HG 1225/2011- Stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

1728

HOTARARE nr.1225/2011 din 14 decembrie 2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
2012-01-01 – Abroga Hotararea Guvernului nr. 1.193/2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
2012-01-01 – Data intrarii in vigoare 1 ianuarie 2012
2011-12-27 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 922 din 27 decembrie 2011

HOTARARE nr.1225/2011 din 14 decembrie 2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

in temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art.164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2012 reprezentand 4,13 lei/ora.

Art. 2. – Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1.

Art. 3. – (1) Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art.1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protecției Sociale prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protecției sociale.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1.193/2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 9 decembrie 2010, se abroga.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei si protecţiei sociale, Sulfina Barbu
p. Ministrul finantelor publice, Bogdan Alexandru Dragoi, secretar de stat

Bucuresti, 14 decembrie 2011
Nr.1225

- Publicitate -

2 COMENTARII