor contabile stabilite potrivit legii. În acest caz, inregistrarea in contabilitate se efectueaza pe baza documentelor justificative sau a unui centralizator in care sunt inscrise mai multe documente justificative al caror continut se refera la operatiuni de aceeasi natura si la aceeasi perioada, situatie in care documentele justificative se anexeaza la acesta.
În mod similar, inregistrarea in Registrul-jurnal si Cartea mare se efectueaza pentru aceeasi perioada.
14^3. Pentru determinarea plafonului prevazut la pct. 14^2 se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.”

CONTINUT ACT
ORDINUL nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile – ACTUALIZAT 01-01-2011

in temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (1) si art. 25 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata,

ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse in anexa nr. 1.
ART. 2
(1) Se aproba Normele specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse in anexa nr. 2*).
(2) Modelele documentelor financiar-contabile cuprinse in anexa nr. 3*) pot fi adaptate din punctul de vedere al formatului, in functie de necesitati, cu obligatia respectarii continutului minimal prevazut in anexa nr. 2.
————-
*) Anexele nr. 2 si 3 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul de vanzari si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 3
Se aproba documentele financiar-contabile cuprinse in anexa nr. 4, care se pastreaza timp de 5 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata.
ART. 4
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
(1) Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2009.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 si 23 bis din 7 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul economiei si finantelor, Catalin Doica, secretar de stat
Bucuresti, 27 noiembrie 2008.
Nr. 3.512.

ANEXE
NORME METODOLOGICE de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 1 din ORDINUL 3512) – ACTUALIZATE 01-01-2011
NORMELE SPECIFICE de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 2 din ORDINUL 3512)
MODELELE documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 3 din ORDINUL 3512)
DOCUMENTELE FINANCIAR-CONTABIL care se pastreaza timp de 5 ani (Anexa nr. 4 din ORDINUL 3512)

8 COMENTARII